Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27. 5. 2011

Kazalo

1910. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-A), stran 5269.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. maja 2011.
Št. 003-02-5/2011-16
Ljubljana, dne 27. maja 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV (ZUPJS-A)
1. člen
V Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10) se v 9. členu pika nadomesti z vejico in doda besedilo »razen za ugotavljanje dohodka pri ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka v skladu z zakonom, ki ureja socialnovarstvene prejemke in za ugotavljanje dohodka pri ugotavljanju upravičenosti do subvencije najemnine, kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, glede katerih se uporablja zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke.«
2. člen
V 24. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Z odločbo, s katero center za socialno delo odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi plačila vrtca za drugega in vsakega naslednjega otroka, če pa se drugi ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, odloči o tem s posebno odločbo.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
3. člen
Četrti odstavek 27. člena se črta.
Dosedanji peti odstavek, ki postane četrti, se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena v primeru, ko oseba pri državni štipendiji uveljavlja dodatek za izobraževanje izven kraja stalnega prebivališča, ne more uveljavljati subvencije prevoza po tem členu.«.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
4. člen
V 29. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zavarovanec oziroma po njem zavarovan družinski član izkazuje izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka z odločbo centra za socialno delo o pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev. O pravici do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev center za socialno delo odloči po uradni dolžnosti, če je oseba upravičena do denarne socialne pomoči, in je, kadar oseba uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči, ni treba posebej uveljavljati, razen če oseba na vlogi izrecno izjavi, da te pravice ne želi.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Center za socialno delo obvesti o številki, datumu in o obdobju veljavnosti izdane odločbe za posameznega upravičenca iz prvega odstavka tega člena Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki v evidenci zavarovanih oseb vodi podatek o upravičenosti do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, in zavarovalnico, pri kateri ima upravičenec sklenjeno prostovoljno zdravstveno zavarovanje.«.
5. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»30. člen
(1) Državljani Republike Slovenije so upravičeni do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, če so upravičeni do denarne socialne pomoči ali izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči, pri čemer se krivdni razlogi ne upoštevajo, in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter niso zavarovanci iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje.
(2) O pravici do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje odloči center za socialno delo po uradni dolžnosti, če je oseba upravičena do denarne socialne pomoči ali bi bila do nje upravičena, če ne bi na njeni strani obstajal krivdni razlog, in je, kadar oseba uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči, ni treba posebej uveljavljati, razen če oseba na vlogi izrecno izjavi, da te pravice ne želi.
(3) Osebe iz prvega odstavka tega člena v obvezno zdravstveno zavarovanje prijavi oziroma iz njega odjavi center za socialno delo na podlagi odločbe o pravici do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje pa krije občina stalnega prebivališča.
(4) Osebe iz prvega odstavka tega člena so upravičene do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje največ za obdobje, za katero se jim lahko dodeli denarna socialna pomoč.
(5) Center za socialno delo obvesti o številki, datumu in o obdobju veljavnosti izdane odločbe za posamezno osebo iz prvega odstavka tega člena občino iz tretjega odstavka tega člena in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.«.
6. člen
Prvi odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Denarni prejemki iz 5. člena tega zakona, subvencija najemnine, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in znižanje plačila vrtca pripadajo upravičencu od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če ima oseba, ki uveljavlja pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, že priznano pravico do denarne socialne pomoči, ji ne glede na prejšnji odstavek pripada pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje s prvim naslednjim dnem po prenehanju zavarovanja iz drugega naslova.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
7. člen
V 37. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Center za socialno delo odloča tudi o vlogi za ponovno odmero in nadaljnje prejemanje državne štipendije za vsako novo šolsko ali študijsko leto.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se v prvem stavku beseda »prejšnjega« nadomesti z besedo »drugega«.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ne glede na določbe prvega, drugega in četrtega odstavka tega člena se pravica, ki jo oseba kot zavezanec po predpisih o socialnem varstvu uveljavlja za oprostitev plačila socialnovarstvene storitve ali znižani prispevek k plačilu družinskega pomočnika za storitev oziroma za družinskega pomočnika za osebo, ki je po predpisih o socialnem varstvu upravičena do storitve oziroma do družinskega pomočnika, uveljavlja s samostojno vlogo hkrati z vlogo upravičenca do uveljavljanja oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev ali znižanega prispevka k plačilu družinskega pomočnika. Center za socialno delo v tem primeru z eno odločbo odloči o pravicah in obveznostih upravičenca in njegovega zavezanca.«.
Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
8. člen
42. člen se spremeni tako, da se glasi:
»42. člen
(1) Pogoji za pridobitev pravic po tem zakonu morajo biti izpolnjeni ves čas prejemanja pravic iz javnih sredstev.
(2) Upravičenec mora centru za socialno delo sporočiti vsa dejstva, okoliščine in vse spremembe, ki vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja, v osmih dneh od dne, ko je taka sprememba nastala ali je zanjo izvedel.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek mora upravičenec do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca, subvencije malice za učence in dijake, subvencije kosila za učence ter subvencije prevozov za dijake in študente centru za socialno delo sporočiti naslednje spremembe, ki pri teh pravicah vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja: spremembo števila oseb, spremembo vzgojno-izobraževalnega oziroma visokošolskega zavoda, spremembo statusa učenca, dijaka ali študenta, spremembo kraja stalnega prebivališča ter izgubo ali začetek prejemanja dohodka iz dela.
(4) Center za socialno delo po uradni dolžnosti preveri tudi vsa druga dejstva in okoliščine, ki vplivajo na pravico, njeno višino ali obdobje prejemanja, ter izda drugačno odločbo o pravici oziroma odločbo o spremembi priznane pravice.«.
9. člen
Za 42. členom se dodata nova 42.a in 42.b člen, ki se glasita:
»42.a člen
Ne glede na prejšnji člen mora center za socialno delo ves čas trajanja pravice iz javnih sredstev po uradni dolžnosti spremljati, ali so nastopile spremembe iz drugega oziroma tretjega odstavka prejšnjega člena, zaradi katerih bi bilo treba izdati drugačno odločbo o pravici oziroma odločbo o spremembi priznanja pravice, ker upravičenec do pravice iz javnih sredstev ni več upravičen ali je upravičen v nižjem znesku ali za krajše obdobje, in začeti postopek po uradni dolžnosti.
42.b člen
(1) O dejstvih in okoliščinah, ki vplivajo na spremembo odločbe in za katere je center za socialno delo izvedel po uradni dolžnosti ali na način in v roku iz drugega odstavka 42. člena tega zakona, odloči s prvim dnem naslednjega meseca po nastopu spremembe.
(2) O dejstvih in okoliščinah, ki vplivajo na spremembo odločbe in ki jih je upravičenec sporočil po izteku roka iz drugega odstavka 42. člena tega zakona, pa center za socialno delo odloči s prvim dnem naslednjega meseca po prejemu sporočila o spremembi, razen če gre za takšno spremembo, zaradi katere bi bilo potrebno določiti krajše obdobje prejemanja, nižjo višino sredstev ali drugačno odločbo o pravici. V tem primeru center za socialno delo odloči s prvim dnem naslednjega meseca po nastopu spremembe. V tem postopku izda odločbo, s katero razveljavi odločbo, s katero je bila osebi priznana pravica iz javnih sredstev, in ugotovi prenehanje upravičenosti do posamezne pravice iz javnih sredstev ali določi drugo višino ali določi drugo obdobje prejemanja pravice iz javnih sredstev.
(3) Pravica do kritja razlike do polne vednosti zdravstvenih storitev oziroma pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje preneha veljati z dnem, ko Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije prejme odločbo, na podlagi katere se ta pravica ukine.«.
10. člen
V prvem stavku prvega odstavka 43. člena se besedilo »po dokončnosti odločbe o upravičenosti do« nadomesti z besedama »po prenehanju«, besedi »prejšnjem členu« pa z besedilom »42. členu tega zakona«.
11. člen
60. člen se spremeni tako, da se glasi:
»60. člen
(1) Centri za socialno delo najkasneje do začetka uporabe tega zakona prevzamejo javne uslužbence, ki na lokalnih skupnostih ali občinskih stanovanjskih skladih vodijo postopke ugotavljanja upravičenosti do znižanja plačila vrtca, subvencije najemnine in kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, skupaj s pripadajočo dokumentacijo.
(2) Javni uslužbenci iz prejšnjega odstavka z dnem prevzema sklenejo pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto, določeno s sistemizacijo delovnih mest.
(3) Centri za socialno delo in lokalne skupnosti najkasneje 1. decembra 2011 sklenejo sporazume o tem, koliko in katere javne uslužbence prevzamejo centri za socialno delo skladno s prvim odstavkom tega člena.
(4) Z dnem začetka uporabe tega zakona se primerna poraba lokalnih skupnosti zmanjša za stroške dela in pripadajoče materialne stroške za javne uslužbence, ki jih skladno s tem zakonom prevzamejo centri za socialno delo. Sredstva zmanjšane primerne porabe lokalnih skupnosti se prerazporedijo na ministrstvo.«.
12. člen
Za 60. členom se doda nov 60.a člen, ki se glasi:
»60.a člen
(1) Ministrstvo najkasneje do začetka uporabe tega zakona prevzame javne uslužbence, ki na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZPIZ) vodijo postopke v zvezi s pravico do državne pokojnine in do varstvenega dodatka, skupaj s pripadajočo dokumentacijo.
(2) Javni uslužbenci iz prejšnjega odstavka sklenejo pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto v skladu s sistemizacijo delovnih mest.
(3) Ministrstvo in ZPIZ najkasneje en mesec pred začetkom uporabe tega zakona skleneta sporazum o tem, koliko in katere javne uslužbence prevzame ministrstvo skladno s prejšnjim odstavkom.
(4) Z dnem začetka uporabe tega zakona se sredstva za stroške dela in pripadajoče materialne stroške za javne uslužbence, ki jih v skladu s tem zakonom prevzame ministrstvo, prerazporedijo na ministrstvo.«.
13. člen
61. člen se spremeni tako, da se glasi:
»61. člen
(1) Na ministrstvo se z dnem začetka uporabe tega zakona premestijo javni uslužbenci, ki na Ministrstvu za okolje in prostor na drugi stopnji vodijo postopke ugotavljanja upravičenosti do subvencije najemnine.
(2) Z dnem začetka uporabe tega zakona se sredstva za stroške dela in pripadajoče materialne stroške za javne uslužbence, ki se v skladu s tem zakonom premestijo na ministrstvo, z Ministrstva za okolje in prostor prerazporedijo na ministrstvo.«.
14. člen
Za drugim odstavkom 62. člena se dodata novi tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Ne glede na določbo prvega odstavka 23. člena tega zakona so do začetka šolskega ali študijskega leta 2013/14 do državne štipendije upravičeni državljani Republike Slovenije, ki so starejši od 18 let in izpolnjujejo druge pogoje po zakonu, ki ureja štipendiranje, in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo v preteklem koledarskem letu pred vložitvijo vloge ne presega 53 % neto povprečne plače na osebo v istem obdobju.
(4) Upravičencem do državne štipendije, ki so to štipendijo pridobili po Zakonu o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07, 63/07 – popr., 40/09 in 62/10 – ZUPJS) in ob začetku uporabe tega zakona še niso stari 18 let, štipendijsko razmerje miruje do izpolnitve starostnega pogoja za pridobitev državne štipendije po tem zakonu.«.
15. člen
V 64. členu se v 9. točki za besedo »razen« doda številka »12.,«.
16. člen
V prvem odstavku 65. člena se besedilo »1. junija 2011, razen določb o državni štipendiji, znižanem plačilu vrtca, o subvenciji malice za učence in dijake, subvenciji kosila za učence ter o subvenciji prevozov za dijake in študente, ki se začnejo uporabljati 1. septembra 2011« nadomesti z besedilom »1. januarja 2012.«.
Drugi odstavek se črta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
17. člen
Pravice iz javnih sredstev, ki so bile po četrtem odstavku 56. člena zakona dodeljene do 1. junija 2011, center za socialno delo po uradni dolžnosti podaljša do začetka uporabe zakona.
18. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 541-01/11-7/17
Ljubljana, dne 19. maja 2011
EPA 1814-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti