Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011

Kazalo

1738. Uredba o varnosti igrač, stran 4625.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o varnosti igrač
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba v skladu z Direktivo 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o varnosti igrač (UL L št. 170 z dne 30. 6. 2009, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/48/ES) določa zahteve o varnosti igrač in njihovem prostem pretoku.
(2) Če s to uredbo ni drugače določeno, se za igrače iz 2. člena te uredbe glede varnosti uporabljajo predpisi o splošni varnosti proizvodov in drugi predpisi, ki določajo zahteve za posamezne proizvode.
(3) Ta uredba ne vpliva na odgovornost proizvajalcev za proizvode z napako v skladu s predpisi o odgovornosti za proizvod z napako oziroma s splošnimi predpisi o obligacijskih razmerjih.
2. člen
(področje uporabe)
(1) Ta uredba se uporablja za proizvode, načrtovane ali namenjene izključno ali ne za uporabo pri igri otrok, mlajših od 14 let (v nadaljnjem besedilu: igrače). Izdelki iz Priloge I, ki je sestavni del te uredbe, niso igrače v smislu te uredbe.
(2) Ta uredba se ne uporablja za naslednje igrače:
a) opremo za otroška igrišča, namenjeno javni uporabi;
b) avtomatične igralne naprave, na kovance ali ne, namenjene javni uporabi;
c) vozila kot igrače, opremljena z motorji z zgorevanjem;
d) parne stroje kot igrače;
e) frače in katapulte.
3. člen
(opredelitev izrazov)
Posamezni izrazi, ki so uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. akreditacija je potrditev nacionalnega akreditacijskega organa, da organ za ugotavljanje skladnosti izpolnjuje zahteve, določene s harmoniziranimi standardi, in vse dodatne zahteve iz te uredbe za opravljanje posebne dejavnosti ugotavljanja skladnosti, kot je to določeno v Uredbi (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 30; v nadaljnjem besedilu: Uredba 765/2008/ES);
2. dajanje na trg pomeni, da je igrača prvič dostopna na trgu Evropske unije;
3. distributer je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost v dobavni verigi, ki ni proizvajalec ali uvoznik in ki omogoči dostopnost igrače na trgu;
4. dostopnost na trgu je vsaka dobava igrače za distribucijo, porabo ali uporabo na trgu Evropske unije v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno bodisi neodplačno;
5. funkcionalna igrača je igrača, ki deluje in se uporablja na enak način kot proizvod, naprava ali stroj, namenjen odraslim, in je lahko zmanjšan model takšnega proizvoda, naprave ali stroja;
6. funkcionalni proizvod je proizvod, ki deluje in se uporablja na enak način kot proizvod, naprava ali stroj, namenjen odraslim, in je lahko zmanjšan model takšnega proizvoda, naprave ali stroja;
7. gospodarski subjekt je proizvajalec, pooblaščeni zastopnik, uvoznik in distributer;
8. harmonizirani standard je standard, ki ga je sprejel eden od evropskih organov za standardizacijo iz Priloge I Direktive 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 7. 1998, str. 37), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2006/96/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prostega pretoka blaga zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 81), na podlagi predloga, ki ga je pripravila Evropska komisija v skladu s 6. členom navedene direktive;
9. igrača za prostočasne aktivnosti je igrača za domačo uporabo, pri kateri podporna struktura med izvajanjem dejavnosti ostaja nepremična, igrača pa je namenjena temu, da lahko otroci izvajajo katero koli od naslednjih aktivnosti: plezanje, skakanje, zibanje, drsenje, guganje, vrtenje, plazenje, lazenje ali katera koli kombinacija teh aktivnosti;
10. izjava ES o skladnosti je dokument, ki ga izda proizvajalec in v njem navede, da igrača izpolnjuje pogoje iz te uredbe;
11. kemijska igrača je igrača, namenjena neposrednemu ravnanju s kemičnimi snovmi in zmesmi in ki se uporablja na ustrezen način glede na starost otroka ter pod nadzorom odrasle osebe;
12. kozmetični set je igrača, katere namen je, da se z njeno pomočjo otrok nauči izdelave proizvodov, kot so dišave, mila, kreme, šamponi, peneče kopeli, bleščila, ličila za ustnice, druga ličila, zobna pasta in balzami za lase;
13. načrtovana hitrost je reprezentativna možna pogonska hitrost, ki je določena z načrtom igrače;
14. namenjen za uporabo pomeni, da starši ali osebe, ki nadzorujejo otroka, na podlagi funkcij, dimenzij in značilnosti igrače lahko upravičeno sklepajo, da je namenjena za uporabo otrokom določene starostne skupine;
15. nevarnost je možen vir poškodbe;
16. odpoklic je vsak ukrep za vrnitev igrače, ki je že dostopna končnemu uporabniku;
17. okušalna igra je igrača, katere namen je, da se z njeno pomočjo otrok nauči izdelave slaščic ali jedi, ki vključujejo uporabo živilskih sestavin, kot so sladila, tekočine, praški in arome;
18. organ za ugotavljanje skladnosti je organ, ki izvaja dejavnosti ugotavljanja skladnosti, vključno s kalibracijo, preskušanjem, certificiranjem in pregledovanjem;
19. oznaka CE je oznaka, s katero proizvajalec izjavlja, da je igrača skladna z veljavnimi zahtevami iz usklajevalne zakonodaje Evropske unije, ki določa njeno namestitev;
20. pooblaščeni zastopnik je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, s sedežem v Evropski uniji, ki ga je proizvajalec pisno pooblastil, da v njegovem imenu opravlja določene naloge;
21. poškodba je fizična poškodba ali vsako, tudi dolgoročno škodovanje zdravju;
22. proizvajalec je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki izdeluje igračo ali za katerega se taka igrača načrtuje ali izdeluje in ki trži to igračo pod svojim imenom ali blagovno znamko;
23. tveganje je verjetnost pojava nevarnosti, ki povzroča poškodbo, in stopnjo resnosti poškodbe;
24. ugotavljanje skladnosti je proces ugotavljanja, ali so zahteve iz te uredbe glede igrače izpolnjene;
25. umik je vsak ukrep za preprečitev dostopnosti igrače iz dobavne verige na trgu;
26. usklajevalna zakonodaja Evropske unije je vsaka zakonodaja Evropske unije, ki usklajuje pogoje za trženje proizvodov;
27. uvoznik je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, s sedežem v Evropski uniji, ki da igračo iz tretje države na trg v Evropski uniji;
28. vodna igrača je igrača, ki je namenjena uporabi v plitki vodi in ki lahko nosi otroka na vodi ali ga pri tem podpira;
29. vohalna igralna plošča je igrača, katere namen je pomagati otroku, da se nauči prepoznavati različne vonje ali okuse.
II. SKLADNOST IGRAČE
4. člen
(osnovne varnostne zahteve)
(1) Igrače, ki se dajejo na trg, morajo izpolnjevati osnovne varnostne zahteve, in sicer glede splošnih varnostnih zahtev iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena ter glede posebnih varnostnih zahtev iz priloge II, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Igrače, vključno s kemičnimi snovmi, ki jih vsebujejo, ne smejo ogrožati varnosti ali zdravja uporabnikov ali tretjih oseb, kadar se uporabijo na predvideni ali predvidljivi način, ob upoštevanju vedenja otrok.
(3) Pri igračah se upošteva sposobnost uporabnika in, kadar je to primerno, osebe, ki nadzoruje otroka, zlasti pri tistih igračah, ki so namenjene za uporabo otrokom, mlajšim od 36 mesecev, ali za druge opredeljene starostne skupine otrok.
(4) Etikete, nameščene v skladu s četrtim do šestim odstavkom 5. člena te uredbe, in navodila za uporabo, s katerimi so igrače opremljene, morajo uporabnike ali osebe, ki nadzorujejo otroka, opozoriti na inherentne nevarnosti in tveganje poškodbe, ki izhajajo iz uporabe igrač, ter na načine, kako se izogniti takšnim nevarnostim in tveganju.
(5) Igrača, ki se da na trg, mora izpolnjevati osnovne varnostne zahteve med predvidljivim in običajnim obdobjem uporabe igrače.
5. člen
(opozorila)
(1) Kadar je ustrezno za varno uporabo, opozorila, izdelana za namene iz drugega, tretjega in četrtega odstavka prejšnjega člena, določajo ustrezne omejitve za uporabnika v skladu z Delom A Priloge V, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Za kategorije igrač iz Dela B Priloge V te uredbe se uporabijo besedila opozoril iz 2. do 10. točke Dela B Priloge V te uredbe.
(3) Na igrači ne smejo biti nameščena posebna opozorila iz Dela B Priloge V te uredbe, če je opozorilo v nasprotju s predvideno uporabo igrače, ki je določena v skladu z njeno funkcijo, velikostjo in značilnostmi.
(4) Proizvajalci morajo opozorila označiti na viden, lahko berljiv in razumljiv ter pravilen način na igrači, nameščeni etiketi ali embalaži ter po potrebi na navodilih za uporabo, ki spremljajo igračo. Majhne igrače, ki se prodajajo brez embalaže, morajo imeti na sebi nameščena ustrezna opozorila.
(5) Pred vsakim opozorilom se navede beseda „Opozorilo“ ali „Opozorila“.
(6) Opozorila, ki vplivajo na odločitev o nakupu igrače, kot so tista, ki določajo najnižjo in najvišjo starost uporabnikov, in druga opozorila iz Priloge V te uredbe so na embalaži za potrošnika ali so na kakšen drugačen način potrošniku jasno vidna pred nakupom, vključno z nakupom na spletu.
(7) Opozorila in varnostna navodila morajo biti napisana v slovenskem jeziku.
6. člen
(prosti pretok)
Vse igrače, ki so skladne s to uredbo, so lahko na trgu v Republiki Sloveniji.
7. člen
(domneva skladnosti)
(1) Za igrače, ki so skladne s harmoniziranimi standardi ali delom teh standardov, katerih sklicevanja so bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije, se šteje, da so skladne z zahtevami, ki jih določajo ti standardi ali deli standardov, določenimi v 4. členu in Prilogi II te uredbe.
(2) Ministrstvo, pristojno za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), objavi seznam harmoniziranih standardov iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: seznam standardov) na svojih spletnih straneh.
8. člen
(izjava ES o skladnosti)
(1) V izjavi ES o skladnosti se navede, da je bilo dokazano izpolnjevanje zahtev iz 4. člena in Priloge II te uredbe.
(2) Izjava ES o skladnosti mora vsebovati najmanj podatke, določene v Prilogi III, ki je sestavni del te uredbe, in v modulih iz Priloge VI, ki je sestavni del te uredbe, ter se stalno posodablja. Izjava ES o skladnosti mora v slovenskem jeziku ali enem od uradnih jezikov Evropske unije vsebovati najmanj podatke iz Priloge III, ki je sestavni del te uredbe.
(3) V primeru utemeljene zahteve Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZIRS) se izjava ES o skladnosti prevede v slovenski jezik.
(4) Proizvajalec s pripravo izjave ES o skladnosti prevzame odgovornost za skladnost igrače.
9. člen
(splošna pravila za oznako CE)
(1) Igrače, ki so dostopne na trgu, morajo biti opremljene z oznako CE.
(2) Oznaka CE mora biti v skladu s splošnimi pravili iz 30. člena Uredbe 765/2008/ES.
(3) Za igrače, ki so označene z oznako CE, se domneva, da so v skladu s to uredbo.
(4) Igrače, ki so predstavljene in se uporabljajo na sejmih in razstavah in niso opremljene z oznako CE ali kako drugače niso v skladu s to uredbo, morajo biti opremljene z znakom, ki jasno navaja, da igrače niso v skladu s to uredbo in ne bodo dostopne v Evropski uniji, dokler ne bodo skladne z njo.
10. člen
(pravila in pogoji za namestitev oznake CE)
(1) Oznaka CE mora biti nameščena vidno, čitljivo in neizbrisno na igračo, nameščeno etiketo ali embalažo.
(2) Pri majhnih igračah in igračah iz majhnih delov je lahko oznaka CE nameščena na etiketi ali priloženem lističu. Če to pri igračah, ki se prodajajo na prodajnih stojalih, tehnično ni mogoče in pod pogojem, da je bilo prodajno stojalo prvotno uporabljeno kot embalaža za igrače, se oznaka CE namesti na to stojalo.
(3) Če oznaka CE, ki je nameščena na igračo, ni vidna z zunanje strani embalaže, če ta obstaja, mora biti nameščena vsaj na embalažo.
(4) Oznaka CE mora biti nameščena, preden je igrača dana na trg. Lahko ji sledi piktogram ali kateri koli drug znak, ki označuje posebno tveganje ali uporabo.
III. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI
11. člen
(ocena varnosti)
Proizvajalci pred dajanjem igrače na trg izvedejo analizo kemijskih, fizikalnih, mehanskih, električnih, vnetljivih, higienskih in radioaktivnih nevarnosti, ki jih lahko predstavlja igrača, ter oceno možne izpostavljenosti tem nevarnostim.
12. člen
(postopki ugotavljanja skladnosti)
(1) Pred dajanjem igrače na trg proizvajalci uporabijo postopke ugotavljanja skladnosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena, zato da dokažejo, da igrača izpolnjuje zahteve iz 4. člena in Priloge II te uredbe.
(2) Če je proizvajalec uporabil harmonizirane standarde, katerih referenčna številka je objavljena v Uradnem listu Evropske unije in ki zajemajo vse ustrezne varnostne zahteve za igračo, uporabi postopek notranjega nadzora proizvodnje, kot je določeno v Modulu A Priloge VI te uredbe.
(3) Igrača se predloži v ES-pregled tipa, kot je to določeno v 13. členu te uredbe, v povezavi s postopkom skladnosti s tipom iz Modula C Priloge VI te uredbe, kadar:
a) harmonizirani standardi, katerih referenčna številka je objavljena v Uradnem listu Evropske unije in ki zajemajo vse ustrezne varnostne zahteve za igračo, ne obstajajo;
b) harmonizirani standardi iz prejšnje točke obstajajo, vendar jih proizvajalec ni uporabil ali jih je uporabil le deloma;
c) je bil eden ali več harmoniziranih standardov iz točke a) tega odstavka objavljen z omejitvijo;
d) proizvajalec meni, da narava, načrtovanje, izdelava ali namen igrače zahteva preverjanje tretje stranke.
13. člen
(ES-pregled tipa)
(1) Zahtevek za ES-pregled tipa, izvedba navedenega pregleda in izdaja certifikata o ES-pregledu tipa se izvedejo v skladu s postopki iz Modula B Priloge VI te uredbe.
(2) ES-pregled tipa se izvede na način, kot je določen v 2. točki Modula B Priloge VI te uredbe in v skladu s tem členom.
(3) Zahtevek za ES-pregled tipa vsebuje opis igrače ter kraj in naslov njene izdelave.
(4) Kadar organ za ugotavljanje skladnosti, priglašen v skladu z 21. členom te uredbe (v nadaljnjem besedilu: priglašeni organ), opravi ES-pregled tipa, po potrebi skupaj s proizvajalcem oceni analizo nevarnosti, ki jih lahko predstavlja igrača in ki jo je proizvajalec izvedel v skladu z 11. členom te uredbe.
(5) Certifikat o ES-pregledu tipa vsebuje sklicevanje na to uredbo, barvno sliko igrače in njen jasen opis, vključno z dimenzijami, ter seznam opravljenih preizkusov, s sklicevanjem na ustrezno poročilo o preizkusu.
(6) Certifikat o ES-pregledu tipa se pregleda, kadar koli je potrebno, zlasti v primeru spremembe procesa izdelave, surovin ali sestavnih delov igrače, in na vsakih pet let.
(7) Če igrača ne izpolnjuje zahtev iz 4. člena in Priloge II te uredbe, se certifikat o ES-pregledu tipa umakne.
(8) Priglašeni organi ne dodelijo certifikata o ES-pregledu tipa za igračo, za katero je bil certifikat zavrnjen ali umaknjen.
(9) Tehnična dokumentacija in korespondenca, ki se nanašata na postopke ES-pregleda tipa, sta sestavljeni v slovenskem jeziku, v enem od uradnih jezikov Evropske unije ali v jeziku, sprejemljivem za priglašeni organ.
14. člen
(tehnična dokumentacija)
(1) Tehnična dokumentacija iz drugega odstavka 15. člena te uredbe vsebuje ustrezne podatke, na podlagi katerih proizvajalec zagotovi, da igrače izpolnjujejo pogoje iz 4. člena in Priloge II te uredbe, zlasti dokumentacijo iz Priloge IV, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Tehnična dokumentacija se pripravi v enem od uradnih jezikov Evropske unije ali v jeziku, sprejemljivem za priglašeni organ, v skladu z devetim odstavkom prejšnjega člena.
(3) Na podlagi utemeljene zahteve ZIRS mora proizvajalec zagotoviti prevod ustreznih delov tehnične dokumentacije v slovenski jezik. Kadar ZIRS od proizvajalca zahteva tehnično dokumentacijo ali prevod njenega dela, lahko za to določi rok 30 dni, razen če je zaradi resnega in neposrednega tveganja upravičen krajši rok.
(4) Če proizvajalec ne upošteva obveznosti iz tega člena, lahko ZIRS od njega zahteva izvedbo preizkusa na proizvajalčeve stroške in v določenem roku, pri čemer preverjanje skladnosti s harmoniziranimi standardi in osnovnimi varnostnimi zahtevami opravi priglašeni organ.
IV. OBVEZNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKTOV
15. člen
(proizvajalec)
(1) Pri dajanju igrač na trg mora proizvajalec zagotoviti, da so načrtovane in izdelane v skladu z zahtevami iz 4. člena in Priloge II te uredbe.
(2) Proizvajalec mora pripraviti zahtevano tehnično dokumentacijo v skladu s prejšnjim členom in izvesti ali pa dati izvesti postopek ugotavljanja skladnosti v skladu z 12. členom te uredbe. Kadar je bilo s postopkom dokazano, da je igrača skladna s to uredbo, mora proizvajalec pripraviti izjavo ES o skladnosti v skladu z 8. členom te uredbe ter namestiti oznako CE iz prvega, drugega in tretjega odstavka 10. člena te uredbe.
(3) Proizvajalec mora hraniti tehnično dokumentacijo in izjavo ES o skladnosti deset let po tem, ko je bila igrača dana na trg.
(4) Proizvajalec mora zagotoviti, da se izvajajo postopki za ohranjanje skladnosti proizvodne serije. Upoštevati mora spremembe pri načrtovanju igrače ali njenih lastnosti in spremembe harmoniziranih standardov, s sklicevanjem na katere se potrdi skladnost igrače.
(5) Proizvajalec mora, ko je to potrebno zaradi tveganj, ki jih predstavlja igrača, ter zaradi zaščite zdravja in varnosti potrošnikov, pregledovati vzorce igrač na trgu, raziskovati ter po potrebi voditi knjigo pritožb in register neustreznih igrač in njihovega odpoklica ter o tovrstnem spremljanju obveščati distributerje.
(6) Proizvajalec mora zagotoviti, da je na njegovih igračah označena vrsta, serija ali serijska številka ali drug identifikacijski podatek, kadar pa velikost ali narava igrače tega ne dopušča, te podatke navede na embalaži ali dokumentu, ki spremlja igračo.
(7) Proizvajalec mora na igrači navesti ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in naslov, na katerem je dosegljiv glede informacij o igrači, oziroma te podatke navede na embalaži ali dokumentu, ki spremlja igračo, če jih ni mogoče navesti na sami igrači. Naslov vsebuje podatek, kjer je proizvajalec dosegljiv.
(8) Proizvajalec mora zagotoviti, da so igrači priložena navodila in podatki glede njene varnosti v slovenskem jeziku.
(9) Proizvajalec, ki meni ali utemeljeno domneva, da igrača, ki jo je dal na trg, ni v skladu z ustrezno usklajevalno zakonodajo Evropske unije, mora nemudoma izvesti potrebne korektivne ukrepe, da zagotovi skladnost igrače, jo umakne s trga ali odpokliče, če je to primerno. Če igrača predstavlja tveganje, mora proizvajalec takoj obvestiti organe, pristojne za igrače držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: države članice EU), v katerih so omogočili dostopnost igrače na trgu, in jim predložiti podrobne podatke, zlasti o neskladnosti in sprejetih korektivnih ukrepih.
(10) Proizvajalec mora na podlagi utemeljene zahteve ZIRS predložiti vse potrebne podatke in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti igrače v slovenskem jeziku oziroma jeziku, sprejemljivem za ZIRS ter z njim sodelovati pri dejavnosti, katere cilj je odpraviti tveganje, ki ga povzročajo igrače, ki jih je proizvajalec dal na trg.
16. člen
(pooblaščeni zastopnik)
(1) Proizvajalec lahko s pisnim pooblastilom določi pooblaščenega zastopnika.
(2) Obveznosti iz prvega odstavka prejšnjega člena in priprava tehnične dokumentacije se ne štejejo za naloge pooblaščenega zastopnika.
(3) Pooblaščeni zastopnik opravlja naloge, določene v pooblastilu, ki ga prejme od proizvajalca. Pooblastilo pooblaščenemu zastopniku omogoča, da opravlja vsaj naslednje naloge:
a) ima na voljo izjavo ES o skladnosti in tehnično dokumentacijo za obdobje deset let po tem, ko je bila igrača dana na trg;
b) na podlagi utemeljene zahteve ZIRS zagotovi vse podatke in dokumentacijo, potrebne za dokazovanje skladnosti igrače;
c) na zahtevo ZIRS sodeluje pri vseh dejavnostih, katerih cilj je odpraviti tveganja, ki jih predstavljajo igrače, v okviru njegovih pooblastil.
17. člen
(uvoznik)
(1) Uvoznik daje na trg le igrače, ki so skladne s to uredbo.
(2) Preden da igračo na trg mora uvoznik zagotoviti, da je proizvajalec izvedel ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti, pripravil tehnično dokumentacijo, da imajo proizvodi zahtevano oznako skladnosti, da so opremljeni z zahtevanimi dokumenti ter da je proizvajalec izpolnil zahteve iz šestega in sedmega odstavka 15. člena te uredbe.
(3) Kadar uvoznik meni ali utemeljeno domneva, da igrača ni skladna z zahtevami iz 4. člena in Priloge II te uredbe, igrače ne da na trg, dokler ni skladna z navedenimi zahtevami. Če igrača predstavlja tveganje, mora o tem obvestiti proizvajalca in ZIRS.
(4) Uvoznik mora na igrači navesti svoje ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in naslov, na katerem je dosegljiv glede podatkov o igrači, če pa to ni mogoče, navede podatke na embalaži ali dokumentu, ki spremlja igračo.
(5) Uvoznik mora zagotoviti, da so igrači priložena navodila in podatki o njeni varnosti v slovenskem jeziku.
(6) Uvoznik mora zagotoviti, da v času, ko je odgovoren za igračo, pogoji skladiščenja ali prevoza ne ogrožajo njene skladnosti z zahtevami iz 4. člena in Priloge II te uredbe.
(7) Uvoznik mora, ko je to potrebno zaradi tveganj, ki jih predstavlja igrača, ter zaradi zaščite zdravja in varnosti potrošnikov, pregledovati vzorce igrač, ki jih trži, raziskovati ter po potrebi voditi knjigo pritožb in register neustreznih igrač in njihovega odpoklica, o tovrstnem spremljanju pa obveščati distributerje.
(8) Uvoznik, ki meni ali utemeljeno domneva, da igrača, ki jo je dal na trg, ni v skladu z ustrezno usklajevalno zakonodajo Evropske unije, mora nemudoma izvesti potrebne korektivne ukrepe, da zagotovi skladnost igrače, jo umakniti ali odpoklicati, če je to primerno. Če igrača predstavlja tveganje, mora uvoznik takoj obvestiti organe, pristojne za igrače vseh držav članic EU, v katerih so omogočili dostopnost igrače na trgu, in jim predložiti podrobne podatke, zlasti o neskladnosti igrače in sprejetih korektivnih ukrepih.
(9) Uvoznik mora deset let po tem, ko je bila igrača dana na trg, hraniti izvod izjave ES o skladnosti ter jo na zahtevo ZIRS predložiti in zagotoviti, da je tehnična dokumentacija na voljo ZIRS.
(10) Uvoznik mora na podlagi utemeljene zahteve ZIRS v slovenskem jeziku oziroma jeziku, sprejemljivem za ZIRS, ZIRS posredovati vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti igrače ter z njim sodelovati pri dejavnosti, katere cilj je odpraviti tveganje, ki ga povzročajo igrače, ki jih je dal na trg.
18. člen
(distributer)
(1) Pri omogočanju dostopnosti igrače na trgu morajo distributerji ravnati s potrebno skrbnostjo v skladu s to uredbo.
(2) Preden se omogoči dostopnost igrač na trgu, mora distributer preveriti, ali imajo oznako skladnosti, ali so opremljene z zahtevanimi dokumenti, navodili in podatki o varnosti v slovenskem jeziku ter ali sta proizvajalec in uvoznik upoštevala pogoje iz šestega in sedmega odstavka 15. člena te uredbe in četrtega odstavka prejšnjega člena.
(3) Kadar distributer meni ali utemeljeno domneva, da igrača ni skladna z zahtevami iz 4. člena in Priloge II te uredbe lahko omogoči dostopnost igrače na trgu šele po tem, ko je bila usklajena z navedenimi zahtevami. Če igrača predstavlja tveganje, distributer o tem obvesti proizvajalca ali uvoznika in ZIRS.
(4) Distributer zagotovi, da v času, ko je odgovoren za igračo, pogoji skladiščenja ali prevoza ne ogrožajo skladnosti igrače s pogoji iz 4. člena in Priloge II te uredbe.
(5) Distributer, ki meni ali utemeljeno domneva, da igrača, katere dostopnost na trgu je omogočil, ni skladna z ustrezno usklajevalno zakonodajo Evropske unije, zagotovi izvajanje korektivnih ukrepov, da zagotovi njeno skladnost, umik s trga ali odpoklic, če je to primerno. Če igrača predstavlja tveganje, mora o tem takoj obvestiti ZIRS oziroma za igrače pristojne organe vseh držav članic EU, v katerih je omogočil njeno dostopnost na trgu, in jim predložiti podrobne podatke, zlasti o neskladnosti in vseh sprejetih korektivnih ukrepih.
(6) Distributer mora na podlagi utemeljene zahteve ZIRS predložiti vse potrebne podatke in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti igrače ter na njegovo zahtevo sodelovati z njim pri dejavnosti, katere cilj je odpraviti tveganje, ki ga povzročajo igrače, katerih dostopnost na trgu je distributer omogočil.
19. člen
(uporaba obveznosti proizvajalca za uvoznika in distributerja)
Uvoznik ali distributer se šteje za proizvajalca v smislu te uredbe in prevzame nase obveznosti proizvajalca iz 15. člena te uredbe, če daje igračo na trg pod svojim imenom ali blagovno znamko ali če spremeni igračo, ki je že dana na trg, na način, ki lahko vpliva na njeno skladnost s to uredbo.
20. člen
(identifikacija gospodarskega subjekta)
(1) Gospodarski subjekt mora na zahtevo ZIRS temu sporočiti podatke o:
a) vsakem gospodarskem subjektu, ki mu je dobavil igračo;
b) vsakem gospodarskem subjektu, kateremu je dobavil igračo.
(2) Proizvajalec mora zagotoviti podatek iz prejšnjega odstavka za obdobje deset let po tem, ko je bila igrača dana na trg, drugi gospodarski subjekti pa za obdobje deset let po tem, ko jim je bila igrača dobavljena.
V. PRIGLASITEV ORGANA ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI
21. člen
(priglasitev)
(1) Ministrstvo obvesti Evropsko komisijo in države članice EU o določitvi, spremembah v zvezi z določitvijo in preklicu določitve organa za ugotavljanje skladnosti, skupaj s podatki o nalogah ugotavljanja skladnosti, za katere je organ določen.
(2) Organ za ugotavljanje skladnosti lahko začne opravljati naloge priglašenega organa po pridobitvi identifikacijske številke, ki jo izda Evropska komisija.
22. člen
(priglasitveni organ)
Postopek ocenjevanja in priglasitve organov za ugotavljanje skladnosti ter spremljanje priglašenih organov, vključno z izpolnjevanjem pogojev iz 24. člena te uredbe, izvaja ministrstvo.
23. člen
(obveznost obveščanja priglasitvenega organa)
Ministrstvo obvesti Evropsko komisijo o postopkih za ocenjevanje in priglasitev organov za ugotavljanje skladnosti in spremljanje priglašenih organov ter o kakršni koli spremembi v zvezi s tem.
24. člen
(pogoji za priglašene organe)
(1) Za priglasitev v skladu s to uredbo mora organ za ugotavljanje skladnosti izpolnjevati naslednje pogoje:
– biti mora pravna oseba;
– biti mora neodvisen od organizacije ali igrače, ki jo ocenjuje. Za organ za ugotavljanje skladnosti se šteje tudi organ, ki je del poslovnega ali strokovnega združenja, ki zastopa podjetja, ki sodelujejo pri načrtovanju, proizvodnji, dobavi, sestavljanju, uporabi ali vzdrževanju igrač, ki jih ocenjuje, če je zagotovljena njegova samostojnost in ne obstaja navzkrižje interesov;
– organ za ugotavljanje skladnosti, njegovo vodstvo in osebje, ki izvaja naloge ugotavljanja skladnosti, ne sme biti načrtovalec, proizvajalec, dobavitelj, monter, kupec, lastnik, uporabnik ali vzdrževalec igrače, ki jo ocenjuje, ali njihov pooblaščeni zastopnik. Te zahteve se ne nanašajo na uporabo ocenjenih igrač, nujnih za postopke organa za ugotavljanje skladnosti ali uporabo takšnih igrač v zasebne namene;
– organ za ugotavljanje skladnosti, njegovo vodstvo in osebje, ki izvaja naloge ugotavljanja skladnosti, ne sme neposredno sodelovati pri načrtovanju ali proizvodnji, trženju, montaži, uporabi ali vzdrževanju igrače, ki jo ocenjuje ali zastopati tistih, ki se ukvarjajo s temi dejavnostmi;
– organ za ugotavljanje skladnosti ne sme sodelovati pri dejavnostih, ki bi lahko nasprotovale njihovi neodvisni presoji in integriteti v zvezi z dejavnostmi ugotavljanja skladnosti, za katere so priglašeni, zlasti pri svetovalnih storitvah. Zagotoviti morajo, da dejavnosti njihovih hčerinskih družb ali podizvajalcev ne vplivajo na zaupnost, objektivnost ali nepristranskost njihovih dejavnosti ugotavljanja skladnosti;
– organi za ugotavljanje skladnosti in njihovo osebje izvajajo dejavnosti ugotavljanja skladnosti z največjo strokovnostjo in potrebno tehnično usposobljenostjo na določenem področju, brez pritiskov in spodbud, zlasti finančnih, ki bi lahko vplivali na njihovo presojo ali rezultate njihovih dejavnosti ugotavljanja skladnosti;
– morajo biti usposobljeni izvajati vse naloge ugotavljanja skladnosti iz 13. člena te uredbe in v zvezi s katerimi so bili priglašeni, bodisi da navedene naloge izvaja organ za ugotavljanje skladnosti bodisi da se izvajajo v njegovem imenu in v njegovi pristojnosti;
– imeti mora:
a) potrebno osebje s tehničnim znanjem ter zadostnimi in ustreznimi izkušnjami za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti;
b) opise postopkov v skladu, s katerimi se izvaja ugotavljanje skladnosti, ki zagotavljajo preglednost in zmožnost ponovne izvedbe teh postopkov. Vpeljan morajo imeti način vodenja in postopke, ki razlikujejo med nalogami, ki jih izvaja kot priglašeni organ, in drugimi dejavnostmi;
c) postopke za izvajanje dejavnosti, ki upoštevajo velikost podjetja, sektor v katerem deluje, njegovo strukturo, stopnjo zahtevnosti tehnologije zadevne igrače ter množično ali serijsko naravo proizvodnega postopka. Imeti mora potrebna sredstva za ustrezno izvajanje nalog, povezanih z dejavnostmi ugotavljanja skladnosti, ter dostop do potrebne opreme ali prostorov;
– osebje, ki izvaja postopke ugotavljanja skladnosti in ki mora:
a) biti tehnično in poklicno usposobljeno za vse dejavnosti ugotavljanja skladnosti, za katere je bil organ za ugotavljanje skladnosti priglašen;
b) imeti ustrezno znanje o zahtevah glede ocenjevanj, ki jih izvaja, in ustrezna pooblastila za izvedbo teh ocenjevanj;
c) imeti ustrezno znanje in razumevanje osnovnih zahtev veljavnih harmoniziranih standardov in usklajevalne zakonodaje Evropske unije in njenih izvedbenih predpisov;
d) imeti sposobnost, ki je potrebna za pripravo certifikatov, zapisov in poročil, ki dokazujejo, da so bila ocenjevanja izvedena;
– zagotavljati mora nepristranskost pri izvajanju svojih nalog;
– imeti mora sklenjeno zavarovanje odgovornosti za opravljeno delo;
– osebje mora varovati poklicno skrivnost v zvezi z vsemi podatki, pridobljenimi med izvajanjem svojih nalog v skladu s 13. členom te uredbe in s posebnimi predpisi.
(2) Organi za ugotavljanje skladnosti sodelujejo pri ustreznih dejavnostih standardizacije in dejavnostih skupine za koordinacijo priglašenih organov ali zagotovijo, da so njihovi zaposleni za ocenjevanje obveščeni o teh dejavnostih ter uporabljajo odločbe in dokumente, ki so rezultat dela navedene skupine, kot splošne smernice.
25. člen
(domneva o skladnosti)
Kadar organ za ugotavljanje skladnosti dokaže skladnost z merili, določenimi v zadevnih harmoniziranih standardih ali njihovih delih, sklicevanja na katere so bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije, se domneva, da izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena, če veljavni harmonizirani standardi izpolnjujejo te pogoje.
26. člen
(hčerinska podjetja in podizvajalci priglašenih organov)
(1) Kadar priglašeni organ za določene naloge, povezane z ugotavljanjem skladnosti, sklene pogodbo s podizvajalci ali te naloge prenese na hčerinsko podjetje, mora zagotoviti, da podizvajalec ali hčerinsko podjetje izpolnjuje pogoje iz 24. člena te uredbe, in o tem obvesti ministrstvo.
(2) Priglašeni organi prevzamejo polno odgovornost za naloge, ki jih opravljajo podizvajalci ali hčerinska podjetja, ne glede na njihov sedež podjetja.
(3) Podizvajalec ali hčerinsko podjetje lahko izvaja dejavnosti samo s soglasjem naročnika postopka ugotavljanja skladnosti.
(4) Priglašeni organi hranijo dokumente v zvezi z ocenjevanjem usposobljenosti podizvajalca ali hčerinskega podjetja in z delom, ki ga opravljajo v skladu s 13. členom te uredbe, ter jih predložijo ministrstvu na njegovo zahtevo.
27. člen
(vloga za priglasitev)
(1) Vloga za določitev organa za ugotavljanje skladnosti se vloži na ministrstvo.
(2) K vlogi iz prejšnjega odstavka mora organ za ugotavljanje skladnosti priložiti opis dejavnosti ugotavljanja skladnosti, modul ali module za ugotavljanje skladnosti in igračo ali igrače, za katere navedeni organ trdi, da je pristojen, ter akreditacijsko listino za določeno vrsto in obseg postopkov, če ta obstaja, ki jo izda Slovenska akreditacija in potrjuje, da organ za ugotavljanje skladnosti izpolnjuje pogoje iz 24. člena te uredbe.
(3) Kadar zadevni organ za ugotavljanje skladnosti ne more zagotoviti akreditacijske listine, mora ministrstvu predložiti vsa dokazila, potrebna za preverjanje, priznavanje in redno spremljanje njegove skladnosti s pogoji iz 24. člena te uredbe.
28. člen
(komisija za ocenjevanje)
(1) Minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister), imenuje komisijo za ocenjevanje vlog iz prejšnjega člena (v nadaljnjem besedilu: komisija).
(2) Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. Predsednik in en član komisije sta predstavnika ministrstva, drugi član pa je predstavnik Slovenske akreditacije.
(3) Komisija predloži ministru mnenje o vložnikovem izpolnjevanju pogojev iz 24. člena te uredbe.
29. člen
(odločba o določitvi organa za ugotavljanje skladnosti)
(1) Minister na podlagi mnenja komisije izda odločbo o določitvi organa za ugotavljanje skladnosti.
(2) Odločba iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o dejavnostih ugotavljanja skladnosti, modul ali module za ugotavljanje skladnosti, zadevno igračo ali igrače in ustrezna dokazila o usposobljenosti organa za ugotavljanje skladnosti.
(3) Veljavnost odločbe iz tega člena je lahko časovno omejena ali pa velja do preklica.
30. člen
(priglasitveni postopek)
(1) Ministrstvo organe za ugotavljanje skladnosti priglasi Evropski komisiji in organom držav članic EU, pristojnim za igrače.
(2) Priglasitev vključuje podatke iz drugega odstavka prejšnjega člena.
(3) Kadar priglasitev ne temelji na akreditacijski listini iz drugega odstavka 27. člena te uredbe, ministrstvo Evropski komisiji in državam članicam EU predloži dokazila, ki potrjujejo usposobljenost organa za ugotavljanje skladnosti in način spremljanja izpolnjevanja pogojev priglašenega organa iz 24. člena te uredbe.
(4) Posamezen organ za ugotavljanje skladnosti lahko izvaja dejavnosti priglašenega organa le, kadar Evropska komisija ali države članice EU v 14 dneh od priglasitve z uporabo akreditacijske listine oziroma v 60 dneh od priglasitve, če ta ni bila uporabljena, ne predložijo ugovora.
(5) Po poteku roka iz prejšnjega odstavka in če ni ugovorov Evropske komisije oziroma držav članic EU, Evropska komisija priglašenemu organu dodeli identifikacijsko številko.
(6) Ministrstvo obvesti Evropsko komisijo in države članice EU o vsakršnih spremembah glede priglasitve.
(7) Ministrstvo na svojih spletnih straneh vodi evidenco organov za ugotavljanje skladnosti.
31. člen
(spremembe priglasitev)
(1) Kadar ministrstvo ugotovi ali je obveščeno, da priglašeni organ ne izpolnjuje pogojev iz 24. člena te uredbe, lahko komisija iz 28. člena te uredbe opravi pregled pri organu za ugotavljanje skladnosti, če obstaja dvom o pravilnosti njegovega delovanja.
(2) Če se pri pregledu ugotovi, da organ za ugotavljanje skladnosti ne izpolnjuje pogojev iz 24. člena te uredbe, minister na predlog komisije iz 28. člena te uredbe izda sklep, s katerim naloži ukrepe in rok za odpravo nepravilnosti, oziroma z odločbo omeji ali začasno prekliče priglasitev.
(3) Ministrstvo izda odločbo o preklicu priglasitve in izbriše organ za ugotavljanje skladnosti iz evidence organov za ugotavljanje skladnosti, če:
– organ za ugotavljanje skladnosti ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti v določenem roku,
– komisija iz 28. člena te uredbe ugotovi nepravilnosti, ki jih ni mogoče odpraviti,
– organ za ugotavljanje skladnosti obvesti ministra, da ne želi več opravljati nalog v skladu z odločbo iz drugega odstavka 29. člena te uredbe.
(4) O ukrepih iz drugega in tretjega odstavka tega člena ministrstvo nemudoma obvesti Evropsko komisijo in države članice EU.
(5) V primeru omejitve, začasnega preklica ali umika priglasitve ali kadar priglašeni organ preneha z dejavnostjo, mora ta zagotoviti, da dokumentacijo obravnava drug priglašeni organ ali jo dati na voljo ministrstvu oziroma ZIRS.
32. člen
(izpodbijanje usposobljenosti priglašenih organov)
Kadar obstaja dvom glede priglašenega organa, ministrstvo na zahtevo Evropske komisije predloži vse podatke o izpolnjevanju pogojev v zvezi s priglasitvijo ali ohranjanja usposobljenosti tega organa.
33. člen
(obveznosti priglašenih organov)
(1) Priglašeni organi izvajajo ugotavljanje skladnosti v skladu s postopkom za ugotavljanje skladnosti iz 13. člena te uredbe.
(2) Ugotavljanje skladnosti se izvaja brez nepotrebnih obremenitev gospodarskih subjektov. Organi za ugotavljanje skladnosti pri izvajanju postopkov ustrezno upoštevajo velikost podjetja, sektor, v katerem deluje, njegovo sestavo, stopnjo zahtevnosti tehnologije, ki se uporablja za zadevno igračo, ter masovno ali serijsko naravo proizvodnega postopka in druge pogoje za zagotovitev skladnosti igrače s to uredbo.
(3) Kadar priglašeni organ ugotovi, da proizvajalec ni izpolnil pogojev iz 4. člena in Priloge II te uredbe oziroma ustreznih harmoniziranih standardov, ne izda certifikata o ES-pregledu tipa iz četrtega do sedmega odstavka 13. člena te uredbe, od proizvajalca pa zahteva, da sprejme ustrezne korektivne ukrepe.
(4) Kadar priglašeni organ med spremljanjem skladnosti po izdaji certifikata o ES-pregledu tipa ugotovi, da igrača ni več skladna, od proizvajalca zahteva, da sprejme ustrezne korektivne ukrepe, in po potrebi začasno prekliče ali umakne certifikat o ES-pregledu tipa.
(5) Kadar korektivni ukrepi iz prejšnjega odstavka niso sprejeti ali nimajo zahtevanega učinka, priglašeni organ omeji, začasno prekliče ali umakne vse certifikate o ES-pregledu tipa, kadar je to primerno.
34. člen
(obveznost obveščanja)
(1) Priglašeni organi morajo ministrstvo obvestiti o:
a) vsaki zavrnitvi, omejitvi, začasnem preklicu ali umiku certifikata o ES-pregledu tipa;
b) vseh okoliščinah, ki vplivajo na področje uporabe priglasitve in pogoje za priglasitev;
c) vsaki zahtevi po podatkih, ki so jo prejeli od ZIRS v zvezi z dejavnostmi ugotavljanja skladnosti;
d) dejavnostih ugotavljanja skladnosti, izvedenih v okviru njihove priglasitve, in o kakršnih koli drugih izvedenih dejavnostih, vključno s čezmejnimi dejavnostmi in sklepanjem pogodb s podizvajalci, če to zahteva ministrstvo.
(2) Priglašeni organi morajo drugim priglašenim organom, ki izvajajo podobne dejavnosti ugotavljanja skladnosti za enake igrače, zagotoviti informacije o vprašanjih v zvezi z zavrnitvijo, omejitvijo, začasnim preklicem ali umikom certifikata o ES-pregledu tipa, in o izdanih certifikatih o ES-pregledu tipa.
VI. NADZOR
35. člen
(izvajanje nadzora)
(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo zdravstveni inšpektorji v skladu s 15. do 29. členom Uredbe 765/2008/ES in predpisi, ki določajo pristojnosti in naloge inšpekcijskih organov.
(2) Pri opravljanju nadzora zdravstveni inšpektorji lahko:
– zahtevajo vse potrebne podatke in vpogled v izdane listine o skladnosti in tehnično dokumentacijo,
– izvedejo ustrezne preglede in preizkuse igrač, potrebne za ugotavljanje njihove skladnosti s to uredbo, tudi potem ko so bile dostopne na trgu oziroma dane na trg,
– brezplačno odvzemajo vzorce igrač ter jih oddajo v pregled in preizkus skladnosti,
– prepovedo uporabo listin o skladnosti za igrače, ki niso v skladu s to uredbo,
– odredijo odpravo ugotovljenih neskladnosti,
– zahtevajo, da se igrače označijo v skladu s to uredbo, ali odredijo odstranitev nedovoljenih oznak,
– prepovedo ali omejijo dajanje neskladnih igrač na trg, njihovo dostopnost na trgu ali odredijo njihov umik ali odpoklic s trga in izvedejo dodatne ukrepe, ki zagotovijo, da se bo prepoved upoštevala,
– začasno prepovedo dajanje igrač na trg, njihovo dostopnost na trgu ali njihovo uporabo do ustrezne označitve igrač ali do predložitve dokazil o njihovi skladnosti,
– v času, ki je potreben za preglede in preizkuse, začasno prepovedo dajanje igrač na trg ali njihovo dostopnost na trgu, ko je podan utemeljen sum, da so neskladne s to uredbo,
– odredijo uničenje neskladnih igrač, če je to nujno za zavarovanje življenja in zdravja ljudi.
(3) Pri izvajanju ukrepov iz tega člena zdravstveni inšpektorji upoštevajo previdnostno načelo.
(4) Če zdravstveni inšpektor nima ustreznega strokovnega znanja ali opreme za izvedbo potrebnega pregleda ali preizkusa iz druge alinee drugega odstavka tega člena, izvedbo posameznih dejanj inšpekcijskega nadzora poveri usposobljeni instituciji.
36. člen
(stroški nadzora)
(1) Za preglede in preizkuse igrač, potrebne za ugotavljanje njihove skladnosti, zdravstveni inšpektor brezplačno odvzame ustrezen vzorec igrač. O odvzemu vzorca se sestavi zapisnik.
(2) Stroške, ki nastanejo v zvezi s pregledi in preizkušanjem igrače, krije gospodarski subjekt, ki je omogočil dostopnost igrače na trgu ali dal na trg igračo, ki ni v skladu s to uredbo.
(3) Če gospodarski subjekt pred končanim inšpekcijskim postopkom sam prostovoljno umakne ali odpokliče igračo s trga, krije stroške inšpekcijskega postopka, ki nastanejo do njenega umika ali odpoklica.
37. člen
(navodila za priglašeni organ)
(1) ZIRS lahko od priglašenega organa zahteva, da predloži podatke v zvezi s certifikatom o ES-pregledu tipa, ki ga je ta organ izdal ali umaknil, ali v zvezi z zavrnitvijo izdaje takšnega certifikata, vključno s poročili o preizkusih in tehnično dokumentacijo.
(2) Če ZIRS ugotovi, da igrača ni skladna s pogoji iz 4. člena in Priloge II te uredbe, da priglašenemu organu navodilo, da umakne certifikat o ES-pregledu tipa za takšno igračo, če je to potrebno.
(3) ZIRS po potrebi in zlasti v primerih iz šestega odstavka 13. člena te uredbe priglašenemu organu da navodila, da pregleda cerifikat o ES-pregledu tipa.
38. člen
(postopek za ravnanje z igračami, ki predstavljajo tveganje)
(1) Kadar ZIRS ukrepa v skladu z 20. členom Uredbe 765/2008/ES ali kadar utemeljeno meni, da igrača iz te uredbe predstavlja tveganje za zdravje ali varnost oseb, skupaj z zadevnimi gospodarskimi subjekti izvede oceno, ali zadevna igrača izpolnjuje vse zahteve iz te uredbe. Zadevni gospodarski subjekti zagotovijo vse potrebno za sodelovanje z ZIRS.
(2) Kadar ZIRS med ocenjevanjem ugotovi, da igrača ni skladna z zahtevami iz te uredbe, od zadevnega gospodarskega subjekta nemudoma zahteva, da sprejme ustrezne korektivne ukrepe in igračo uskladi z navedenimi zahtevami, jo umakne s trga ali odpokliče v razumnem roku, ki ga določi glede na naravo tveganja. ZIRS obvesti o tem ustrezen priglašeni organ.
(3) Ukrepi iz prejšnjega odstavka se izvajajo v skladu z 21. členom Uredbe 765/2008/ES.
(4) Kadar ZIRS meni, da neskladnost ni omejena na območje Republike Slovenije, v skladu s predpisom, ki ureja način mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi, o tem obvesti kontaktno točko, ki posreduje podatke Evropski komisiji in državam članicam EU o rezultatih ocene in ukrepih, ki jih zahtevajo od gospodarskega subjekta.
(5) Gospodarski subjekt zagotovi sprejetje ustreznih korektivnih ukrepov v zvezi z igračami, ki jih je dal na trg.
(6) Kadar gospodarski subjekt v roku iz drugega odstavka tega člena ne sprejme ustreznih korektivnih ukrepov, ZIRS sprejme ustrezne začasne ukrepe za prepoved ali omejitev dostopnosti igrače na trgu Republike Slovenije, igračo umakne s trga ali jo odpokliče ter o tem nemudoma obvesti kontaktno točko iz četrtega odstavka tega člena, ta pa obvesti Evropsko komisijo in države članice EU.
(7) Obvestilo iz prejšnjega odstavka vsebuje vse podatke, ki so na voljo, zlasti tiste, ki so potrebni za opredelitev neskladne igrače, njenega porekla, narave domnevnega neskladja in s tem povezanega tveganja, narave in trajanja sprejetih ukrepov ter pojasnila zadevnega gospodarskega subjekta. ZIRS v obvestilu kontaktni točki iz prejšnjega odstavka zlasti navede, ali je neskladnost posledica tega, da:
a) igrača ne izpolnjuje zahtev v zvezi z zdravjem ali varnostjo oseb ali
b) so harmonizirani standardi iz 25. člena te uredbe v zvezi z domnevo o skladnosti pomanjkljivi.
39. člen
(formalna neskladnost)
(1) Ne glede na prejšnji člen ZIRS od gospodarskega subjekta zahteva, da neskladnost odpravi, če ugotovi, da:
a) oznaka CE ni nameščena v skladu z 9. ali 10. členom te uredbe;
b) oznaka CE ni nameščena;
c) izjava ES o skladnosti ni bila izdana;
d) izjava ES o skladnosti ni bila izdana v skladu s to uredbo;
e) tehnična dokumentacija ni na voljo ali ni popolna.
(2) Kadar neskladnost iz prejšnjega odstavka še naprej obstaja, ZIRS sprejme ustrezne ukrepe za omejitev ali prepoved omogočanja dostopnosti igrače na trgu ali zagotovi njen odpoklic ali umik s trga.
VII. POSEBNE DOLOČBE
40. člen
(poročanje)
(1) ZIRS vsakih pet let pošlje Evropski komisiji poročilo o uporabi te uredbe.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka vključuje ovrednotenje stanja v zvezi z varnostjo igrač in učinkovitostjo te uredbe ter predstavitev dejavnosti nadzora trga v Republiki Sloveniji.
41. člen
(preglednost in zaupnost)
Glede zahtev po preglednosti in zaupnosti pri sprejemanju ukrepov ZIRS iz te uredbe se uporabljajo določbe predpisa, ki ureja splošno varnost proizvodov.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
42. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 3.000 do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti kot proizvajalec, uvoznik ali pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji:
– ne izvaja obveznosti v skladu s 15. členom te uredbe,
– ne izvaja nalog iz tretjega odstavka 16. člena te uredbe,
– ne izvaja obveznosti v skladu s 17. členom te uredbe,
– na zahtevo ZIRS ne zagotovi identifikacijskih podatkov gospodarskih subjektov v skladu z 20. členom te uredbe,
– označi igrače v nasprotju s splošnimi pravili za oznako CE oziroma za namestitev oznake CE iz 9. in 10. člena te uredbe,
– ne izvede ocene varnosti v skladu z 11. členom te uredbe.
(2) Z globo od 2.000 do 15.000 eurov se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti kot proizvajalec, uvoznik ali pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 1.200 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki kot proizvajalec, uvoznik ali pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 1.200 do 3.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba kot distributer, če:
– ne izvaja obveznosti v skladu s 17. členom te uredbe,
– na zahtevo ZIRS ne zagotovi identifikacijskih podatkov gospodarskih subjektov v skladu z 20. členom te uredbe.
(5) Z globo 800 do 3.000 eurov se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki kot distributer stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(6) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki kot distributer proizvoda stori prekršek iz četrtega odstavka tega člena.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
43. člen
(poročilo ZIRS)
ZIRS pošlje Evropski komisiji prvo poročilo iz 40. člena te uredbe do 20. julija 2014.
44. člen
(prehodno obdobje)
(1) Igrače, ki se dajo na trg do 20. julija 2011 in izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o varnosti igrač (Uradni list RS, št. 62/03, 36/04, 47/07, 24/10 in 17/11 – ZTZPNS-1), so lahko dostopne na trgu tudi po uveljavitvi te uredbe.
(2) Igrače, ki izpolnjujejo zahteve iz te uredbe, razen zahtev iz III. dela Priloge II te uredbe, in izpolnjujejo pogoje iz 3. točke II. poglavja Priloge II Pravilnika o varnosti igrač (Uradni list RS, št. 62/03, 36/04, 47/07, 24/10 in 17/11 – ZTZPNS-1) ter so dane na trg pred 20. julijem 2013, so lahko dostopne na trgu.
45. člen
(razveljavitev)
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik o varnosti igrač (Uradni list RS, št. 62/03, 36/04, 47/07, 24/10 in 17/11 – ZTZPNS-1), razen prvega odstavka 3. člena in 3. točke II. poglavja Priloge II, ki prenehata veljati 20. julija 2013.
(2) Odredba o seznamu standardov, ki prevzemajo evropske standarde v skladu s Pravilnikom o varnosti igrač (Uradni list RS, št. 25/10 in 17/11 – ZTZPNS-1) preneha veljati 20. julija 2011 oziroma najpozneje z dnem objave seznama harmoniziranih standardov iz drugega odstavka 7. člena te uredbe na spletnih straneh ministrstva.
46. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 20. julija 2011.
Št. 00725-2/2011
Ljubljana, dne 5. maja 2011
EVA 2009-2711-0056
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti