Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1482. Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, stran 4119.

Na podlagi 13. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 8. seji dne 5. aprila 2011 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L
obveznega zdravstvenega zavarovanja
1. člen
V Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09 in 88/09) se v prvem odstavku 59. člena za 9. točko pika nadomesti s podpičjem in dodata novi 10. in 11. točka, ki se glasita:
»10. nadomestnih zdravil v primeru izgube zdravil, doma oziroma drugje pozabljenih zdravil ali razbitja embalaže;
11. zdravil za potovanje, ki niso del rednega zdravljenja.«.
V drugem odstavku se za besedo »odstavku« doda vejico in besedilo »razen v 10. in 11. točki«.
2. člen
V 86. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Zavarovana oseba, ki ji je vgrajen kostno usidrani slušni pripomoček, je upravičena do zamenjave njegovega zunanjega dela (procesorja).«.
3. člen
V 111. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Standardni materiali pri pripomočkih za vid so za:
1. okvirje za očala plastične mase in krilca, okrepljena s kovinsko armaturo,
2. stekla za očala mineralna ali plastična stekla,
3. očesne proteze plastične mase, steklo, porcelan ali druga ustrezna snov.«.
4. člen
V tretjem odstavku 114. člena se za 56. točko črta pika in doda nova 57. točka, ki se glasi:
+-------------------------------------------------+------------+
|»57. procesor za kostno usidrani slušni     |  5 let.«.|
|pripomoček                    |      |
+-------------------------------------------------+------------+
5. člen
V 116. členu se za šestim odstavkom doda novi sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Zavarovani osebi, ki je upravičena do pripomočkov, za katere trajnostna doba ni določena, pooblaščeni zdravnik predpiše količino pripomočkov, ki je potrebna do prve kontrole pri zdravniku, vendar največ za dobo treh mesecev. Pooblaščeni zdravnik lahko na obnovljivo naročilnico predpiše najmanjšo potrebno količino pripomočkov za obdobje do enega leta pri stabilnih kroničnih boleznih oziroma stanjih, pri katerih je potrebna dolgotrajna uporaba pripomočkov, če gre za pripomočke, za katere trajnostna doba ni določena ali je krajša od enega leta.«.
6. člen
143. člen se spremeni tako, da se glasi:
»143. člen
Če ima zavarovanec osnovo za nadomestilo najmanj iz predpreteklega koledarskega leta glede na obdobje zadržanosti, se osnova za nadomestilo plače uskladi s predpisi, ki urejajo usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.«.
7. člen
V 156. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavarovana oseba, ki je napotena k izvajalcu v Republiki Sloveniji in je odsotna od doma več kot 12 ur, ima pravico do povračila stroškov prehrane v višini 60% dnevnice, ki se izplačuje javnim uslužbencem v organih državne uprave. Pri obračunu se upošteva vrednost dnevnice na dan, ko je bilo opravljeno potovanje.«.
Za prvim odstavkom se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če mora zavarovana oseba zaradi napotitve k izvajalcu v Republiki Sloveniji bivati v drugem kraju, ima pravico do povračila stroškov nastanitve v višini dejanskih stroškov, vendar ne več kot je cena enoposteljne sobe v najcenejšem hotelu s tremi zvezdicami v kraju, kjer uveljavlja zdravstvene storitve, če v tem kraju ni hotela s tremi zvezdicami, pa v kraju, ki je najbližji. Do povračila teh stroškov je zavarovana oseba upravičena le ob predložitvi računov.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane novi tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Zavarovana oseba, ki uveljavlja pravico iz prvega odstavka 135. člena pravil, odsotnost od doma pa je daljša od 12 ur, ima pravico do povračila stroškov prehrane v višini 50% devizne dnevnice, ki se izplačuje javnim uslužbencem v organih državne uprave za potovanje v posamezno državo, če ji prehrana ni bila zagotovljena v okviru uveljavljene storitve v tujini. Pri obračunu se upošteva vrednost dnevnice na posamezen dan, ko je zaradi uveljavljanja pravice iz prvega odstavka 135. člena pravil morala bivati v tujini.«.
Za novim tretjim odstavkom se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Zavarovana oseba, ki uveljavlja pravico iz prvega odstavka 135. člena pravil, ima pravico do povračila stroškov nastanitve v tujini v višini dejanskih stroškov, vendar ne več kot znaša 70% devizne dnevnice, ki se izplačuje javnim uslužbencem v organih državne uprave za potovanje v posamezno državo, če ji nastanitev ni bila zagotovljena v okviru uveljavljene storitve v tujini. Do povračila teh stroškov je zavarovana oseba upravičena le ob predložitvi računov. Če so stroški v tuji valuti, se preračunajo v eure po referenčnem tečaju Evropske centralne banke na dan, ko je bil izstavljen račun. Na isti dan se upošteva tudi vrednost dnevnice.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta nova peti in šesti odstavek.
8. člen
V četrtem odstavku 202. člena se za besedo »pogodbo« doda vejica in besedilo »razen zdravil, predpisanih na obnovljivi recept. Ta zdravila lahko do uvedbe elektronskega obnovljivega recepta zavarovana oseba nabavlja le v tisti lekarni v Republiki Sloveniji, v kateri je na posamezni obnovljivi recept prvič nabavila zdravilo.«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Zdravila in živila za posebne zdravstvene namene se lahko predpisuje in izdaja na obnovljivi recept v skladu z navodilom zavoda.«.
9. člen
V 205. členu se prvi in tretji odstavek črtata. Dosedanji drugi odstavek postane edini odstavek.
10. člen
V tretjem odstavku 207. člena se besedi »z nelastniškim« nadomestita z besedama »s splošnim«, besedilo »doplača razliko v ceni« pa se nadomesti z besedilom »ta pa je višja od najvišje priznane vrednosti, doplača razliko med ceno izdanega zdravila in najvišjo priznano vrednostjo. Če predpisano zdravilo nima določene najvišje priznane vrednosti, zavarovana oseba doplača razliko med ceno izdanega in najcenejšega zdravila.«.
11. člen
V 209. členu se za tretjim odstavkom doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Farmacevt tudi ne sme v breme zavoda izdati naenkrat dveh ali več zdravil z enako učinkovino na receptih, ki jih predpiše en ali več zdravnikov. V tem primeru izda zdravilo le na en recept oziroma količino, ki je v skladu z 58. členom pravil. Podvojeni recept na sprednji strani označi z opombo »podvojeni recept« in žigom lekarne ter ga vrne zavarovani osebi z ustreznim pojasnilom. Na tako označeni recept lekarna ne sme izdati zdravila.«.
Dosedanji četrti do šesti odstavek postanejo novi peti do sedmi odstavek.
12. člen
V prvem odstavku 212. člena se:
– v prvi alinei 1. točke za besedama »elastomersko črpalko« in za besedama »inzulinsko črpalko« beseda »in« nadomesti z vejico, za besedo »slepe« pa doda besedilo »in prsne proteze«;
– v drugi alinei 1. točke črta besedilo »merilca pretoka zraka,«;
– za 1. točko doda nova 2. točka, ki se glasi:
»2. za pripomočke iz 7. in 8. točke 75. člena pravil tudi zdravnik specialist v razvojni ambulanti;«;
– dosedanje 2. do 6. točka postanejo nove 3. do 7. točka.
13. člen
V 213. členu se za tretjim odstavkom doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Upravni odbor zavoda določi vrste pripomočkov in zdravstvena stanja, pri katerih se pripomočke lahko predpiše na obnovljivo naročilnico.«.
14. člen
V 216. členu se za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Zavarovana oseba si do uvedbe elektronske obnovljive naročilnice pripomoček, ki je predpisan na obnovljivo naročilnico, nabavlja pri tisti lekarni ali pravni ali fizični osebi, ki opravlja promet z medicinsko-tehničnimi pripomočki na drobno v specializirani prodajalni, pri kateri je na posamezno obnovljivo naročilnico prvič nabavila pripomoček. Posamezna izdaja na podlagi obnovljive letne naročilnice je lahko največ v količini, predvideni za obdobje treh mesecev.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane novi tretji odstavek, se besedi »prejšnjega odstavka« nadomestita z besedilom »prvega in drugega odstavka tega člena«.
Dosedanji tretji do osmi odstavek postanejo novi četrti do deveti odstavek.
15. člen
225. člen se spremeni tako, da se glasi:
»225. člen
(1) O pravici zavarovane osebe iz prvega odstavka 135. člena pravil odloča imenovani zdravnik zavoda.
(2) Pred odločitvijo o pravici iz prvega odstavka 135. člena pravil imenovani zdravnik pridobi pisno mnenje konzilija zdravnikov ustrezne klinike oziroma inštituta o naslednjem:
1. ali so v Republiki Sloveniji izčrpane možnosti zdravljenja, pregleda ali preiskave bolezni oziroma stanja zavarovane osebe,
2. ali je z zdravljenjem, pregledom ali preiskavo v tujini pričakovati ozdravitev, izboljšanje zdravstvenega stanja ali vsaj preprečitev njegovega nadaljnjega slabšanja,
3. kateri zdravstveni zavod oziroma zdravnik v tujini je najbližji usposobljen za zdravljenje, pregled ali preiskavo,
4. predvideno trajanje zdravljenja, pregleda ali preiskave,
5. ali zavarovana oseba potrebuje spremstvo na poti in kakšno spremstvo potrebuje,
6. kakšno vrsto prevoza potrebuje zavarovana oseba glede na zdravstveno stanje.«.
16. člen
226. člen se spremeni tako, da se glasi:
»226. člen
(1) Na podlagi mnenja konzilija zdravnikov iz prejšnjega člena, druge zdravstvene dokumentacije in morebitnega pregleda zavarovane osebe izda imenovani zdravnik odločbo, s katero odloči o pravici zavarovane osebe iz prvega odstavka 135. člena pravil. Če je zavarovani osebi odobreno zdravljenje, pregled ali preiskava v tujini, imenovani zdravnik z odločbo odloči tudi kje in v kolikšnem času lahko odobreno storitev uveljavi, o pravici do spremstva in o vrsti prevoznega sredstva. O pravici do spremstva in o vrsti prevoznega sredstva odloči tudi, če je zavarovani osebi odobreno povračilo stroškov iz prvega odstavka 135. člena pravil.
(2) Če je zavarovani osebi odobreno zdravljenje, pregled ali preiskava v tujini, ji zavod izda ustrezno listino, na podlagi katere lahko uveljavi storitev v tujini, oziroma nakaže akontacijo stroškov za odobreno storitev zdravstvenemu zavodu v tujini, pri katerem jo bo zavarovana oseba uveljavila, in opravi končni obračun stroškov.
(3) Za prevozne stroške lahko zavod zavarovani osebi nakaže akontacijo.«.
Končna določba
17. člen
Te spremembe in dopolnitve pravil se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, ko da nanje soglasje minister, pristojen za zdravje, in začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-1/2011-DI/7
Ljubljana, dne 5. aprila 2011
EVA 2010-2711-0080
Predsednik Skupščine
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Vladimir Tkalec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti