Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2011 z dne 22. 4. 2011

Kazalo

1473. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013, stran 4097.

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013
1. člen
V Uredbi o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013 (Uradni list RS, št. 14/10, 60/10 in 12/11) se v drugem odstavku 1. člena besedilo »D(2009)410826 z dne 11. 12. 2009« nadomesti z besedilom »D(2011)373953 z dne 30. 3. 2011«.
2. člen
V prvem odstavku 14. člena se pri podukrepu KOP-a 214-II/4 »travniški sadovnjaki« številka »94,30« nadomesti s številko »93,89«.
3. člen
V šestnajstem odstavku 15. člena se besedilo »V tem primeru se plačilo v zadevnem letu ne dodeli.« nadomesti z besedilom »V tem primeru se plačilo v zadevnem letu zniža za 60 odstotkov.«.
4. člen
V 20. členu se za tretjim odstavkom dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Organizacije, ki opravljajo kontrolo in certificiranje integrirane pridelave poljščin, sadja, grozdja oziroma zelenjave ter organizacije za kontrolo in certificiranje ekoloških kmetijskih pridelkov in živil, morajo za upravičence, ki uveljavljajo plačila za podukrepe 214-I/3, 214-I/4, 214-I/5, 214-I/6 in 214-I/7 iz 14. člena te uredbe, do 25. oktobra tekočega leta ministrstvu posredovati podatke o ugotovljenih nepravilnostih.
(5) Podatke iz prejšnjega odstavka v strukturi, ki jo določi agencija, le-tej posreduje ministrstvo najpozneje do 31. oktobra tekočega leta.«.
5. člen
V Prilogi 1 »Pogoji za izvajanje podukrepov KOP-a« se v poglavju B. »Zahteve, ki se nanašajo na posamezne podukrepe KOP-a« pri podukrepu 214-III/6 »Pokritost tal na vodovarstvenem območju« prva preglednica nadomesti s preglednico, ki je kot Priloga 1 sestavni del te uredbe.
V poglavju »Višina podpor« se besedilo »Preglednica 2« nadomesti z besedilom »Preglednica 3«.
Dosedanja Preglednica 2, ki postane Preglednica 3, se nadomesti s preglednico, ki je kot Priloga 2 sestavni del te uredbe.
Dosedanja Preglednica 3 postane Preglednica 4.
6. člen
V Prilogi 4 »Katalog kršitev in sankcij« se v poglavju B. »Kršitve in sankcije pri podukrepih KOP-a« za petim odstavkom doda novi šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Če organizacija za kontrolo in certificiranje integrirane pridelave za tekoče leto ugotovi, da KMG ne kmetuje v skladu s tehnološkimi navodili za integrirano pridelavo in predpisom, ki ureja integrirano pridelavo, vendar certifikat o integrirani pridelavi vseeno podeli, se plačilo za podukrepe 214-I/3 integrirano poljedelstvo, 214-I/4 integrirano sadjarstvo, 214-I/5 integrirano vinogradništvo in 214-I/6 integrirano vrtnarstvo za tekoče leto zniža za 5 odstotkov.«.
Za dosedanjim osmim odstavkom, ki postane deveti odstavek, se dodata nova deseti in enajsti odstavek, ki se glasita:
»(10) Če organizacija za kontrolo in certificiranje ekološke pridelave oziroma predelave za tekoče leto ugotovi, da KMG ne kmetuje v skladu s predpisom, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil, vendar certifikat ali potrdilo o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil vseeno podeli, se plačilo za podukrep 214-I/7 ekološko kmetovanje za tekoče leto zniža za 5 odstotkov.
(11) Če organizacija za certificiranje ekološke pridelave oziroma predelave KMG-ju za tekoče leto podeli delni certifikat ali delno potrdilo o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil, se plačilo za podukrep 214-I/7 ekološko kmetovanje za tekoče leto zniža za 20 odstotkov.«.
Dosedanji šesti do osmi odstavek postanejo sedmi do deveti odstavek.
Dosedanji deveti do dvajseti odstavek postanejo dvanajsti do triindvajseti odstavek.
KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-10/2011
Ljubljana, dne 21. aprila 2011
EVA 2011-2311-0087
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost