Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2011 z dne 4. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2011 z dne 4. 4. 2011

Kazalo

1094. Zakon o spremembi Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-B), stran 3269.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-B)
Razglašam Zakon o spremembi Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. marca 2011.
Št. 003-02-3/2011-23
Ljubljana, dne 31. marca 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O MATIČNI EVIDENCI ZAVAROVANCEV IN UŽIVALCEV PRAVIC IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA (ZMEPIZ-B)
1. člen
V Zakonu o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 81/00 in 111/07) se črta 24. člen.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
(1) Ne glede na določbo petega odstavka 43. člena zakona zavod o spremembi podatkov o zavarovancih, ki nastane na podlagi tega zakona, obvesti zavezance za vlaganje prijav v zavarovanje iz 23. člena zakona po uradni dolžnosti v roku 45 dni od uveljavitve tega zakona.
(2) Do začetka uporabe tega zakona se uporablja 24. člen Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 81/00 in 111/07).
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija 2011.
Št. 172-01/11-4/15
Ljubljana, dne 23. marca 2011
EPA 1560-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost