Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2011 z dne 21. 2. 2011

Kazalo

447. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (ZSTNIIP-B), stran 1101.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (ZSTNIIP-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (ZSTNIIP-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 9. februarja 2011.
Št. 003-02-2/2011-25
Ljubljana, dne 17. februarja 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SPODBUJANJU TUJIH NEPOSREDNIH INVESTICIJ IN INTERNACIONALIZACIJE PODJETIJ (ZSTNIIP-B)
1. člen
V Zakonu o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo) se v 2. členu na koncu osme alineje pika nadomesti s podpičjem in doda nova alineja, ki se glasi:
»– »projektno podjetje« je gospodarska družba, registrirana v Republiki Sloveniji, v kateri ima tuji investitor neposredno najmanj desetodstotni lastniški delež.«.
2. člen
Za 7. členom se dodata nova 7.a in 7.b člen, ki se glasita:
»7.a člen
(postopek dodeljevanja spodbud)
(1) Spodbude iz 4. člena tega zakona se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko vlada na predlog ministrstva dodeli spodbudo tudi brez javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: posebni postopek), če komisija iz tretjega odstavka 7.b člena tega zakona ugotovi, da investicija bistveno prispeva k razvoju slovenskega gospodarstva, in če investicija za najmanj 100 odstotkov preseže najmanjše število novo odprtih delovnih mest, določeno v uredbi iz četrtega odstavka prejšnjega člena, ali če znaša vrednost investicije več kot 12 milijonov evrov.
7.b člen
(posebni postopek)
(1) Poleg pogojev iz drugega odstavka prejšnjega člena se za dodeljevanje spodbud po posebnem postopku upoštevajo tudi določbe 7. člena tega zakona.
(2) Vlogo za dodelitev spodbud po posebnem postopku vloži tuji investitor ali projektno podjetje (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj).
(3) Izpolnjevanje pogojev in meril iz prvega odstavka tega člena ugotavlja posebna komisija, ki jo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana (v nadaljnjem besedilu: komisija). Po predhodni pridobitvi pisnih izjav kandidatov za predsednika in člane komisije o interesni nepovezanosti s tujim investitorjem in projektnim podjetjem, minister s sklepom imenuje komisijo za ocenjevanje vsake posamezne vloge za dodelitev spodbude.
(4) Če je vloga nepopolna oziroma ne vsebuje vseh dokumentov, na podlagi katerih bi lahko komisija vlogo ocenila, je vlagatelj pozvan k njeni dopolnitvi. Dopolniti jo mora v 15 dneh od prejema poziva. Če v tem času vloga ni dopolnjena, ministrstvo na predlog komisije vlagatelju pošlje obvestilo, da ne bo predložilo predloga za dodelitev spodbude v obravnavo na vlado. Zoper to obvestilo ni pritožbe in ni mogoč upravni spor.
(5) Če investicija ne izpolnjuje vseh pogojev in meril, ministrstvo vlagatelju pošlje obvestilo, da investicija ne izpolnjuje pogojev in da zato ministrstvo na predlog komisije ne bo predložilo predloga za dodelitev spodbude v obravnavo na vlado. Zoper to obvestilo ni pritožbe in ni mogoč upravni spor.
(6) Po pozitivni odločitvi komisije, ki jo potrdi minister, se lahko na predlog vlagatelja izda potrdilo, da investicija iz vloge izpolnjuje pogoje in merila iz tega zakona. V potrdilu mora biti izrecno navedeno, da le-to ne pomeni dodelitve spodbude. Dela na projektu, ki je predmet spodbude, se ne smejo začeti pred sklenitvijo pogodbe, razen v primeru, ko vlagatelj prejme potrdilo iz prvega stavka tega odstavka.
(7) Vlada na predlog ministrstva sprejme sklep o dodelitvi spodbude. Minister s projektnim podjetjem sklene pogodbo. Če vlada zavrne predlog o dodelitvi spodbude, ministrstvo vlagatelja o tem pisno obvesti. Zoper to obvestilo ni pritožbe in ni mogoč upravni spor.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 22. člen Uredbe o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije (Uradni list RS, št. 11/07 in 19/09).
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-08/11-01/17
Ljubljana, dne 9. februarja 2011
EPA 1566-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti