Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2011 z dne 30. 12. 2011

Kazalo

4942. Pravilnik o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu, stran 14894.

Na podlagi četrtega odstavka 1. člena in drugega odstavka 30. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik ureja način po katerem se strokovnim delavcem, ki opravljajo naloge varnosti pri delu, omogoča stalno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje, kakor tudi prilagojeno usposabljanje delodajalcev, ki sami prevzamejo strokovne naloge (v nadaljnjem besedilu: delodajalci kot strokovni delavci).
(2) Ta pravilnik ureja tudi vrste programov izpopolnjevanja in usposabljanja, potrditev in točkovanje programov ter izdajo potrdil o izpopolnjevanju in usposabljanju iz prejšnjega odstavka tega člena.
2. člen
(cilji strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja)
(1) Cilj stalnega strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja strokovnih delavcev je ohranjanje in posodabljanje strokovne usposobljenosti za izvajanje nalog, izboljšanje kakovosti storitev na področju varnosti in zdravja pri delu, podpiranje profesionalnega in strokovnega razvoja vsakega strokovnega delavca na področju varnosti in zdravja pri delu ter spodbujanje vseživljenjskega učenja za delo.
(2) Cilj prilagojenega usposabljanja delodajalcev je zagotavljanje strokovne usposobljenosti za izvajanje nalog in izboljšanje kakovosti varnosti in zdravja pri delu z aktivnim izvajanjem strokovnih nalog.
II. VRSTE PROGRAMOV
3. člen
(vrste programov)
(1) Strokovni delavci na področju varnosti in zdravja pri delu imajo pravico in obveznost stalnega strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja po enem od naslednjih programov:
– programi strokovnega izpopolnjevanja, ki nadgrajujejo, poglabljajo in razširjajo znanja iz programov za pridobitev izobrazbe;
– programi usposabljanja (posodobitveni programi), ki omogočajo stalni strokovni razvoj, posodabljanje znanja, seznanjanje z učinkovitimi varnostnimi praksami in uspešnimi pristopi;
– programi, ki se jih strokovni delavec udeleži v Republiki Sloveniji ali tujini izven sistema programov iz prvih dveh alinej tega člena, v postopku potrditve po 5. člen u tega pravilnika pa je ugotovljeno, da so njihovi cilji skladni s cilji iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika.
(2) Odgovorne osebe delodajalcev, ki želijo sami prevzeti opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu, se morajo v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11; v nadaljnjem besedilu: zakon) usposobiti za te naloge po programih prilagojenega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev.
4. člen
(postopek za potrditev programa na podlagi objave)
(1) Minister, pristojen za delo (v nadaljnjem besedilu: minister), po posvetovanju s Svetom za varnost in zdravje pri delu, vsako leto do konca meseca novembra za prihodnje leto objavi razpis po programskih sklopih za programe usposabljanja in programe prilagojenega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev.
(2) Na podlagi razpisa, objavljenega na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za delo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ponudniki v roku dveh mesecev od objave programskih sklopov oblikujejo ponudbe za posamezne programe iz druge alineje prvega odstavka ter programe iz drugega odstavka prejšnjega člena in jih pošljejo v potrditev ministru.
(3) Ponudba za program iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– programski sklop, na katerega se ponudba nanaša,
– ciljno skupino,
– cilje programa,
– število ur programa z ovrednotenimi točkami,
– teme programa z opredelitvijo vsebin,
– število ur in oblike dela za posamezno temo in
– število predvidenih ponovitev.
(4) Minister obravnava samo ponudbe, ki vsebujejo vse podatke iz prejšnjega odstavka tega člena in potrdi programe, ki so skladni z določbami tega pravilnika.
5. člen
(potrditev programa na podlagi vloge)
(1) Za potrditev programa iz tretje alineje prvega odstavka tretjega člena tega pravilnika lahko ministra zaprosi udeleženec ali izvajalec programa.
(2) K vlogi za potrditev je treba priložiti podatek o programskem sklopu, podatke o ciljni skupini, temah z opredelitvijo vsebin, podatke o predavateljih ali nosilcih tem ter podatke o kraju, času in trajanju programa.
III. PROGRAMI PRILAGOJENEGA USPOSABLJANJA DELODAJALCEV KOT STROKOVNIH DELAVCEV
6. člen
(trajanje programa in programski sklopi)
(1) Programi prilagojenega usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev trajajo 8 ur in zajemajo zlasti naslednje programske sklope:
– pregled predpisov na področju varnosti in zdravja pri delu,
– ocenjevanje tveganja,
– informiranje delavcev,
– usposabljanje delavcev za varnost in zdravje pri delu,
– prijave in vodenje dokumentacije,
– preprečevanje psihosocialnih tveganj in
– sodelovanje z izvajalcem medicine dela.
(2) Programi iz prejšnjega odstavka morajo biti sestavljeni tako, da vsebujejo 50 odstotkov praktičnega usposabljanja.
IV. IZVEDBA PROGRAMOV
7. člen
(ministrstvo kot izvajalec programov)
Ne glede na določbo 4. člena tega pravilnika lahko ministrstvo izvede programe iz druge alineje prvega odstavka ter programe iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika.
8. člen
(izvajalci programov)
Izvajalci programov strokovnega izpopolnjevanja po prvi alineji prvega odstavka 3. člena tega pravilnika so visokošolski zavodi, ki izvajajo javno veljavne študijske programe za pridobitev izobrazbe, potrebne za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu. Izvajalci ostalih programov iz 3. člena tega pravilnika so lahko tudi druge pravne osebe.
9. člen
(objava potrjenih programov)
Programi in izvajalci, ki so bili potrjeni na podlagi 4. člena tega pravilnika, se objavijo na spletni strani ministrstva.
V. TOČKOVANJE PROGRAMOV
10. člen
(pravica do pridobitve točk za udeležbo na programih)
Z udeležbo na programih iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika in ko opravi vse obveznosti iz posameznega programa, pridobi strokovni delavec pravico do točk, s katerimi dokazuje, da je usposobljen za opravljanje določenih strokovnih nalog v skladu z zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.
11. člen
(točkovanje programov)
(1) Programi se točkujejo na naslednji način:
a) programi usposabljanja v trajanju od 4 do 8 ur – 8 točk
b) programi usposabljanja v trajanju od 8 do 16 ur – 12 točk
c) programi usposabljanja v trajanju od 16 do 24 ur – 20 točk.
(2) Predavateljem, kot aktivnim udeležencem programov iz prejšnjega odstavka, se število točk poveča za 50 odstotkov.
(3) Programi strokovnega izpopolnjevanja se ne glede na trajanje programa točkujejo s 50 točkami.
(4) Točkovanje za programe iz tretje alineje prvega odstavka 3. člena tega pravilnika določi minister v potrdilu, s katerem potrdi program.
(5) Programi usposabljanja delodajalcev kot strokovnih delavcev se ne točkujejo.
VI. IZDAJANJE POTRDIL IN HRAMBA DOKUMENTACIJE
12. člen
(potrdila)
(1) Izvajalec programa po tem pravilniku izda udeležencu programa potem, ko je ta izpolnil vse obveznosti, potrdilo o udeležbi.
(2) Potrdilo o udeležbi na programih iz druge alineje prvega odstavka 3. člena in potrdilo o udeležbi na programih iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika se izda na obrazcih, ki sta prilogi 1 in 2 tega pravilnika in njegov sestavni del.
(3) Izvajalec programa po tem pravilniku izda predavateljem, ki so aktivno sodelovali pri izvedbi programa, potrdilo na obrazcu, ki je priloga 3 tega pravilnika in njegov sestavni del.
(4) Udeleženec ne more hkrati pridobiti potrdil po drugem in prejšnjem odstavku tega člena.
13. člen
(dokumentacija)
(1) Izvajalci hranijo dokumentacijo o izvedenih programih in izdanih potrdilih.
(2) Ministrstvo lahko zahteva, izvajalec pa mu mora omogočiti dostop do dokumentacije iz prejšnjega odstavka.
(3) Ministrstvo hrani dokumentacijo o potrjenih programih iz 5. člena tega pravilnika.
14. člen
(zbiranje, uporaba in hramba dokumentacije)
Izvajalci programov in ministrstvo zbirajo, uporabljajo in hranijo dokumentacijo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(prvi poziv ponudnikom)
Ne glede na določbo prvega odstavka 4. člena tega pravilnika minister en mesec po uveljavitvi pravilnika prvič objavi razpis programskih sklopov za prihodnje leto.
16. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju strokovnih delavcev, ki opravljajo naloge varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 112/06).
17. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-24/2011/26
Ljubljana, dne 28. decembra 2011
EVA 2011-2611-0079
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti