Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2010 z dne 29. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2010 z dne 29. 11. 2010

Kazalo

4996. Merila za uvrstitev v register strokovnjakov, stran 14731.

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi osme alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 odločba US, 64/08, 86/09 in 62/10 – ZUPJS) na svoji enajsti seji dne 18. novembra 2010 določil
M E R I L A
za uvrstitev v register strokovnjakov
1. člen
(področje urejanja)
Ta akt določa merila za uvrstitev strokovnjakov v register strokovnjakov (v nadaljevanju: register strokovnjakov) iz 51.z člena Zakona o visokem šolstvu (v nadaljevanju: ZViS).
2. člen
(kandidati)
Za vpis v register lahko kandidirajo visokošolski učitelji in višješolski predavatelji, raziskovalci in študenti.
Za vpis v register lahko kandidirajo tudi drugi strokovnjaki, ki se ukvarjajo s presojo kakovosti v višjem oziroma visokem šolstvu.
3. člen
(izpolnjevanje pogojev)
Za uvrstitev v register strokovnjakov morajo kandidati izpolnjevati splošne in posebne pogoje ter imeti izkušnje s presojo kakovosti v višjem oziroma visokem šolstvu.
4. člen
(splošni pogoji)
Kandidat izpolnjuje splošne pogoje, če je okvirno seznanjen z:
1. zakonsko ureditvijo, organiziranostjo in delovanjem visokega šolstva ter višjega strokovnega izobraževanja v Republiki Sloveniji;
2. evropskimi standardi in smernicami na področju visokega šolstva ter značilnostmi evropskega visokošolskega prostora;
3. zagotavljanjem kakovosti v visokem šolstvu in višjem strokovnem izobraževanju.
5. člen
(posebni pogoji)
Kandidat naj izpolnjuje naslednje posebne pogoje:
1. podrobno poznavanje značilnosti, organiziranosti in delovanja visokošolskih in višješolskih zavodov s posameznih vsebinskih področij;
2. višja stopnja znanja angleščine in osnovna stopnja znanja še katerega drugega tujega jezika;
3. sposobnost vodenja intervjujev, postavljanja usmerjenih vprašanj, ki so pomembna za objektivno presojo, poslušanja ter smiselnega in preglednega povzemanja ugotovitev;
4. sposobnost komuniciranja v različnih okoliščinah in z različnimi sogovorniki;
5. sposobnost dela v skupini in skupinskega dela;
6. sposobnost dobre in učinkovite priprave, izvajanja projektov ter projektnega vodenja;
7. nepristranskost in neodvisnost.
6. člen
(izkušnje s presojo kakovosti)
Kandidat izkazuje izkušnje s presojo kakovosti vsaj na treh spodaj navedenih področjih:
1. metode poučevanja in učenja;
2. način in sistem vrednotenja izobraževalnih ter znanstvenih, raziskovalnih, umetnostnih oziroma strokovnih dosežkov;
3. vodenje izobraževalnega ter znanstvenega, raziskovalnega, umetnostnega oziroma strokovnega dela;
4. poslovanje višješolskih in visokošolskih zavodov;
5. strokovni prispevek k razvijanju, oblikovanju oziroma pripravi evalvacij;
6. mednarodne izkušnje s področja evalvacije.
7. člen
(javni poziv)
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljevanju: svet agencije) izvede javni poziv kandidatom za vpis v register strokovnjakov.
Kandidat mora k svoji prijavi na javni poziv priložiti:
1. življenjepis;
2. izjavo o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev;
3. izjavo o izpolnjevanju vsaj treh vrst izkušenj s presojo kakovosti (6. člen) ter
4. priporočila oziroma reference s področja presoje kakovosti v višjem oziroma visokem šolstvu.
Kandidatu študentu k prijavi ni treba priložiti izjave iz tretje alineje drugega odstavka tega člena; priložiti pa mora ustrezno dokazilo o statusu študenta na dan, ko se prijavlja na poziv. Kandidat študent priloži tudi potrdilo o uspešno opravljenem študentskem izobraževanju s področja presoje kakovosti v višjem oziroma visokem šolstvu po programu, ki ga potrdi svet agencije.
8. člen
(obvezno izobraževanje)
Kandidati za vpis v register strokovnjakov se morajo udeležiti obveznega izobraževanja, ki ga organizira agencija, iz naslednjih tem in področij:
1. zakonodaja s področja višjega oziroma visokega šolstva v Republiki Sloveniji;
2. merila za zagotavljanje kakovosti, ki jih pripravlja agencija;
3. evropski standardi in smernice s področja zagotavljanja kakovosti ter značilnosti evropskega visokošolskega prostora;
4. učinkovito in uspešno vodenje projekta;
5. učinkovito in uspešno delo v skupini;
6. instrumenti za zagotavljanje kakovosti;
7. primeri dobre prakse;
8. priprava in izvedba presoje zaradi prve akreditacije;
9. priprava in izvedba zunanje evalvacije;
10. priprava poročil in njihova predstavitev svetu agencije.
9. člen
(vpis v register strokovnjakov)
Po uspešno opravljenem izobraževanju svet agencije izvede vpis v register strokovnjakov in o tem obvesti vpisane strokovnjake.
Strokovnjak je vpisan v register strokovnjakov za obdobje petih let in je lahko ponovno vpisan, ko preteče pet let od zadnjega vpisa in je uspešno opravil izobraževanje v ta namen. O ponovnem vpisu odloča svet agencije.
10. člen
(stalno izobraževanje)
Zaradi stalne nadgradnje znanja s področja zagotavljanja kakovosti se morajo v register strokovnjakov vpisani strokovnjaki po potrebi udeleževati delavnic in izobraževanj, ki jih v ta namen organizira agencija, študenti pa še študentskih izobraževanj s področja kakovosti v višjem oziroma visokem šolstvu po programu, ki ga potrdi svet agencije.
11. člen
(izbris iz registra strokovnjakov)
Iz registra strokovnjakov se izbriše strokovnjak:
1. na svojo željo oziroma predlog, ki ga posreduje predsedniku sveta agencije in direktorju agencije;
2. zaradi kršitve določil teh meril.
O predčasnem izbrisu strokovnjaka iz registra strokovnjakov odloča svet agencije.
12. člen
(plačilo)
Strokovnjaki so za svoje delo plačani po izvedbi vseh predvidenih opravil v zvezi s posamezno presojo, v katero so vključeni, in sicer na osnovi točkovalnika, ki ga določi svet agencije in je priloga Poslovnika o delu sveta agencije.
13. člen
(sodelovanje s tujimi agencijami)
Po vpisu agencije v Evropski register za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR) lahko strokovnjaki, vpisani v register strokovnjakov, sodelujejo ob svoji privolitvi tudi v postopkih zunanje evalvacije visokošolskih zavodov v tujini.
14. člen
(veljavnost meril)
Ta merila začnejo veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-6/2010/11
Ljubljana, dne 18. novembra 2010
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Predsednica sveta
Nacionalne agencije Republike Slovenije
za kakovost v visokem šolstvu