Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2010 z dne 5. 2. 2010

Kazalo

251. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-G), stran 933.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-G)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. januarja 2010.
Št. 003-02-1/2010-8
Ljubljana, dne 4. februarja 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU (ZUP-G)
1. člen
V 31. členu Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07 in 65/08) se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Strokovni izpit iz upravnega postopka mora oseba opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja za delovno mesto, kjer je strokovni izpit iz upravnega postopka določen kot pogoj za zasedbo delovnega mesta.«.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
2. člen
V 83. členu se črta četrti odstavek.
3. člen
V tretjem odstavku 96. člena se besedilo »odredi naj se vse nadaljnje vročitve v postopku opravljajo tako, da se dokument objavi na oglasni deski organa in na enotnem državnem portalu e-uprava.« nadomesti z besedilom »odredi, da se vse nadaljnje vročitve v postopku opravljajo tako, da se na oglasni deski in na enotnem državnem portalu e-uprava objavi sporočilo o vročanju z javnim naznanilom, v katerem se navedejo podatki o vzrokih za tako vročanje, organ, ki je dokument izdal, številka, datum in vrsta dokumenta, osebno ime oziroma firma naslovnika, naslov za vročanje oziroma drugo stalno ali začasno prebivališče, če naslovnik nima naslova za vročanje, sedež pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, navedba upravne zadeve, datum javne objave sporočila z opozorilom, da ga mora naslovnik prevzeti v 15 dneh, posledice iz petega odstavka tega člena in kraj, kje je dokument.«.
V četrtem odstavku se besedilo »da se vročitev opravi tako, da se dokument objavi na oglasni deski organa in na enotnem državnem portalu e-uprava.« nadomesti z besedilom »da se vročitev opravi tako, da se na oglasni deski organa in na enotnem državnem portalu e-uprava objavi sporočilo o vročanju z javnim naznanilom, ki vsebuje podatke iz prejšnjega odstavka.«.
V petem odstavku se besedilo »ko je bil dokument objavljen« nadomesti z besedilom »ko je bilo objavljeno sporočilo o vročanju z javnim naznanilom«.
4. člen
V drugem odstavku 96.a člena se besedilo »da se dokument objavi na oglasni deski organa in na enotnem državnem portalu e-uprava.« nadomesti z besedilom »da se na oglasni deski organa in na enotnem državnem portalu e-uprava objavi sporočilo o vročanju z javnim naznanilom, ki vsebuje podatke iz tretjega odstavka 96. člena tega zakona.«. Besedilo »ko je bil dokument objavljen« se nadomesti z besedilom »ko je bilo objavljeno sporočilo o vročanju z javnim naznanilom«.
5. člen
307. člen se spremeni tako, da se glasi:
»307. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem tega zakona in drugih zakonov, ki urejajo upravne postopke, opravlja upravna inšpekcija.
(2) Upravni inšpektor ima pravico do vstopa v prostore organa in pravico do vpogleda v dokumentacijo, ki se nanaša na upravne postopke in upravno poslovanje, vključno s tajnimi podatki, osebnimi podatki, poslovnimi skrivnostmi, davčnimi tajnostmi in drugimi varovanimi podatki. Organ mora upravnemu inšpektorju zagotoviti pogoje za delo in potrebne informacije.«.
6. člen
Za 307. členom se dodajo novi 307.a, 307.b, 307.c, 307.č, 307.d, 307.e, 307.f in 308.g člen, ki se glasijo:
»307.a člen
Upravni inšpektor izvaja nadzor neposredno pri organu ali na podlagi predloženih dokumentov organov. Pri opravljanju nadzora lahko odredi, da se nezakonitosti odpravijo v roku, ki ga določi.
307.b člen
(1) Če so pri nadzoru ugotovljene kršitve pravil upravnega postopka, ki imajo za posledico očitno prikrajšanje javnega interesa, pravic oziroma pravnih koristi strank, ali druge ponavljajoče se kršitve pravil upravnega postopka, ki niso odpravljene v določenem roku, lahko upravni inšpektor z odločbo odredi, da se uradna oseba ponovno udeleži usposabljanja za vodenje in odločanje v upravnem postopku.
(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba. Pritožba ne zadrži izvršitve. O pritožbi odločba ministrstvo, pristojno za upravo.
307.c člen
(1) Če se pri nadzoru ugotovi, da upravni postopek vodi ali v njem odloča oseba, ki ne izpolnjuje pogojev iz 31. člena tega zakona, se z odločbo odredi predstojniku organa, da taka oseba takoj preneha z vodenjem postopka oziroma odločanjem v upravnih zadevah.
(2) Predstojnik organa mora v primerih iz prejšnjega odstavka zagotoviti, da bo vodenje postopka in odločanje takoj prevzela druga uradna oseba, ki izpolnjuje zahtevane pogoje.
(3) Zoper odločbo iz prvega odstavka je dovoljena pritožba. Pritožba ne zadrži izvršitve. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za upravo.
307.č člen
Zaradi kršitev pravil upravnega postopka iz 307.b člena tega zakona lahko upravni inšpektor predlaga uvedbo disciplinskega postopka zoper uradno osebo, ki jih je z vodenjem ali odločanjem kršila.
307.d člen
Če je pri opravljanju nadzora ugotovljeno, da ima dejanje uradne ali druge osebe v konkretni upravni zadevi znake kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, mora upravni inšpektor to naznaniti pristojnemu organu oziroma vložiti kazensko ovadbo.
307.e člen
Če se pri nadzoru nosilca javnega pooblastila ugotovi, da ta ne izvaja javnih pooblastil ali jih izvaja nestrokovno, nevestno ali malomarno, lahko upravni inšpektor predlaga pristojnemu organu, da začne postopek odvzema javnih pooblastil.
307.f člen
(1) Upravni inšpektor o ugotovitvah nadzora napiše zapisnik, v katerem lahko predstojniku organa odredi, da v določenem roku odpravi nezakonitosti oziroma izvede druge ukrepe.
(2) O ugotovitvah inšpekcijskega nadzora se prijavitelja obvesti, če to zahteva.
(3) Upravni inšpektor ravna po prvem in drugem odstavku tega člena tudi, kadar opravlja nadzor nad izvajanjem predpisov o upravnem poslovanju na podlagi Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E in 48/09).
307.g člen
Ministrstvo, pristojno za upravo enkrat letno poroča vladi o ugotovitvah pri nadzoru izvajanja tega zakona in drugih zakonov, ki urejajo upravne postopke.«.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati drugi stavek drugega odstavka, četrti odstavek in peti odstavek 73. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E in 48/09).
8. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-01/09-6/23
Ljubljana, dne 27. januarja 2010
EPA 528-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost