Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2010 z dne 1. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2010 z dne 1. 10. 2010

Kazalo

4128. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRud-1A), stran 11053.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o rudarstvu (ZRud-1A)
Razglašam Zakon o rudarstvu (ZRud-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na 20. seji 21. septembra 2010.
Št. 003-02-8/2010-4
Ljubljana, dne 29. septembra 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O RUDARSTVU (ZRud-1A)
1. člen
V Zakonu o rudarstvu (Uradni list RS, št. 61/10 in 62/10 - popr.) se v 1. členu doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije delno prenaša Direktiva 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (UL L št. 376, z dne 27. 12. 2006, str. 36).«.
2. člen
V prvem odstavku 147. člena se beseda »uveljavitvijo« nadomesti z besedama »začetkom uporabe«.
Drugi odstavek se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se beseda »uveljavitvijo« nadomesti z besedama »začetkom uporabe«.
3. člen
V 153. členu se beseda »uveljavitvijo« nadomesti z besedama »začetkom uporabe«.
4. člen
V 155. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Določbe zakona iz prvega odstavka tega člena in določbe ter deli določb zakona iz drugega odstavka tega člena se uporabljajo do začetka uporabe tega zakona.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 10. avgusta 2010.
Št. 320-01/10-27/10
Ljubljana, dne 21. septembra 2010
EPA 1270-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost