Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2010 z dne 10. 9. 2010

Kazalo

3901. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opremljenosti železniških postaj in postajališč, stran 10566.

Na podlagi 54. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 36/10 - uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opremljenosti železniških postaj in postajališč
1. člen
V Pravilniku o opremljenosti železniških postaj in postajališč (Uradni list RS, št. 72/09) se v tretjem odstavku 27. člena na koncu doda doda nov stavek, ki se glasi: »Ustrezen dostop se lahko zagotovi z izvedbo klančin, tekočih stopnic ali trakov za osebe (stez), dvigal ali dvižnih ploščadi.«.
2. člen
Za 27. členom se doda novi 27.a člen, ki se glasi:
»27.a člen
(nivojski dostop in službeni prehod)
(1) Vsak peron lahko ima za potrebe oskrbe perona, kot je dovoz pripomočkov na vlak, dostop mehanizacije za odstranjevanje snega in podobno, nivojski dostop.
(2) Pri peronih, ki imajo za potnike urejen izvennivojski dostop, se uredi službeni prehod. Njegova uporaba je dovoljena samo za to usposobljenim osebam in železniškim delavcem, ki jih določa ta pravilnik in pravilnik, ki določa notranji red na železnici. Uporabo službenih prehodov mora upravljavec za vsako postajo opredeliti v postajnem poslovnem redu vsake postaje. O tem obvesti prevoznike, ki to objavijo v poslovniku, če te prehode uporabljajo.«.
3. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»32. člen
(klančine, tekoče stopnice in trakovi za osebe za dostop na peron)
(1) Klančine se izvedejo skladno s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03).
(2) Če so vgrajene tekoče stopnice, je njihova največja dovoljena hitrost 0,65 m/s, projektirane in izvedene pa morajo biti tako, da izpolnjujejo zahteve, ki so navedene v standardu SIST EN 115.
(3) Če so vgrajeni tekoči trakovi za osebe (steze), je njihova največja dovoljena hitrost 0,75 m/s in največji dovoljeni naklon 12 stopinj (21,3%), projektirani in izvedeni pa morajo biti tako, da izpolnjujejo zahteve, ki so navedene v standardu SIST EN 115.«.
4. člen
Za 32. členom se doda novi 32.a člen, ki se glasi:
»32.a člen
(dvigala za dostop na perone)
(1) Dvigala na peronih se izvedejo za premostitev večjih višinskih razlik, s katerimi se potnik sreča na poti od postajnega poslopja na železniški postaji do perona.
(2) Kabina osebnega javnega dvigala mora imeti minimalne svetle mere 1100 mm x 1400 mm in širino vrat 900 mm. Minimalna nosilnost dvigala mora znašati 630 kg.
(3) Prozorne stene dvižnega jaška in vrata dvigala morajo biti iz varnostnega stekla. Steklene površine se označijo z logotipom ali slikovnim materialom. Vrata dvigala morajo biti drsna, z avtomatskim odpiranjem. Fotocelica mora biti v obliki letve do višine najmanj 1800 mm. Vsaj na eni stranski steni kabine mora biti držalo nameščeno tako, da omogoča zanesljiv prijem osebam z omejenimi gibalnimi sposobnostmi.
(4) Kabinsko tipkalo in klicni gumbi pred dvigalom morajo biti na višini od 800 mm do 1200 mm, tako da jih doseže tudi potnik na invalidskem vozičku. Za slepe in slabovidne osebe se kot vodilo dodajo številke oziroma črke v reliefni pisavi in pisavi za slepe ter zvočne najave.
(5) Za neoviran dostop v dvigalo se mora pred vrati v dvigalo predvideti minimalna prosta površina tal 1500 mm x 1500 mm.
(6) Dvigala morajo biti projektirana in izvedena tako, da izpolnjujejo zahteve, ki so navedene v standardu SIST EN 81-70.«.
5. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»33. člen
(dvižne ploščadi za dostop na peron)
(1) Dvižne ploščadi se vgrajujejo pri nadgradnjah obstoječih postajnih poslopij in peronov, ko ni prostora za izvedbo dvigal. Namenjene so funkcionalno oviranim osebam in potnikom na invalidskem vozičku za premostitev večjih višinskih razlik na poti od postajnega poslopja do peronov.
(2) Če se izvede stopniščna dvižna ploščad z diagonalnim pomikom, mora imeti dvižna ploščad minimalno nosilnost 300 kg in minimalno površino nosilnega dela 760 mm x 1000 mm. Projektirane in izvedene morajo biti tako, da izpolnjujejo zahteve, ki so navedene v standardu SIST EN 81-40. Stopniščne dvižne ploščadi z diagonalnim pomikom so namenjene le potnikom na invalidskih vozičkih.
(3) Če se izvede vertikalna dvižna ploščad, mora ta imeti nosilnost minimalno 250 kg. Velikost ploščadi mora biti najmanj 900 mm x 1400 mm. Vstopni in izstopni del ploščadi mora imeti širino od 850 mm do 900 mm. Projektirane in izvedene morajo biti tako, da izpolnjujejo zahteve, ki so navedene v predstandardu oSIST prEN 81-41.
(4) Naprave iz drugega in tretjega odstavka tega člena se lahko uporabljajo samo v navzočnosti železniškega delavca, ki se prikliče s klicnim gumbom, nameščenim ob dvižni ploščadi, na višini med 700 mm in 1200 mm.«.
6. člen
V osmem odstavku 34. člena se tretja alineja spremeni tako, da se glasi: »- navozni robovi ne smejo biti višji od 20 mm in morajo biti označeni z opozorilnimi pasovi v kontrastni barvi;«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Pogoji, določeni s tem pravilnikom, morajo biti za obstoječe železniške postaje in postajališča izpolnjeni najkasneje ob naslednji nadgradnji zadevnega podsistema postaje ali postajališča.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-107/2010/19-0006739
Ljubljana, dne 11. avgusta 2010
EVA 2010-2411-0019
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina