Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2010 z dne 16. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2010 z dne 16. 7. 2010

Kazalo

3227. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za uporabo podatkov biocidnih proizvodov za druge predlagatelje, stran 8681.

Na podlagi četrtega odstavka 49. člena Zakona o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06) minister za zdravje, v soglasju z ministrom za okolje in prostor, izdaja naslednji
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za uporabo podatkov biocidnih proizvodov za druge predlagatelje
1. člen
V Pravilniku o pogojih za uporabo podatkov biocidnih proizvodov za druge predlagatelje (Uradni list RS, št. 70/07) se v 1. členu besedilo »Direktivo Komisije 2007/20/ES z dne 3. aprila 2007 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev diklofluanida kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 94 z dne 4. 4. 2007, str. 23)« nadomesti z besedilom »Direktivo Komisije 2010/11/EU z dne 9. februarja 2010 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev varfarina kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (UL L št. 37 z dne 10. 2. 2010, str. 47).«
2. člen
V 3. členu se v skladu z Direktivo 2009/107/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o spremembi Direktive 98/8/ES o dajanju biocidnih pripravkov v promet glede podaljšanja nekaterih obdobij (UL L št. 262 z dne 6. 10. 2009, str. 40; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/107/ES) 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. če gre za obstoječo aktivno snov v prometu:
- do 14. maja 2014 za vse podatke, predložene za namen zakona, razen kadar podatke v zvezi z biocidnimi proizvodi že ščitijo obstoječi predpisi. V takih primerih se podatke še naprej varuje do izteka preostalega predpisanega obdobja, vendar ne dlje kot do 14. maja 2014 ali, po potrebi, ne dlje kot za obdobje, navedeno v poročilu o napredku, ki ga pripravi Komisija, ki ni daljše od dveh let;
- 10 let od dneva vključitve aktivne snovi na seznam I ali IA, za prvič predložene podatke ob prvi vključitvi aktivne snovi ali dodatnih vrst proizvodov za to aktivno snov na seznam I ali IA;«.
3. člen
V 4. členu se v skladu z Direktivo 2009/107/ES 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. če gre za biocidni proizvod, ki vsebuje obstoječo aktivno snov v prometu:
- do 14. maja 2014, za vse podatke, predložene za namen tega zakona, razen kadar take podatke v zvezi z biocidnimi proizvodi že ščitijo obstoječi predpisi. V takih primerih se podatke še naprej varuje do izteka preostalega predpisanega obdobja, vendar ne dlje kot do 14. maja 2014 ali, po potrebi, ne dlje kot za obdobje, navedeno v poročilu o napredku, ki ga pripravi Komisija, ki ni daljše od dveh let;
- 10 let od dneva vključitve aktivne snovi na seznam I ali IA, za prvič predložene podatke ob prvi vključitvi aktivne snovi ali dodatnih vrst proizvodov za to aktivno snov na seznam I ali IA;«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-5/2010
Ljubljana, dne 3. maja 2010
EVA 2009-2711-0064
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje
 
Soglašam!
Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor