Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2010 z dne 16. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2010 z dne 16. 7. 2010

Kazalo

3191. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana, stran 8628.

Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5, Uradni list RS, št. 16/07 - prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popravek in 65/09 - popravek) ter 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99 in 77/06), 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02 in 24/03), 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) so Občinski svet Občine Divača na seji dne 1. 6. 2010, Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na seji dne 18. 3. 2010, Občinski svet Občine Komen na seji dne 26. 5. 2010 in Občinski svet Občine Sežana na seji dne 8. 4. 2010 sprejeli
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana (Uradni list RS, št. 18/99 in 107/07), se besedilo 11. člena spremeni tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki oziroma predstavnice (v nadaljevanju: predstavniki) občin ustanoviteljic, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje 11 članov in sicer:
- trije predstavniki ustanoviteljev,
- pet predstavnikov delavcev zavoda in
- trije predstavniki staršev.
Štiri občine ustanoviteljice, pri imenovanju treh predstavnikov ustanoviteljev v svet zavoda, rotirajo po abecednem vrstnem redu, in sicer: 1. mandat Občina Divača, Občina Hrpelje - Kozina in Občina Komen, 2. mandat Občina Hrpelje - Kozina, Občina Komen in Občina Sežana, 3. mandat Občina Komen, Občina Sežana in Občina Divača ter 4. mandat Občina Sežana, Občina Divača in Občina Hrpelje - Kozina.
Predstavnike ustanoviteljev imenujejo občinski sveti.
Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed vseh delavcev zavoda, in sicer:
- 2 predstavnika izmed vzgojiteljic in vzgojiteljev oziroma svetovalne službe,
- 2 predstavnika izmed pomočnic vzgojiteljic in pomočnikov vzgojiteljev in
- 1 predstavnika izmed administrativno tehničnih delavcev.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določata zakon in odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
En predstavnik staršev mora biti iz občine, ki v posameznem mandatnem obdobju nima svojega predstavnika v svetu zavoda.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko imenovana oziroma izvoljena največ dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok - vključenostjo otroka v zavod.«
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko ga v enakem besedilu sprejmejo Občinski sveti Občin Divača, Hrpelje - Kozina, Komen in Sežana.
Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0007/2010-05
Divača, dne 1. junija 2010
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.
Št. 602-43/2008-3
Hrpelje, dne 18. marca 2010
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.
Št. 032-10/2010-4
Komen, dne 26. maja 2010
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.
Št. 032-3/2010-17
Sežana, dne 8. aprila 2010
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.