Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2010 z dne 16. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2010 z dne 16. 7. 2010

Kazalo

3154. Spremembe in dopolnitve Študentske ustave, stran 8554.

Na podlagi Zakona o skupnosti študentov objavljamo besedilo sprememb in dopolnitev Študentske ustave, kot jih je potrdila Skupščina Študentske organizacije Slovenije na 19. skupni Skupščini Študentske organizacije Slovenije dne 7. 7. 2010:
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
Študentske ustave
1. člen
V 9. členu Študentske ustave (Uradni list RS, št. 105/02) se dodajo nov drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»Sprejemanje strategij, načel, ciljev, načrtov in odločitev pri organiziranju, delovanju ter zunanjem poslovanju Študentske organizacije Slovenije in njenih organizacijskih oblik je v izključni pristojnost študentov oziroma njihovih predstavnikov.
Suverenost študentskega organiziranja izvira izključno iz študentskih zborov vsake izmed študentskih organizacij univerz ter občnih zborov študentskih klubov in Sveta študentskih klubov, zato mora biti večina članov v vseh organih Študentske organizacije Slovenije, organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije ter predstavniških telesih, ki sestavljajo Skupščino Študentske organizacije Slovenije, neposredno ali posredno voljena s strani študentov.
Nobena institucija, ki sodeluje s Študentsko organizacijo Slovenije in njenimi organizacijskimi oblikami nima pravice posegati v izključne pristojnosti študentov, njihovih organizacijskih oblik in predstavniških teles Študentske organizacije Slovenije.«
2. člen
V 10. členu Študentske ustave se dopolni naslov člena tako, da se glasi: »Načelo enakopravnosti in demokratičnosti«.
V 10. členu Študentske ustave se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Študentska organizacija Slovenije in njene organizacijske oblike so demokratično organizirane.«
3. člen
V 11. členu Študentske ustave se briše obstoječe besedilo in se zamenja z novim 11. členom, ki se glasi:
»11. člen
(Načelo transparentnosti, racionalne porabe sredstev ter načelo sorazmernosti)
Študentska organizacija Slovenije in vse njene organizacijske oblike morajo svoja sredstva porabljati racionalno, v skladu z načelom sorazmernosti ter na transparenten način.
Vsaka nabava blaga, storitev ali gradnje, ki na letni ravni presega znesek, ki bo določen v posebnem pravilniku, mora biti oddana na podlagi javnega razpisa po postopku, ki ga določa pravilnik.
Na željo poslanca oziroma svetnika mora pravni zastopnik organizacije, organizacijske oblike ŠOS, izročiti vso zahtevano dokumentacijo, ki jo zahteva posameznik oziroma svetnik v roku 15ih dni, sicer je predstavniško telo dolžno preklicati pogodbo o zaposlitvi ali katero koli drugo pogodbo z dotičnim pravnim zastopnikom.«
4. člen
V 14. členu Študentske ustave se v naslov člena doda besedilo tako, da se glasi: »Nezdružljivost funkcij in kolizija interesov«.
V 14. členu Študentske ustave se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Člani organov in predstavniških teles Študentske organizacije Slovenije in njenih organizacijskih oblik, ki morajo imeti status študenta, ter Generalni sekretar Študentske organizacije Slovenije ne smejo biti člani izvršilnih organov političnih strank ter njihovih podmladkov na vseh ravneh.«
5. člen
V 18. členu Študentske ustave se v šesti alinei prvega odstavka za besedami Predsednika Študentske organizacije Slovenije doda beseda »in«.
V 18. členu Študentske ustave se v šesti alinei prvega odstavka črtajo besede »in Notranjega revizorja Študentske organizacije Slovenije«.
Tretji odstavek 18. člena Študentske ustave se spremeni tako, da se glasi:
»V Poslovniku Skupščine Študentske organizacije Slovenije se podrobneje določi način dela Skupščine, postopek sprejemanja aktov in imenovanja članov organov ter funkcionarjev v organe Študentske organizacije Slovenije.«
6. člen
Spremeni se drugi odstavek 20. člena Študentske ustave tako, da se glasi:
»Odločitev Skupščine Študentske organizacije Slovenije, ki se nanaša na spremembo Študentske ustave ali drugega najvišjega akta Študentske organizacije Slovenije je sprejeta, če zanjo v enakem besedilu glasuje večina vseh predstavnikov študentskega zbora vsake izmed študentskih organizacij univerz in večina vseh predstavnikov Sveta študentskih klubov, če ni s tem aktom določeno drugače.«
Spremeni se tretji odstavek 20. člena Študentske ustave tako, da se glasi:
»Odločitev Skupščine Študentske organizacije Slovenije o vseh drugih vprašanjih, ki se ne nanašajo na spremembo Študentske ustave ali sprejem drugega najvišjega akta Študentske organizacije Slovenije, je sprejeta, če jo podprejo vsaj tri četrtine od vseh študentskih zborov študentskih organizacij univerz in Sveta študentskih klubov.«
7. člen
V prvem odstavku 32. člena Študentske ustave se briše besedilo »soglasno izmed prisotnih članov« in se nadomesti z besedilom »z dvotretjinsko večino vseh članov«.
8. člen
V prvem odstavku 34. člena Študentske ustave se na konec doda besedilo »pod pogojem, da je bilo ustrezno sklicano«.
Spremeni se četrti odstavek 34. člena Študentske ustave tako, da se glasi:
»Odločitev ni sprejeta, če proti glasujeta vsaj dva člana predsedstva, ki prihajata iz različnih študentskih organizacij univerz ali Sveta študentskih klubov.«
V 34. členu Študentske ustave se brišeta drugi in peti odstavek.
9. člen
Spremeni se prvi odstavek 37. člena Študentske ustave tako, da se glasi:
»Nadzorna komisija Študentske organizacije Slovenije na prvi stopnji izvaja nadzor nad poslovanjem predstavniških teles in organov Študentske organizacije Slovenije ter organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije ter opravlja druge naloge, določene s tem aktom.«
10. člen
V prvem odstavku 38. člena se za besedami Nadzorna komisija Študentske organizacije doda besedilo »na prvi stopnji«.
Prva alinea prvega odstavka 38. člena Študentske ustave se spremeni tako, da se glasi:
»- preverja skladnost poslovanja Študentske organizacije Slovenije in njenih organizacijskih oblik s pravilnikom, ki ureja namensko porabo sredstev, ki ga na predlog Predsedstva Študentske organizacije Slovenije sprejme Skupščina Študentske organizacije Slovenije,«
V prvem odstavku 38. člena Študentske ustave se za četrto alinejo dodajo nove peta, šesta, sedma, osma, deveta, deseta enajsta in dvanajsta alinea, ki se glasijo:
»- odloča v sporih med organi Študentske organizacije Slovenije,
- odloča v sporih med organizacijskimi oblikami Študentske organizacije Slovenije,
- odloča v sporih med Študentsko organizacijo Slovenije in njenimi organizacijskimi oblikami,
- odloča o skladnosti pravilnikov, poslovnikov in drugih splošnih aktov Študentske organizacije Slovenije s tem aktom in o skladnosti uredb, odlokov in drugih posamičnih aktov predstavniških teles Študentske organizacije Slovenije s tem aktom in pravilniki Študentske organizacije Slovenije,
- odloča o odgovornosti predstavnikov organov Študentske organizacije Slovenije in njenih organizacijskih oblik v skladu s pravili Študentske organizacije Slovenije,
- odloča o skladnosti poslovanja organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije z akti, ki zavezujejo Študentsko organizacijo Slovenije in organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije,
- odloča o skladnosti poslovanja predstavniških teles in organov Študentske organizacije Slovenije z akti, ki zavezujejo Študentsko organizacijo Slovenije,
- odloča o smotrnosti izdatkov in gospodarnosti ravnanja predstavniških teles in organov Študentske organizacije Slovenije s premoženjem Študentske organizacije Slovenije,«
Dosedanja peta alinea prvega odstavka 38. člena Študentske ustave postane trinajsta alinea prvega odstavka 38. odstavka Študentske ustave.
11. člen
V prvem odstavku 40. člena Študentske ustave se na koncu doda besedilo »pod pogojem, da je pravilno sklicana«.
Briše se besedilo drugega odstavka 40. člena Študentske ustave in se zamenja z novim drugim odstavkom, ki se glasi:
»Sklep nadzorne komisije je sprejet, če zanj glasuje večina vseh članov.«
Dodajo se nov tretji, četrti in peti odstavek 40. člena Študentske ustave, ki se glasijo:
»Nadzorna komisija lahko izreče naslednje sankcije:
- opomin,
- denarna kazen pravni osebi v višini do 10% njenih prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev v preteklem letu,
- denarna kazen fizični osebi v višini do 10 bruto slovenskih povprečnih plač,
- začasna ali trajna prepoved dela v Študentski organizaciji Slovenije ali njenih organizacijskih oblikah,
- začasna zamrznitev odvajanja sredstev organizacijski obliki Študentske organizacije Slovenije,
- odvzem statusa organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije.
Zoper sklep nadzorne komisije je mogoče vložiti pritožbo v roku 8 dni, o kateri odloča Razsodišče Študentske organizacije Slovenije.
Pritožba zadrži izvršitev sankcije.«
12. člen
Spremeni se naslov 43. člena Študentske ustave tako, da se glasi: »Opravljanje revizorskega nadzora«.
Spremenita se prvi in drugi odstavek 43. člena Študentske ustave tako, da se glasita:
»Notranji revizor Študentske organizacije Slovenije (v nadaljevanju: Notranji revizor) je pravna ali fizična oseba, ki jo izbere Nadzorna komisija Študentske organizacije Slovenije in ki pogodbeno opravlja notranjo revizijo v imenu Študentske organizacije Slovenije ter opravlja finančno kontrolo delovanja Študentske organizacije Slovenije in njenih organizacijskih oblik v skladu z akti Študentske organizacije Slovenije.
Mandatna doba notranjega revizorja, kadar je ta imenovan, je štiri leta.«
13. člen
V prvem odstavku 45. člena Študentske ustave se za besedilom »je neodvisen, samostojen organ, ki« doda besedilo »na drugi stopnji«.
V prvem odstavku 45. člena Študentske ustave se doda nova prva, druga, tretja in četrta alinea, ki se glasi:
»- preverja skladnost poslovanja Študentske organizacije Slovenije in njenih organizacijskih oblik s pravilnikom, ki ureja namensko porabo sredstev, ki ga na predlog Predsedstva Študentske organizacije Slovenije sprejme Skupščina Študentske organizacije Slovenije,
- preverja skladnost poslovanja organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije z akti, ki zavezujejo Študentsko organizacijo Slovenije in organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije,
- preverja skladnost poslovanja predstavniških teles in organov Študentske organizacije Slovenije z akti, ki zavezujejo Študentsko organizacijo Slovenije,
- preverja smotrnost izdatkov in gospodarnost ravnanja predstavniških teles in organov Študentske organizacije Slovenije s premoženjem Študentske organizacije Slovenije,«
Dosedanja prva, druga, tretja, četrta, peta, šesta, sedma, osma in deveta alinea prvega odstavka 45. člena Študentske ustave postanejo peta, šesta, sedma, osma, deveta, deseta, enajsta, dvanajsta in trinajsta alinea prvega odstavka 45. člena Študentske ustave.
14. člen
V prvem odstavku 46. člena Študentske ustave se beseda »soglasno« zamenja z besedilom »s tričetrtinsko večino vseh članov«.
V 46. členu Študentske ustave se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Razsodišče je sklepčno, če je prisotnih več kot polovica njegovih članov, pri čemer ne sme biti odsotnih vseh članov dveh študentskih organizacij univerz ali ene študentske organizacije univerze in Sveta študentskih klubov.«
15. člen
Spremeni se prvi odstavek 48. člena Študentske ustave tako, da se glasi:
»Postopek pred Razsodiščem Študentske organizacije Slovenije se začne na podlagi pritožbe zoper odločitev Nadzorne komisije Študentske organizacije Slovenije, ki jo mora pritožnik vložiti v dveh izvodih pri Nadzorni komisiji v roku 8 dni po vročitvi sklepa Nadzorne komisije organu ali osebi, na katero se odločitev Nadzorne komisije nanaša.«
V 48. členu Študentske ustave se briše drugi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek 48. člena Študentske ustave postane drugi odstavek 48. člena Študentske ustave in se spremeni tako, da se glasi:
»Postopek pred Razsodiščem Študentske organizacije Slovenije se vodi na način, ki zagotavlja strankam v postopku dosledno upoštevanje človekovih pravic in svoboščin ter ki omogoča vsem strankam v postopku sodelovanje pri predlaganju dejstev in dokazov (načelo kontradiktornosti).«
16. člen
V 49. členu se spremeni naslov tako, da se glasi: »Odločanje«.
Brišejo se prvi, drugi, tretji in četrti odstavek 49. člena in se nadomestijo z novim prvim, drugim in tretjim odstavkom, ki se glasijo:
»Odločitev Razsodišča je sprejeta, če zanjo glasuje večina vseh članov Razsodišča, pod pogojem, da proti odločitvi ne glasujeta vsaj dva predstavnika iz različnih študentskih organizacij univerz ali študentske organizacije univerze in Sveta študentskih klubov.
Razsodišče mora odločitev sprejeti najkasneje v roku 30 dni po prejemu popolne pritožbe.
Zoper odločitev Razsodišča ni pritožbe.«
17. člen
V 50. členu Študentske ustave se brišeta prvi in tretji odstavek.
Dosedanji drugi odstavek 50. člena Študentske ustave postane prvi odstavek 50. člena Študentske ustave.
V 50. členu Študentske ustave se dodajo nov drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»Razsodišče lahko izreče naslednje sankcije:
- opomin,
- denarna kazen pravni osebi v višini do 10% njenih prihodkov iz naslova koncesijskih dajatev v preteklem letu,
- denarna kazen fizični osebi v višini do 10 bruto slovenskih povprečnih plač,
- začasna ali trajna prepoved dela v Študentski organizaciji Slovenije ali njenih organizacijskih oblikah,
- začasna zamrznitev odvajanja sredstev organizacijski obliki Študentske organizacije Slovenije,
- odvzem statusa organizacijske oblike Študentske organizacije Slovenije.
Razsodišče odloča v mejah pritožbenih razlogov. V kolikor se zoper odločitev Nadzorne komisije pritoži samo subjekt, zoper katerega je bila izrečena sankcija, Razsodišče na drugi stopnji ne sme izreči strožje kazni od tiste, ki jo je izrekla Nadzorna komisija.
Razsodišče lahko odločitev Nadzorne komisije potrdi ali razveljavi in o zadevi odloči samo.
O isti zadevi na nobeni stopnji ni mogoče odločati dvakrat.«
18. člen
V 52. členu Študentske ustave se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Predsedstvo ŠOS lahko v primeru prenehanja mandata Generalnemu sekretarju za določen čas največ 6 mesecev določi vršilca dolžnosti Generalnega sekretarja. Vršilec dolžnosti Generalnega sekretarja opravlja vsa dela in naloge iz 1. odstavka tega člena. Po preteku 6 mesecev je mogoče isti osebi največ enkrat podaljšati pristojnosti vršilca dolžnosti Generalnega sekretarja.«
19. člen
V prvem odstavku 56. člena Študentske ustave se v prvem stavku beseda »Razsodišče« zamenja z besedami »Nadzorno komisijo«.
V prvem odstavku 56. člena Študentske ustave se v drugem stavku beseda »Razsodišče« zamenja z besedami »Nadzorna komisija«.
20. člen
Spremeni se 71. člen Študentske ustave tako, da se glasi:
»Študentska organizacija univerze je ustanovljena, ko na pisno pobudo najmanj 30 odstotkov študentov te univerze v skladu s tem aktom in akti, sprejetimi na osnovi tega akta, Nadzorna komisija Študentske organizacije Slovenije izvede volitve v najvišje predstavniško telo teh študentov in ko to telo sprejme najvišji akt študentske organizacije univerze z dvotretjinsko večino.«
21. člen
Spremeni se 79. člen Študentske ustave tako, da se glasi:
»Študentska organizacija samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole je ustanovljena, ko na pisno pobudo najmanj 30 odstotkov študentov tega samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole v skladu s študentsko ustavo in akti, sprejetimi na njeni osnovi, Nadzorna komisija Študentske organizacije Slovenije izvede volitve v najvišje predstavniško telo študentov tega samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole in ko to telo sprejme temeljni akt študentske organizacije samostojnega visokošolskega zavoda oziroma višje strokovne šole z dvotretjinsko večino.«
22. člen
Spremeni se 83. člen Študentske ustave tako, da se glasi:
»Študentski klub je ustanovljen, ko pridobi status pravne osebe v skladu z zakonom o društvih, ko na pisno pobudo najmanj 20 odstotkov študentov, ki imajo stalno prebivališče na območju iste lokalne skupnosti po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije za preteklo leto v skladu s Študentsko ustavo in akti, sprejetimi na njeni osnovi, Nadzorna komisija Študentske organizacije Slovenije izvede volitve v organe študentskega kluba, in ko mu na podlagi vložene pobude Svet študentskih klubov v skladu s pravilnikom Skupščine Študentske organizacije Slovenije dodeli status študentskega kluba.«
23. člen
V prvem odstavku 88. člena Študentske ustave se spremenijo prva, druga in tretja alinea tako, da se glasijo:
»- 17% se nameni za Študentsko organizacijo Slovenije,
- 51% se nameni delovanju študentskih organizacij univerz, in sicer: 25% za delovanje Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, 20% za delovanje Študentske organizacije Univerze v Mariboru in 6% za delovanje Študentske organizacije Univerze na Primorskem,
- 32% se nameni za delovanje študentskih klubov.«
24. člen
Spremeni se prvi odstavek 89. člena Študentske ustave tako, da se glasi:
»Sredstva iz proračuna Študentske organizacije Slovenije, zbrana na podlagi prve točke prvega odstavka prejšnjega člena tega akta, se namenjajo:
- pet odstotkov za:
- financiranje delovanja Študentske organizacije Slovenije in njenih organov,
- financiranje dijaške organizacije Slovenije v okviru Študentske organizacije Slovenije;
- enajst odstotkov sredstev se na podlagi letnega razpisa nameni za sofinanciranje programov in dejavnosti:
- organizacijskih oblik Študentske organizacije Slovenije,
- študentskih organizacij samostojnih visokošolskih zavodov in
- interesnih oblik povezovanja študentov.
Javni razpis izda Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije, izvaja pa ga petčlanska komisija, ki jo vodi Generalni sekretar Študentske organizacije Slovenije, sestavljajo pa jo še po en predstavnik Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, Študentske organizacije Univerze v Mariboru, Študentske organizacije Univerze na Primorskem ter predstavnik Sveta študentskih klubov. Generalni sekretar v komisiji nima pravice glasovanja.
- en odstotek se nameni za delovanje zveze študentskih klubov, ki združuje več kot 50% izmed vseh študentskih organizacij lokalnih skupnosti. Vsak študentski klub je lahko član največ ene take zveze.«
25. člen
Spremeni se naslov 95. člena Študentske ustave tako, da se glasi: »sprejem aktov«.
Briše se prvi odstavek 95. člena Študentske ustave in se nadomesti z novim prvim odstavkom 95. člena Študentske ustave, ki se glasi:
»Vsi akti, ki jih opredeljuje ta Študentska ustava, ne glede na njihovo obliko in vsebino, morajo biti s strani pristojnih organov sprejeti najkasneje do 31. 12. 2010.«
26. člen
Briše se besedilo 96. člena Študentske ustave in se nadomesti z novim prvim odstavkom 96. člena Študentske ustave, ki se glasi:
»Ta akt začne veljati naslednji dan po sprejetju. Določbe 88. in 89. člena te Študentske ustave se uporabljajo od 1. 8. 2010 dalje.«
27. člen
Brišejo se 97. člen, 97.a člen, 98. člen, 99. člen in 99.a člen Študentske ustave.
Katja Šoba l.r.
predsednica Študentske organizacije Slovenije

AAA Zlata odličnost