Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2010 z dne 12. 7. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2010 z dne 12. 7. 2010

Kazalo

3051. Splošni akt o posredovalnem postopku med udeleženci v poštni dejavnosti, stran 8226.

Na podlagi šestega odstavka 63. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09) izdaja vršilec dolžnosti direktorja Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije naslednji
S P L O Š N I A K T
o posredovalnem postopku med udeleženci v poštni dejavnosti
1. člen
(vsebina)
(1) Ta splošni akt natančneje določa pravila posredovalnega postopka iz 63. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09; v nadaljevanju: zakon), v katerem Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) rešuje spore med udeleženci v poštni dejavnosti iz prvega odstavka 62. člena zakona.
(2) Namen posredovalnega postopka je, da se strani s pomočjo agencije kot posrednika medsebojno poravnata s sporazumom. Naloga agencije je, da vzpodbuja strani pri iskanju skupne rešitve spora, lahko pa tudi sama predlaga rešitev, ki bi jo po njeni oceni sprejeli obe strani.
2. člen
(pomen izrazov)
Vsi izrazi uporabljeni v tem splošnem aktu imajo enak pomen, kot je določen v zakonu.
3. člen
(temeljna načela)
(1) Agencija ima v posredovalnem postopku vlogo posrednika in vodi celoten postopek tako, da upošteva načela nepristranskosti, enakosti, pravičnosti in zaupnosti ter cilje, ki jim sledi skladno s 57. členom zakona.
(2) Posredovalni postopek je zaupne narave, kar mora spoštovati vsak, ki v njem kakorkoli sodeluje. Informacij o poteku postopka, predlaganih vsebinskih rešitvah in stališčih agencije udeleženci postopka ne smejo razkrivati drugim osebam.
(3) Strani se v morebitnem istočasnem ali kasnejšem upravnem, sodnem ali kateremkoli drugem postopku, ki bi se začel v zvezi s sporno zadevo, ne morejo sklicevati ali kot dokaz predložiti:
– poravnalnega predloga nasprotne strani;
– poravnalnega predloga in stališč agencije;
– dejstva, da je bila ena od strani pripravljena oziroma ni bila pripravljena sprejeti poravnalnega predloga nasprotne strani oziroma agencije.
(4) Kolikor posredovalni postopek ne uspe, agencija v kasnejšem postopku po 62. členu zakona, skladno z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, upošteva vsa dejstva in dokazila, ki jih je ugotovila in pridobila v posredovalnem postopku, razen tistih, ki so izrecno navedeni v prejšnjem odstavku.
4. člen
(začetek postopka)
Agencija v osmih dneh od prejema predloga za rešitev spora ene od sprtih strani pisno obvesti sprti strani o uvedbi posredovalnega postopka in o pogojih za reševanje spora z odločbo agencije iz tretjega odstavka 62. člena zakona, če sporazuma ni.
5. člen
(potek postopka)
(1) Postopek se opravi čim hitreje, brez zavlačevanja in brez nepotrebnih stroškov.
(2) Agencija si ves čas postopka prizadeva delovati za dosego sporazuma med sprtimi stranmi.
(3) Agencija razpiše posredovalni narok, če presodi, da bosta sprti strani na tak način lažje in hitreje dosegli sporazum.
(4) Agencija lahko, če presodi, da je to smiselno, pred razpisanim posredovalnim narokom povabi vsako izmed strani postopka posebej na uvodni narok, katerega namen je, da se razjasnijo morebitne nejasnosti v zvezi z vlogo ali potekom postopka.
(5) Če se v postopku izvede posredovalni narok, agencija po posvetovanju s stranmi določi datum in uro posredovalnega naroka. O datumu in uri morajo biti strani seznanjene najmanj pet dni pred razpisanim posredovalnim narokom.
(6) O posredovalnemu naroku se lahko sestavi zapisnik, ki ga podpišejo udeleženci postopka.
(7) Komunikacija med udeleženci postopka poteka po pošti, preko elektronske pošte ali ustno po telefonu.
(8) Strani in njihovi pooblaščenci imajo pravico pregledovati vse dokumente, ki so bili predloženi v tem postopku.
(9) Agencija lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila, informacije ali dokumentacijo, če presodi, da bi to pripomoglo k doseganju sporazuma.
6. člen
(oblikovanje predlogov za rešitev spora)
(1) Po prejemu vseh pisnih in ustnih navedb in dokazil ali po izvedenem posredovalnem naroku lahko agencija oblikuje pisni predlog sporazumne rešitve in ga posreduje sprtima stranema, kolikor tega niso storile že same.
(2) Če agencija vlagatelju zahteve za rešitev spora pošlje predlog za sporazumno rešitev, ki ga je pripravila nasprotna stran, vlagatelj pa na ta predlog v za to postavljenem roku ne odgovori, se šteje, da je pristal na ponujeno rešitev in umaknil zahtevek.
7. člen
(konec posredovalnega postopka)
(1) Če se katera od strani ne udeleži posredovalnega naroka in svojega izostanka pravočasno ne opraviči, se šteje, da nasprotuje nadaljevanju posredovalnega postopka. Agencija v tem primeru nadaljuje postopek reševanja spora po 62. členu zakona.
(2) Če katera od strani nasprotuje posredovanju agencije ali to ne pripelje do poravnave ali sporazuma med stranmi, oziroma če agencija iz vseh okoliščin oceni, da strani ne bosta dosegli sporazumne rešitve, ter o isti zadevi ni bil sprožen sodni postopek, agencija na predlog katerekoli strani ali po uradni dolžnosti nadaljuje postopek reševanja spora po 62. členu zakona in o sporu odloči z odločbo, ki jo izda v najkrajšem možnem času, vendar najpozneje v štirih mesecih od uvedbe posredovalnega postopka.
(3) Če se v posredovalnem postopku doseže sporazumna rešitev samo glede dela zahtevka, agencija v preostalem delu nadaljuje postopek reševanja spora po 62. členu zakona.
8. člen
(končna sporazumna rešitev)
(1) Če se v posredovalnem postopku doseže dogovor o končni sporazumni rešitvi spora, agencija pozove tisto stran, na zahtevo katere se je postopek začel, da predlog za rešitev spora pred agencijo umakne. V tem primeru se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, v zvezi z umikom zahteve.
(2) Kolikor stran, na zahtevo katere se je postopek začel, kljub pozivu ne poda umika zahteve iz prejšnjega odstavka, izda agencija odločbo po 62. členu zakona, pri izdaji katere v celoti upošteva dogovorjeno končno sporazumno rešitev.
(3) Končna sporazumna rešitev ne sme biti v nasprotju s pozitivnimi predpisi ali v škodo javni koristi, javni morali ali pravni koristi drugih oseb.
9. člen
(stroški postopka)
Vsaka stran nosi svoje stroške v zvezi s postopkom, razen če se dogovorijo drugače.
10. člen
(prehodna določba)
Ta splošni akt se uporablja v postopkih, ki so uvedeni po dnevu uveljavitve tega splošnega akta.
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-4/2010/10
Ljubljana, dne 9. julija 2010
EVA 2010-3211-0039
Miha Krišelj l.r.
v. d. direktorja Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti