Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2010 z dne 18. 6. 2010

Kazalo

2635. Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili, stran 7336.

Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN) in tretjega odstavka 148. člena v zvezi s tretjim odstavkom 193. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili
1. člen
V Uredbi o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili (Uradni list RS, št. 18/03, 135/03, 32/04, 41/04 – ZVO-1, 106/05, 32/06, 57/06 in 106/06) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta uredba v skladu z Direktivo 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o izrabljenih vozilih (UL L št. 269 z dne 21. 10. 2000, str. 34), zadnjič spremenjeno s Sklepom Komisije 2010/115/ES z dne 23. februarja 2010 o spremembi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izrabljenih vozilih (UL L št. 48 z dne 25. 2. 2010, str. 12), določa način opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju Republike Slovenije.«.
2. člen
V Prilogi 1 se v točki 2.1.2. na koncu četrte alinee pika nadomesti s podpičjem in dodata se novi peta in šesta alinea, ki se glasita:
»– se tekočine iz izrabljenih motornih vozil (gorivo, motorno olje, olje iz menjalnika, transmisijsko olje, hidravlično olje, hladilna tekočina, sredstva proti zamrznitvi, zavorna tekočina, tekočina iz klimatskih naprav in kakršne koli druge tekočine iz izrabljenega motornega vozila) hranijo v posodah za ločeno shranjevanje tekočin;
– se izrabljene gume skladiščijo, pri čemer se mora zagotavljati varstvo pred požarom in preprečevati prekomerno kopičenje gum.«.
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-21/2010
Ljubljana, dne 16. junija 2010
EVA 2010-2511-0067
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti