Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2010 z dne 28. 5. 2010

Kazalo

2103. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o mladinskih svetih (ZMS-A), stran 5978.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mladinskih svetih (ZMS-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o mladinskih svetih (ZMS-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 18. maja 2010.
Št. 003-02-5/2010-2
Ljubljana, dne 26. maja 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O MLADINSKIH SVETIH (ZMS-A)
1. člen
V Zakonu o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/00) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
Mladinski svet Slovenije je prostovoljno združenje nacionalnih mladinskih organizacij, ki imajo status organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju v skladu z zakonom, ki ureja javni interes v mladinskem sektorju.
V mladinski svet lokalne skupnosti se združujejo mladinske organizacije, opredeljene v zakonu, ki ureja javni interes v mladinskem sektorju, ki imajo najmanj 90 odstotkov članstva v starosti do 29 let in 70 odstotkov članov vodstva v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta in sedež v tej samoupravni lokalni skupnosti. Članice mladinskega sveta lokalne skupnosti, ki so hkrati združene v zvezo mladinskih organizacij na lokalni ravni, imajo lahko v mladinskem svetu lokalne skupnosti le skupnega predstavnika.
Združevanje v Mladinski svet Slovenije in mladinske svete lokalnih skupnosti temelji na načelih svobodnega združevanja, enakopravnosti in vzajemnega spoštovanja avtonomnosti vsake mladinske organizacije. Mladinski svet Slovenije in mladinski sveti lokalnih skupnosti zastopajo interese mladinskih organizacij, ki so v njih včlanjene.
Mladinski svet Slovenije pri svojem delu sodeluje tudi z mladinskimi sveti lokalnih skupnosti in drugimi organizacijami v mladinskem sektorju, ki niso njihove članice, ter drugimi subjekti v skladu z internimi in drugimi poslovnimi akti.«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»- podrobnejše pogoje in način včlanjevanja, prenehanje članstva ter prenehanje sveta;«.
3. člen
V 5. členu se spremeni prva alineja tako, da se glasi:
»- izvaja ali sodeluje pri izvajanju mladinskega dela in drugih dejavnosti na področjih mladinskega sektorja v skladu z zakonom, ki ureja javni interes v mladinskem sektorju;«.
4. člen
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za finančno in materialno poslovanje Mladinskega sveta Slovenije in mladinskih svetov lokalnih skupnosti se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja društva.«.
5. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za registracijo Mladinskega sveta Slovenije in mladinskih svetov lokalnih skupnosti je pristojen organ, ki je pristojen za registracijo društva v skladu z zakonom, ki ureja društva.«.
6. člen
Naslov poglavja »Kazenske določbe« se spremeni tako, da se glasi: »NADZOR NAD IZVAJANJEM ZAKONA IN KAZENSKE DOLOČBE«.
7. člen
Za naslovom poglavja se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona izvajajo organi, ki so pristojni za nadzor nad izvajanjem zakona, ki ureja društva.«.
8. člen
V prvem odstavku 14. člena se besedilo »S kaznijo od 250.000 do 500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »Z globo od 1000 do 2000 eurov«.
V drugem odstavku se besedilo »Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »Z globo od 200 do 400 eurov«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
Članice Mladinskega sveta Slovenije morajo izpolniti pogoje za članstvo v skladu s prvim odstavkom 2. člena zakona v treh letih po uveljavitvi zakona, ki ureja javni interes v mladinskem sektorju.
Članice mladinskih svetov lokalnih skupnosti morajo izpolniti pogoje za članstvo v skladu z drugim odstavkom 2. člena zakona v treh letih po uveljavitvi tega zakona.
Članici, ki ne izpolni pogojev iz prvega in drugega odstavka tega člena, preneha članstvo v Mladinskem svetu Slovenije oziroma v mladinskem svetu lokalne skupnosti.
10. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-01/10-11/28
Ljubljana, dne 18. maja 2010
EPA 947-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti