Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2010 z dne 21. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2010 z dne 21. 5. 2010

Kazalo

1989. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora, stran 5677.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora
1. člen
V Uredbi o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora (Uradni list RS, št. 16/09) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) S to uredbo se določajo pristojni organi, obveznosti nosilcev dejavnosti in kazenske določbe za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (UL L št. 70 z dne 16. 3. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1097/2009 z dne 16. novembra 2009 o spremembi Priloge II k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za dimetoat, etefon, fenamifos, fenarimol, metamidofos, metomil, ometoat, oksidemeton-metil, procimidon, tiodikarb in vinklozolin v nekaterih proizvodih ali na njih (UL L št. 301 z dne 17. 11. 2009, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 396/2005/ES).«.
2. člen
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za izvajanje te uredbe je pristojno ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP), skupaj s Fitosanitarno upravo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS), Veterinarsko upravo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) in Inšpektoratom Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano (v nadaljnjem besedilu: IRSKGH), v delu, v katerem se nanaša na prehranska dopolnila, živila za posebne prehranske ali zdravstvene namene in na živila ali hrano v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu, pa ministrstvo, pristojno za zdravje (v nadaljnjem besedilu: MZ), skupaj z Zdravstvenim inšpektoratom Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZIRS).«.
3. člen
V 4. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Uradni nadzor nad izvajanjem Uredbe 396/2005/ES in te uredbe izvaja IRSKGH, razen v delu, ki se nanaša na živila živalskega izvora in krmo v prometu, kjer izvaja uradni nadzor VURS. Uradni nadzor nad izvajanjem Uredbe 396/2005/ES in te uredbe, ki se nanaša na prehranska dopolnila, živila za posebne prehranske ali zdravstvene namene in na živila ali hrano v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu, izvaja ZIRS.«.
4. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za pripravo večletnega nacionalnega nadzornega programa za ostanke pesticidov ali njegovo vsakoletno posodabljanje iz 30. člena Uredbe 396/2005/ES (v nadaljnjem besedilu: program nadzora) in pripravo informacij iz 31. člena Uredbe 396/2005/ES (v nadaljnjem besedilu: nacionalno letno poročilo) so pristojni organi iz 2. člena te uredbe.
(2) Institucije, pristojne za ocene tveganja, v sodelovanju s FURS pripravijo strokovne podlage programa nadzora v skladu s prvim odstavkom 30. člena Uredbe 396/2005/ES.
(3) Usklajevanje pristojnih organov pri pripravi programa nadzora, njegovih posodobitev in nacionalnega letnega poročila ter poročanje v skladu s 30. členom Uredbe 396/2005/ES izvaja FURS.
(4) Predložitev podatkov o izvedbi programa nadzora v skladu z 31. členom Uredbe 396/2005/ES izvaja IRSKGH.
(5) Podatke iz prejšnjega odstavka zberejo IRSKGH, VURS in ZIRS, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi.«.
5. člen
Besedilo 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, imenuje odbor, ki ga sestavljajo predstavniki pristojnih ministrstev, laboratorijev, potrošniških organizacij in institucij, pristojnih za izdelavo ocene tveganja.
(2) Odbor iz prejšnjega odstavka obravnava predlog ali posodobitve programa nadzora ter predlaga ministru, pristojnemu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da ga v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, sprejme. Odbor vodi in koordinira MKGP.
(3) Minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, sprejme program nadzora oziroma njegovo vsakoletno posodobitev.
(4) Nacionalno letno poročilo MKGP in MZ objavita na svojih spletnih straneh.«.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-7/2010/4
Ljubljana, dne 6. maja 2010
EVA 2010-2711-0016
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost