Uradni list

Številka 39
Uradni list RS, št. 39/2010 z dne 17. 5. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 39/2010 z dne 17. 5. 2010

Kazalo

1984. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Muzej za arhitekturo in oblikovanje, stran 5659.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 - odl. US, 8/96, 18/98 - odl. US, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), 26. in tretjega odstavka 44. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08 in 4/10) ter 86. in 91. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda
Muzej za arhitekturo in oblikovanje
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem sklepom se ustanovi javni zavod Muzej za arhitekturo in oblikovanje (v nadaljnjem besedilu: muzej) z namenom zbiranja, ohranjanja, dokumentiranja, preučevanja, interpretiranja, upravljanja, razstavljanja in posredovanja materialne in nematerialne kulturne dediščine slovenske arhitekture, fotografije in oblikovanja z območja slovenskega kulturnega prostora ter uredijo temeljna vprašanja organizacije, dejavnosti in način financiranja muzeja.
(2) Ustanovitelj muzeja je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti Republike Slovenije izvaja Vlada Republike Slovenije.
(3) Muzej ima status državnega muzeja.
2. člen
(1) Muzej je pravni naslednik javnega zavoda Arhitekturni muzej Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Pot na Fužine 2.
(2) Javni zavod Arhitekturni muzej Ljubljana je ustanovila Skupščina mesta Ljubljane dne 20. 1. 1972 z Odločbo o ustanovitvi muzeja arhitekture v Ljubljani (Uradni list SRS, št. 3/72). Kasneje je bil sprejet Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Arhitekturni muzej Ljubljana (Uradni list RS, št. 40/01), ki pa je bil nadomeščen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Arhitekturni muzej Ljubljana (Uradni list RS, št. 73/04).
(3) Javni zavod Arhitekturni muzej Ljubljana je do leta 1992 deloval v hiši arhitekta Jožeta Plečnika v Trnovem v Ljubljani na Karunovi 4-6. Od leta 1992 javni zavod Arhitekturni muzej Ljubljana deluje na naslovu Pot na Fužine 2, Ljubljana.
(4) Vlada Republike Slovenije je od Mestne občine Ljubljana s sklepom o prevzemu ustanoviteljskih pravic in obveznosti do javnega zavoda Arhitekturni muzej Ljubljana št: 01403-3/2010/6 z dne 15. 4. 2010 prevzela ustanoviteljske pravice in obveznosti do javnega zavoda Arhitekturni muzej Ljubljana. S prevzemom ustanoviteljskih pravic in obveznosti je Republika Slovenija od Mestne občine Ljubljana prevzela v last in upravljanje opremo in premično premoženje Mestne občine Ljubljana, ki je bilo v upravljanju javnega zavoda Arhitekturni muzej Ljubljana in je bilo zajeto v inventarnih knjigah in muzejskih zbirkah javnega zavoda Arhitekturni muzej Ljubljana, ter premično premoženje, ki je bilo v upravljanju javnega zavoda Arhitekturni muzej Ljubljana in je bilo navedeno v registru osnovnih sredstev tega zavoda, po stanju na dan 31. december 2009, z izjemo opreme in nepremičnine na Karunovi 4-6 v Ljubljani.
3. člen
Republika Slovenija je na podlagi sklepa iz četrtega odstavka prejšnjega člena prevzela v hrambo vse zbirke in muzejske predmete, ki jih je od svoje ustanovitve dalje hranil javni zavod Arhitekturni muzej Ljubljana, in sicer zbirko dokumentarnega gradiva na temo starejše arhitekture, zbirko dokumentarnega gradiva oddelka za novejšo arhitekturo, zbirko industrijskega oblikovanja, zbirko oddelka vizualnih komunikacij, zbirko oddelka za fotografijo in morebitne druge zbirke.
4. člen
(1) Muzej je osrednja slovenska organizacija za področje arhitekture, krajinske arhitekture, urbanizma, oblikovanja in vizualnih komunikacij. Muzej hrani in nadgrajuje stalno zbirko, ki obsega arhitekturne risbe, fotografije, modele, izdelke industrijskega oblikovanja in drugo dokumentarno gradivo, povezano z arhitekturo in oblikovanjem. Poleg vzdrževanja in predstavljanja stalne zbirke muzej prireja občasne razstave, strokovna srečanja, izobraževalne in druge dogodke. Muzej je prostor, namenjen vzpodbujanju ustvarjalnosti, izmenjavi idej in znanja ter razumevanju preteklosti in prihodnosti arhitekture in oblikovanja.
(2) Jedro razstavnih prostorov muzeja je namenjeno predstavitvi stalne zbirke, ki obsega risbe, fotografije in modele. Poleg prostorov za stalne razstave ima muzej tudi prostore za občasne razstave in druge javne predstavitve ter depoje.
(3) Svoje poslanstvo muzej utemeljuje na podlagi zbirk s področja arhitekture, krajinske arhitekture, urbanizma, industrijskega in grafičnega oblikovanja ter vizualnih komunikacij, ki jih dopolnjuje na osnovi zbiralne politike.
(4) Svoje poslanstvo na področju raziskovanja muzej opravlja z raziskovalnim oddelkom, ki organizira predavanja, strokovne in druge dogodke ter izdaja publikacije.
(5) Muzej izvaja mednarodno dejavnost z izmenjavo in aktivnim sodelovanjem v organizacijah, ki pokrivajo področja delovanja muzeja.
5. člen
(1) Ime muzeja je Muzej za arhitekturo in oblikovanje.
(2) Skrajšano ime muzeja je MAO.
(3) V mednarodnem poslovanju muzej uporablja ime Museum of Architecture and Design (MAD).
(4) Sedež muzeja je v Ljubljani, Pot na Fužine 2.
(5) Muzej je pravna oseba javnega prava.
II. DEJAVNOSTI MUZEJA
6. člen
(1) Muzej kot državni muzej opravlja državno javno službo, opredeljeno z zakonom, ki ureja varstvo kulturne dediščine.
(2) Glede na namen, zaradi katerega je muzej ustanovljen, opravlja znotraj javne službe naslednje naloge:
- evidentira, dokumentira, raziskuje, inventarizira in vrednoti kulturno dediščino na podlagi zbiralne politike in poslanstva zavoda,
- zagotavlja varstvo premične kulturne dediščine s svojega področja, varuje in hrani zbirke ter jih dopolnjuje v skladu s poslanstvom muzeja,
- aktivno sodeluje pri slovenskem in mednarodnem kulturnem in znanstveno raziskovalnem sodelovanju z drugimi muzeji, raziskovalnimi, izobraževalnimi, znanstvenimi in sorodnimi ustanovami, Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, z Arhivom Republike Slovenije ter Radiotelevizijo Slovenije,
- razvija vlogo osrednjega muzeja na področju svojih zbirk na način, da se povezuje s strokovnimi institucijami v slovenskem kulturnem prostoru in izven njega,
- prizadeva si dosegati visoko kvaliteto dela znotraj vseh področij dela in odgovornosti muzeja na način, da bo pritegoval, usposabljal in zaposloval sposobne sodelavce,
- v vlogi državnega muzeja skrbi za enotne standarde na področju varovanja in hranjenja muzejskega gradiva,
- skrbi za izobraževanje svojih strokovnih sodelavcev in nudi pomoč pri strokovnem izobraževanju strokovnih sodelavcev v drugih muzejih, raziskovalnih ustanovah in sodeluje z drugimi javnimi zavodi, muzeji in kulturnimi institucijami,
- daje strokovna mnenja o izvozu, iznosu in uvozu kulturne dediščine,
- posreduje podatke o dediščini v register kulturne dediščine in skrbi za dostopnost podatkov javnosti,
- pripravlja in izvaja pedagoške in andragoške programe ter programe za težje prilagodljive družbene skupine,
- omogoča dostopnost do podatkov in programov telesno oviranim osebam,
- razstave pripravlja v sodelovanju z drugimi državnimi muzeji in sorodnimi ustanovami,
- vsaj dvakrat letno pripravi študijske razstave iz svojih zbirk,
- povezuje se s slovenskimi ustanovami s področja delovanja v zamejstvu in skrbi za načrtno varovanje in hranjenje te kulturne dediščine,
- pri restavratorsko-konservatorski dejavnosti se povezuje z Restavratorskim centrom in drugimi muzeji ter raziskovalnimi ustanovami v skladu s svojim letnim programom,
- letni program razstav in prireditev usklajuje z razstavnimi termini drugih državnih muzejev in sorodnimi ustanovami,
- izdaja publikacije, ki izhajajo iz poslanstva muzeja,
- vodi evidence nezakonito odtujenih predmetov kulturne dediščine,
- druge naloge v skladu z zakonom o varovanju kulturne dediščine.
(3) Za uresničevanje svojega poslanstva mora biti muzej za ogled razstav odprt vse dni v letu, razen ponedeljkov, 1. januarja, 1. novembra in 25. decembra. Muzej mora zagotoviti brezplačen ogled stalnih razstav vsako prvo nedeljo v mesecu, 8. februarja in 3. decembra.
7. člen
Naloge, ki jih muzej opravlja, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
R90.030    Umetniško ustvarjanje
R90.040    Obratovanje objektov za kulturne prireditve
P85.520    Izobraževanje, izpopolnjevanje in
        usposabljanje na področju kulture in umetnosti
R91.01     Dejavnost knjižnic
R91.020    Dejavnost muzejev
R91.012    Dejavnost arhivov
R91.030    Varstvo kulturne dediščine
J59.110    Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
        oddaj
J59.120    Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi
        filmov, video filmov, televizijskih oddaj
P85.520    Izobraževanje, izpopolnjevanje in
        usposabljanja na področju kulture in umetnosti
P85.590    Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
        izpopolnjevanje in usposabljanje
N82.990    Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
        poslovanje
N82.300    Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
M74.200    Fotografska dejavnost
M72.200    Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
        družboslovja in humanistike
J62.090    Druge z informacijsko tehnologijo in
        računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
J63.110    Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
I56.104    Začasni gostinski obrati
I56.103    Slaščičarne in kavarne
I56.300    Strežba pijač
G47.610    Trgovina na drobno v specializiranih
        prodajalnah s knjigami
G47.789    Druga trgovina na drobno v drugih
        specializiranih prodajalnah
G47.782    Trgovina na drobno v specializiranih
        prodajalnah z umetniškimi izdelki
N77.110    Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N77.390    Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
        sredstev v najem in zakup
M69.200    Računovodske, knjigovodske in revizijske
        dejavnosti, davčno svetovanje
M73.200    Raziskovanje trga in javnega mnenja
M73.120    Posredovanje oglaševalskega prostora
M73.110    Dejavnost oglaševalskih agencij
M74.300    Prevajanje in tolmačenje
M74.100    Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
J58.190    Drugo založništvo
J58.140    Izdajanje revij in druge periodike
J58.110    Izdajanje knjig
J59.200    Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
        muzikalij
C18.120    Drugo tiskanje
C18.130    Priprava za tisk in objavo
C18.200    Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa.
III. ORGANI MUZEJA
8. člen
Organa muzeja sta direktor in svet.
9. člen
(1) Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje muzeja ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela muzeja.
(2) Direktor mora pri vodenju poslov ravnati s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika.
(3) Direktorja imenuje minister, pristojen za kulturo (v nadaljnjem besedilu: minister), na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta.
(4) Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
(5) Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
(6) Predhodno soglasje k pogodbi o zaposlitvi daje minister.
10. člen
(1) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
- ima univerzitetno izobrazbo oziroma izobrazbo pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in sicer iz stroke s področja dela muzeja,
- ima najmanj pet let delovnih izkušenj s področja dela muzeja,
- ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,
- obvlada slovenski in angleški jezik na višji ravni in dodatno obvlada najmanj en svetovni jezik na osnovni ravni.
(2) Ob prijavi na javni razpis je kandidat za direktorja dolžan priložiti program delovanja muzeja v prihodnjih petih letih.
11. člen
(1) Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata v naslednjih primerih:
- če sam zahteva razrešitev,
- če nastane kateri od razlogov, zaradi katerih preneha pogodba o zaposlitvi po zakonu, ki ureja delovna razmerja,
- če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih muzeja ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov sveta, ustanovitelja oziroma ministra ali ravna v nasprotju z njimi,
- če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči muzeju večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti muzeja,
- iz razlogov, ki so določeni v zakonu, ki ureja uresničevanje javnega interesa za kulturo.
(2) Minister mora pred razrešitvijo direktorja pridobiti predhodno mnenje sveta ter seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi v 15 dneh.
(3) Če svet ne poda mnenja v roku 30 dni, se šteje, da se z razrešitvijo strinja.
12. člen
(1) Naloge direktorja so:
- načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje muzeja,
- sprejema strateški načrt delovanja muzeja,
- sprejema program dela s finančnim načrtom,
- sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v muzeju,
- sprejema kadrovski načrt,
- sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
- sprejema druge akte, za katere je tako določeno s predpisi in zagotavlja pripravo aktov, ki jih sprejema svet,
- poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje muzeja,
- pripravi letno poročilo,
- izvršuje sklepe in odločitve sveta in ustanovitelja oziroma ministra,
- sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo muzej ima,
- imenuje pomočnike direktorja,
- oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev,
- skrbi za trženje storitev in določa cene storitev,
- skrbi za promocijo muzeja,
- skrbi za sodelovanje z drugimi muzeji in organizacijami,
- zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi,
- določa podatke, ki se štejejo za poslovno skrivnost,
- izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
- odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev,
- odloča o razporejanju delovnega časa in odreja delo prek polnega delovnega časa,
- določa plače, odloča o delovni uspešnosti in o napredovanju delavcev v skladu s predpisi,
- imenuje delovne skupine ali druga telesa za izvedbo določenih nalog ali preučitev posameznih vprašanj iz svoje pristojnosti,
- opravlja druge naloge, ki jih določajo veljavni predpisi in ta sklep.
(2) Svet daje soglasje k aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme in enajste alinee prejšnjega odstavka.
13. člen
(1) V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor muzej neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru strateškega načrta in vsakoletnega programa dela muzeja, razen pri sklepanju:
- pogodb o investicijah, za katere je potrebno soglasje sveta muzeja,
- pogodb, ki se nanašajo na odtujitev ali obremenitev nepremičnin, ki jih ima muzej v upravljanju, za kar je potrebno predhodno soglasje ustanovitelja.
(2) Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
14. člen
(1) Muzej ima lahko pomočnika direktorja na enem izmed naslednjih področij:
- za področje strokovnega dela ali
- za področje poslovanja.
(2) O potrebnosti pomočnika za eno od področij iz prejšnjega odstavka odloči svet muzeja za vsak mandat direktorja posebej, ob upoštevanju možnosti, da posamezno področje vodi neposredno direktor sam.
(3) Pomočnika imenuje direktor na podlagi javnega razpisa.
(4) Mandat pomočnika direktorja traja za čas trajanja mandata direktorja in se lahko ponovi.
(5) Delovno razmerje pomočnika direktorja se sklene za določen čas.
15. člen
(1) Pomočnik direktorja za področje strokovnega dela mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- ima univerzitetno izobrazbo oziroma izobrazbo pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in sicer iz stroke s področja dela muzeja,
- ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju muzejskega ali konservatorskega dela,
- ima strokovni naziv s področja muzejske ali konservatorske dejavnosti,
- obvlada najmanj en svetovni jezik na višji ravni in enega na osnovni ravni,
- ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela,
- izkazuje samostojnost in iniciativnost.
(2) Pomočnik direktorja za področje poslovanja muzeja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- ima univerzitetno izobrazbo oziroma izobrazbo pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in sicer s področja ekonomske, pravne, upravne ali druge ustrezne smeri,
- ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
- izkazuje poznavanje finančne, pravne, kadrovske in organizacijske problematike dela muzeja,
- obvlada najmanj en svetovni jezik na višji ravni in slovenski jezik na višji ravni,
- ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela.
(3) Kandidat za pomočnika direktorja iz prvega odstavka tega člena mora v prijavi na javni razpis iz tretjega odstavka iz prejšnjega člena predložiti koncept dela za mandatno obdobje.
16. člen
(1) Pomočnik direktorja je lahko razrešen pred potekom mandata iz enakih razlogov kot direktor.
(2) Pred razrešitvijo mora direktor seznaniti pomočnika direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se v roku 15 dni o njih izjavi.
(3) Pomočniku predčasno preneha mandat tudi v primeru predčasnega prenehanja mandata direktorju.
Svet muzeja
17. člen
(1) Svet muzeja sestavlja pet članov, in sicer:
- trije predstavniki ustanovitelja, ki jih na predlog ministra imenuje Vlada Republike Slovenije,
- en predstavnik delavcev muzeja, ki ga izvolijo zaposleni v muzeju na neposrednih in tajnih volitvah,
- en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki ga imenuje Kulturniška zbornica Slovenije.
(2) Mandat članov sveta muzeja traja štiri leta in so po izteku mandata lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Direktor mora obvestiti ministra in Kulturniško zbornico Slovenije o izteku mandata članov sveta najmanj 90 dni pred iztekom njihovega mandata.
(3) Svet muzeja sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta. Odločitve sprejema z večino glasov vseh članov.
(4) Podrobnejše delovanje uredi svet muzeja s poslovnikom.
18. člen
(1) Predstavnika delavcev v svet muzeja volijo zaposleni v muzeju na neposrednih in tajnih volitvah. Pravico voliti in biti voljeni imajo vsi zaposleni v muzeju, razen direktorja in njegovega pomočnika.
(2) Svet muzeja s sklepom razpiše volitve največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandata sveta.
(3) S sklepom o razpisu volitev se določita dan volitev in vsebina predlogov kandidatur ter imenuje volilna komisija.
(4) Sklep o razpisu volitev se javno objavi v muzeju.
19. člen
(1) Postopek volitev predstavnika delavcev v svet vodi volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, dva člana in njihovi namestniki. Predsednik, člana volilne komisije in njihovi namestniki ne morejo biti kandidati za člana sveta.
(2) Volilna komisija skrbi za pravilnost volitev predstavnika delavcev v svet, ugotavlja popolnost predlogov kandidatov, določi seznam volivcev, ugotavlja izid glasovanja in objavi ime kandidata, ki je izvoljen v svet muzeja, ter vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami.
20. člen
(1) Pravico predlagati kandidata za člana sveta ima najmanj pet zaposlenih. Predlog mora biti predložen volilni komisiji v 15 dneh po objavi sklepa o razpisu volitev.
(2) Predlog mora vsebovati osebna imena in podpise predlagateljev, osebne podatke kandidata z njegovim priloženim soglasjem in druge podatke skladno s sklepom iz drugega odstavka 18. člena tega sklepa.
21. člen
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja.
22. člen
(1) Voli se z glasovnicami. Vsak zaposleni ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu njihovih priimkov. Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom kandidata, za katerega se želi glasovati.
(2) Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kakor enega kandidata.
23. člen
(1) Za člana sveta muzeja je izvoljen tisti kandidat, ki je dobil največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v muzeju.
(2) Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev ter izdela poročilo o izidih volitev in ga objavi v petih dneh od dneva volitev.
24. člen
(1) Prvo konstitutivno sejo muzeja sveta skliče direktor v roku 30 dni po izvolitvi oziroma imenovanju večine članov sveta.
(2) Članom sveta začne teči mandat z dnem konstituiranja sveta muzeja.
25. člen
Naloge sveta muzeja, ki v skladu z zakonom, ki ureja javni interes za kulturo, opravlja tudi naloge strokovnega sveta, so:
- nadzira zakonitost dela in poslovanja muzeja,
- spremlja, analizira in ocenjuje delovanje muzeja,
- predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja,
- ocenjuje delo direktorja,
- daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in zavodski kolektivni pogodbi ter nadzoruje njihovo izvajanje,
- daje soglasje k cenam storitev,
- potrjuje letno poročilo muzeja,
- daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in razrešitvi direktorja muzeja,
- sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem po predhodnem soglasju ministra,
- odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
- oblikuje stalne ali občasne komisije ali druga delovna telesa za posamezna vprašanja iz svoje pristojnosti,
- spremlja in ocenjuje delovanje muzeja in politiko ustanovitelja,
- ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen, zaradi katerega je muzej ustanovljen,
- obravnava vprašanja s področja strokovnega dela muzeja in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za razreševanje teh vprašanj,
- daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi,
- daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem muzeja,
- druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in tem sklepom.
26. člen
(1) Član sveta muzeja, ki ga imenuje ustanovitelj, je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
- sam zahteva razrešitev,
- se ne udeležuje sej,
- pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
- ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno.
(2) V primeru predčasne razrešitve ali odpoklica člana sveta muzeja se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
(3) Predlog za razrešitev oziroma odpoklic na podlagi druge do četrte alinee prvega odstavka tega člena lahko poda svet muzeja ali minister.
(4) Mandat predstavniku ustanovitelja preneha na podlagi odločitve Vlade Republike Slovenije o razrešitvi.
27. člen
(1) Mandat predstavnika delavcev v svetu muzeja predčasno preneha z odstopom, s prenehanjem delovnega razmerja v muzeju ali na podlagi odpoklica. Če predstavniku delavcev preneha mandat pred potekom mandata sveta muzeja se izvedejo nadomestne volitve.
(2) Na nadomestnih volitvah se izvoli nov predstavnik delavcev za čas do izteka mandata sveta muzeja. Svet muzeja razpiše nadomestne volitve najpozneje v 15 dneh po ugotovitvi o prenehanju mandata.
(3) Postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu muzeja se začne na zahtevo najmanj 30 odstotkov zaposlenih v muzeju. Postopek odpoklica vodi volilna komisija.
(4) Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic in priložene podpise delavcev, ki predlagajo odpoklic.
(5) Zahteva za odpoklic se predloži volilni komisiji, ki je vodila volitve. Volilna komisija preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic. Če se zahteva za odpoklic ne zavrže, volilna komisija v 15 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu muzeja in določi dan glasovanja. Predstavnik delavcev v svetu muzeja je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina zaposlenih v zavodu.
(6) Za postopek odpoklica predstavnika delavcev v svetu muzeja se smiselno uporabljajo določbe o volitvah predstavnika delavcev v svet zavoda.
28. člen
Mandat člana predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti preneha na podlagi odpoklica Kulturniške zbornice Slovenije.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI MUZEJA
29. člen
(1) Muzej prevzame v upravljanje premično in nepremično dediščino, s katero je upravljal javni zavod Arhitekturni muzej Ljubljana, z izjemo opreme in nepremičnine na Karunovi 4-6 v Ljubljani.
(2) Muzej upravlja:
- z gradom Fužine, stavba na naslovu Pot na Fužine 2, Ljubljana - ID 2003, ki stoji na parc. št. 1093/1 - dvorišče v izmeri 945 m2 in stavba v izmeri 1700 m2, parc. št. 1093/2 - pašnik v izmeri 1855 m2, parc. št. 1092 - pašnik v izmeri 1233 m2, parc. št. 1095/1 - travnik v izmeri 3039 m2 in pot v izmeri 114 m2, parc. št. 1095/2 - travnik v izmeri 102 m2 in pot v izmeri 12 m2, parc. št. 1053 - dvorišče v izmeri 404 m2 in stavbišče v izmeri 237 m2 in parc. št. 1054 - travnik v izmeri 11.763 m2, vse k. o. Slape (1772),
- s premičnim premoženjem, ki je zajeto v inventarnih knjigah in muzejskih zbirkah,
- s premičnim premoženjem, ki je bilo v upravljanju javnega zavoda Arhitekturni muzej Ljubljana in je navedeno v registru osnovnih sredstev tega javnega zavoda na dan 31. decembra 2009.
30. člen
Muzej pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti iz državnega proračuna, iz proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, s prodajo blaga in storitev na trgu, z donacijami, darili in iz drugih virov v skladu z zakonom.
31. člen
(1) Presežek prihodkov nad odhodki muzej nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
(2) O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta.
(3) O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI MUZEJA V PRAVNEM PROMETU
32. člen
(1) Muzej je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Muzej odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
33. člen
Muzej prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje in upravljanje s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost.
VI. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI MUZEJA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN MUZEJA
34. člen
(1) Za obveznosti muzeja subsidiarno odgovarja Republika Slovenija do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije za delovanje muzeja.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti muzeja iz naslova drugih dejavnosti, ki jih muzej opravlja za druge naročnike.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
(1) Glede Plečnikove zbirke na Karunovi 4-6 v Ljubljani muzej do konca leta 2010 z Muzejem in galerijami mesta Ljubljane podpiše pogodbo, s katero se določi, kateri del zbirke ostane v upravljanju Muzejem in galerijami mesta Ljubljane v Plečnikovi hiši na Karunovi 4-6 v Ljubljani in kateri del se neodplačno prenese in preide v stalno zbirko muzeja.
(2) Pogoj za podpis pogodbe iz prejšnjega odstavka je celovita inventarizacija Plečnikove zbirke na Karunovi 4-6 v Ljubljani ter usklajen predlog strokovne komisije, ki jo bosta skupaj oblikovala muzej in Muzej in galerije mesta Ljubljane.
36. člen
(1) Prve volitve predstavnikov delavcev v svet muzeja razpiše direktor oziroma vršilec dolžnosti direktorja muzeja najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega sklepa.
(2) Vlada Republike Slovenije imenuje člane sveta v skladu s tem sklepom v 45 dneh po uveljavitvi tega sklepa.
(3) Kulturniška zbornica Slovenije imenuje kandidata za člana sveta muzeja v 15 dneh po prejemu poziva. Poziv izvede vršilec dolžnosti direktorja muzeja v 15 dneh po uveljavitvi tega sklepa.
(4) Direktor oziroma vršilec dolžnosti direktorja skliče prvo konstitutivno sejo sveta najpozneje v 30 dneh od dne, ko je imenovana oziroma izvoljena večina članov sveta.
(5) Dosedanji člani sveta javnega zavoda Arhitekturni muzej Ljubljana opravljajo funkcijo člana sveta muzeja do konstituiranja novega sveta muzeja skladno s tem sklepom. Dosedanjim članom sveta preneha mandat z dnem konstituiranja sveta.
37. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa dosedanjemu direktorju preneha mandat. Dosedanji direktor javnega zavoda Arhitekturni muzej Ljubljana nadaljuje z delom kot vršilec dolžnosti direktorja muzeja do imenovanja novega direktorja, vendar največ za dobo enega leta.
38. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa muzej prevzame obveznosti delodajalca do vseh 15 delavcev, ki so bili do uveljavitve tega sklepa zaposleni v javnem zavodu Arhitekturni muzej Ljubljana in financirani s strani Ministrstva za kulturo.
39. člen
(1) Muzej sprejme vse potrebne akte, s katerimi uskladi delovanje v skladu s tem sklepom, najpozneje v šestih mesecih od uveljavitve tega sklepa. Do sprejema novih aktov veljajo obstoječi akti javnega zavoda Arhitekturni muzej Ljubljana v vseh določbah, ki niso v nasprotju s tem sklepom.
(2) Direktor oziroma vršilec dolžnosti direktorja poskrbi za vpis muzeja v sodni register skladno z zakonom in s tem sklepom najkasneje v roku 30 dni od uveljavitve tega sklepa.
40. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa javni zavod Arhitekturni muzej Ljubljane začne delovati kot Muzej za arhitekturo in oblikovanje, s statusom državnega muzeja.
41. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01403-11/2010/4
Ljubljana, dne 29. aprila 2010
EVA 2010-3511-0012
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost