Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2010 z dne 30. 4. 2010

Kazalo

1693. Uredba o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev, stran 4874.

Na podlagi petega odstavka 4. člena Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 21/10) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa najvišja razmerja za osnovna plačila ter višino spremenljivih prejemkov predsednikov in članov uprav, izvršnih direktorjev, poslovodij ter prokuristov (v nadaljnjem besedilu: direktor) v gospodarskih družbah, v katerih je neposredno ali posredno imetnica večinskega deleža Republika Slovenija oziroma samoupravne lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: družba).
2. člen
(določitev osnovnega plačila)
(1) Osnovno plačilo se določi v višini povprečne bruto plače, izplačane v družbah v skupini, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije, ali v družbi, če ni skupine, v preteklem poslovnem letu, pomnožene z mnogokratnikom, ki ga glede na velikost in dejavnost družbe določa ta člen.
(2) Mnogokratnik lahko znaša za male družbe največ 3, za srednje družbe največ 4 in za velike družbe največ 5. Pri opredelitvi velikosti družbe se uporabljajo merila, kot jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko znaša mnogokratnik v družbah, ki opravljajo dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro ter v rudarstvu, za male družbe največ 2, za srednje družbe največ 3 in za velike družbe največ 4.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek veljajo za družbe – holdinge za oskrbo z električno energijo, plinom in paro mnogokratniki iz drugega odstavka tega člena.
(5) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena lahko znaša mnogokratnik največ 3 v družbah, ki v samoupravnih lokalnih skupnostih kot gospodarsko javno službo opravljajo eno ali več teh dejavnosti:
– oskrba s pitno vodo in požarno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
– vzdrževanje javnih tržnic,
– vzdrževanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost,
– vzdrževanje občinskih cest, ulic, trgov, poti, kolesarskih stez, pločnikov, javnih zelenih površin in javnih sanitarij,
– vzdrževanje javnih parkirnih površin ter odvoz nepravilno parkiranih vozil,
– urejanje javne razsvetljave, prometne in neprometne signalizacije,
– gospodarjenje z javnimi objekti in stavbnimi zemljišči,
– plakatiranje, obveščanje in oglaševanje,
– urejanje in vzdrževanje javnih kopališč,
– kabelskoinformacijski sistem,
– organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– medkrajevni in mestni prevoz potnikov,
– obratovanje žičniških naprav in tirnih vzpenjač,
– redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture, namenjene za javni promet,
– redno zbiranje odpadkov s plovil,
– redno vzdrževanje objektov za varnost plovbe in plovnih poti v marinah in športnih pristaniščih ter
– druge dejavnosti varstva okolja, ki so v pristojnosti občine.
3. člen
(omejitev spremenljivega prejemka)
(1) V družbah, ki opravljajo dejavnosti iz tretjega in četrtega odstavka prejšnjega člena, lahko znaša spremenljivi prejemek največ 15 odstotkov izplačanih osnovnih plačil direktorja v poslovnem letu.
(2) V družbah, ki opravljajo dejavnosti iz petega odstavka prejšnjega člena, lahko znaša spremenljivi prejemek največ deset odstotkov izplačanih osnovnih plačil direktorja v poslovnem letu.
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-16/2010/4
Ljubljana, dne 22. aprila 2010
EVA 2010-2111-0054
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti