Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

1334. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z vinom, stran 3970.

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga z vinom
1. člen
V Uredbi o ureditvi trga z vinom (Uradni list RS, št. 69/08, 77/08 in 27/09) se v 1. členu besedilo »Uredbe Sveta (ES) št. 479/2008 z dne 29. aprila 2008 o skupni ureditvi trga za vino, spremembi uredb (ES) št. 1493/1999, (ES) št. 1782/2003, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 3/2008 ter razveljavitvi uredb (EGS) št. 2392/86 in (ES) št. 1493/1999 (UL L št. 148 z dne 6. 6. 2008, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 479/2008/ES)« nadomesti z besedilom »Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (»Uredba o enotni SUT«) (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2007, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 1140/2009 z dne 20. novembra 2009 o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (»Uredba o enotni SUT«) (UL L št. 312 z dne 27. 11. 2009, str. 4); (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1234/2007/ES)«.
2. člen
Besedilo 4. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Vlogi iz prejšnjega člena morajo biti priloženi:
– seznam članov organizacije proizvajalcev s številkami vpisa v register,
– identifikacijski podatki pravne osebe, ki namerava biti priznana kot organizacija proizvajalcev, in opredelitev pravne oblike organizacije proizvajalcev,
– statut in drugi akti, ki urejajo pravila delovanja organizacije proizvajalcev,
– seznam ciljev, ki jih želi doseči organizacija proizvajalcev z opisom njihovega uresničevanja, med katerimi mora biti najmanj eden od ciljev iz tretjega oziroma četrtega odstavka 122. člena Uredbe 1234/2007/ES,
– opis stanja glede zaposlenih in tehničnih sredstev, s katerimi razpolaga organizacija proizvajalcev in so na voljo za zagotavljanje tehnične pomoči članom, ki je potrebna za okolju prijazne načine pridelave (navedba zasedenih delovnih mest in delovnih nalog, število zaposlenih in njihova usposobljenost, seznam tehničnih sredstev, vključno z objekti),
– opis stanja glede zaposlenih in tehničnih sredstev, s katerimi razpolaga organizacija proizvajalcev in so na voljo za uresničevanje ciljev organizacije proizvajalcev ter trajno in učinkovito opravljanje njenih dejavnosti, vključno s koncentracijo ponudbe (navedba zasedenih delovnih mest in delovnih nalog, število zaposlenih in njihova usposobljenost, seznam tehničnih sredstev, vključno z objekti).«.
3. člen
V prvem odstavku 6. člena se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»– ne sme biti v stečajnem postopku, postopku likvidacije oziroma postopku prisilne poravnave,«.
Na koncu sedmega odstavka se doda besedilo »Če kljub spremembam organizacija proizvajalcev še vedno izpolnjuje pogoje za priznanje, o spremembah poroča v poročilu iz 9. člena te uredbe.«.
4. člen
7. in 8. člen se črtata.
5. člen
V prvem odstavku 9. člena se črta besedilo »o izvajanju programa dela in«.
Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Organizacija proizvajalcev mora vsako tretje leto, prvič pa v četrtem letu po priznanju, predložiti ob poročilu iz prvega odstavka tega člena tudi opis stanja glede osebja in tehničnih sredstev potrebnih za delovanje organizacije proizvajalcev.«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
6. člen
V 10. členu se besedilo »točke (d) prvega odstavka 64. člena Uredbe 479/2008/ES« nadomesti z besedilom »tretjega odstavka 122. člena Uredbe 1234/2007/ES«.
7. člen
V prvem odstavku 11. člena se v prvi alinei črta besedilo »program dela ali«.
V drugi alinei se črta besedilo »programa dela za naslednje triletno obdobje ali«.
Šesta alinea se črta.
8. člen
V 12. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Organizacija proizvajalcev mora hraniti dokumentacijo v zvezi s svojim članstvom, uresničevanjem ciljev, omogočanjem članom, da so deležni pomoči, potrebne za okolju prijazne načine pridelave, ter statut in druge akte, ki urejajo pravila organizacije proizvajalcev, še najmanj pet let po odvzemu priznanja.«.
9. člen
V petem odstavku 17. člena se besedilo »21. septembrom« nadomesti z besedilom »1. junijem«, besedilo »20. septembrom« pa z besedilom »31. majem«.
Šesti odstavek se črta.
Sedmi, osmi in deveti odstavek postanejo šesti, sedmi in osmi odstavek.
10. člen
Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbo točke a) prejšnjega odstavka je upravičenec do pomoči iz tega poglavja tudi podjetje, ki je gospodarska družba v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, s sedežem v Republiki Sloveniji in ni vpisano v register kot pridelovalec, ki prideluje in stekleniči vino, če je bilo vpisano v sodni register pred 1. januarjem leta, ki je pred letom, v katerem se vlaga zahtevek, in izpolnjuje naslednje pogoje:
– na dan 1. januarja leta, ki je pred letom, v katerem se vlaga zahtevek, je imelo med družbeniki, ki imajo v njem poslovne deleže, najmanj štiri gospodarske družbe oziroma zadruge s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so bile na ta dan vpisane v register kot pridelovalci, ki pridelujejo in stekleničijo vino, in
– na dan oddaje zahtevka iz 22. člena te uredbe je imelo med družbeniki, ki imajo v njem poslovne deleže, najmanj štiri gospodarske družbe ali zadruge s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so bile na ta dan vpisane v register kot pridelovalci, ki pridelujejo in stekleničijo vino.«.
11. člen
V drugem odstavku 19. člena se v drugi alinei točke b) številka »40 000« nadomesti s številko »52 000«.
12. člen
Drugi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Rok za vlaganje zahtevkov iz prejšnjega odstavka je od 1. do 5. junija.«.
V četrti alinei četrtega odstavka se besedilo »o njenem ustanovitelju oziroma družbeniku« nadomesti z besedilom »o njenih družbenikih«.
Sedmi odstavek se črta.
Osmi odstavek, ki postane sedmi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Če upravičenec vnaprej plača del ali celotne stroške iz prvega odstavka 17. člena te uredbe, se morajo dokazila predložiti v prvem naslednjem s to uredbo predpisanem roku za vložitev zahtevka, potem ko je bila udeležba na sejmu, svetovanje, izobraževanje oziroma tržna raziskava dejansko izvedena.«.
Deveti odstavek postane osmi odstavek.
13. člen
V 23. členu se doda novi šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Če se na podlagi pritožbe v zvezi z odločbo iz prvega odstavka tega člena upravičencu pozneje odobri zahtevek ali del zahtevka, mora biti delež sofinanciranja enak, kot je bil za skupino iz drugega odstavka tega člena, v katero spada ta upravičenec, določen za zadevno leto, v katerem je bil vložen zahtevek, na katerega se nanaša pritožba.«.
14. člen
V 29. členu se besedilo »5. členom Uredbe 479/2008/ES« nadomesti z besedilom »103.k členom Uredbe 1234/2007/ES« in besedilo »prilogo II Uredbe 479/2008/ES« nadomesti z besedilom »prilogo Xb Uredbe 1234/2007/ES«.
15. člen
V prvem odstavku 31. člena se besedilo »5. člena Uredbe 479/2008/ES« nadomesti z besedilom »103.k člena Uredbe 1234/2007/ES« in besedilo »18. člena Uredbe 479/2008/ES« nadomesti z besedilom »103.x člena Uredbe 1234/2007/ES«.
V drugem odstavku se besedilo »prilogo II Uredbe 479/2008/ES« nadomesti z besedilom »prilogo Xb Uredbe 1234/2007/ES« in besedilo »18. člena Uredbe 479/2008/ES« nadomesti z besedilom »103.x člena Uredbe 1234/2007/ES«.
16. člen
Prvi odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pridelovalci lahko v skladu s 103.q členom Uredbe 1234/2007/ES uveljavljajo podporo za prestrukturiranje vinogradniških površin (v nadaljnjem besedilu: podpora za prestrukturiranje), ki vključuje:
– zamenjavo sort, spremembo lokacije vinogradov ali izboljšavo tehnologije upravljanja in obdelovanja vinogradov, pri čemer mora biti pri nadomestitvi obstoječega vinograda ta starejši od desetih let, mlajši pa le, če je bil uničen zaradi naravne nesreče oziroma posledic izrednih vremenskih pojavov, ali
– zamenjavo sort s precepljanjem, če je izvedeno v vinogradu ali delu vinograda, ki ni mlajši kot pet let in starejši kot 15 let, na strnjeni površini iz druge alinee tretjega odstavka tega člena in s cepiči sort vinske trte, ki so v skladu s predpisom, ki ureja pridelovalna območja Republike Slovenije, in izpolnjujejo zahteve predpisov, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin in zdravstveno varstvo rastlin.«.
V drugi alinei tretjega odstavka se beseda »obnavljajo« nadomesti z besedo »prestrukturirajo«.
V tretji alinei tretjega odstavka se na koncu pika nadomesti z vejico in se doda besedilo »razen pri zamenjavi sort s precepljanjem.«.
17. člen
Na koncu prvega odstavka 32.a člena se doda besedilo »Če se zamenjava sort s precepljanjem izvaja le na delu vinograda, je sestavni del vloge za podporo tudi skica z grafičnim prikazom vinograda z ustrezno označeno površino, na kateri se izvaja precepljanje, in navedbo števila trsov po sortah in letu sajenja, na katerih se izvaja precepljanje. Če se zamenjava sort s precepljanjem izvaja na ločenih strnjenih površinah istega vinograda, se za vsak del vinograda pripravi svoja vloga za podporo za prestrukturiranje.«.
Na koncu tretjega odstavka se doda besedilo »Določbe tega odstavka se ne uporabljajo pri zamenjavi sort s precepljanjem.«.
18. člen
V 32.c členu se v šestem odstavku črta beseda »lahko«.
Dodata se nova deseti in enajsti odstavek, ki se glasita:
»(10) Določbe šestega in sedmega odstavka tega člena se ne uporabljajo pri zamenjavi sort s precepljanjem.
(11) Pri prestrukturiranju vinograda s cepljenkami kategorije bazni material pridelovalec izjavi iz prvega odstavka tega člena priloži kopijo prijave o nameri sajenja matičnega nasada, vložene v skladu s predpisom, ki ureja trženje materiala za vegetativno razmnoževanje vinske trte.«.
19. člen
V 32.d členu se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Pri zamenjavi sort s precepljanjem je sestavni del ogleda na kraju samem tudi preveritev etikete in potnega lista za kupljene cepiče, oziroma če se uporabijo lastni cepiči, zapisnika o pregledu vinograda s strani Kmetijskega inštituta (za certificirane cepiče) ali fitosanitarne inšpekcije (za standardne cepiče).
(5) Pri prestrukturiranju vinograda s cepljenkami kategorije bazni material je sestavni del ogleda na kraju samem tudi preveritev etikete za bazni material, izdane v skladu s predpisom, ki ureja trženje materiala za vegetativno razmnoževanje trte.«.
20. člen
V prvem odstavku 32.e člena se besedilo »5. člena Uredbe Sveta 479/2008/ES« nadomesti z besedilom »103.k člena Uredbe 1234/2007/ES«.
Na koncu drugega odstavka se doda besedilo »Določba tega odstavka se ne uporablja pri zamenjavi sort s precepljanjem.«.
21. člen
V tretjem odstavku 32.f člena se za besedilom »v treh letih po posaditvi« doda besedilo »oziroma v dveh letih po precepljanju«.
22. člen
V 32.g členu se besedilo »20. člena Uredbe 479/2008/ES« nadomesti z besedilom »103.z člena Uredbe 1234/2007/ES«.
23. člen
V prvem odstavku 33. člena se besedilo »10. členom Uredbe 479/2008/ES« nadomesti z besedilom »103.p členom Uredbe 1234/2007/ES«.
24. člen
V petem odstavku 33.b člena se črta beseda »vinskem«.
Doda se novi sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Ne glede na določbo petega odstavka tega člena agencija ne zavrne zahtevkov za povrnitev upravičenih stroškov, vloženih v letu 2010, če je skupni znesek upravičencu dodeljene podpore v letu 2009 dosegel najmanj 70% z odločbo odobrenih sredstev za vinsko leto 2008/2009.«.
25. člen
V drugem odstavku 34. člena se za besedilom »prijavil postopek v register in« doda besedilo »najpozneje dva meseca od datuma izvedbe zadnje obogatitve«.
26. člen
V prvem odstavku 34.a člena se besedilo »12. členom Uredbe 479/2008/ES« nadomesti z besedilom »103.r členom Uredbe 1234/2007/ES«.
V drugem odstavku se besedilo »pogoje iz« nadomesti z besedilom »pogoj iz druge alinee«.
V enajstem odstavku se besedilo »20. člena Uredbe 479/2008/ES« nadomesti z besedilom »103.z člena Uredbe 1234/2007/ES«.
27. člen
Za 35.a členom se doda novi 35.b člen, ki se glasi:
»35.b člen
(prijava cen in prodanih količin)
(1) Prejemniki podpore iz III. poglavja in podpore iz 33. člena te uredbe morajo agenciji prijaviti cene in prodane količine vina v skladu s predpisom, ki ureja register, ne glede na letno pridelano količino vina.
(2) Prejemniki podpore iz III. poglavja te uredbe morajo cene in prodane količine vina prvič prijaviti do 5. januarja leta, ki sledi letu prejema podpore. Prejemniki podpore iz 33. člena te uredbe pa morajo cene in prodane količine vina prvič prijaviti do 5. oktobra v letu prejema podpore.«.
28. člen
Priloge 5, 6 in 6a k uredbi se nadomestijo z novimi prilogami 5, 6 in 6a, ki so kot priloga sestavni del te uredbe.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
29. člen
Organizacije proizvajalcev, ki so bile priznane na podlagi Uredbe o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom (Uradni list RS, št. 22/04, 27/04 in 121/04), morajo prvič predložiti opis stanja glede osebja in tehničnih sredstev, potrebnih za delovanje organizacije proizvajalcev iz novega četrtega odstavka 9. člena uredbe, v letu 2011.
Postopki v zvezi z zahtevki iz 22. člena uredbe, vloženimi v letu 2010, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo v skladu z Uredbo o ureditvi trga z vinom (Uradni list RS, št. 69/08, 77/08 in 27/09), pri čemer se upošteva znesek iz spremenjene druge alinee točke b) drugega odstavka 19. člena uredbe.
Ne glede na določbe novega petega odstavka 17. člena uredbe se v zvezi z zahtevki iz 22. člena uredbe, vloženimi v letu 2010, podpora dodeli za stroške iz prvega odstavka 17. člena uredbe, za katere je bilo dokazilo iz petega in šestega odstavka 22. člena uredbe izdano med 21. septembrom 2009 in 31. majem 2010.
Določbe novega enajstega odstavka 32.c člena in novega petega odstavka 32.d člena uredbe se pričnejo uporabljati za prestrukturiranje vinogradov od 1. avgusta 2010.
Ne glede na določbo novega drugega odstavka 35.b člena uredbe prejemniki podpore iz III. poglavja in podpore iz 33. člena uredbe, ki so podporo prejeli v letu 2009, cene in prodane količine vina prvič prijavijo do 30. aprila 2010.
30. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-9/2010/5
Ljubljana, dne 8. aprila 2010
EVA 2010-2311-0082
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost