Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2010 z dne 9. 4. 2010

Kazalo

1274. Splošni akt o ločenih računovodskih evidencah in prepovedi subvencioniranja, stran 3913.

Na podlagi osmega odstavka 36. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09) izdaja v.d. direktorja Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije naslednji
S P L O Š N I A K T
o ločenih računovodskih evidencah in prepovedi subvencioniranja
1. člen
(vsebina in namen splošnega akta)
(1) S tem splošnim aktom Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) podrobneje določa način vodenja ločenih računovodskih evidenc izvajalcev zamenljivih poštnih storitev (v nadaljevanju: izvajalec zamenljivih poštnih storitev) ter način vodenja ločenih računovodskih evidenc in stroškovnega računovodstva izvajalcev univerzalne poštne storitve (v nadaljevanju: izvajalec univerzalne poštne storitve).
(2) Namen tega splošnega akta je v skladu z določbami 36. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09; v nadaljevanju: zakon) oblikovati kakovostne, pregledne in primerljive osnove, na podlagi katerih se pridobijo finančne in računovodske informacije, ter preprečiti subvencioniranje drugih poštnih ter ostalih storitev in izdelkov z univerzalnimi poštnimi storitvami izvajalca univerzalne poštne storitve.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) V tem splošnem aktu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Metoda popolno alociranih stroškov (angl. Fully Allocated Costs; v nadaljevanju: metoda FAC) je metodologija, po kateri se na vsako storitev ali izdelek razporedijo celotni stroški nastali pri zagotavljanju te storitve ali izdelka. Celotni stroški nastali pri zagotavljanju več storitev se razporedijo na te storitve v točno določenem deležu njihove uporabe.
2. Sistem obračunavanja stroškov po aktivnostih (angl. Activity Based Costing; v nadaljevanju: sistem ABC) je metoda, po kateri se storitve in izdelke identificira kot zaporedje aktivnosti, ki porabljajo resurse organizacije in posledično ustvarjajo stroške. Metoda spremlja in razporeja stroške na podlagi izvršenih aktivnostih in določa jasne vzročno-posledične povezave med aktivnostmi, stroški in pripadajočimi storitvami, ki izhajajo iz njih.
3. Tehtani povprečni strošek kapitala (angl. Weighted Average Cost of Capital ali WACC; v nadaljevanju: tehtani povprečni strošek kapitala) je donos, ki ga investitorji pričakujejo na celotni (lastniški in dolžniški) kapital, angažiran v podjetju.
4. Druge poštne storitve in izdelki, ki jih izvaja izvajalec univerzalne poštne storitve, so vse storitve in izdelki, ki niso del univerzalne poštne storitve in so del drugih poštnih storitev in izdelkov.
5. Ostale storitve in izdelki, ki jih izvaja izvajalec univerzalne poštne storitve, so vse storitve in izdelki, ki so del druge dejavnosti in niso del univerzalne poštne storitve ali drugih poštnih storitev in izdelkov.
(2) Preostali izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo enak pomen kot je določen v zakonu.
3. člen
(ločeno računovodstvo)
(1) Izvajalec zamenljivih poštnih storitev, ki mora prispevati v kompenzacijski sklad, mora zagotoviti ustrezno ločeno računovodstvo in voditi ločene računovodske evidence za zamenljive poštne storitve in izdelke.
(2) Izvajalec zamenljivih poštnih storitev vodi prihodke iz naslova zamenljivih poštnih storitev ločeno od prihodkov iz naslova drugih poštnih ostalih storitev in izdelkov, v skladu z načeli stroškovnega računovodstva.
(3) Izvajalec univerzalne poštne storitve vodi v okviru računovodskega sistema ločene računovodske evidence na način, kot da bi se vsaka izmed naštetih dejavnosti opravljala v pravno samostojni družbi, in sicer za:
1. univerzalno poštno storitev:
– ločeno za vsako storitev in izdelek iz cenika in
– ločeno po posameznih aktivnostih (sprejem, usmerjanje, prevoz, dostava) za vsako storitev in izdelek iz prejšnje alineje;
2. druge poštne storitve in izdelke:
– skupaj in
– ločeno za deset prihodkovno in deset količinsko največjih stroškovnih nosilcev (skupine storitev ali izdelkov);
3. ostale storitve in izdelke:
– skupaj in
– ločeno za deset prihodkovno in deset količinsko največjih stroškovnih nosilcev (skupine storitev ali izdelkov).
(4) Notranji računovodski sistemi izvajalca univerzalne poštne storitve morajo temeljiti na dosledno uporabljenih in objektivno upravičenih načelih stroškovnega računovodstva, tako da je mogoč pregled in nadzor nad stroški za vsako od storitev ali izdelkov.
(5) Izvajalec univerzalne poštne storitve ne sme z univerzalnimi poštnimi storitvami subvencionirati drugih poštnih ter ostalih storitev in izdelkov, ki jih izvaja. Izvajalec univerzalne poštne storitve kot vertikalno integrirano podjetje mora v okviru ločitve računovodskih evidenc z namenom preprečitve neutemeljenega subvencioniranja jasno in pregledno prikazati tudi transferne cene.
4. člen
(sistem stroškovnega računovodstva)
(1) Izvajalec univerzalne poštne storitve za razporejanje stroškov uporabi metodo popolno alociranih stroškov (metoda FAC) in sistem obračunavanja stroškov po aktivnostih (sistem ABC). Sistem stroškovnega računovodstva mora za vsako finančno leto temeljiti na metodi, določeni s tem splošnim aktom.
(2) Izvajalec univerzalne poštne storitve zagotovi opis sistema stroškovnega računovodstva, v katerem so navedene glavne kategorije, v katere se združujejo stroški, ter pravila, ki se uporabljajo za razporejanje stroškov, prihodkov, sredstev in obveznosti.
(3) Izvajalec univerzalne poštne storitve mora podatke o stroških voditi glede na vrsto stroškov, in sicer ločeno celotne stroške skupaj ter ločeno stroške storitev in izdelkov na način delitve iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
(4) Izvajalec univerzalne poštne storitve mora v stroškovni model vgraditi funkcionalnost, ki omogoča možnost določanja vpliva na končni rezultat modela.
(5) Vse metode razporejanja stroškov morajo biti natančno dokumentirane, transparentne in razkrite do podrobnosti, ki omogočajo jasen pregled razmerja med stroški in cenami storitev ter podrobnosti o uporabljenem postopku vzorčenja. Vsi vidiki postopka razporejanja stroškov, vključno z definicijo ključev in stroškovnimi izračuni, tehniko zbiranja podatkov ter metodami določanja vrednosti morajo biti pregledni, dostopni agenciji in razpoložljivi za preverjanje.
(6) Sistem stroškovnega računovodstva mora temeljiti na načelih stroškovnega računovodstva, veljavnih računovodskih standardih in zakonodaji ter v največji možni meri slediti priporočilom in smernicam s področja stroškovnega računovodstva in ločenih računovodskih evidenc na področju poštnih storitev. V primeru ugotovljene neskladnosti v stroškovni metodologiji oziroma sistemu stroškovnega računovodstva, bo agencija od izvajalca univerzalne poštne storitve zahtevala prilagoditev.
(7) Drugi sistemi stroškovnega računovodstva se lahko uporabljajo samo, če izpolnjujejo zahteve iz tretjega odstavka 36. člena zakona in jih je odobrila agencija.
5. člen
(razporejanje stroškov)
(1) V okviru računovodskega sistema izvajalca univerzalne poštne storitve se stroški razporedijo na naslednji način:
a) stroški, ki jih je mogoče neposredno pripisati določeni storitvi ali izdelku, se pripišejo tej storitvi ali izdelku;
b) skupni stroški, ki jih ni mogoče neposredno pripisati določeni storitvi ali izdelku:
– kadarkoli je mogoče, se porazdelijo na podlagi neposredne analize vira samih stroškov;
– kadar neposredna analiza ni mogoča, se skupne stroškovne kategorije porazdelijo na podlagi posredne povezave z drugo stroškovno kategorijo ali skupino stroškovnih kategorij, za katero je mogoč neposreden prenos ali dodelitev; posredna povezava temelji na primerljivih stroškovnih strukturah;
– kadar z neposrednimi in tudi s posrednimi ukrepi ni mogoče porazdeliti stroškov, se stroškovna kategorija porazdeli na podlagi splošnega porazdelitvenega faktorja, ki se izračuna s pomočjo koeficienta vseh izdatkov, ki so neposredno ali posredno pripisani ali dodeljeni vsaki storitvi in izdelku iz drugega odstavka 3. člena zakona, ki se izvaja kot univerzalna poštna storitev, na eni strani ter drugim poštnim in ostalim storitvam ter izdelkom na drugi strani;
– skupni stroški, ki so nujni za izvajanje univerzalne in neuniverzalne poštne storitve, se ustrezno porazdelijo; pri univerzalni in neuniverzalni poštni storitvi se uporabijo enaki povzročitelji stroškov.
(2) Za izračun stroška kapitala, izvajalec univerzalne poštne storitve uporabi metodo tehtanega povprečja stroška kapitala (WACC).
(3) Za stroške univerzalne poštne storitve se ne upoštevajo:
– stroški, povezani s službenimi stanovanji, razen kadar je uporaba teh stanovanj nujna za izvajanje univerzalne poštne storitve;
– stroški oblačil, opreme, najema, vzdrževanja, popravil in drugih povezanih stroškov z družbenimi, kulturnimi, športnimi, rekreacijskimi in drugimi objekti oziroma objekti podobnega namena;
– odhodki za dobrodelne ali družbenokoristne namene;
– stroški izobraževanj in povezanih programov, ki niso povezani z izobraževanjem zaposlenih;
– stroški potovanj in povezanih aktivnosti, ki niso povezane s službenimi potovanji zaposlenih;
– stroški prispevkov za nagrade zaposlenim, razen za prispevke, ki izhajajo iz delovne zakonodaje;
– stroški kazni, glob in drugih sankcij;
– stroški odškodnin in povračil za škodo, povzročeno s strani izvajalca univerzalne poštne storitve;
– drugi stroški, ki ne predstavljajo stroškov univerzalne poštne storitve.
6. člen
(razporejanje prihodkov)
Prihodki izvajalca univerzalne poštne storitve se neposredno razporejajo na posamezne storitve in izdelke, na katere se nanašajo. V primeru, ko neposredno razporejanje na podlagi računovodskih podatkov ali podatkov iz sistema zaračunavanja ni možno, se prihodke razporedi na podlagi mesta njihovega nastanka.
7. člen
(transferne cene in plačila)
(1) Izvajalec univerzalne poštne storitve, ki posluje s povezanimi osebami, mora uporabiti transferne cene in s tem zagotoviti preglednost poslovanja.
(2) Izvajalec univerzalne poštne storitve, ki za interne storitve uporabi transferne cene, mora agenciji na njeno zahtevo predložiti poročilo o transfernih cenah, ki vsebuje najmanj:
– seznam storitev in transferjev,
– matriko transferjev oziroma poročilo o količini, ceni in plačilih transfernih storitev.
(3) Na podlagi poročila iz prejšnjega odstavka bo agencija preverila, ali opravljeni transferji predstavljajo navzkrižno subvencioniranje oziroma ali so stroškovno naravnani in izvedeni pod nediskriminatornimi pogoji.
8. člen
(revizija)
(1) Letni ločeni računovodski izkazi izvajalca univerzalne poštne storitve se letno revidirajo. Minimalni obseg revizije mora zajemati revizijo:
– vhodnih podatkov v modelu stroškovnega računovodstva primerjano z revidiranimi podatki finančnih poročil;
– stroškov primerjano z revidiranimi podatki finančnih poročil;
– obsega stroškov, ki so razporejeni na univerzalno poštno storitev;
– količin v modelu stroškovnega računovodstva (statistika) primerjano z revidiranimi količinami;
– razporejanja vhodnih stroškov v fazi razporejanja.
(2) Revidirani letni računovodski izkazi izvajalca univerzalne poštne storitve se v agregatni obliki za posamezno skupino storitev in izdelkov iz tretjega odstavka 3. člena tega splošnega akta objavijo kot sestavni del letnega poročila izvajalca univerzalne poštne storitve.
9. člen
(poročanje)
(1) Izvajalec univerzalne poštne storitve mora agenciji predložiti:
– poročilo o spremembah in dopolnitvah metodologije računovodskega sistema;
– ločene računovodske izkaze za vsako izmed storitev in izdelkov skladno z delitvijo iz tretjega odstavka 3. člena tega splošnega akta;
– poročilo, iz katerega je jasno razvidna povezava med modelom stroškovnega računovodstva iz 4. člena tega splošnega akta in letnimi finančnimi poročili;
– poročilo o prihodkih in količinah za vsako izmed storitev in izdelkov znotraj univerzalne poštne storitve skupaj z morebitnimi popusti;
– seznam investicij, ki jih izvajalec univerzalne poštne storitve namerava izvesti v prihajajočem letu, vključno z vrednostnim obsegom in njihovim vplivom na učinkovitost izvajanja njenih storitev ali izdelkov;
– poročilo o izračunu tehtanega povprečnega stroška kapitala (WACC), s podrobnim opisom metodologije za njegovo določanje, predpostavkami in izračuni;
– revizorjevo mnenje o opravljenem revidiranju, skupaj z zagotovili o skladnosti računovodskih poročil z letnimi računovodskimi izkazi v skladu z 8. členom tega splošnega akta.
(2) Podatki in poročila iz prejšnjega odstavka, morajo biti natančno obrazloženi in utemeljeni ter posredovani agenciji skupaj z letnim poročilom najkasneje do 30. junija v tekočem letu.
(3) Podatki in poročila iz prvega odstavka se agenciji na njeno zahtevo posredujejo tudi v elektronski obliki.
10. člen
(dodatne zahteve)
(1) Izvajalec univerzalne poštne storitve mora agenciji na njeno zahtevo posredovati dodatne podatke, ki bodo omogočali prikaz prihodkov in stroškov za posamezno storitev in izdelek, ki jih izvaja, in sicer do ravni, ki omogoča analitičen prikaz oblikovanja cene za posamezno storitev in izdelek ter druge podatke, ki jih agencija potrebuje v okviru svojih nalog in pristojnosti.
(2) Izvajalec zamenljivih poštnih storitev mora pripraviti in agenciji na njeno zahtevo posredovati izkaz prihodkov zamenljivih poštnih storitev in izdelkov znotraj zamenljivih poštnih storitev.
11. člen
(prehodna in končna določba)
(1) Izvajalec univerzalne poštne storitve in izvajalec zamenljivih poštnih storitev morata svoje računovodske sisteme uskladiti z določbami tega splošnega akta do 31. 12. 2010.
(2) Ta splošni akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-3/2010-10
Ljubljana, dne 6. aprila 2010
EVA 2010-3211-0022
Dušan Schuster l.r.
v.d. direktorja Agencije za pošto
in elektronske komunikacije RS

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti