Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19. 3. 2010

Kazalo

923. Splošni akt o izjemah pri izvajanju univerzalne poštne storitve, stran 2723.

Na podlagi četrtega odstavka 5. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09) izdaja v. d. direktorja Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije naslednji
S P L O Š N I A K T
o izjemah pri izvajanju univerzalne poštne storitve
1. člen
(vsebina in namen splošnega akta)
(1) S tem splošnim aktom Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) v skladu z Zakonom o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09; v nadaljevanju: zakon) določa izjeme pri izvajanju univerzalne poštne storitve in pogoje za odstopanje od izvajanja univerzalne poštne storitve.
(2) Izjema pri izvajanju univerzalne poštne storitve pomeni odstopanje od vročitve in dostave na dom ali v prostore fizične ali pravne osebe, in sicer na način vročitve in dostave na drugo ustrezno mesto.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) V tem splošnem aktu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Javna cesta ima enak pomen, kot je določen v Zakonu o javnih cestah.
(2) Preostali izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo enak pomen kot je določen v zakonu.
3. člen
(izjeme pri izvajanju univerzalne poštne storitve)
(1) Izjeme pri izvajanju univerzalne poštne storitve (v nadaljevanju: izjeme) so trajne ali začasne, in sicer iz razloga:
– oteženega dostopa do naslovnika ali
– skrbi za zdravje in varnost dostavljavca.
(2) Izvajalec univerzalne poštne storitve določi izjeme na osnovi kriterijev iz 4. in 5. člena tega splošnega akta, pri čemer mora biti vsaka določitev izjeme posledica ocene varnostnih razmer in tveganja za nastanek poškodb ter zdravstvenih okvar dostavljavca (skrb za zdravje in varnost dostavljavca) oziroma ocene težavnosti terena (otežen dostop do naslovnika), o čemer mora naslovnika in agencijo pisno obvestiti v skladu z določbami tega splošnega akta.
4. člen
(izjeme zaradi oteženega dostopa)
(1) Trajne izjeme pri vročanju in dostavi v primeru oteženega dostopa do naslovnika se lahko določi v naslednjih primerih:
– če je stanovanje, individualna stanovanjska hiša ali poslovni prostor uporabnika poštnih storitev od najbližje javne ceste oddaljen več kot 200 m, dostop do njega pa ni mogoč z ustreznim vozilom, in sicer vse dni v letu;
– če je stanovanje, individualna stanovanjska hiša ali poslovni prostor uporabnika poštnih storitev od najbližje javne ceste oddaljen več kot 2000 m, dostop do njega pa je mogoč z ustreznim vozilom, in sicer vse dni v letu;
– če je dostop do uporabnika poštnih storitev mogoč le s prehodom zemljišča v zasebni lasti tretje osebe, ki prehoda ne dovoljuje.
(2) Oddaljenost iz prejšnjega odstavka se meri od najbližje javne ceste, in sicer po najkrajši poti, h kateri se doda tudi dodatek na višinsko razliko, tako da se nad 100 m višinske razlike za vsakih 100 m višinske razlike doda 1000 m poti oziroma sorazmerni delež.
(3) Začasne izjeme pri vročanju in dostavi v okviru izvajanja univerzalne poštne storitve v primeru oteženega dostopa do naslovnika se določijo v primeru, če je javna cesta ali pot do naslovnika začasno neprevozna (v izgradnji ali poškodovana), če obstajajo začasne fizične ovire, ki preprečujejo dostop do hišnega predalčnika oziroma naslovnika, ali če vremenske razmere in druge hidrometeorološke in geofizikalne naravne katastrofe ne dopuščajo vročitve in dostave (višja sila).
5. člen
(izjeme zaradi skrbi za zdravje in varnost dostavljavca)
(1) Trajne izjeme pri vročanju in dostavi v skrbi za zdravje in varnost dostavljavca se določijo, če je javna cesta ali pot do naslovnika v tako slabem stanju, da predstavlja za dostavljavca nevarnost za njegovo zdravje ali varnost.
(2) Začasne izjeme pri vročanju in dostavi v skrbi za zdravje in varnost dostavljavca se določijo v primeru nevarnih živali, nasilnega obnašanja do dostavljavca ali začasne nevarne fizične ovire dostopa do hišnega predalčnika oziroma naslovnika.
(3) Začasne izjeme pri vročanju in dostavi v skrbi za zdravje in varnost dostavljavca se lahko določijo tudi v primeru začasno neprevozne javne ceste ali poti zaradi zasneženega ali ledenega cestišča, poplavljenega cestišča, požara ali posledice le-tega in ostalih podobnih vzrokov, na katere nimata vpliva ne uporabnik poštnih storitev in ne izvajalec univerzalne poštne storitve, predstavljajo pa začasno nevarnost za dostavljavca.
6. člen
(ravnanje v primeru začasnih izjem)
(1) O začasnih izjemah pri vročanju in dostavi mora izvajalec univerzalne poštne storitve takoj, ko je to mogoče, ustrezno pisno obvestiti naslovnika, agencijo pa na način kot je določen v 11. členu tega splošnega akta.
(2) V primeru začasnih izjem lahko izvajalec univerzalne poštne storitve, tam, kjer je to mogoče, poda možne rešitve, ki bi spremenile trenutno stanje, in o tem ustrezno obvesti uporabnika poštnih storitev in agencijo. Agencija lahko izvede ogled na terenu in predlaga ustrezne rešitve.
7. člen
(načini vročanja in dostave v primeru izjem)
(1) Poštne pošiljke iz naslova izjem se praviloma dostavljajo v izpostavljene predalčnike, v prostorih kontaktnih točk pa v skladu z določbo 8. člena tega splošnega akta.
(2) Poštne pošiljke iz naslova izjem se vročajo v prostorih kontaktnih točk.
8. člen
(vročanje in dostava v prostorih kontaktne točke)
Izvajalec univerzalne poštne storitve in uporabnik poštnih storitev se v primeru izjem lahko dogovorita za vročanje in dostavo v prostorih kontaktne točke, in sicer preko poštnih predalov ali na poštnih okencih kontaktne točke.
9. člen
(dostava v izpostavljen predalčnik)
(1) Uporabnik poštnih storitev v primeru izjem sporazumno z izvajalcem univerzalne poštne storitve namesti ustrezen izpostavljen predalčnik, ki mora biti izdelan in nameščen tako, da omogoča varno dostavo dostavljavcu in zagotavlja zaupnost poštnih pošiljk. O namestitvi izpostavljenega predalčnika mora izvajalec univerzalne poštne storitve obvestiti agencijo na način iz 11. člena tega splošnega akta.
(2) Glede namestitve, označitve, vzdrževanja in praznjenja izpostavljenega predalčnika ter ravnanja v primeru kršitev teh obveznosti se smiselno uporabljajo določbe 43. člena zakona.
10. člen
(pravica do ugovora)
(1) Uporabnik poštnih storitev ima v skladu z 39. členom zakona pravico do ugovora v zvezi z vročanjem in dostavo v izpostavljen predalčnik ali v prostorih kontaktne točke.
(2) Uporabnik poštnih storitev ima v skladu z 39. členom zakona pravico do ugovora tudi v primeru bistveno spremenjenih okoliščin (izboljšanje infrastrukture, odstranjene ovire, dovoljen prehod čez zemljišče v zasebni lasti, zagotovljena varnost za vročevalca in druge primerljive okoliščine), če izvajalec univerzalne poštne storitve kljub temu, da je bil obveščen o bistveno spremenjenih okoliščinah s strani končnega uporabnika, ni začel s ponovnim vročanjem in dostavo na dom ali v prostore fizične ali pravne osebe.
11. člen
(poročanje o izjemah)
(1) Izvajalec univerzalne poštne storitve je dolžan agenciji enkrat mesečno posredovati podatke o vseh izjemah od vročanja in dostave pri izvajanju univerzalne poštne storitve, vključno z njihovimi spremembami.
(2) Izvajalec univerzalne poštne storitve mora v okviru podatkov iz prejšnjega odstavka agenciji posredovati najmanj:
– poštni naslov izjeme,
– vrsto izjeme,
– vzrok za izjemo,
– način vročanja in dostave v primeru izjeme,
– datum začetka oziroma prenehanja izjeme.
12. člen
(končna določba)
Ta splošni akt začne veljati 1. avgusta 2010.
Št. 0073-7/2009-10
Ljubljana, dne 12. marca 2010
EVA 2010-3211-0019
Dušan Schuster l.r.
v. d. direktorja
Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti