Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010

Kazalo

772. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kulture v Občini Borovnica, stran 2188.

Na podlagi 8., 9. in 25. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-UPB1, Uradni list RS, št. 77/07), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 in spremembe 76/08 in 79/09), ter 16. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08 in 81/09) je Občinski svet Občine Borovnica na 25. redni seji dne 25. 2. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov na področju kulture v Občini Borovnica
1. člen
S tem pravilnikom so določeni merila, pogoji in postopki za vrednotenje in sofinanciranje redne dejavnosti kulturnih društev in projektov s področja kulture na območju Občine Borovnica, ki so v javnem interesu.
Za kulturno dejavnost se štejejo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju književne, glasbene, plesne, gledališke, likovne, fotografske, filmske in video dejavnosti, varstva kulturne in naravne dediščine, razstavne in knjižnične dejavnosti ter založništva, kinematografije, radia in televizije.
2. člen
Sofinancirajo se naslednje vsebine:
– redna dejavnost registriranih kulturnih društev, ki imajo sedež v občini,
– projekti, ki so v interesu občine in imajo značaj kulturne dejavnosti,
– strokovno izpopolnjevanje kadrov za področje kulture,
– udeležbo na revijah in srečanjih širšega značaja.
Vzdrževanje in investicije v opremo in prostore se izvajalcem, ki imajo v lasti ali upravljanju kulturni objekt ali opremo, sofinancira po posebnem programu, v odvisnosti od proračunskih sredstev. Predlog za uvrstitev v program pošljejo izvajalci do 30.10. tekočega leta za prihodnje leto. Predlog mora vsebovati utemeljitev z oceno vrednosti in finančno konstrukcijo.
3. člen
Pravico do sofinanciranja imajo izvajalci javnih kulturnih programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Borovnica,
– so njihovi programi v javnem interesu,
– so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti najmanj eno leto in s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon o društvih,
– da je njihova dejavnost neprofitna,
– poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovane dejavnosti.
4. člen
Sredstva za sofinanciranje redne dejavnosti se dodelijo društvom, ki delujejo na enem ali več naslednjih področij:
– glasbena dejavnost
– gledališka dejavnost
– plesna dejavnost
– ohranjanje kulturnega izročila in običajev
– likovna in fotografska dejavnost.
5. člen
Pravico do sofinanciranja programov iz 2. člena pravilnika imajo izvajalci, ki izpolnjujejo pogoje in so bili izbrani na javnem razpisu.
Višina sofinanciranja je odvisna od zagotovljenih sredstev v vsakoletnem občinskem proračunu in v letnem programu kulture.
6. člen
Finančna sredstva za sofinanciranje redne dejavnosti lahko pridobijo samo ljubiteljska kulturna društva, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena tega pravilnika. Sredstva so namenjena splošnim stroškom delovanja, stroškom dela, programskim materialnim stroškom in stroškom investicij v prostore in opremo.
Finančna sredstva za sofinanciranje strokovnega izpopolnjevanja kadrov za področje kulture lahko prejmejo kulturna društva s sedežem v občini. Sofinancira se izpopolnjevanje kadrov za mentorje skupin v kulturnih društvih, zborovodjo, dirigenta, režiserja. Sredstva prejmejo na podlagi prijave na javni razpis v vrednosti 3 evre na člana društva s plačano članarino.
Društva lahko prejmejo dodatna sredstva za posamezno skupino, ki se v tekočem letu udeleži območne revije ali tekmovanja.
7. člen
Izvajalci kulturnih dejavnosti lahko pridobijo občinska sredstva na osnovi kandidature na javnem razpisu.
Javni razpis izvede občinska uprava najkasneje v roku 30 dni po sprejetju občinskega proračuna.
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo in razpisne roke določi župan s sklepom.
Postopek javnega razpisa vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan najkasneje do izteka razpisnega roka. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana, od katerih je eden iz občinske uprave, dva pa izmed članov odbora za družbene dejavnosti. Član komisije iz občinske uprave opravlja vse administrativne naloge za komisijo.
Kolikor je mogoče, imajo člani komisije ustrezno strokovno izobrazbo in izkušnje s področja, za katerega se dodeljujejo sredstva. Člani komisije ne smejo biti prejemniki sredstev niti ne smejo biti s prejemniki sredstev interesno povezani. V primeru, da komisije ni mogoče sestaviti drugače, interesna povezanost ne more biti izločitveni razlog.
8. člen
Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Borovnica, obvestilo o javnem razpisu pa tudi na oglasni deski občine in v občinskem glasilu.
Objava javnega razpisa mora vsebovati predvsem:
– programe, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje za izbor programov,
– okvirno višino razpisanih sredstev,
– dokumente, ki jih mora ponudnik priložiti,
– rok za porabo sredstev,
– osebo, pri kateri zainteresirani lahko dobijo informacije in razpisno dokumentacijo,
– rok za predložitev vlog,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Rok za oddajo vlog ne sme biti krajši od 15 dni od datuma objave razpisa.
9. člen
Po preteku razpisnega roka komisija odpre prispele vloge in ugotovi njihovo popolnost. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno označene kuverte, po vrstnem redu prispetja.
O odpiranju vlog komisija vodi zapisnik, ki vsebuje predvsem osnovne podatke o odpiranju:
– čas odpiranja,
– imena navzočih članov komisije,
– seznam ponudnikov po vrstnem redu prispetja,
– ugotovitve o popolnosti vlog.
Predlagatelji, ki v predpisanem roku oddajo formalno nepopolne vloge, lahko le te dopolnijo v roku 8 dni od prejema pisnega obvestila. Prepoznih in nepopolnih vlog komisija po tem roku ne bo obravnavala in se s sklepom zavržejo.
10. člen
Komisija ovrednoti prispele popolne vloge na podlagi meril, ki so priloga tega pravilnika. O svojem delu sestavi zapisnik.
Občinska uprava na podlagi točkovanja komisije izračuna višino sofinanciranja in o tem s sklepom obvesti vse predlagatelje, ki so kandidirali na javnem razpisu. Predlagatelji se na sklep lahko pisno pritožijo županu Občine Borovnica v roku 8 dni od prejema sklepa. Izvajalec ima v pritožbenem roku pravico do vpogleda v tiste dele zapisnika komisije, ki se nanašajo na obravnavo njegove vloge in odločitev o višini sofinanciranja njegovih programov. Na pisno odločitev župana ni pritožbe, možen je upravni spor.
11. člen
Po preteku roka za pritožbe sklene župan z izvajalci pogodbe o sofinanciranju kulturnih programov.
Če izvajalec pogodbe ne podpiše v roku 15 dni od pisnega poziva za podpis, se šteje, da je odstopil od zahteve po financiranju.
Župan o sklenjenih pogodbah obvesti občinski svet na prvi seji.
12. člen
Način in roke nakazovanja sredstev, obvezna dokazila o izpolnitvi programa in druga medsebojna vprašanja glede izvajanja in poročanja občina in upravičenec dogovorita v pogodbi.
13. člen
Minimalni pogoji za izpolnitev programa in pravico do sofinanciranja so:
– za pevski zbor in instrumentalno skupino, izvedba enega predstavitvenega koncerta z najmanj 12 skladbami, od tega polovica novih, ter udeležba na občinski reviji pevskih zborov, če je organizirana,
– za odraslo ali mladinsko gledališko skupino ena gledališka predstava v dolžini najmanj 45 minut, za otroško v dolžini najmanj 30 minut,
– za recitacijsko in literarno skupino en samostojni literarni večer dolžine najmanj 45 minut,
– za ostale skupine ena samostojna predstava, razstava letno,
vse izvedeno v Občini Borovnica.
Dokazila o izpolnitvi minimalnega obveznega programa iz prve alineje tega člena društvo pošlje v 15 dneh po izpolnitvi programa posamezne skupine.
Za vse skupine, katerih dejavnost sofinancira Občina Borovnica, se pričakuje pripravljenost za brezplačno sodelovanje na občinskih prireditvah ob občinskih ali državnih praznikih v posameznem koledarskem letu.
14. člen
Sestavni del tega pravilnika so merila za vrednotenje kulturnih dejavnosti.
15. člen
Če občina sklepa o dodelitvi sredstev za tekoče leto ne more izdati najkasneje do 1. marca tekočega leta, so društva, ki so imela v preteklem letu sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov, upravičena do akontacije sofinanciranja za tekoče leto v mesečni višini 70% povprečne mesečne višine sofinanciranja v preteklem letu.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-0002/2007-6
Borovnica, dne 25. februarja 2010
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.
  Priloga:

  MERILA ZA VREDNOTENJE KULTURNIH PROGRAMOV
Iz občinskega proračuna se na podlagi razpisa
sofinancira:
1. redna dejavnost registriranih kulturnih društev
2. strokovno izpopolnjevanje
3. projekti in programi
4. udeležba na revijah in tekmovanjih
1. Redna dejavnost registriranih kulturnih društev    evro
– pavšal/društvo                     300
Glasbeno instrumentalna dejavnost
1.1. odrasli pevski zbori in instrumentalne skupine
– do vključno 10 članov skupine             1700
– nad 10 članov skupine                 2100
1.2. otroški pevski zbori in instrumentalne skupine   1000
šolske skupine se sofinancira le v delu, ki ni financiran iz
interesnih dejavnosti in ni del letnega delovnega načrta
šole, skupina najmanj 20 članov
Gledališka dejavnost
1.3. gledališka skupina
– odrasla gledališka skupina               2100
– mladinska gledališka skupina              800
– otroška gledališka skupina               500
– lutkovna skupina                    500
1.4. recitacijska ali literarna skupina          500
Pogoj: najmanj 5 članov skupine, najmanj en samostojni
literarni večer
Plesna dejavnost
1.5. plesna skupina
– do vključno 16 članov skupine              500
– nad 16 članov skupine                  700
Ohranjanje kulturnega izročila, običajev
1.6. folklorna skupina
– do vključno 16 članov                 1200
– nad 16 članov                     1400
1.7. ljudski pevci in godci
– do 10 članov                      400
– nad 10 članov                      500
1.8. tradicionalna znanja, običaji, izročila       500
Likovna in foto dejavnost
1.9. likovna, fotografska skupina ipd.
Pogoj za sofinanciranje: skupina najmanj 5 članov
najmanj ena samostojna razstava letno           500
2. Strokovno izpopolnjevanje kadrov
2.1. izobraževanje članov društva (seminarji,
tečaji)
sofinancira se izobraževanje članov društva
na člana društva s plačano članarino        3 €/člana
3. Sofinanciranje programov in projektov
Sofinancira se naslednje kulturne prireditve:
3.1. občinska revija pevskih zborov            350
3.2. druge prireditve po izboru komisije
do 5 prireditev v tekočem letu            120/prir
3.3. izid knjige, CD plošče ipd.             250
3.4. prireditev ob 10/20/30… letnici skupine       250
3.5. udeležba na prireditvah in srečanjih v tujini    250
3.2. Izbor prireditev za sofinanciranje po točki 3.2. opravi
razpisna komisija, pri tem upošteva pestrost programov.
3.5.Za udeležbo na prireditvah v tujini lahko skupina
pridobi sredstva največ enkrat na dve leti. Sofinancira se z
namenom promocije lokalne skupnosti, največ eni skupini
letno po izboru komisije. Merila za izbor, ki jih komisija
mora upoštevati: obvezno povabilo organizatorja iz tujine,
razlog za povabilo,vsebina prireditve, zadnje sofinanciranje
iz proračuna občine, za isti program še ni prejemnik
sredstev iz drugega proračunskega naslova.
4. Udeležba na revijah in tekmovanjih
4.1. območno, regijsko tekmovanje, z oceno        100
4.2. območno, regijsko tekmovanje, brez ocene       70
Upošteva se udeležba v tekočem letu (letu, za katero se
izvaja razpis), sredstva dobijo društva na podlagi
ocenjevalnega lista oziroma drugega ustreznega dokazila.