Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2010 z dne 8. 3. 2010

Kazalo

771. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica, stran 2188.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, ZOFVI-UPB5 in spremembe 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, ZLS-UPB2 in spremembe 76/08 in 79/09) in 16. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08 in 81/09) je Občinski svet Občine Borovnica na 25. redni seji dne 25. 2. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Korošca Borovnica
1. člen
Spremeni se 9. člen Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ivana Korošca (Uradni list RS, št. 131/04 in 13/08) tako, da se glasi:
»Glavna dejavnost zavoda je: 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje.
Druge dejavnosti, ki jih zavod opravlja, so:
85.100 Predšolska vzgoja
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
91.011 Dejavnost knjižnic
93.110 Obratovanje športnih objektov
93.120 Dejavnost športnih klubov
56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.«
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 14. člena tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje enajst članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda in
– trije predstavniki staršev.
Svet se konstituira, ko so izvoljeni oziroma imenovani vsi predstavniki. Predsednika sveta zavoda člani sveta izvolijo izmed članov na konstitutivni seji.«
3. člen
Drugi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnike delavcev se voli izmed delavcev šole in vrtca, in sicer dva predstavnika delavcev iz vrtca in tri predstavnike delavcev iz šole. Predstavnike delavcev izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določata zakon in ta odlok. Oseba, ki opravlja funkcijo direktorja, ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja v javnem vzgojno izobraževalnem zavodu oziroma organizacijski enoti vzgojno izobraževalnega zavoda, ne more voliti in biti izvoljen oziroma imenovan v svet zavoda.«
4. člen
V 16. členu odloka se črta besedilo sedme alineje (odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca) in doda novo besedilo sedme alineje, ki se glasi:
»– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole oziroma vrtca.«
5. člen
V 24. členu se doda nova enaindvajseta alineja, ki se glasi:
»– odgovarja za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole oziroma vrtca.«
Dosedanja enaindvajseta alineja postane dvaindvajseta alineja.
6. člen
Tretji odstavek 33. člena se spremeni tako, da se glasi:
»1. predlaga nadstandardne programe,
2. daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
3. sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda in da mnenje o letnem delovnem načrtu,
4. daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
5. razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno izobraževalni problematiki,
6. obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno izobraževalnim delom,
7. voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole,
8. lahko sprejme svoj program dela in sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
9. v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
10. opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Svet staršev se lahko poveže v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2007-5
Borovnica, dne 25. februarja 2010
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.