Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010

Kazalo

530. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o avtošolah, stran 1463.

Na podlagi sedmega odstavka 158. člena in četrtega odstavka 163. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP in 58/09) izdaja ministrica za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o avtošolah
1. člen
V Pravilniku o avtošolah (Uradni list RS, št. 114/05) se v prvi alineji 3. člena beseda »in« nadomesti z vejico.
V drugi alineji se pika nadomesti z vejico in doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– najmanj dva učitelja vožnje, zaposlena v rednem delovnem razmerju za določen ali nedoločen čas s polnim delovnim časom za delo v podružnici zunaj kraja svojega sedeža.«.
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(vozila)
Avtošola mora za usposabljanje kandidatov uporabljati naslednja motorna vozila:
1. za kategorijo AM:
– kolo z motorjem (moped) na dveh kolesih;
2. za kategorijo A1:
– motorno kolo, ki spada v to kategorijo, brez stranske prikolice, z delovno prostornino motorja najmanj 120 ccm, ki lahko doseže hitrost najmanj 90 km/h;
3. za kategorijo A2:
– motorno kolo, ki spada v to kategorijo, brez stranske prikolice, z delovno prostornino motorja najmanj 400 ccm in močjo motorja najmanj 25 kW;
4. za kategorijo A:
– motorno kolo, ki spada v to kategorijo, brez stranske prikolice, z delovno prostornino motorja najmanj 600 ccm in močjo motorja najmanj 40 kW;
5. za kategorijo B1:
– štirikolo, ki lahko doseže hitrost najmanj 60 km/h;
6. za kategorijo B:
– motorno vozilo, ki spada v to kategorijo in doseže hitrost najmanj 100 km/h, z najmanj štirimi vrati in petimi sedeži;
7. za kategorijo C1:
– tovorno vozilo, ki spada v to kategorijo, z največjo dovoljeno maso najmanj 4000 kg in z dolžino najmanj 5 m, ki lahko doseže hitrost najmanj 80 km/h. Motorno vozilo mora biti opremljeno s sistemom proti blokiranju koles ter z ustrezno napravo za nadzor nad delom voznika in gibanjem vozila v cestnem prometu (tahograf). Tovorni del mora biti zaprte izvedbe (keson s ponjavo ali furgon) ter najmanj tako širok in visok kakor kabina;
8. za kategorijo C:
– tovorno vozilo, ki spada v to kategorijo, z največjo dovoljeno maso najmanj 12000 kg, z dolžino najmanj 8 m in širino najmanj 2,4 m. Motorno vozilo mora biti opremljeno s sistemom proti blokiranju koles, z menjalnikom, ki ima najmanj osem prestavnih razmerij za vožnjo naprej, ter z ustrezno napravo za nadzor nad delom voznika in gibanjem vozila v cestnem prometu (tahograf). Tovorni del mora biti zaprte izvedbe (keson s ponjavo ali furgon) ter najmanj tako širok in visok kakor kabina. Skupna masa vozila mora biti najmanj 10000 kg, vozilo pa mora doseči hitrost najmanj 80 km/h;
9. za kategorijo D1:
– avtobus, ki spada v to kategorijo (razen vozil, ki so po obliki ali namenu karoserije opredeljena kot mestni, specialni, bivalni ali gasilski avtobus), z največjo dovoljeno maso najmanj 4000 kg, ki lahko doseže hitrost najmanj 80 km/h in meri v dolžino najmanj 5 m. Motorno vozilo mora biti opremljeno s sistemom proti blokiranju koles ter z ustrezno napravo za nadzor nad delom voznika in gibanjem vozila v cestnem prometu (tahograf);
10. za kategorijo D:
– avtobus, ki spada v to kategorijo (razen vozil, ki so po obliki ali namenu karoserije opredeljena kot mestni, zgibni mestni, specialni, bivalni ali gasilski avtobus). Vozilo mora biti dolgo najmanj 10 m, široko najmanj 2,4 m in mora doseči hitrost najmanj 80 km/h. Biti mora opremljeno s sistemom proti blokiranju koles ter z ustrezno napravo za nadzor nad delom voznika in gibanjem vozila v cestnem prometu (tahograf);
11. Za kategorijo BE:
– skupina vozil, ki je sestavljena iz ustreznega vlečnega vozila kategorije B, z najmanj štirimi vrati in petimi sedeži ter dodanim priklopnim vozilom, katerega največja dovoljena masa ne sme biti manjša od 1000 kg in ne sme presegati 3500 kg, ki lahko doseže hitrost najmanj 100 km/h in ne spada v kategorijo B. Priklopno vozilo mora biti zaprte izvedbe (keson s ponjavo ali furgon) ter široko in visoko vsaj toliko kakor vlečno vozilo. Zaprti del priklopnega vozila sme biti tudi ožji od vlečnega, če je pogled nazaj iz slednjega mogoč le z uporabo zunanjih vzvratnih ogledal motornega vozila. Skupna masa priklopnega vozila ne sme biti manjša od 800 kg;
12. za posebni praktični del vozniškega izpita za vožnjo vozil kategorije BE:
– skupina vozil, ki je sestavljena iz ustreznega vlečnega vozila kategorije B, z najmanj štirimi vrati in petimi sedeži ter dodanim priklopnim vozilom, ki ni lahki priklopnik. Največja dovoljena masa skupine vozil mora presegati 3500 kg, a ne preseči 4250 kg. Če največja dovoljena masa vlečnega oziroma priklopnega vozila ni določena, mora masa skupine vozil presegati 3500 kg, vendar ne preseči 4250 kg;
13. za kategorijo C1E:
– skupina vozil, sestavljena iz tovornega vozila kategorije C1, ki mu je dodano priklopno vozilo z največjo dovoljeno maso najmanj 1250 kg. Ta skupina mora imeti dolžino najmanj 8 m in doseči hitrost najmanj 80 km/h. Tovorni del obeh vozil mora biti zaprte izvedbe (keson s ponjava ali furgon) ter najmanj tako širok in visok kakor kabina vlečnega vozila. Zaprti del priklopnega vozila sme biti tudi ožji od vlečnega vozila, če je pogled nazaj iz slednjega mogoč le z uporabo zunanjih vzvratnih ogledal motornega vozila. Skupna masa priklopnega vozila ne sme biti manjša od 800 kg;
14. za kategorijo CE:
– skupina vozil, sestavljena iz tovornega vozila kategorije C, ki mu je dodano priklopno vozilo dolžine najmanj 7,5 m, ali s kombinacijo skupine vozil iz sedlastega vlačilca in ustreznega polpriklopnika. Ta skupina mora imeti najmanj 20000 kg največje dovoljene mase, dolžino najmanj 14 m in širino najmanj 2,4 m. Doseči mora doseči hitrost najmanj 80 km/h. Skupina vozil mora biti opremljena s sistemom proti blokiranju koles, vlečno vozilo pa še z menjalnikom, ki ima najmanj osem prestavnih razmerij za vožnjo naprej ter ustrezno napravo za nadzor nad delom voznika in gibanjem vozila v cestnem prometu (tahograf). Tovorni del mora biti zaprte izvedbe (keson s ponjava ali furgon) ter najmanj tako širok in visok kakor kabina, skupna masa skupine vozil pa mora biti najmanj 15000 kg;
15. za kategorijo D1E:
– skupina vozil, ki je sestavljena iz avtobusa kategorije D1 (razen vozil, ki so po obliki ali namenu karoserije opredeljena kot mestni, specialni, bivalni ali gasilski avtobus) in priklopnika z največjo dovoljeno maso najmanj 1250 kg. Tovorni del priklopnika mora biti zaprte izvedbe ter najmanj 2 m širok in 2 m visok. Priklopno vozilo mora imeti najmanj 800 kg skupne mase. Skupina vozil mora doseči hitrost najmanj 80 km/h;
16. za kategorijo DE:
– skupina vozil, ki je sestavljena iz avtobusa kategorije D (razen vozil, ki so po obliki ali namenu karoserije opredeljena kot mestni, zgibni mestni, specialni, bivalni ali gasilski avtobus) in priklopnika z največjo dovoljeno maso najmanj 1250 kg. Tovorni del priklopnika mora biti zaprte izvedbe (keson s ponjavo ali furgon) ter biti najmanj 2 m širok in 2 m visok. Priklopno vozilo mora imeti najmanj 800 kg skupne mase. Vlečno vozilo mora biti dolgo najmanj 10 m, široko najmanj 2,4 m ter opremljeno z ustrezno napravo za nadzor nad delom voznika in gibanjem vozila v cestnem prometu (tahograf), pa tudi s sistemom proti blokiranju koles. Skupina vozil mora doseči hitrost najmanj 80 km/h;
17. za kategorijo F:
– traktor, ki mu je dodan traktorski priklopnik, katerega konstrukcijsko določena hitrost je večja od 30 km/h. Traktorski priklopnik mora biti obremenjen najmanj do 1/3 svoje nosilnosti.«.
3. člen
V 7. členu se spremeni naslov tako, da se glasi: »(dodatna oprema vozil in kandidatov)«.
V prvem odstavku se za besedo »Vozila« dodata besedi »in kandidati«.
1. točka se spremeni tako, da se glasi:
»1. vozila kategorije AM, A1, A2, A, B1 in F:
– napravo, ki omogoča prostoročno zvezo za dvosmerno komunikacijo: kandidat–učitelj vožnje–kandidat. Pri kategoriji F mora biti ta naprava pri preverjanju in ocenjevanju praktične usposobljenosti;«
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. vozila kategorije C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D in DE:
– dodatni zunanji vzvratni ogledali za učitelja vožnje;
– najmanj dodatno zavorno stopalko za učitelja vožnje;«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Kandidat, ki se usposablja za vožnjo vozil kategorije A1, A2, A in B1, mora med usposabljanjem imeti:
– homologirano zaščitno motoristično čelado,
– zaščitno oblačilo, izdelano za vožnjo z motornim kolesom. Zaščitno oblačilo ali dodatni telovnik, ki v vetru ne sme ovirati kandidata, morata biti v signalnih barvah ter na sprednji in zadnji strani označena s simbolom »L« tablice iz prvega odstavka 24. člena tega pravilnika,
– zaščitne motoristične rokavice,
– zaščitno motoristično obutev ali ustrezno zaprto obuvalo, ki mora pokrivati gležnje,
– ustrezno motoristično zaščito za hrbtenico.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Kandidat, ki se usposablja za vožnjo kategorije AM, mora med usposabljanjem imeti:
– homologirano zaščitno motoristično čelado,
– zaščitno oblačilo (jopič in dolge hlače). Zaščitno oblačilo ali dodatni telovnik, ki v vetru ne sme ovirati kandidata, morata biti v signalnih barvah ter na sprednji in zadnji strani označena s simbolom »L« tablice iz prvega odstavka 24. člena tega pravilnika,
– zaščitno zaprto obuvalo.«.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta nova peti in šesti odstavek.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Kandidatu za voznika motornih vozil kategorij A1, A2, A in B1 ni treba izpolnjevati pogojev iz tretjega odstavka tega člena, kandidatu za voznika motornih vozil kategorije AM pa ni treba izpolnjevati pogoja iz četrtega odstavka tega člena, če se usposablja v vozilu z zaprto kabino in vgrajenim zadrževalnim sistemom.«.
4. člen
V 25. členu se v prvi alineji prvega odstavka na koncu besedila podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo: »razen za vozila kategorij AM, A1, A2, A in B1, pod pogojem, da se kandidat ne usposablja v vozilu z zaprto kabino in vgrajenim zadrževalnim sistemom. V tem primeru »L« tablico nadomesti zaščitno oblačilo ali telovnik iz druge alineje tretjega odstavka ali druge alineje četrtega odstavka 7. člena tega pravilnika;«.
5. člen
V drugem odstavku 26. člena se besedilo »(AUTOSCUOLA)« nadomesti z besedilom »(SCUOLA GUIDA)«.
6. člen
30. člen se črta.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
(1) Avtošole morajo vozila kategorij B, C, D, B+E, C+E, D+E in F, ki jih uporabljajo za usposabljanje kandidatov, uskladiti najpozneje do 31. avgusta 2010 na enega izmed naslednjih načinov:
a) s pogoji iz novega 6. člena pravilnika ali
b) z naslednjimi pogoji:
1. za kategorijo B:
– dve motorni vozili, ki spadata v to kategorijo, z močjo motorja najmanj 40 kW, ki dosežeta hitrost najmanj 100 km/h, z najmanj štirimi vrati in petimi sedeži;
2. Za kategorijo C:
– motorno vozilo, ki spada v to kategorijo, z največjo dovoljeno maso najmanj 12.000 kg, dolžine najmanj 8 m in širine najmanj 2,40 m. Motorno vozilo mora biti opremljeno s sistemom proti blokiranju koles, z menjalnikom, ki ima najmanj osem prestavnih razmerij za vožnjo naprej ter z ustrezno nadzorno napravo za kontrolo dela voznika in gibanja vozila v cestnem prometu (tahograf). Tovorni del mora biti sestavljen iz zaprtega dela (ponjava ali stalna nadgradnja), ki je najmanj tako širok in visok kot kabina. Skupna masa vozila mora biti najmanj 10.000 kg, vozilo pa mora doseči hitrost najmanj 80 km/h;
3. Za kategorijo D:
– motorno vozilo, ki spada v to kategorijo (razen vozil, ki so po obliki ali namenu karoserije definirana kot mestni, zgibni mestni, specialni, bivalni ali gasilski avtobus). Vozilo mora biti dolgo najmanj 11 m, široko najmanj 2,4 m in mora doseči hitrost najmanj 80 km/h. Vozilo mora biti opremljeno z ustrezno nadzorno napravo za kontrolo dela voznika in gibanja vozila v cestnem prometu (tahograf) ter s sistemom proti blokiranju koles;
4. Za kategorijo B+E:
– skupino vozil, ki je sestavljena iz ustreznega vlečnega vozila kategorije B, z najmanj štirimi vrati in petimi sedeži, ki mu je dodano priklopno vozilo, katerega največja dovoljena masa presega maso vlečnega vozila. Če največja dovoljena masa priklopnega vozila ne presega mase vlečnega vozila, mora največja dovoljena masa skupine vozil presegati 3.500 kg. Priklopno vozilo mora biti sestavljeno iz zaprtega dela (ponjava ali stalna nadgradnja), ki je širok in visok vsaj toliko kot vlečno vozilo. Zaprti del priklopnega vozila sme biti tudi ožji kot vlečno vozilo, če je pogled nazaj iz vlečnega vozila mogoč le z uporabo zunanjih vzvratnih ogledal. Največja dovoljena masa priklopnega vozila ne sme biti manjša od 1000 kg, skupna masa priklopnega vozila pa ne sme biti manjša od 800 kg;
5. Za kategorijo C+E:
– skupino vozil, ki je sestavljena iz motornega vozila kategorije C, kateremu je dodano priklopno vozilo dolžine najmanj 7,5 m ali kombinacijo skupine vozil, ki je sestavljena iz sedlastega vlačilca in ustreznega polpriklopnika. Skupina vozil mora imeti najmanj 20.000 kg največje dovoljene mase, dolžino najmanj 14 m in širino najmanj 2,4 m. Skupina vozil mora doseči hitrost najmanj 80 km/h. Skupina vozil mora biti opremljena s sistemom proti blokiranju koles, vlečno vozilo pa še z menjalnikom, ki ima najmanj osem prestavnih razmerij za vožnjo naprej in z ustrezno nadzorno napravo za kontrolo dela voznika in gibanja vozila v cestnem prometu (tahograf). Tovorni del mora biti sestavljen iz zaprtega dela (ponjava ali stalna nadgradnja), ki je najmanj tako širok in visok kot kabina, skupna masa skupine vozil mora biti najmanj 15.000 kg;
6. Za kategorijo D+E:
– skupino vozil, ki je sestavljena iz vlečnega vozila kategorije D (razen vozil, ki so po obliki ali namenu karoserije definirana kot mestni, zgibni mestni, specialni, bivalni ali gasilski avtobus) in priklopnika z največjo dovoljeno maso najmanj 1.250 kg. Tovorni del priklopnika je sestavljen iz zaprtega dela (ponjava ali stalna nadgradnja), ki je najmanj dva metra širok in dva metra visok. Priklopno vozilo mora imeti najmanj 800 kg skupne mase. Vlečno vozilo mora biti dolgo najmanj 11 m, široko najmanj 2,4 m in mora biti opremljeno z ustrezno nadzorno napravo za kontrolo dela voznika in gibanja vozila v cestnem prometu (tahograf) ter s sistemom proti blokiranju koles. Skupina vozil mora doseči hitrost najmanj 80 km/h.
7. Za kategorijo F:
– traktor, ki mu je dodan ustrezni traktorski priklopnik katerega konstrukcijsko določena hitrost je večja od 30 km/h. Traktorski priklopnik mora biti obremenjen najmanj do 1/3 svoje nosilnosti.
(2) Avtošole lahko do poteka roka iz prejšnjega odstavka uporabljajo vozila kategorij B, C, D, B+E, C+E, D+E in F ter neprometno površino, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 6. člena in 8. člena Pravilnika o avto šolah (Uradni list RS, št. 106/99, 101/01 in 79/02).
(3) Po poteku roka iz prvega odstavka tega člena morajo avtošole vozila kategorij BE, C, CE, D in DE, ki jih uporabljajo za usposabljanje kandidatov, uskladiti z določbami 8., 9., 10., 11. in 14. točke novega 6. člena pravilnika najpozneje do 19. januarja 2017. Do takrat se lahko uporabljajo vozila, ki izpolnjujejo pogoje iz 4., 6., 7., 8. in 10. točke 6. člena Pravilnika o avtošolah (Uradni list RS, št. 114/05).
(4) Avtošole morajo vozila kategorij A1, A2 in A, ki jih uporabljajo za usposabljanje kandidatov uskladiti z določbami 2., 3. in 4. točke novega 6. člena pravilnika do 19. januarja 2013. Do takrat se lahko uporabljajo naslednja vozila:
1. Za kategorijo A1:
– motorno kolo brez stranske prikolice, z delovno prostornino motorja najmanj 75 ccm ter ne več kot 125 ccm in največjo močjo motorja do 11 kW;
2. Za kategorijo A2:
– motorno kolo brez stranske prikolice, z delovno prostornino motorja večjo od 125 ccm in močjo motorja večjo od 11 kW ter ne več kot 25 kW, pri katerem razmerje moč motorja/masa vozila ne presega 0,16 kW/kg (<= 25 kW in <= 0,16 kW/kg) in mora doseči hitrost najmanj 100 km/h – za usposabljanje kandidatov kategorije A z omejitvijo 25 kW;
3. Za kategorijo A:
– motorno kolo brez stranske prikolice z močjo motorja najmanj 35 kW – za usposabljanje kandidatov kategorije A brez omejitve.
(5) Avtošole morajo vozila kategorij D1E in D1, ki jih uporabljajo za usposabljanje kandidatov, uskladiti z določbami 9. in 15. točke novega 6. člena pravilnika najpozneje do 19. januarja 2017. Do takrat se lahko uporabljajo vozila, ki izpolnjujejo pogoje iz 5. in 9. točke 6. člena Pravilnika o avtošolah (Uradni list RS, št. 114/05).
(6) Avtošole morajo napis določen v spremenjenem drugem odstavku 26. člena pravilnika uskladiti v petih letih od uveljavitve tega pravilnika.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-276/2009 (134-12)
Ljubljana, dne 15. februarja 2010
EVA 2009-1711-0019
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost