Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2010 z dne 22. 2. 2010

Kazalo

519. Zakon o minimalni plači (ZMinP), stran 1457.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o minimalni plači (ZMinP)
Razglašam Zakon o minimalni plači (ZMinP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 11. februarja 2010.
Št. 003-02-2/2010-11
Ljubljana, dne 19. februarja 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O MINIMALNI PLAČI (ZMinP)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon določa pravico do minimalne plače, njeno višino in pogoje, pod katerimi se lahko izplačuje prehodni znesek minimalne plače ter način njenega določanja in objave.
2. člen
(opredelitev pravice do minimalne plače)
(1) Delavka oziroma delavec (v nadaljevanju besedila: delavec), ki pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela poln delovni čas, ima pravico do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, določene v skladu s tem zakonom.
(2) Minimalna plača je mesečna plača za delo opravljeno v polnem delovnem času.
(3) Delavec, ki dela krajši delovni čas, ima pravico do sorazmernega dela minimalne plače.
3. člen
(kazalniki za določanje zneska minimalne plače)
Pri določitvi minimalne plače se upošteva:
– rast cen življenjskih potrebščin;
– gibanje plač;
– gospodarske razmere oziroma gospodarsko rast;
– gibanje zaposlenosti.
4. člen
(višina minimalne plače)
Minimalna plača za delo opravljeno od prvega dne naslednjega meseca po uveljavitvi tega zakona je 734,15 eurov.
5. člen
(redno usklajevanje minimalne plače)
(1) Minimalna plača se enkrat letno uskladi najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin. Za uskladitev minimalne plače se uporabi uradni podatek Statističnega urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta.
(2) Znesek minimalne plače, določen po prejšnjem odstavku, velja za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja tekočega leta dalje.
6. člen
(pristojnost določanja zneska minimalne plače in način objave)
Znesek minimalne plače v skladu s 3. in 5. členom tega zakona določi ministrica oziroma minister, pristojen za delo, po predhodnem posvetu s socialnimi partnerji in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije najkasneje do 31. januarja tekočega leta.
7. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za delo (v nadaljevanju besedila: inšpektorat za delo).
II. KAZENSKE DOLOČBE
8. člen
(kazenske določbe)
(1) Z globo od 3.000 eurov do 20.000 eurov se kaznuje delodajalec:
– ki delavcu ne izplača plače v skladu s 4. in 5. členom tega zakona, razen v primeru postopnega prehoda na določeno višino minimalne plače na podlagi sklenjenega sporazuma v skladu z 9. in 10. členom tega zakona;
– ki v primeru postopnega prehoda na določeno višino minimalne plače na podlagi sklenjenega sporazuma ne izplača plače v skladu z 9. in 10. členom tega zakona.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se manjši delodajalec, ki zaposluje deset ali manj delavcev in stori prekršek iz prejšnjega odstavka, kaznuje z globo od 1.500 eurov do 8.000 eurov.
(3) Z globo od 1.000 eurov do 2.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba delodajalca – pravne osebe ter odgovorna oseba v državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
(pogoji za postopen prehod na določeno višino minimalne plače)
(1) Delodajalec, pri katerem bi izplačevanje minimalne plače, v višini določeni v skladu s tem zakonom, povzročilo velike izgube in ogrozilo obstoj podjetja ali imelo za posledico odpovedi pogodb o zaposlitvi iz poslovnih razlogov večjemu številu delavcev, lahko v prehodnem obdobju, ki ne sme trajati dlje kot do 31. 12. 2011, postopno preide na izplačilo minimalne plače v višini, določeni v skladu s tem zakonom.
(2) O postopnem prehodu, z določitvijo natančne dinamike prehoda, se je delodajalec iz prejšnjega odstavka v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega zakona dolžan posvetovati in skleniti pisni sporazum s sindikatom pri delodajalcu, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja delovna razmerja, če tega ni, pa s svetom delavcev ali z delavci na zboru delavcev.
(3) Z namero sklenitve sporazuma in s sklenjenim sporazumom mora delodajalec seznaniti inšpektorat za delo.
10. člen
(način prehoda na določeno višino minimalne plače)
(1) V primeru sklenitve pisnega sporazuma v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena, je dolžan delodajalec upoštevati, da plačilo ne sme biti nižje od prehodnega zneska minimalne plače, ki je:
– za delo opravljeno od prvega dne naslednjega meseca po uveljavitvi tega zakona dalje, 654,69 eurov;
– za delo opravljeno od 1. januarja 2011 dalje pa 685,25 eurov, povečanih za rast cen življenjskih potrebščin v letu 2010, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.
(2) V času posvetovanja v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena, vendar ne dlje kot dva meseca po uveljavitvi tega zakona, mora delodajalec pri izplačilu plač upoštevati prehodni znesek minimalne plače, najmanj v višini, določeni v prvi alineji prejšnjega odstavka.
(3) Znesek iz druge alineje prvega odstavka tega člena, določi ministrica oziroma minister, pristojen za delo, po predhodnem posvetovanju s socialnimi partnerji in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije najkasneje do 31. januarja 2011.
11. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o določitvi minimalne plače (Uradni list RS, št. 114/06 in 36/08), razen 4. člena, ki velja do spremembe predpisa, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
12. člen
(veljavnost)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-03/10-2/27
Ljubljana, dne 11. februarja 2010
EPA 872-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti