Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2010 z dne 24. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2010 z dne 24. 12. 2010

Kazalo

5418. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Državnega zbora (PoDZ-1C), stran 16307.

S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Državnega zbora (PoDZ-1C)
1. člen
V Poslovniku državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) se v drugem odstavku 58. člena v drugi alineji beseda »ali« nadomesti z vejico, za besedo »poslovnikom« pa se doda besedilo »ali s pogodbami, na katerih temelji Evropska unija«.
2. člen
V tretjem odstavku 154.d člena se za besedo »seje« doda »odbora« in črta besedilo »s tistimi zadevami EU, pri katerih so matična delovna telesa že poslala svoje mnenje oziroma je za to potekel rok«.
V šestem odstavku se za besedo »odstavkov« črtata vejica in besedilo »razen določbe o dnevu in uri seje,«.
3. člen
Drugi odstavek 154.f člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za razpravo o političnih usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah EU vlada glede na delovni program Evropske komisije ter program predsedovanja Svetu EU predloži predlog deklaracije. Uvodno predstavitev na seji državnega zbora poda predsednik vlade, v razpravi pa sodelujejo tudi ministri in predstojniki vladnih služb.«.
4. člen
Drugi odstavek 154.g člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Matična delovna telesa pošljejo svoja mnenja z amandmaji k predlogu stališč Republike Slovenije oziroma k predlogu deklaracije najkasneje dva dni pred sejo pristojnega odbora. V enakem roku lahko mnenje pošlje tudi državni svet.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Državni zbor na seji razpravlja o predlogu sprememb pogodb in dopolnjenem predlogu stališč Republike Slovenije oziroma o dopolnjenem predlogu deklaracije ter o amandmajih, vloženih k dopolnjenemu predlogu, in glasuje o amandmajih ter o predlogih aktov v celoti.«.
5. člen
Prvi in drugi odstavek 154.h člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Upoštevaje deklaracijo iz prejšnjega člena, pristojni odbor obravnava zadevo EU na podlagi gradiv in predloga stališč Republike Slovenije, ki jih predloži vlada, in mnenj matičnih delovnih teles. Ob tem se seznani tudi z mnenji državnega sveta in zakonodajno-pravne službe, kadar jih podata.
(2) Matična delovna telesa pošljejo svoja mnenja z amandmaji k predlogu stališč Republike Slovenije najkasneje dva dni pred sejo pristojnega odbora. V enakem roku lahko mnenje pošlje tudi državni svet.«.
6. člen
V četrtem odstavku 154.i člena se črtata vejica in besedilo »nato pa o amandmajih in predlogih stališč Republike Slovenije k zadevu EU«. Na koncu odstavka se doda besedilo »Če predlogi stališč Republike Slovenije iz zahteve oziroma sklepa niso sprejeti, državni zbor glasuje o predlogih stališč Republike Slovenije k zadevi EU.«.
7. člen
V tretjem odstavku 154.k člena se beseda »Matična« nadomesti z besedilom »Pristojna odbora in matična«.
8. člen
Naslov pododdelka e) in 154.m člen se spremenita tako, da se glasita:
»e) Nadzor nad upoštevanjem načela subsidiarnosti
154.m člen
(1) Postopek nadzora nad upoštevanjem načela subsidiarnosti v osnutkih zakonodajnih aktov institucij EU se izvede na zahtevo najmanj četrtine poslancev ali na podlagi sklepa pristojnega odbora ali matičnega delovnega telesa (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj). Zahteva ali sklep se pošljeta predsedniku državnega zbora.
(2) Predsednik državnega zbora zahtevo ali sklep iz prejšnjega odstavka posreduje zakonodajno-pravni službi, ki mora najkasneje v sedmih dneh pripraviti mnenje o izpolnjevanju pogojev za izvedbo postopka nadzora nad upoštevanjem načela subsidiarnosti, kot so določeni v pogodbah, na katerih temelji EU. Hkrati o zahtevi ali sklepu obvesti pristojni odbor in matično delovno telo, kadar nista predlagatelja.
(3) Če zakonodajno-pravna služba meni, da pogoji iz prejšnjega odstavka niso izpolnjeni, predsednik državnega zbora odloči o nadaljevanju postopka in o tem obvesti predlagatelja ter pristojni odbor in matično delovno telo, kadar nista predlagatelja.
(4) Če zakonodajno-pravna služba meni, da so pogoji izpolnjeni, predsednik državnega zbora dodeli zahtevo ali sklep iz prvega odstavka tega člena v obravnavo pristojnemu odboru in matičnemu delovnemu telesu.
(5) Matično delovno telo obravnava osnutek zakonodajnega akta in sprejme mnenje o skladnosti osnutka z načelom subsidiarnosti. Morebitno ugotovljeno kršitev načela subsidiarnosti posebej utemelji. Matično delovno telo pošlje mnenje pristojnemu odboru.
(6) Pristojni odbor na podlagi mnenja matičnega delovnega telesa sprejme sklep o skladnosti osnutka zakonodajnega akta z načelom subsidiarnosti. Če je ugotovljena kršitev načela subsidiarnosti, predsednik pristojnega odbora pošlje sklep z obrazložitvijo, v kateri so navedene kršitve, predsedniku državnega zbora.
(7) Če tako sklene pristojni odbor ali na zahtevo najmanj četrtine poslancev, o skladnosti osnutka zakonodajnega akta z načelom subsidiarnosti odloči državni zbor.
(8) V primeru sklepa ali zahteve iz prejšnjega odstavka pristojni odbor sprejme predlog sklepa z obrazložitvijo o skladnosti osnutka zakonodajnega akta z načelom subsidiarnosti ter ga posreduje v sprejem državnemu zboru.
(9) Predlog sklepa iz prejšnjega odstavka se uvrsti na dnevni red prve naslednje seje državnega zbora.
(10) Poslanske skupine lahko vložijo amandmaje k predlogu sklepa iz osmega odstavka tega člena najkasneje pet dni pred sejo državnega zbora. Če je s predlogom sklepa razširjen dnevni red seje, pa se amandmaji k predlogu sklepa lahko vložijo najkasneje dva dni pred dnevom obravnave na seji državnega zbora. Do amandmajev se opredeli pristojni odbor.
(11) Državni zbor na seji razpravlja in glasuje o amandmajih iz prejšnjega odstavka in predlogu sklepa iz osmega odstavka tega člena.
(12) Kadar je ugotovljena kršitev načela subsidiarnosti, predsednik državnega zbora sklep z obrazložitvijo, v kateri so navedene kršitve, pošlje predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta EU in Evropske komisije ter obvesti predlagatelja.
(13) Predsednik državnega zbora o začetku in zaključku postopka nadzora nad upoštevanjem načela subsidiarnosti obvesti državni svet.«.
9. člen
Za 154.m členom se dodajo naslovi novih pododdelkov f), g), h), i) in j) ter členi od 154.n do 154.s, ki se glasijo:
»f) Tožba zaradi kršitve načela subsidiarnosti z zakonodajnim aktom pred Sodiščem EU
154.n člen
(1) Postopek tožbe zaradi kršitve načela subsidiarnosti z zakonodajnim aktom institucij EU pred Sodiščem EU se izvede na zahtevo najmanj četrtine poslancev ali na podlagi sklepa pristojnega odbora ali matičnega delovnega telesa (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj). Zahteva ali sklep se pošljeta predsedniku državnega zbora.
(2) Predsednik državnega zbora pošlje zahtevo ali sklep iz prejšnjega odstavka zakonodajno-pravni službi, ki mora najkasneje v sedmih dneh pripraviti mnenje o izpolnjevanju pogojev za vložitev tožbe zaradi kršitve načela subsidiarnosti z zakonodajnim aktom pred Sodiščem EU, kot so določeni v pogodbah, na katerih temelji EU. Hkrati o zahtevi ali sklepu obvesti pristojni odbor in matično delovno telo, kadar nista predlagatelja.
(3) Če zakonodajno-pravna služba meni, da pogoji iz prejšnjega odstavka niso izpolnjeni, predsednik državnega zbora odloči o nadaljevanju postopka in o tem obvesti predlagatelja ter pristojni odbor in matično delovno telo, kadar nista predlagatelja.
(4) Če zakonodajno-pravna služba meni, da so pogoji izpolnjeni, predsednik državnega zbora dodeli zahtevo ali sklep iz prvega odstavka tega člena v obravnavo pristojnemu odboru in matičnemu delovnemu telesu.
(5) Matično delovno telo obravnava zahtevo ali sklep iz prvega odstavka tega člena in sprejme mnenje o kršitvi načela subsidiarnosti z zakonodajnim aktom. Morebitno ugotovljeno kršitev posebej utemelji. Matično delovno telo pošlje mnenje pristojnemu odboru.
(6) Pristojni odbor na podlagi mnenja matičnega delovnega telesa sprejme predlog sklepa z obrazložitvijo o zahtevi ali sklepu iz prvega odstavka tega člena ter ga posreduje v sprejem državnemu zboru.
(7) Predlog sklepa iz prejšnjega odstavka se uvrsti na dnevni red prve naslednje seje državnega zbora.
(8) Poslanske skupine lahko vložijo amandmaje k predlogu sklepa iz šestega odstavka tega člena najkasneje pet dni pred sejo državnega zbora. Če je s predlogom sklepa razširjen dnevni red seje, pa se amandmaji k predlogu sklepa lahko vložijo najkasneje dva dni pred dnevom obravnave na seji državnega zbora. Do amandmajev se opredeli pristojni odbor.
(9) Državni zbor na seji razpravlja in glasuje o amandmajih iz prejšnjega odstavka in predlogu sklepa iz šestega odstavka tega člena.
(10) Če državni zbor potrdi predlog sklepa iz šestega odstavka tega člena, s katerim ugotovi kršitev načela subsidiarnosti z zakonodajnim aktom, predlagatelj pripravi nalog za vložitev tožbe in usmeritvena navodila za zastopanje.
(11) Predsednik državnega zbora pošlje nalog in usmeritvena navodila iz prejšnjega odstavka zakonodajno-pravni službi, ki jih pregleda in predlaga dopolnitve, če ti ne izpolnjujejo pogojev za predložitev Sodišču EU.
(12) Predsednik državnega zbora posreduje sklep z obrazložitvijo, v kateri so navedene kršitve, nalog in usmeritvena navodila iz desetega odstavka tega člena po pregledu s strani zakonodajno-pravne službe in dopolnitvi s strani predlagatelja, če je ta potrebna, državnemu pravobranilstvu in obvesti predlagatelja.
(13) Predsednik državnega zbora o začetku in zaključku postopka tožbe po tem členu obvesti državni svet.
g) Obravnava pobude Evropskega sveta iz člena 48(7) Pogodbe o Evropski uniji
154.o člen
(1) Pobudo Evropskega sveta iz člena 48(7) PEU predsednik državnega zbora dodeli v obravnavo pristojnemu odboru in matičnemu delovnemu telesu.
(2) Predsednik državnega zbora pošlje pobudo v mnenje zakonodajno-pravni službi in državnemu svetu.
(3) Matično delovno telo obravnava pobudo ter pripravi mnenje, če podpira pobudo. Matično delovno telo pošlje mnenje pristojnemu odboru.
(4) Pristojni odbor se na podlagi mnenja matičnega delovnega telesa opredeli do pobude in pripravi poročilo za obravnavo na seji državnega zbora.
(5) Pobudo se uvrsti na dnevni red prve naslednje seje državnega zbora, potem ko je pristojni odbor pripravil poročilo iz prejšnjega odstavka tega člena.
(6) Državni zbor na seji razpravlja in glasuje o pobudi.
(7) O odločitvi glede pobude Evropskega sveta predsednik državnega zbora obvesti predsednika Evropskega sveta in državni svet.
h) Obravnava predloga Sveta EU iz člena 81(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije
154.p člen
(1) Predlog Sveta EU iz člena 81(3) PDEU (v nadaljnjem besedilu: predlog Sveta) predsednik državnega zbora dodeli v obravnavo pristojnemu odboru in matičnemu delovnemu telesu.
(2) Predsednik državnega zbora pošlje predlog Sveta v mnenje zakonodajno-pravni službi in državnemu svetu.
(3) Matično delovno telo obravnava predlog Sveta ter pripravi o njem mnenje. Matično delovno telo pošlje mnenje pristojnemu odboru.
(4) Pristojni odbor na podlagi mnenja matičnega delovnega telesa odloči o podpori predlogu Sveta. Predsednik pristojnega odbora o tem obvesti predsednika državnega zbora.
(5) Če tako sklene pristojni odbor ali na zahtevo najmanj četrtine poslancev, o predlogu Sveta odloči državni zbor.
(6) V primeru sklepa ali zahteve iz prejšnjega odstavka pristojni odbor sprejme predlog sklepa o predlogu Sveta ter ga posreduje v sprejem državnemu zboru.
(7) Predlog sklepa iz prejšnjega odstavka se uvrsti na dnevni red prve naslednje seje državnega zbora.
(8) Poslanske skupine lahko vložijo amandmaje k predlogu sklepa iz šestega odstavka tega člena najkasneje pet dni pred sejo državnega zbora. Če je s predlogom sklepa razširjen dnevni red seje, pa se amandmaji k predlogu sklepa lahko vložijo najkasneje dva dni pred dnevom obravnave na seji državnega zbora. Do amandmajev se opredeli pristojni odbor.
(9) Državni zbor na seji razpravlja in glasuje o amandmajih iz prejšnjega odstavka in predlogu sklepa iz šestega odstavka tega člena.
(10) O sklepu glede predloga Sveta predsednik državnega zbora obvesti predsednika Sveta in državni svet.
i) Obravnava prošnje za pristop k Evropski uniji
154.r člen
Kadar Svet EU obvesti državni zbor o prošnji posamezne države za članstvo v EU, se ta z njo seznani na svoji prvi naslednji seji po prejemu obvestila.
j) Sodelovanje v mehanizmih ocenjevanja izvajanja politik EU v okviru območja svobode, varnosti in pravice
154.s člen
Kadar Svet EU obvesti državni zbor o vsebini in rezultatih ocenjevanja izvajanja politik EU iz naslova območja svobode, varnosti in pravice v skladu s členom 70 PDEU, se ta z njimi seznani na svoji prvi naslednji seji po prejemu obvestila.«.
KONČNA DOLOČBA
10. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-02/10-180/11
Ljubljana, dne 20. decembra 2010
EPA 1343-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost