Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2010 z dne 8. 1. 2010

Kazalo

1. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2, stran 1.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena, 7., 32. in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO in 127/06 - ZJZP) in tretjega odstavka 148. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A in 70/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2
1. člen
V Uredbi o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2 (Uradni list RS, št. 134/06) se v četrtem odstavku 14. člena številka »II.« nadomesti s številko »I.«.
2. člen
V 1. in 2. točki 24. člena se besedilo »pristojne veterinarske službe« nadomesti z besedilom »Veterinarske uprave Republike Slovenije«.
Za 3. točko se pika nadomesti z vejico in doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. kot imetnik poginule ali usmrčene hišne živali preda truplo te živali v sežig v odobreno sežigalnico v skladu z 12. členom Uredbe 1774/2002/ES, pri čemer morajo biti izpolnjeni pogoji za prevoz, ravnanje in odstranjevanje iz navedene uredbe. V primeru ugotavljanja vzroka pogina je potrebno s truplom hišne živali ravnati v skladu s predpisom, ki določa pogoje za zbiranje, prevoz, skladiščenje, ravnanje, uporabo in odstranjevanje živalskih trupel kot vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter da imetnik žival odjavi v skladu z zakonom, ki ureja veterinarska merila skladnosti.«.
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-51/2009/4
Ljubljana, dne 30. decembra 2009
EVA 2009-2511-0117
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti