Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009

Kazalo

4286. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1D), stran 13020.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (ZBan-1D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. novembra 2009.
Št. 003-02-10/2009-13
Ljubljana, dne 30. novembra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O BANČNIŠTVU (ZBan-1D)
1. člen
V Zakonu o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08 in 19/09) se na koncu 4. točke 2. člena za vejico doda besedilo, ki se glasi: »zadnjič spremenjena z Direktivo 2009/14/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o spremembah Direktive 94/19/ES o sistemih zajamčenih vlog glede stopnje kritja in rokov za izplačilo (UL L št. 68 z dne 13. 3. 2009, str. 3),«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se črta 4. točka, dosedanje 5., 6., 7., 8. in 9. točka postanejo 4., 5., 6., 7. in 8. točka.
3. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pojmi plačilne storitve, storitve upravljanja plačilnih sistemov in elektronski denar imajo enak pomen, kakor je opredeljen v zakonu, ki ureja plačilne storitve.«.
4. člen
V 10. členu se 4. in 5. točka spremenita tako, da se glasita:
»4. plačilne storitve in storitve izdajanja elektronskega denarja,
5. izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (na primer potovalnih čekov in bančnih menic), v delu, v katerem ta storitev ni vključena v storitev iz 4. točke tega člena,«.
5. člen
V prvem odstavku 11. člena se v 2. točki črta besedilo »po ZPlaP«.
6. člen
V tretjem odstavku 97. člena se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. smiselno 1. in 2. točka prvega odstavka 210. člena, drugi odstavek 210. člena, šesti odstavek 213. člena, 224. in 311. člen tega zakona.«.
7. člen
Prvi odstavek 104. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za banko tretje države, ki je v Republiki Sloveniji ustanovila podružnico, se smiselno uporabljajo 1. in 2. točka prvega odstavka 210. člena, drugi odstavek 210. člena in šesti odstavek 213. člena tega zakona.«.
8. člen
Na koncu 4. točke 164. člena se za vejico doda besedilo »ali v kateri je oseba iz 1., 2. ali 3. točke tega člena ali njen ožji družinski član posredno ali neposredno imetnik delnic, na podlagi katerih ima najmanj 10 odstotkov glasovalnih pravic ali najmanj 10-odstotni delež v kapitalu,«.
9. člen
V 204. členu se črta tretji odstavek.
10. člen
V 211. členu se črta drugi odstavek.
11. člen
Šesti odstavek 213. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Podružnica banke države članice ali banke tretje države mora na svojih spletnih straneh objaviti revidirane računovodske izkaze in revidirane konsolidirane računovodske izkaze banke države članice ali banke tretje države skupaj z mnenjema revizorja najpozneje v 15 dneh po izteku roka za javno objavo v državi sedeža banke.«.
12. člen
V 223. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Pri opravljanju svojih nalog in pristojnosti na področju nadzora bančnega poslovanja Banka Slovenije poleg navodil in priporočil, ki so jih sprejeli odbori EU-nadzornikov, upošteva tudi morebiten vpliv na finančno stabilnost držav članic.«.
13. člen
V 230.a členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Banka Slovenije s svojim delovanjem na področju nadzora bančnega poslovanja spodbuja sodelovanje med nadzornimi organi držav članic, zlasti izmenjavo vseh pomembnih informacij med nadzornimi organi države sedeža in države gostiteljice.«.
14. člen
310. člen se spremeni tako, da se glasi:
»310. člen
(zajamčena vloga)
(1) Vloga je skupno stanje vseh terjatev fizične ali pravne osebe do banke na podlagi:
1. pogodbe o vodenju transakcijskega računa,
2. hranilne vloge,
3. denarnega depozita, ali
4. potrdila o depozitu oziroma blagajniškega zapisa, če sta izdana kot imenski vrednostni papir.
(2) Neto stanje vloge posamezne osebe je stanje vloge te osebe, zmanjšano za neporavnane obveznosti te osebe do banke, ki so dospele pred dnem začetka stečaja nad banko. Če ob začetku stečaja nad banko obstaja nedospela terjatev banke do imetnika vloge, se za to terjatev do višine zneska iz tretjega odstavka tega člena ne uporabljajo pravila zakona, ki ureja stečaj gospodarskih družb, o pobotu, ki nastane z začetkom stečaja.
(3) Zajamčena vloga po tem zakonu je neto stanje vloge posamezne osebe do skupne višine 50.000 eurov na dan začetka stečaja nad banko.
(4) Ne glede na tretji odstavek tega člena niso zajamčene vloge, ki se glasijo na prinosnika. Kot vloga na prinosnika se šteje tudi vloga na podlagi računa, ki ga odpre banka imetniku za račun ene ali več drugih oseb, če banka pred dnem začetka stečaja ni pridobila ustreznih podatkov za identifikacijo dejanskih upravičencev.
(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena niso zajamčene vloge naslednjih oseb:
1. drugih bank in finančnih družb, ki so jih vložile v svojem imenu in za svoj račun,
2. vloge v zvezi s posli, zaradi katerih je bil imetnik vloge pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje pranja denarja,
3. vloge držav, centralnih bank in lokalnih skupnosti ter vloge pravnih oseb, ki so neposredni ali posredni uporabniki državnega ali občinskega proračuna,
4. vloge članov uprave in nadzornega sveta banke ter njihovih ožjih družinskih članov,
5. vloge delničarjev banke, ki imajo najmanj 5-odstotni delež v kapitalu banke ali glasovalnih pravicah,
6. vloge pravnih oseb, ki so podrejene družbe banke,
7. vloge članov uprave in nadzornega sveta oziroma drugega organa vodenja ali nadzora pravnih oseb iz 5. in 6. točke tega odstavka in njihovih ožjih družinskih članov,
8. vloge, ki se glede na svoje lastnosti upoštevajo pri izračunu kapitala banke,
9. vloge pravnih oseb, ki so velike oziroma srednje družbe po ZGD-1 in
10. vloge kolektivnih naložbenih podjemov, vloge pokojninskih skladov in vloge kritnih skladov zavarovalnic.
(6) Vloga na podlagi računa, ki ga odpre banka v imenu dveh ali več oseb (skupni račun), se upošteva pri izračunu zajamčene vloge posamezne osebe v deležu, ki pripada tej osebi na vlogi skupnega računa. Če deleži oseb na vlogi skupnega računa niso določeni, se šteje, da so njihovi deleži enaki.
(7) Vloga na podlagi računa, ki ga odpre banka imetniku za račun ene ali več drugih oseb (skrbniški računi), se upošteva pri izračunu zajamčene vloge osebe, ki je dejanski upravičenec iz naslova vloge, v deležu, ki pripada tej osebi na vlogi skrbniškega računa, če je banka pred dnem začetka stečaja pridobila ustrezne podatke za identifikacijo dejanskih upravičencev.
(8) Vloge iz 10. točke petega odstavka tega člena se ne obravnavajo kot skrbniški računi iz sedmega odstavka tega člena.
(9) Ne glede na druge določbe tega člena je v celoti zajamčena vloga na podlagi računa rezervnega sklada v skladu z zakonom, ki ureja stanovanjska razmerja, in depozitov, ki jih naloži upravnik večstanovanjske stavbe iz sredstev rezervnega sklada te večstanovanjske stavbe.
(10) Ne glede na četrti in sedmi odstavek tega člena se vloga na podlagi fiduciarnega denarnega računa, ki ga odpre banka notarju v skladu z zakonom, ki ureja notarsko hrambo oziroma odvetniku v skladu z zakonom, ki ureja odvetništvo, upošteva pri izračunu zajamčene vloge osebe, ki je upravičenec na podlagi notarske oziroma odvetniške hrambe, če notar oziroma odvetnik banki v 8 dneh po začetku stečaja predloži ustrezne podatke za identifikacijo upravičenca notarske oziroma odvetniške hrambe.
(11) Ne glede na tretji odstavek tega člena višina zajamčene vloge ni omejena do 31. decembra 2010.«.
15. člen
311. člen se spremeni tako, da se glasi:
»311. člen
(objava in oglaševanje informacij o sistemu jamstva za vloge)
(1) Banka mora na svojih javnih spletnih straneh in v vseh prostorih, v katerih posluje s strankami, na vidnem mestu in lahko razumljivo objaviti naslednje informacije:
1. o sistemu jamstva za vloge, v katerega je vključena banka oziroma njene podružnice,
2. o pogojih za uveljavljanje jamstva in
3. o višini in obsegu kritja, ki ga zagotavlja sistem jamstva.
(2) Če vloge posameznih oseb v sistemu zajamčenih vlog, v katerega je vključena banka oziroma njena podružnica, niso zajamčene, mora banka, preden sklene pogodbo, ki je podlaga za takšno vlogo, vlagatelja razumljivo in jasno opozoriti, da ta vloga ni zajamčena.
(3) Banka mora na zahtevo stranke posredovati tudi informacije o pogojih za uveljavljanje pravice do izplačila zajamčenih vlog in o formalnostih, ki jih je treba izpolniti za izplačilo zajamčenih vlog.
(4) Pri oglaševanju bančnih storitev sme banka navesti le, kateremu sistemu zajamčenih vlog pripada, brez navedbe drugih informacij o sistemu zajamčenih vlog (na primer o višini in obsegu jamstva). Za oglaševanje po tem odstavku se ne šteje oglaševanje v poslovnih prostorih banke in na javnih spletnih straneh banke.«.
16. člen
V prvem odstavku 313. člena se številka »22.000« nadomesti s številko: »50.000«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Pri izračunu deleža iz tretjega odstavka tega člena se tudi do roka iz enajstega odstavka 310. člena tega zakona upošteva znesek iz tretjega odstavka 310. člena tega zakona.«.
17. člen
V 314. členu se beseda »drugega« nadomesti z besedo »tretjega«.
18. člen
Za 317. členom se doda nov 317.a člen, ki se glasi:
»317.a člen
(sodelovanje s sistemom zajamčenih vlog države članice in tretje države)
(1) Banka Slovenije sodeluje s sistemom zajamčenih vlog države članice in tretje države, v kateri ima banka podružnico, in s sistemom zajamčenih vlog države članice in tretje države sedeža banke, ki ima podružnico na območju Republike Slovenije.
(2) Banka Slovenije lahko v primeru iz prvega odstavka tega člena sklene sporazum s sistemom zajamčenih vlog, s katerim se določijo pravila in postopki za izplačevanje zajamčenih vlog.«.
19. člen
Besedilo 370. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj in za izdajo dovoljenj, ki jih Banka Slovenije izdaja po uradni dolžnosti, morajo vložniki oziroma prejemniki dovoljenj plačati takso, določeno s tarifo Banke Slovenije.«.
20. člen
V desetem odstavku 390.a člena se v 1. točki beseda »tretjega« nadomesti z besedo »četrtega«.
21. člen
V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 19/09) se v prvem odstavku 78. člena besedilo »do 1. januarja 2010« nadomesti z besedilom »do 1. julija 2010«, za besedo »tretjega« pa se dodata besedi »in četrtega«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
22. člen
Dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje storitev plačilnega prometa po 4. in 5. točki 10. člena zakona, izdana pred uveljavitvijo tega zakona, se po uveljavitvi tega zakona štejejo kot dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje storitev po 4. in 5. točki, kakor sta spremenjeni s 4. členom tega zakona.
23. člen
Banka Slovenije uskladi predpise z določbami tega zakona v treh mesecih po njegovi uveljavitvi.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Sklep o podatkih, ki jih morajo objaviti podružnice bank držav članic (Uradni list RS, št. 28/07).
25. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-03/09-18/17
Ljubljana, dne 20. novembra 2009
EPA 549-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost