Uradni list

Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2009 z dne 4. 12. 2009

Kazalo

4285. Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (ZIUZGK), stran 13019.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (ZIUZGK)
Razglašam Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize (ZIUZGK), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 25. novembra 2009.
Št. 003-02-10/2009-17
Ljubljana, dne 3. decembra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O INTERVENTNIH UKREPIH ZARADI GOSPODARSKE KRIZE (ZIUZGK)
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(omejevanje rasti izdatkov)
S tem zakonom se začasno omejuje rast izdatkov državnega proračuna, proračunov občin, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje, na način, da se zmanjšuje višina uskladitev, določena v zakonu, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom in v zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. S tem zakonom se začasno omejujejo tudi prejemki in plače javnih uslužbencev oziroma javnih uslužbenk (v nadaljnjem besedilu: javni uslužbenci) in funkcionarjev oziroma funkcionark (v nadaljnjem besedilu: funkcionarji) in podaljšuje rok za začetek uporabe določb zakona, ki ureja vrtce.
2. TRANSFERJI IZ PRORAČUNA
2. člen
(usklajevanje transferjev v letu 2010)
Transferji posameznikom in gospodinjstvom, ki se usklajujejo na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 ZVarDod in 71/08) se v letu 2010 usklajujejo v višini polovice v zakonu določenega obsega uskladitve.
3. člen
(začetek uporabe Zakona o vrtcih)
Ne glede na prvo alinejo drugega odstavka 31. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 25/08), se določbe drugega stavka drugega odstavka 29. člena, drugega stavka četrtega odstavka 32. člena, drugega stavka šestega odstavka in devetega odstavka 34. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 25/08) za otroke, ki so dopolnili starost petih let, začnejo uporabljati 1. januarja 2011.
4. člen
(usklajevanje pokojnin in drugih nadomestil ter prejemkov)
Ne glede na 150.a in 150.b člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG in 10/08 – ZVarDod, v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1) se, v letu 2010, pokojnine in drugi prejemki, priznani na podlagi pravic iz 4. in 431. člena ZPIZ-1 (v nadaljnjem besedilu: prejemki) ter osnove, ki se usklajujejo na podlagi ZPIZ-1, pri izplačilu za februar 2010, uskladijo za 50 odstotkov dosežene rasti povprečne plače za leto 2009 v primerjavi s povprečno plačo za koledarsko leto pred tem, pri izplačilu za november 2010, pa se uskladijo za 50 odstotkov dosežene rasti povprečne plače za obdobje januar–september leta 2010 v primerjavi s povprečno plačo za obdobje januar–december 2009.
Prejemki in osnove iz prejšnjega odstavka se v novembru 2010 uskladijo največ za toliko odstotkov, da povprečni mesečni porast najnižje pokojninske osnove, veljavne v letu 2010, po opravljeni februarski in novembrski uskladitvi, v primerjavi z mesečnim povprečjem te osnove, veljavne v letu 2009, ne preseže 50 odstotkov z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj ocenjene rasti povprečne plače za obdobje januar–december 2010 v primerjavi z njenim povprečjem za obdobje januar–december 2009.
Pokojnine in drugi prejemki iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki so urejeni s posebnimi predpisi, usklajujejo pa se v višini in v rokih iz 150.a in 150.b člena ZPIZ-1, se usklajujejo skladno s prvim in drugim odstavkom tega člena.
Višji znesek letnega dodatka iz 136.b člena ZPIZ-1 se v letu 2010 izplača v višini 367,95 eurov, nižji pa 223,55 eurov.
3. PLAČE JAVNIH USLUŽBENCEV IN FUNKCIONARJEV
5. člen
(odprava plačnih nesorazmerij)
Ne glede na šesti odstavek 49.č člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 80/08, 20/09 – ZZZPF, 48/09 in 91/09, v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) se funkcionarjem, odprava nesorazmerij v osnovnih plačah, določena za leto 2010, v letu 2010 ne izvede.
Funkcionarjem iz prejšnjega odstavka se preostanek nesorazmerij v osnovnih plačah odpravi v roku, ki je določen za dokončno odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev.
6. člen
(uskladitev plač in regres za letni dopust)
Ne glede na 5. člen ZSPJS, se vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice, v letu 2010 uskladi tako, da se:
– v primeru, če dejanska rast cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji od decembra 2008 do decembra 2009 preseže predvideno rast cen življenjskih potrebščin (inflacijo) v Republiki Sloveniji v tem obdobju, osnovne plače v mesecu januarju 2010 zvišajo za polovico nastale razlike. Za predvideno rast inflacije se upošteva podatek iz Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj;
– izvede splošna uskladitev osnovnih plač, določenih v prilogi 1 ZSPJS s 1. 7. 2010 v višini polovice stopnje rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, predvidene v Pomladanski napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj.
Javnim uslužbencem iz 7. člena tega zakona in funkcionarjem se v letu 2010 izplača regres za letni dopust v višini 692,00 eurov.
7. člen
(redna delovna uspešnost)
Ne glede na določbe ZSPJS javnim uslužbencem in funkcionarjem v letu 2010 ne pripada del plače za redno delovno uspešnost.
8. člen
(povečan obseg dela)
Ne glede na prvi odstavek 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08 in 89/08) in splošnih aktov, ki urejajo plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence v drugih državnih organih, lahko v letu 2010, višina dela plače javnega uslužbenca za plačilo delovne uspešnosti pri opravljanju rednih delovnih nalog uporabnika proračuna ali projekta, načrtovanega v okviru sprejetega finančnega načrta uporabnika proračuna znaša največ 20 odstotkov njegove osnovne plače. Če se javnemu uslužbencu izplačuje del plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, lahko del plače znaša skupno (iz obeh naslovov) največ 30 odstotkov njegove osnovne plače.
Javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09 in 61/09), se del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v letu 2010 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence.
Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko, v letu 2010, uporabniki proračuna porabijo največ 60 odstotkov sredstev iz prihrankov določenih v 22.d členu ZSPJS.
4. KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2010 in preneha veljati 31. decembra 2010.
Št. 411-07/09-37/29
Ljubljana, dne 25. novembra 2009
EPA 611-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti