Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2009 z dne 23. 10. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2009 z dne 23. 10. 2009

Kazalo

3713. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke, ki jo povzroča virus Plum pox virus, stran 11192.

Na podlagi šestega odstavka 10. člena, tretjega odstavka 12. člena, prve, tretje in četrte alineje 73. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke, ki jo povzroča virus Plum pox virus
1. člen
V Pravilniku o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke, ki jo povzroča virus Plum pox virus (Uradni list RS, št. 18/02, 48/04, 68/05 in 30/07) se v 2. členu za deveto alinejo črta pika in se doda deseta alineja, ki se glasi:
»– zavarovani prostor je enota pridelave gostiteljskih rastlin, na kateri se zagotovijo razmere, ki onemogočajo dostop žuželkam, ki prenašajo rastlinske bolezni.«.
2. člen
V prvem odstavku 8. člena se število »1000« nadomesti s številom »500«.
Za tretjim odstavkom se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena varovalni pas za drevesnico ali matični nasad ni potreben, če je drevesnica ali matični nasad v zavarovanem prostoru, ki izpolnjuje zahteve za zavarovani prostor iz 17.a člena tega pravilnika.«.
3. člen
Za četrtim odstavkom 15. člena se doda peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Če zavarovani prostor ne izpolnjuje več zahtev iz prvega odstavka 17.a člena tega pravilnika, Uprava v skladu z 19. členom tega pravilnika dovoli uporabo sadik, podlag in cepičev gostiteljskih rastlin v tem prostoru, če so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 7. člena in iz prvega odstavka 8. člena tega pravilnika oziroma iz prvega odstavka tega člena.«.
4. člen
V tretjem odstavku 16. člena se število »1000« nadomesti s številom »500«.
5. člen
Drugi odstavek 17. člena se črta.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
6. člen
Za 17. členom se doda 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen
(posebni pogoji in ukrepi v zavarovanem prostoru)
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena lahko Uprava na podlagi prijave lokacije imetniku gostiteljskih rastlin dovoli sajenje drevesnice ali matičnega nasada gostiteljskih rastlin v zavarovanem prostoru brez vzpostavitve varovalnega pasu, če zavarovani prostor zagotavlja gostiteljskim rastlinam zaščito pred okužbami iz okolja. Za zavarovani prostor je treba:
– preprečiti dostop žuželkam in drugim prenašalcem rastlinskih bolezni do gostiteljskih rastlin,
– vzpostaviti najmanj 3 m širok pas, ki je brez vseh rastlin ali pa je zatravljen in redno pokošen,
– upoštevati smernice za zavarovani prostor, ki so dosegljive pri Upravi in na njeni spletni strani http://www.furs.si (v nadaljnjem besedilu: smernice).
(2) Zavarovani prostor iz prejšnjega odstavka se šteje za neokuženo mesto pridelave.
(3) V matični nasad iz prvega odstavka tega člena sme imetnik gostiteljskih rastlin posaditi gostiteljske rastline, ki so bile pridobljene po certifikacijski shemi, ki je uradno sprejeta v državi izvora in je bilo z uradnimi testiranji ugotovljeno, da v njih ni navzoča šarka.
(4) Če namerava imetnik gostiteljskih rastlin v matični nasad iz prvega odstavka tega člena naknadno dosaditi gostiteljske rastline, jih mora predhodno gojiti celotno rastno dobo izolirano v drugem zavarovanem prostoru pod uradnim nadzorom, da se preveri morebitna navzočnost škodljivih organizmov.
(5) Pri delu v zavarovanem prostoru mora imetnik izvajati higienske ukrepe, opredeljene v smernicah iz prvega odstavka tega člena.«.
7. člen
V prvem odstavku 19. člena se besedilo »tretjega in četrtega odstavka 13. člena ter tretjega odstavka 14. člena« nadomesti z besedilom »tretjega in četrtega odstavka 13. člena, tretjega odstavka 14. člena ter petega odstavka 15. člena«.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-283/2009
Ljubljana, dne 6. oktobra 2009
EVA 2009-2311-0131
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost