Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2009 z dne 30. 1. 2009

Kazalo

208. Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo, stran 610.

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena, šestega odstavka 64.p člena in v zvezi s 24. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) ter drugega odstavka 3. člena, 7., 32. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba ureja organizacijo in način izvajanja gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo (v nadaljnjem besedilu: gospodarska javna služba), s tem da določa:
– naloge, pravice in obveznosti izvajalca gospodarske javne službe (v nadaljnjem besedilu: organizator trga),
– organizacijsko zasnovo opravljanja gospodarske javne službe,
– način in pogoje zagotavljanja posameznih nalog, ki sestavljajo gospodarsko javno službo,
– pravice in obveznosti udeležencev organiziranega trga z električno energijo,
– način financiranja gospodarske javne službe.
(2) Ta uredba hkrati predstavlja koncesijski akt za izvajanje gospodarske javne službe.
2. člen
(naloge gospodarske javne službe)
(1) Gospodarska javna služba obsega naslednje naloge:
– upravljanje bilančne sheme organiziranega trga z električno energijo,
– evidentiranje pogodb o članstvu v bilančni shemi, odprtih pogodb in zaprtih pogodb,
– izvajanje izravnalnega trga z električno energijo,
– izvajanje dejavnosti Centra za podpore,
– izvajanje bilančnega obračuna,
– zbiranje in objava podatkov za zagotavljanje preglednosti delovanja organiziranega trga z električno energijo in
– izvajanje obračuna in finančne poravnave poslov, povezanih z nalogami iz prejšnjih alinei.
(2) Poleg nalog iz prvega odstavka tega člena lahko organizator trga opravlja samo še naloge informiranja in izobraževanja v zvezi z dejavnostjo gospodarske javne službe.
3. člen
(nepretrganost)
Organizator trga gospodarsko javno službo po tej uredbi opravlja nepretrgano.
4. člen
(pomen izrazov)
(1) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
– bilančna podskupina: je skupina članov bilančne sheme, vrh katere predstavlja odgovorni bilančne podskupine, pod katerim se lahko zvrstijo hierarhično nižji člani bilančne podskupine. Bilančna podskupina se ustanovi na podlagi pogodbe o izravnavi za namene dobave izravnalne energije in finančne poravnave v primeru neizravnane bilance;
– bilančna pripadnost: je pripadnost prevzemno predajnega mesta posameznemu članu bilančne sheme, ki se ustanovi z evidentiranjem odprte pogodbe;
– bilančna skupina: je skupina članov bilančne sheme, vrh katere predstavlja odgovorni bilančne skupine, pod katerim se lahko zvrstijo hierarhično nižji člani bilančne skupine. Bilančna skupina se ustanovi na podlagi bilančne pogodbe ali sklepa organizatorja trga za namene dobave izravnalne energije, poslovanja odgovornega bilančne skupine na organiziranem trgu z ureditvijo bilančne odgovornosti, obvladovanja in upravljanja s tveganji odstopanj odgovornega in hierarhično nižjih članov bilančne skupine;
– bilančne pogodbe: so pravni posli in druga razmerja, s katerimi pravna ali fizična oseba z organizatorjem trga uredi dobavo izravnalne energije in finančno poravnavo odstopanj v primeru neizravnane bilance, s čimer se pravna ali fizična oseba uvrsti v bilančno shemo kot odgovorni bilančne skupine in pridobi status člana bilančne sheme;
– člani bilančne sheme: so odgovorni bilančnih skupin in odgovorni bilančnih podskupin;
– depozitni račun: je poseben transakcijski račun odprt pri poravnalni banki, na katerem se vodijo v denarju vplačana zahtevana finančna kritja;
– distribucijsko območje: je del distribucijskega omrežja, ki ga sistemski operater distribucijskega omrežja prenese v upravljanje na zunanjega izvajalca;
– eko skupina: je bilančna skupina ali podskupina s posebnim statusom, ki jo Center za podpore ustanovi v skladu s pravili za delovanje organiziranega trga z električno energijo za namene ureditve izravnave razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo ter prodaje električne energije, prevzete od udeležencev podporne sheme, ki so upravičeni do zagotovljenega odkupa;
– evidentiranje: je vpis pravno relevantnih dejstev pogodbenih in navidezno pogodbenih odnosov članov bilančne sheme v register organiziranega trga;
– hierarhično nižji član bilančne skupine: je vsak hierarhično nižji član bilančne skupine, vključno s hierarhično nižjimi člani posameznih bilančnih podskupin;
– obračunski interval: je osnovna časovna enota bilančnega obračuna. Določi ga sistemski operater prenosnega omrežja;
– obračunsko obdobje: je časovno obdobje, za katerega se izvaja bilančni obračun. Določi ga organizator trga;
– odgovorni bilančne podskupine: je pravna ali fizična oseba, ki s sklenitvijo pogodbe o izravnavi ustanovi bilančno podskupino in je zanjo odgovorna hierarhično nadrejenemu članu bilančne sheme in organizatorju trga v procesu prijave zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi, v procesu izravnave odstopanj električne energije ter v procesu izmenjave potrebnih informacij z organizatorjem trga;
– odgovorni bilančne skupine: je pravna ali fizična oseba, ki s sklenitvijo bilančne pogodbe ustanovi bilančno skupino in je zanjo odgovorna organizatorju trga v procesu prijave zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi, procesu izravnave odstopanj električne energije ter procesu izmenjave potrebnih informacij z organizatorjem trga;
– organizirani trg: je trg z električno energijo Republike Slovenije;
– podpore: so spodbude, namenjene proizvodnji električne energije iz proizvodnih naprav na obnovljive vire in proizvodnih naprav s soproizvodnjo z visokim izkoristkom, ki izpolnjujejo predpisane pogoje ter se izvajajo v obliki zagotovljenega odkupa proizvedene električne energije in v obliki obratovalnih podpor;
– podporna shema: je shema podpor proizvajalcem električne energije iz proizvodnih naprav na obnovljive vire in proizvodnih naprav s soproizvodnjo z visokim izkoristkom, ki izpolnjujejo predpisane pogoje ter jo izvaja Center za podpore;
– pogodba o zagotavljanju podpor: je pogodba, s katero proizvajalec električne energije za proizvodno napravo na obnovljive vire ali proizvodno napravo s soproizvodnjo z visokim izkoristkom, ki izpolnjuje predpisane pogoje, pridobi status udeleženca podporne sheme;
– pogodbe o članstvu v bilančni shemi: so bilančne pogodbe in pogodbe o izravnavi, na podlagi katerih organizator trga fizično ali pravno osebo uvrsti v bilančno shemo;
– pogodbe o izravnavi: so pravni posli in druga razmerja, s katerimi pravna ali fizična oseba s članom bilančne sheme uredi dobavo izravnalne energije in poravnavo v primeru neizravnane bilance, s čimer se pravna ali fizična oseba uvrsti v bilančno shemo kot odgovorni bilančne podskupine in pridobi status člana bilančne sheme;
– poravnalna banka: je izbrana komercialna banka, pri kateri ima organizator trga odprt poravnalni in depozitni račun;
– poravnalni račun: je transakcijski račun pri poravnalni banki, preko katerega se izvaja denarna poravnava;
– prilivi in odlivi: so količine kupljene in prodane električne energije po zaprtih pogodbah, odprtih pogodbah in pogodbah o izravnavi na organiziranem trgu z električno energijo;
– TISOT: je računalniško podprt Tehnično informacijski sistem organizatorja trga, ki omogoča izmenjavo podatkov z organizatorjem trga;
– udeleženec podporne sheme: je proizvajalec električne energije iz proizvodnih naprav na obnovljive vire in proizvodnih naprav s soproizvodnjo z visokim izkoristkom, ki je upravičen do podpore za proizvedeno električno energijo;
– udeleženec trga: je pravna ali fizična oseba, ki posluje na organiziranem trgu z električno energijo.
(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo pomen, kot ga določajo Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08; v nadaljnjem besedilu: Energetski zakon) in na njegovi podlagi izdani predpisi.
5. člen
(organizator trga)
(1) Organizirani trg z električno energijo v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: organizirani trg) upravlja organizator trga kot izvajalec gospodarske javne službe.
(2) Organizator trga je dolžan omogočiti aktivno poslovanje na organiziranem trgu z električno energijo vsakemu udeležencu organiziranega trga z električno energijo, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima ustrezno licenco za opravljanje energetske dejavnosti, če je taka licenca predpisana z Energetskim zakonom ali na njegovi podlagi izdanim predpisom, in
– izpolnjuje pogoje za sklenitev pogodbe o članstvu v bilančni shemi, določene s pravili za delovanje organiziranega trga z električno energijo.
6. člen
(udeleženci organiziranega trga)
(1) Udeleženci organiziranega trga so:
– proizvajalci,
– odjemalci,
– trgovci, tržni zastopniki in tržni posredniki,
– dobavitelji,
– energetska borza in
– izvajalci gospodarskih javnih služb iz 20. člena Energetskega zakona v okviru in za namene izvajanja gospodarskih javnih služb.
(2) Proizvajalec je lastnik oziroma nosilec prevzemno predajnega mesta, ki oddaja električno energijo v elektroenergetsko omrežje.
(3) Odjemalec je lastnik oziroma nosilec prevzemno predajnega mesta, ki odjema električno energijo iz elektroenergetskega omrežja.
(4) Trgovec je oseba, ki kupuje in prodaja električno energijo samo po zaprtih pogodbah.
(5) Tržni zastopnik je oseba, ki na organiziranem trgu zastopa udeleženca organiziranega trga.
(6) Tržni posrednik je oseba, ki posreduje pri sklepanju pogodb za oskrbo z električno energijo.
(7) Dobavitelj je oseba, ki ima status člana bilančne sheme in sklenjeno odprto pogodbo s proizvajalcem ali odjemalcem.
(8) Udeleženci organiziranega trga, ki želijo aktivno poslovati na organiziranem trgu in s tem prevzeti odgovornost za izravnavo odstopanj in finančno poravnavo bilančnega obračuna v primeru neizravnane bilance, se morajo uvrstiti v bilančno shemo.
(9) Organizator trga je dolžan skleniti bilančno pogodbo z vsakim udeležencem organiziranega trga oziroma na podlagi pogodbe o izravnavi uvrstiti v bilančno shemo vsakega udeleženca trga, ki izpolnjuje pogoje, predpisane z Energetskim zakonom, to uredbo in pravili za delovanje organiziranega trga z električno energijo.
(10) Organizator trga lahko s pisnim sklepom uvrsti v bilančno shemo udeleženca organiziranega trga, če je njegovo članstvo v bilančni shemi obvezno na podlagi Energetskega zakona.
II. ORGANIZIRANI TRG Z ELEKTRIČNO ENERGIJO
7. člen
(poslovanje na organiziranem trgu)
(1) Na organiziranem trgu se posluje:
– s pogodbami o članstvu v bilančni shemi,
– z odprtimi in zaprtimi pogodbami neposredno, posredno preko posrednikov ali na energetski borzi,
– na terminskem, dnevnem in znotraj-dnevnem trgu,
– na izravnalnem trgu in drugih trgih sistemskih storitev.
(2) Temeljne vrste pravnih razmerij na organiziranem trgu predstavljajo naslednje pogodbe:
– pogodbe o članstvu v bilančni shemi,
– odprte pogodbe in
– zaprte pogodbe.
III. BILANČNA SHEMA
8. člen
(bilančna shema)
(1) Bilančna shema je hierarhična ureditev organiziranega trga.
(2) V bilančni shemi so razmerja med člani bilančne sheme ter vodenje bilanc prilivov in odlivov članov bilančne sheme enolično določeni s pogodbami o članstvu v bilančni shemi.
(3) Vrh bilančne sheme opredeljujejo bilančne pogodbe, sklenjene z organizatorjem trga.
9. člen
(članstvo v bilančni shemi)
(1) Član bilančne sheme je vsaka fizična ali pravna oseba, ki jo organizator trga enolično uvrsti v bilančno shemo na zahtevo in na podlagi sklenjene pogodbe o članstvu v bilančni shemi ali s pisnim sklepom.
(2) Pogodbe o članstvu v bilančni shemi so bilančne pogodbe in pogodbe o izravnavi.
(3) Vsaka fizična ali pravna oseba se lahko v bilančno shemo uvrsti kot član bilančne sheme le z eno bilančno pogodbo ali eno pogodbo o izravnavi, razen izvajalcev gospodarskih javnih služb iz 20. člena Energetskega zakona, ki lahko za potrebe izvajanja posameznih nalog iz obsega dejavnosti gospodarskih javnih služb poleg obvezne ustanovitve lastne bilančne skupine oblikujejo ločene bilančne podskupine.
(4) Sistemski operaterji omrežij so člani bilančne sheme v okviru izvajanja dejavnosti gospodarske javne službe sistemskega operaterja omrežja.
(5) Organizator trga je član bilančne sheme v okviru izvajanja gospodarske javne službe organiziranje trga z električno energijo.
(6) Izvajalec dejavnosti energetske borze je član bilančne sheme za namene zagotavljanja izravnanosti bilance poslov, sklenjenih na energetskih borzi.
(7) Organizator trga lahko za namene izvajanja posameznih nalog iz obsega gospodarske javne službe ustanovi posamezne člane bilančne sheme s posebnim statusom.
10. člen
(kategoriji članstva v bilančni shemi)
(1) Člani v bilančni shemi so:
– odgovorni bilančne skupine na podlagi sklenjene bilančne pogodbe z organizatorjem trga ali sklepa organizatorja trga in
– odgovorni bilančne podskupine na podlagi sklenjene pogodbe o izravnavi z odgovornim bilančne skupine ali podskupine ali sklepa organizatorja trga.
(2) Bilančne skupine in podskupine sestavljajo odgovorni bilančne skupine oziroma podskupine ter hierarhično nižji člani bilančne skupine oziroma podskupine.
11. člen
(odprte pogodbe)
(1) Odprte pogodbe so pravni posli in druga razmerja, ki določajo bilančno pripadnost prevzemno predajnih mest.
(2) Odprte pogodbe so pogodbe o dobavi in navidezne odprte pogodbe.
(3) Pogodba o dobavi je odprta pogodba, ki jo skleneta dobavitelj in lastnik oziroma nosilec prevzemno predajnega mesta kot odjemalec ali proizvajalec, katere predmet je dobava oziroma prevzem električne energije na prevzemno predajnih mestih, določenih v pogodbi, s čimer se določi pripadnost dobavitelju.
(4) Dobavitelj mora na podlagi pogodbe o dobavi na prevzemno predajno mesto, na katerega se pogodba o dobavi nanaša, dobaviti vso električno energijo, ki jo ta porabi, oziroma prevzeti vso električno energijo, ki jo ta proizvede.
(5) Dobavitelj je lahko le pravna ali fizična oseba, ki ima status člana bilančne sheme in ima ustrezno licenco za opravljanje energetske dejavnosti.
(6) Kot navidezne odprte pogodbe se štejejo:
– dejstvo, da je lastnik oziroma nosilec prevzemno predajnega mesta sistemski operater omrežja,
– dejstvo, da prevzemno predajno mesto razmejuje ali dve omrežji, ki ju upravljata različna sistemska operaterja omrežij, ali dve distribucijski območji, ki ju upravlja isti sistemski operater distribucijskega omrežja,
– obvestilo o lastni oskrbi,
– nastop posledic zasilne oskrbe v evidenci odprtih pogodb,
– nastop posledic nujne oskrbe v evidenci odprtih pogodb.
(7) Obvezne sestavine odprtih pogodb, nastop posledic začetka in prenehanja veljavnosti odprtih pogodb v evidenci odprtih pogodb uredi organizator trga s pravili za delovanje organiziranega trga z električno energijo.
12. člen
(zaprte pogodbe)
(1) Zaprta pogodba je pravni posel in drugo razmerje med člani bilančne sheme organiziranega trga, pri katerem je količina dobavljene električne energije v relevantnem časovnem obdobju fiksno določena za vsak obračunski interval.
(2) Zaprte pogodbe lahko sklepa le pravna ali fizična oseba, ki ima status člana bilančne sheme.
(3) Zaprte pogodbe so zaprte pogodbe in navidezne zaprte pogodbe.
(4) Zaprte pogodbe so:
– pogodbe, ki jih član bilančne sheme sklene z drugim članom bilančne sheme za dobavo električne energije znotraj Republike Slovenije, ali
– pogodbe, ki jih član bilančne sheme sklene za dobavo električne energije z uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti z udeležencem sosednjega trga in ki vključujejo tudi uporabo pravic čezmejnega prenosa (v nadaljnjem besedilu: čezmejna pogodba).
(5) Navidezne zaprte pogodbe so:
– prijava čezmejnega prenosa električne energije člana bilančne sheme z uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti, pri čemer električno energijo čez mejo prevzame isti član bilančne sheme kot udeleženec sosednjega trga (v nadaljnjem besedilu: čezmejni prenos), in
– posledice izključitve člana bilančne sheme v evidenci zaprtih pogodb.
13. člen
(obveznost odprte pogodbe)
(1) Vsako prevzemno predajno mesto mora pripadati enemu članu bilančne sheme na podlagi ene odprte pogodbe, razen prevzemno predajna mesta med omrežji različnih sistemskih operaterjev omrežij, ki pripadajo dvema članoma bilančne sheme.
(2) Bilančna pripadnost prevzemno predajnega mesta se ustanovi z evidentiranjem odprte pogodbe.
(3) Če je udeleženec organiziranega trga lastnik oziroma nosilec več prevzemno predajnih mest, lahko odprte pogodbe, ki se nanje nanašajo, sklene kot odjemalec oziroma proizvajalec z različnimi dobavitelji. V tem primeru posamezna prevzemno predajna mesta enega udeleženca organiziranega trga pripadajo različnim članom bilančne sheme.
IV. EVIDENTIRANJE POGODB
14. člen
(register organiziranega trga)
(1) Pogodbe o članstvu v bilančni shemi, odprte pogodbe in zaprte pogodbe se evidentirajo v registru organiziranega trga (v nadaljnjem besedilu: register) v skladu s pravili za delovanje organiziranega trga z električno energijo.
(2) Register zajema evidence organizatorja trga in evidence sistemskih operaterjev.
(3) Register je temeljni element organiziranega trga, na podlagi katerega se vrši izpolnitev blagovnega dela sklenjenih poslov z električno energijo.
(4) Pogodbe iz prvega odstavka tega člena, ki niso evidentirane v registru v skladu s pravili za delovanje organiziranega trga z električno energijo, se štejejo za neobstoječe.
15. člen
(evidenca pogodb o članstvu v bilančni shemi)
(1) Evidenca pogodb o članstvu v bilančni shemi je enolična evidenca veljavno evidentiranih bilančnih pogodb in pogodb o izravnavi, katere sestavni del sta seznam članov bilančne sheme in bilančna shema.
(2) Evidenco pogodb o članstvu v bilančni shemi in z njimi povezane podatke vodi organizator trga.
(3) Seznam članov bilančne sheme po kategorijah članstva se tekoče objavlja na spletnih straneh organizatorja trga.
16. člen
(evidenca odprtih pogodb)
(1) Evidenca odprtih pogodb je enolična evidenca veljavno evidentiranih odprtih pogodb, katere sestavna dela sta seznam prevzemno predajnih mest in njihova pripadnost posameznemu članu bilančne sheme.
(2) Evidenco odprtih pogodb in z njimi povezane podatke vodijo sistemski operaterji omrežij.
(3) Vsaka odprta pogodba mora biti prijavljena sistemskim operaterjem omrežij, na katerih omrežja so prevzemno predajna mesta, na katere se odprta pogodba nanaša, priključena.
(4) Sistemski operaterji omrežij morajo organizatorju trga omogočiti stalen in nepretrgan dostop do evidence odprtih pogodb, vseh sprememb v evidenci odprtih pogodb in z njimi povezanimi podatki.
(5) Sistemski operater omrežja mora zagotavljati sledljivost sprememb v evidenci odprtih pogodb na način, da je omogočena podrobna revizija:
– vnosa sprememb v evidenco (zgodovina sprememb evidence) in
– datumov veljavnosti posameznih podatkov, vpisanih v evidenco (zgodovina stanja, ki ga evidenca izpričuje), za vsak posamezni vnos v evidenco.
17. člen
(izvršitev menjave bilančne pripadnosti prevzemno predajnega mesta)
(1) Do menjave bilančne pripadnosti prevzemno predajnih mest pride v naslednjih primerih:
– določitev bilančne pripadnosti prevzemno predajnega mesta na podlagi sklenitve pogodbe o dobavi ali obvestila o lastni oskrbi, ki do tedaj ni bilo oskrbovano, ali
– redna menjava bilančne pripadnosti na podlagi nove odprte pogodbe.
(2) Izvršitev menjave pripadnosti prevzemno predajnih mest učinkuje na bilančno shemo z nastopom izvršilnega dne, določenega v evidenci odprtih pogodb.
18. člen
(evidenca zaprtih pogodb)
(1) Evidenca zaprtih pogodb je enolična evidenca veljavno evidentiranih zaprtih pogodb.
(2) Evidenco zaprtih pogodb in vse z njimi povezane podatke vodi organizator trga.
(3) Vsako poseganje sistemskih operaterjev omrežij v pravice in obveznosti članov bilančne sheme, ki izhajajo iz evidentiranih zaprtih in odprtih pogodb, v primerih omejevanja obtežb, zmanjševanja izmenjave električne energije med člani bilančne sheme, redukcij in preklica pravic uporabe čezmejnih prenosnih zmogljivosti, se uredi z vpisom prilivov in odlivov v obliki zaprtih pogodb v bilance članov bilančne sheme.
(4) Vsak vpis prilivov ali odlivov v bilanci člana bilančne sheme iz prejšnjega odstavka mora imeti recipročno nasproten vpis v bilanci sistemskih operaterjev.
19. člen
(zaprte pogodbe z uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti)
(1) Evidenca zaprtih pogodb z uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti je seznam evidentiranih zaprtih pogodb z uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti na vsaki posamezni meji regulacijskega območja slovenskega sistemskega operaterja prenosnega omrežja.
(2) Zaprte pogodbe z uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti mora organizatorju trga prijaviti stranka, ki je vključena v bilančno shemo. Pogoj za prijavo čezmejne pogodbe je dokazilo o pravici do uporabe čezmejne prenosne zmogljivosti, ki ga izdaja sistemski operater prenosnega omrežja.
(3) Sistemski operater prenosnega omrežja pri sosednjem operaterju tistega prenosnega omrežja, na katerega se čezmejna pogodba nanaša, preveri pravico tuje pravne osebe do sklepanja čezmejne pogodbe.
(4) Sistemski operater prenosnega omrežja vodi evidenco pravic do uporabe podeljenih čezmejnih prenosnih zmogljivosti in jo posreduje organizatorju trga.
(5) Zaprte pogodbe z uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti se lahko sklepajo tudi na energetski borzi.
(6) Pri sklepanju zaprte pogodbe z uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti na borzi mora sistemski operater prenosnega omrežja na zahtevo organizatorja trga pred začetkom avkcije ali drugega tržnega srečanja preveriti ali potrditi pravico do uporabe čezmejne prenosne zmogljivosti.
20. člen
(obratovalna napoved)
(1) Obratovalna napoved je napoved oddaje ali odjema električne energije člana bilančne sheme za posamezno prevzemno predajno mesto, za katerega ima sklenjeno odprto pogodbo.
(2) Obratovalno napoved oddaje ali odjema prevzemno predajnih mest mora član bilančne sheme, čigar bilančni skupini ali bilančni podskupini oziroma hierarhično nižji bilančni podskupini prevzemno predajna mesta pripadajo, prijaviti v roku in na način, določena s pravili za delovanje organiziranega trga z električno energijo, organizatorju trga.
(3) Obratovalna napoved bilančne skupine, ki ima pripadajoča prevzemno predajna mesta, mora biti v vsakem obračunskem intervalu enaka tržnemu planu.
21. člen
(tržni plan)
(1) Organizator trga na podlagi količin prodane in kupljene električne energije evidentiranih v evidenci zaprtih pogodb izdela tržne plane članov bilančne sheme.
(2) Člani bilančne sheme, ki nimajo pripadajočih prevzemno predajnih mest (trgovci), morajo imeti tržni plan enak 0 MWh v vseh obračunskih intervalih.
(3) Tržni plan je osnova za bilančni obračun.
V. BILANČNI OBRAČUN
22. člen
(opravila v okviru bilančnega obračuna)
(1) Bilančni obračun je obračun bilanc bilančnih skupin, v okviru katerega se ugotavljajo odstopanja, ki se jih izračuna s primerjavo tržnega plana bilančnih skupin in njihove celotne realizacije. Bilančni obračun vsebuje poleg količin odstopanj tudi finančne vrednosti za posamezni obračunski interval.
(2) V okviru bilančnega obračuna organizator trga po stanju bilančne sheme na podlagi lastnih ter prejetih podatkov naredi:
– izračun bilance trga,
– izračun bilanc članov bilančne sheme,
– izračun oddaje in odjema,
– izračun odstopanj,
– izračun napovedanih odstopanj.
(3) Bilančni obračun se izvaja enkrat na obračunsko obdobje in ločeno za vsak obračunski interval.
23. člen
(bilanca trga)
(1) Organizator trga po stanju bilančne sheme za vsak posamezni obračunski interval izračuna bilanco trga.
(2) Bilanca trga je skupna bilanca prilivov in odlivov vseh bilančnih skupin.
(3) Bilanca bilančne skupine je bilanca prilivov in odlivov za vsak posamezni obračunski interval in predstavlja odstopanja, ki se jih izračuna iz razlike med celotno realizacijo in tržnim planom člana bilančne sheme.
(4) Celotna realizacija bilančne skupine je seštevek salda odjema in oddaje pripadajočih prevzemno predajnih mest ter salda odjema in oddaje po prevzemno predajnih mestih, ki pripadajo hierarhično nižjim članom bilančne sheme, v posameznem obračunskem intervalu po stanju bilančne sheme.
24. člen
(bilančni obračun)
(1) Bilančni obračun je postopek izračuna vrednosti odstopanj bilančnih skupin za posamezni obračunski interval, ki se opravi najmanj enkrat na obračunsko obdobje za vsak obračunski interval posebej na podlagi:
– odstopanj bilančnih skupin,
– napovedanih odstopanj bilančnih skupin,
– tolerančnih pasov bilančnih skupin,
– osnovnih in izpeljanih cen odstopanj ter
– cen penalov za odstopanja izven tolerančnega pasu.
(2) Za potrebe bilančnega obračuna sistemski operater prenosnega omrežja posreduje organizatorju trga ločeno za vsak obračunski interval stroške, cene in količine poslov izravnave odstopanj elektroenergetskega omrežja Republike Slovenije najkasneje do petnajstega (15) delovnega dne v mesecu.
(3) Stroške oziroma prihodke, ki nastanejo z nakupom oziroma prodajo električne energije za namene izravnave odstopanj elektroenergetskega sistema Republike Slovenije, sistemski operater prenosnega omrežja poravna z organizatorjem trga.
(4) V bilančni obračun so vključene tudi transakcije sistemskih operaterjev omrežij, ki jih ti opravljajo za izvajanje svojih nalog po Energetskem zakonu, kot so: nakup izgub in odstopanja izgub v omrežju, nakup izravnalne energije, vračilo odstopanj regulacijskega območja, nujna in zasilna oskrba ter preostala odstopanja sistema.
VI. OBRAČUN IN FINANČNA PORAVNAVA BILANČNEGA OBRAČUNA
25. člen
(udeleženci obračuna in finančne poravnave)
(1) Organizator trga izvaja obračun in finančno poravnavo bilančnega obračuna odgovornih bilančnih skupin.
(2) Odgovorni bilančne skupine postanejo udeleženci obračuna in finančne poravnave s sklenitvijo poravnalnega sporazuma z organizatorjem trga. Sklenitev poravnalnega sporazuma je pogoj za uvrstitev v bilančno shemo.
(3) Predmet obračuna in finančne poravnave bilančnega obračuna so vsi dokončni bilančni obračuni posamezne bilančne skupine.
26. člen
(obračun in finančna poravnava)
(1) Obračun in finančna poravnava bilančnega obračuna se izvajata na podlagi izračunanih zneskov dokončnega bilančnega obračuna za dobavljeno električno energijo pozitivnih odstopanj oziroma za prevzeto električno energijo negativnih odstopanj v izbranem obračunskem obdobju.
(2) Finančna poravnava bilančnega obračuna se izvaja preko poravnalnega računa, odprtega pri poravnalni banki.
(3) Organizator trga za primere morebitnih presežkov prihodkov nad odhodki iz naslova bilančnega obračuna vodi poseben bančni račun za vodenje presežkov bilančnega obračuna.
27. člen
(finančna kritja)
(1) Organizator trga zagotavlja izpolnitev finančnih obveznosti iz naslova finančne poravnave bilančnega obračuna v obsegu predloženih in unovčljivih kritij udeležencev finančne poravnave.
(2) Udeleženci obračuna in finančne poravnave so dolžni položiti in vzdrževati finančno kritje kot zavarovanje za izpolnjevanje obveznosti udeleženca iz naslova bilančnega obračuna v višini in obliki, kot ju določi organizator trga.
(3) Vsa predložena finančna kritja udeleženca obračuna in finančne poravnave so last udeleženca obračuna in finančne poravnave ter so prosta obveznosti za druge namene.
VII. CENTER ZA PODPORE
28. člen
(Center za podpore)
Center za podpore je notranja organizacijska enota organizatorja trga, ki izvaja podporno shemo proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom v proizvodnih napravah, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.
29. člen
(naloge Centra za podpore)
(1) Dejavnost Centra za podpore obsega naslednje naloge:
– upravljanje s sredstvi prispevkov iz 64.s člena Energetskega zakona,
– sklepanje pogodb o zagotavljanju podpor in izplačevanje podpor,
– odkup proizvedene električne energije od udeležencev podporne sheme, ki so upravičeni do zagotovljenega odkupa proizvedene električne energije,
– odkup električne energije od proizvodnih naprav iz enajstega odstavka 64.n člena Energetskega zakona,
– izplačevanje finančnih pomoči za tekoče poslovanje (v nadaljnjem besedilu: obratovalne podpore),
– ureditev izravnave razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo za odkupljeno električno energijo,
– prodaja odkupljene električne energije na trgu in
– obračun in finančna poravnava storitev Centra za podpore.
(2) Poleg nalog iz prejšnjega odstavka Center za podpore izvaja tudi druge dejavnosti, in sicer:
– zbiranje sredstev za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije in pokrivanje upravičenih stroškov izbranim ali določenim proizvajalcem električne energije,
– zbiranje sredstev za zagotavljanje zadostnih proizvodnih zmogljivosti v Republiki Sloveniji in dodeljevanje spodbud na razpisu izbranim ponudnikom električne energije,
– zbiranje sredstev za izvajanje programov za povečanje energetske učinkovitosti rabe električne energije in dodeljevanje zbranih sredstev zavezancem za izvajanje programov za povečanje energetske učinkovitosti rabe električne energije.
30. člen
(sredstva prispevkov)
Center za podpore upravlja s sredstvi naslednjih prispevkov:
– prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije,
– prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije,
– prispevka za zagotavljanje zadostnih proizvodnih zmogljivosti v državi in
– prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije.
31. člen
(register udeležencev podporne sheme)
(1) Center za podpore vodi register vseh udeležencev podporne sheme.
(2) V registru udeležencev podporne sheme se ločeno vodijo proizvodne naprave, ki prejemajo podpore v skladu s tretjim odstavkom 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 70/08).
(3) Register udeležencev podporne sheme se vodi v elektronski obliki.
(4) Podatke iz registra udeležencev podporne sheme lahko Center za podpore posreduje pristojnim organom v okviru predpisanih poročanj in jih objavlja na svoji spletni strani.
32. člen
(podpora vodenju registrov)
Center za podpore vzdržuje skupno aplikacijsko podporo za registre, ki so potrebni za izvajanje sistema podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom.
33. člen
(pogodba o zagotavljanju podpor)
(1) Center za podpore s proizvajalcem električne energije iz obnovljivih virov ali v soproizvodnji z visokim izkoristkom, ki je upravičen do podpore, sklene pogodbo o zagotavljanju podpor, s katero uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi z udeležbo v podporni shemi.
(2) S pogodbo o zagotavljanju podpor proizvajalci električne energije iz prejšnjega odstavka pridobijo status udeleženca podporne sheme.
(3) Pogodba o zagotavljanju podpor se sklene na podlagi dokončne odločbe Javne agencije Republike Slovenije za energijo o dodelitvi podpore.
(4) Postopek sklenitve, spremembe in dopolnitve, veljavnost in prenehanje pogodb o zagotavljanju podpor Center za podpore uredi s pravili za delovanje Centra za podpore.
34. člen
(začasna zaustavitev plačil)
(1) Center za podpore s pisnim sklepom začasno zaustavi izplačila udeležencu podporne sheme v naslednjih primerih:
– če udeleženec podporne sheme na poziv Centra za podpore ne sklene aneksa k pogodbi o zagotavljanju podpor,
– če udeleženec podporne sheme huje krši določbe pravil za delovanje centra za podpore ali določbe pogodbe o zagotavljanju podpor,
– če udeleženec podporne sheme ne izpolnjuje svojih obveznosti glede posredovanja podatkov,
– če so ugotovljena neskladja med količinami bruto in neto proizvedene električne energije ter proizvedene električne energije, oddane v javno omrežje, in količinami potrdil o izvoru,
– v primeru nastopa razloga za odpoved pogodbe o zagotavljanju podpor in
– v drugih primerih, določenih s predpisi, ki urejajo izvajanje podporne sheme.
(2) Ob ugotovljeni kršitvi Center za podpore najprej pozove kršitelja na odpravo kršitve in mu za to določi primeren rok. V kolikor kršitelj kršitve ne odpravi, Center za podpore s pisnim sklepom izreče začasno zaustavitev izplačila.
(3) Center za podpore v primerih začasne zaustavitve izplačil ni odgovoren za izplačilo veljavnih ali zamudnih obresti, niti ni odgovoren za neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala zaradi začasne zaustavitve izplačil.
(4) Začasna zaustavitev izplačil traja, dokler ne prenehajo razlogi, zaradi katerih je bila uvedena.
(5) Udeležencem podporne sheme, ki imajo sklenjeno pogodbo o zagotavljanju podpore v obliki zagotovljenega odkupa, Center za podpore kljub začasni zaustavitvi izplačil na podlagi potrdil o izvoru prevzema električno energijo ter ureja izravnavo razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo.
(6) Če ima pravna ali fizična oseba s Centrom za podpore sklenjenih več pogodb o zagotavljanju podpor, lahko Center za podpore določi, da se ukrepi v primeru kršitev nanašajo na vse pogodbe o zagotavljanju podpor, ki jih je fizična ali pravna oseba sklenila s Centrom za podpore.
35. člen
(eko skupina in bilančna pripadnost)
(1) Center za podpore v bilančni shemi oblikuje eno ali več eko skupin za namene ureditve bilančne pripadnosti udeležencev podporne sheme, ki so upravičeni do zagotovljenega odkupa in za namene izravnave razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo.
(2) Prevzemno predajna mesta udeležencev podporne sheme, ki so upravičeni do zagotovljenega odkupa, v bilančni shemi pripadajo eko skupini na podlagi veljavne pogodbe o zagotavljanju podpor.
(3) Ostali udeleženci podporne sheme si morajo bilančno pripadnost in ureditev izravnave razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo urediti sami v skladu s pravili za delovanje organiziranega trga z električno energijo.
(4) Pogodbe o zagotavljanju podpor, katerih predmet je zagotovljeni odkup, se v skladu s pravili za delovanje organiziranega trga z električno energijo štejejo za odprte pogodbe.
(5) Udeleženci podporne sheme, ki sklenejo pogodbo o zagotavljanju podpor iz prejšnjega odstavka, ne smejo imeti sklenjenih in ne smejo sklepati drugih odprtih ali zaprtih pogodb.
(6) Eko skupina se v bilančno shemo uvrsti kot bilančna skupina ali podskupina s posebnim statusom.
(7) Če Center za podpore oblikuje več kot eno eko skupino, razporeja pripadnost uporabnikov eko skupinam po lastni presoji.
(8) Center za podpore lahko za namene prodaje odkupljene električne energije prenese eko skupino na drugega odgovornega bilančne skupine ali podskupine.
(9) Ureditev bilančne pripadnosti udeležencev podporne sheme Center za podpore podrobneje uredi s pravili za delovanje Centra za podpore.
36. člen
(prevzem, odkup in prodaja električne energije iz zagotovljenega odkupa)
(1) Center za podpore prevzema in odkupuje električno energijo udeležencev podporne sheme, ki so upravičeni do zagotovljenega odkupa.
(2) Odkupljeno električno energijo Center za podpore proda na način, določen s pravili za delovanje Centra za podpore.
(3) Center za podpore prevzema in odkupuje le električno energijo, ki je oddana v javno omrežje s prevzemno predajnega mesta, določenega v pogodbi o zagotavljanju podpor.
(4) Relevantni podatki za obračun podpor in drugih izplačil so obračunski podatki za relevantno prevzemno predajno mesto, ki jih posreduje sistemski operater omrežja.
(5) Način prevzema, odkupa in prodaje električne energije Center za podpore podrobneje uredi s pravili za delovanje Centra za podpore.
37. člen
(potrdila o izvoru)
(1) Potrdila o izvoru so pogoj za prejem podpor in drugih izplačil na podlagi veljavnih pogodb o zagotavljanju podpor.
(2) Izplačila se lahko vršijo tudi na podlagi mesečnih podatkov o akontativnih količinah potrdil o izvoru, ki jih Centru za podpore skupaj z drugimi kontrolnimi podatki, potrebnimi za izplačilo, sporoči izdajatelj potrdil o izvoru. Center za podpore najmanj enkrat letno izvede poračun na podlagi dokončnih količin potrdil o izvoru, prenesenih na račun Centra za podpore.
(3) Ne glede na vrsto pogodbe o zagotavljanju podpor morajo udeleženci podporne sheme za obdobje, v katerem prejemajo podpore oziroma prodajajo električno energijo preko Centra za podpore, izdati oziroma zahtevati izdajo potrdil o izvoru v celotnem obsegu, do katerega so upravičeni, ter na Center za podpore prenesti oziroma dovoliti izvedbo prenosa vseh potrdil o izvoru, ne glede na to, ali se izdajajo za bruto ali neto proizvedeno električno energijo.
(4) Za namene prejemanja podpor in drugih izplačil se upošteva le delež potrdil o izvoru, ki ustreza količini neto proizvedene električne energije.
(5) Upravljanje s potrdili o izvoru Center za podpore podrobneje uredi s pravili za delovanje Centra za podpore.
38. člen
(posredovanje podatkov)
(1) Udeleženci podporne sheme, sistemski operaterji omrežij, izdajatelj potrdil o izvoru ter druge osebe, ki za Center za podpore zbirajo relevantne podatke, so Centru za podpore dolžni posredovati vse podatke, ki jih ta potrebuje za izvajanje svojih nalog.
(2) Center za podpore lahko brez nadomestila imetnikom pravic podatke iz prejšnjega odstavka posreduje tretjim osebam v okviru izvajanja nalog Centra za podpore. Posredovane podatke lahko tretje osebe uporabijo le za namene, za katere so bili posredovani.
(3) Način posredovanja in vrsto podatkov Center za podpore podrobneje uredi s pravili za delovanje centra za podpore.
39. člen
(obračun in finančna poravnava)
(1) Center za podpore izvaja obračun podpor in finančno poravnavo vplačil in izplačil Centra za podpore.
(2) Finančna poravnava vplačil in izplačil Centra za podpore se izvaja preko poravnalnega računa, odprtega pri poravnalni banki.
(3) Temelj za obračun je pogodba o zagotavljanju podpor, osnova za izplačilo pa s strani uporabnika izdan veljaven račun Centru za podpore.
(4) V primeru, da Center za podpore oceni, da na podlagi trenutno določene višine prispevkov ne bo mogel poravnavati obveznosti, o tem seznani ministrstvo, pristojno za energijo.
(5) Morebitni presežki prihodkov nad odhodki iz naslova dejavnosti Centra za podpore se vodijo na posebnem bančnem računu za vodenje presežkov dejavnosti Centra za podpore, odprtem pri poravnalni banki.
VIII. ORGANIZACIJSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
40. člen
(koncesija)
(1) Organizator trga opravlja gospodarsko javno službo po tej uredbi na podlagi koncesije.
(2) Koncesionar pridobi izključno pravico opravljanja javne službe na celotnem območju Republike Slovenije.
41. člen
(podelitev koncesije)
(1) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) z odločbo podeli koncesijo za opravljanje gospodarske javne službe po tej uredbi koncesionarju brez javnega razpisa.
(2) Medsebojna razmerja med vlado in koncesionarjem se natančneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
(3) Trajanje koncesije iz prvega odstavka tega člena ne sme biti krajše od pet (5) in ne daljše od desetih (10) let.
42. člen
(odločba o podelitvi koncesije)
(1) Z odločbo o podelitvi koncesije vlada določi:
– koncesionarja;
– obseg koncesije;
– rok, v katerem mora koncesionar začeti opravljati gospodarsko javno službo;
– čas trajanja opravljanja gospodarske javne službe.
(2) Rok in čas trajanja gospodarske javne službe začneta teči z dnem veljavnosti koncesijske pogodbe.
43. člen
(način plačila koncesionarja)
Koncesionar za pridobljeno koncesijo ne plačuje nadomestila (koncesnine) koncedentu.
44. člen
(infrastruktura)
(1) Tehnično informacijska infrastruktura, ki je potrebna za izvajanje gospodarske javne službe, ni možno odsvajati ali obremenjevati brez predhodnega soglasja vlade.
(2) Po izteku koncesijske dobe se infrastruktura iz prejšnjega odstavka tega člena neodplačno prenese v last Republike Slovenije. Infrastruktura mora biti izročena v tehnično brezhibnem stanju, kar ugotovi posebna komisija, ki jo imenuje koncedent.
45. člen
(nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe)
(1) Nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe izvaja ministrstvo, pristojno za energijo.
(2) Nadzor se izvaja v obliki pregledovanja poročil iz 47. člena te uredbe in z napovedanimi ali nenapovedanimi kontrolami poslovne dokumentacije v poslovnih prostorih organizatorja trga.
IX. NAČIN IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
46. člen
(predpisi organizatorja trga)
Organizator trga na podlagi javnega pooblastila za izvajanje gospodarske javne službe izdaja naslednje predpise:
1. Pravila za delovanje trga z električno energijo;
2. Pravila za izvajanje izravnalnega trga;
3. Pravila za delovanje centra za podpore.
47. člen
(poročanje)
Organizator trga najmanj enkrat letno poroča o svojem delovanju Javni agenciji Republike Slovenije za energijo in ministrstvu, pristojnemu za energijo.
X. FINANCIRANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
48. člen
(financiranje)
(1) Dejavnost gospodarske javne službe organiziranje trga z električno energijo se financira iz:
– dodatka k omrežnini,
– plačil članov bilančne sheme za evidentiranje zaprtih pogodb za uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti,
– dela prispevkov iz 64.s člena Energetskega zakona in
– plačil uporabnikov za storitev Centra za podpore iz 11. odstavka 64.n člena Energetskega zakona.
(2) Višino virov financiranja iz prvega odstavka tega člena določi vlada ob upoštevanju obsega del posameznih vrst nalog organizatorja trga in upravičenih stroškov poslovanja skladno z načeli racionalnosti in učinkovitosti poslovanja.
49. člen
(ločeno računovodsko spremljanje dejavnosti)
(1) Organizator trga vodi ločene računovodske obračune in evidence po naslednjih dejavnostih:
– dejavnost organiziranja trga, brez nalog Centra za podpore,
– dejavnost Centra za podpore.
(2) V okviru dejavnosti Centra za podpore organizator trga vodi ločene računovodske evidence in obračune po posameznih prispevkih iz 64.s člena Energetskega zakona in njihovi porabi ter ločene računovodske evidence za izvajanje nalog iz 11. odstavka 64.n člena Energetskega zakona.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
50. člen
(opravljanje gospodarske javne službe)
Organizator trga, ki opravlja gospodarsko javno službo na dan uveljavitve te uredbe, nadaljuje z njenim opravljanjem, do poteka obstoječega koncesijskega razmerja.
51. člen
(prenos bilančne sheme)
(1) Bilančna shema mora biti v delu, ki jo upravlja sistemski operater prenosnega omrežja, prenesena v izključno upravljanje pristojnega izvajalca gospodarske javne službe organiziranje trga z električno energijo najpozneje v treh (3) mesecih po uveljavitvi te uredbe.
(2) V kolikor bilančna shema iz prejšnjega odstavka ni prenesena v roku iz prejšnjega odstavka, so člani dela bilančne sheme, ki je do uveljavitve te uredbe v upravljanju sistemskega operaterja prenosnega omrežja, dolžni urediti članstvo v bilančni shemi organizatorja trga v šestih (6) mesecih od uveljavitve te uredbe.
(3) Do ureditve članstva v bilančni shemi organizatorja trga se bilančni obračun izvaja v skladu z veljavnimi pogodbami.
(4) Sistemski operaterji omrežij se morajo uvrstiti v bilančno shemo v skladu z 9. členom te uredbe najpozneje v treh mesecev po uveljavitvi te uredbe.
52. člen
(uveljavljanje pravice do podpore kvalificiranih proizvajalcev v prehodnem obdobju)
(1) Vsi proizvajalci električne energije, ki imajo status kvalificiranega proizvajalca po predpisih, veljavnih do uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 70/08), in ki so pridobili deklaracijo za proizvodno napravo ter potrdila o izvoru, imajo na podlagi prenosa pogodbenih pravic in obveznosti sistemskega operaterja omrežja iz obstoječe pogodbe o zagotavljanju podpor na Center za podpore in prenosa potrdil o izvoru na Center za podpore pravico do podpore po predpisih, veljavnih do uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 70/08), do pridobitve odločbe o dodelitvi podpore Javne agencije Republike Slovenije za energijo, vendar največ do 12. julija 2009.
(2) Proizvajalec iz prvega odstavka tega člena mora najkasneje do 12. julija 2009 pridobiti odločbo o dodelitvi podpore Javne agencije Republike Slovenije za energijo in si urediti prejemanje podpor skladno z veljavnimi predpisi, sicer lahko od 12. julija 2009 dalje prejema podpore na podlagi prenosa potrdil o izvoru na Center za podpore le v višini in do datuma, ki je opredeljen z 42. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 70/08), oziroma do izteka veljavnosti obstoječe pogodbe o zagotavljanju podpor.
(3) Center za podpore s pisnim sklepom ugotovi pravico do podpore proizvajalca električne energije iz prvega odstavka tega člena za prehodno obdobje, ki traja od uveljavitve te uredbe do pridobitve odločbe o upravičenosti do podpore s strani posameznega proizvajalca oziroma najkasneje do 12. julija 2009. Pisni sklep vsebuje najmanj obliko podpore, bilančno pripadnost proizvajalca električne energije, način ter roke izdaje računov in izplačil.
(4) Proizvajalci električne energije, ki zaradi starosti proizvodne naprave v skladu z zavrnilno odločbo Javne agencije Republike Slovenije za energijo ne izpolnjuje pogojev po veljavnih predpisih, lahko prejemajo podpore na podlagi prenosa potrdil o izvoru na Center za podpore le v višini in do datuma, ki je opredeljen z 42. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 70/08), oziroma do izteka veljavnosti obstoječe pogodbe o zagotavljanju podpor.
53. člen
(aneks h koncesijski pogodbi)
Aneks h koncesijski pogodbi iz 41. člena te uredbe, s katerim se obstoječa koncesijska pogodba uskladi z določbami te uredbe, se sklene najkasneje do 30. junija 2009.
54. člen
(predhodno določanje višine financiranja)
Višino virov financiranja iz 48. člena te uredbe za leto 2009 določi vlada do konca meseca februarja 2009.
55. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo (Uradni list RS, št. 52/06).
56. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-1/2009/6
Ljubljana, dne 29. januarja 2009
EVA 2008-2111-0142
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti