Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2009 z dne 28. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2009 z dne 28. 8. 2009

Kazalo

3087. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, stran 9435.

Na podlagi četrtega odstavka 9. člena in 76. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08 in 5/09) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti
1. člen
V Pravilniku o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/07) se v 1. členu za številko »117/06« doda vejica in besedilo, ki se glasi: »56/08, 76/08 in 5/09«.
2. člen
V 3. členu se na začetku odstavka doda besedilo »(1)«.
V prvem odstavku 3. člena se v četrti alineji pika nadomesti s podpičjem in se dodajo peta, šesta in sedma alineja, ki se glasijo:
»– obresti za sredstva na podračunih, ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa (EZR) države oziroma občin in obresti za vloge, naložene v okviru sistema enotnega zakladniškega računa (EZR) države oziroma občin;
– sredstva za izvajanje javne službe iz javnofinančnih virov;
– namenska javna sredstva.«.
Za prvim odstavkom se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za donacijo iz prve alineje prvega odstavka tega člena se šteje tudi izkupiček oziroma denarna protivrednost sredstev, zbranih v akciji zbiranja odpadkov in materiala, primernega za recikliranje, ki jo organizira zavezanec iz 9. člena ZDDPO-2 z namenom zbiranja finančnih sredstev za namene opravljanja dejavnosti, za katero je zavezanec ustanovljen, če gre za zbiranje odpadkov in materiala, ki v trenutku transakcije nima vrednosti ali je ta zanemarljiva, ker gre za odpadke in material, ki je namenjen recikliranju, in ne gre za izogibanje davkom.«.
3. člen
V 4. členu se besedilo »Praviloma se za pridobitne dohodke štejejo zlasti:« nadomesti z besedilom »Za pridobitne dohodke se štejejo zlasti:«.
Prva alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– sredstva za izvajanje javne službe, ki niso sredstva iz prvega odstavka šeste alineje 3. člena tega pravilnika (kot so doplačila uporabnikov),«.
Druga alineja se črta.
4. člen
Za 4. členom se doda 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
Pri javnem skladu po Zakonu o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08) in skladu, ki v skladu s prehodnimi določbami Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08) nadaljuje z delom (v nadaljnjem besedilu: javni sklad), se za dohodke iz opravljanja nepridobitne dejavnosti štejejo:
– dohodki iz naložb premoženja javnega sklada, vključno z dohodki iz nalaganja prostih denarnih sredstev in z dohodki iz naložb v kapital druge pravne osebe,
– obresti od podeljenih kreditov, in
– dohodki iz dajanja premoženja v finančni zakup, če javni sklad nalaga premoženje oziroma sredstva ter podeljuje kredite v skladu z Zakonom o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08).«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2009 dalje.
Št. 420-4/2007/29
Ljubljana, dne 17. avgusta 2009
EVA 2009-1611-0118
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost