Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2009 z dne 7. 8. 2009

Kazalo

2986. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev, stran 9042.

Na podlagi 21. člena, petega odstavka 23. člena in drugega odstavka 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US in 48/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
1. člen
V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04 – ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07 in 64/08 – ZViS-F) se tretji odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) Davčna uprava Republike Slovenije opravlja naloge na področjih odmerjanja, obračunavanja in pobiranja davčnih obveznosti, prispevkov in drugih obveznih dajatev, davčne kontrole, davčnega inšpiciranja, izterjave davčnih obveznosti, vodenja drugih davčnih postopkov, vodenja in vzdrževanja davčnega registra in davčnih evidenc, evidentiranja plačevanja davkov in drugih dajatev, napovedovanja, analiziranja in statistike davkov, organiziranja in vodenja davčnega informacijskega sistema, priprave in izvajanja programov izpopolnjevanja in usposabljanja delavcev davčne uprave, izobraževanja davčnih zavezancev in promoviranja plačevanja davkov ter izvaja ukrepe, predpisane z drugimi predpisi in mednarodnimi akti.«.
2. člen
V 6. členu se v prvem odstavku črta peta alinea.
Šesti odstavek se črta.
V sedmem odstavku se za besedilom »nad premično tlačno opremo in opremo pod tlakom v prometu in v uporabi,« doda besedilo »nad učinkovito rabo energije«.
Dosedanji sedmi odstavek postane šesti odstavek.
3. člen
Za 6. členom se doda novi 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen
(Ministrstvo za javno upravo)
(1) V sestavi Ministrstva za javno upravo je:
– Inšpektorat za javno upravo.
(2) Inšpektorat za javno upravo opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanem predpisov in splošnih aktov s področja delovnih razmerij javnih uslužbencev ter naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem Zakona o splošnem upravnem postopku in drugih zakonov, ki urejajo upravne postopke, nad izvajanjem Uredbe o upravnem poslovanju in nad izvajanjem Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.«.
4. člen
V 8. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem predpisov s področij kmetijstva, razvoja podeželja, ukrepov kmetijske politike, kakovosti in varnosti kmetijskih pridelkov in živil, krme, zootehnike, gensko spremenjenih organizmov, varstva rastlin, mineralnih gnojil, semenskega materiala kmetijskih rastlin, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vin, gozdarstva, lovstva, in ribištva, proizvodnje, pridelave in predelave ter prometa živil oziroma hrane ter dobre kmetijske prakse, lahko pa opravlja tudi kontrolo v postopkih izvajanja ukrepov iz pristojnosti Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.«.
5. člen
V 12. členu se v šestem odstavku črta besedilo »racionalno porabo energije,«.
6. člen
V 15.a členu se v prvem odstavku v napovednem stavku beseda »je« nadomesti z besedo »sta » in v prvi alinei pika nadomesti z vejico ter doda nova druga alinea, ki se glasi:
»– Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto.«
Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov o elektronskih komunikacijah in pošti ter naloge inšpekcijskega nadzora v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za finance, Ministrstva za gospodarstvo, Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo se s to uredbo uskladijo najpozneje v enem mesecu od njene uveljavitve.
8. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-29/2009/10
Ljubljana, dne 30. julija 2009
EVA 2009-3111-0070
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost