Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2009 z dne 4. 8. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2009 z dne 4. 8. 2009

Kazalo

2961. Pravilnik o zaščiti živali med prevozom, stran 8977.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena za izvrševanje 16. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo) in na podlagi drugega odstavka 90. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o zaščiti živali med prevozom
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, in o spremembi Direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe (ES) 1255/97 (UL L št. 3 z dne 5. 1. 2005, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1/2005/ES) podrobneje določa izdajo dovoljenj prevoznikov, ki opravljajo komercialne prevoze živali, preverjanje in odobritev cestnih prevoznih sredstev in plovil za prevoz živali, usposabljanje voznikov oziroma spremnih oseb na vozilu, register prevoznikov, prevoznih sredstev in voznikov ter obveščanje.
(2) Ta pravilnik določa tudi naloge kontaktne točke iz tega pravilnika.
2. člen
(izrazi)
(1) Za namen tega pravilnika je prevoz v komercialne namene prevoz, ki neposredno ali posredno vključuje ali ima za cilj ekonomski učinek.
(2) Pristojni organ je pristojni organ v skladu z zakonom, ki ureja veterinarska merila skladnosti.
3. člen
(izdajanje dovoljenj prevoznikom)
(1) Za pridobitev dovoljenja iz 10. oziroma 11. člena Uredbe 1/2005/ES vloži prevoznik, ki namerava opravljati prevoz živali v komercialne namene, vlogo na Območni urad Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OU VURS) na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika in je na voljo na spletni strani Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) www.vurs.gov.si.
(2) Direktor OU VURS izda dovoljenje v skladu z drugim odstavkom 10. člena oziroma tretjim odstavkom 11. člena Uredbe 1/2005 ES, če prevoznik izpolnjuje pogoje iz 10. oziroma 11. člena Uredbe 1/2005/ES, ter vnese podatke v register iz 7. člena tega pravilnika.
4. člen
(usposabljanje voznikov in spremnih oseb na vozilih)
(1) Osebe iz 17. člena Uredbe 1/2005/ES se morajo udeležiti usposabljanja za voznike in spremne osebe na vozilih v trajanju najmanj šest šolskih ur in opraviti pisni preizkus znanja v trajanju najmanj ene šolske ure. Usposabljanje mora obsegati vsebine iz drugega odstavka Priloge IV Uredbe 1/2005/ES.
(2) Usposabljanje se organizira po programu, ki ustreza pogojem iz prejšnjega odstavka in ga predhodno potrdi VURS.
(3) Po opravljenem preizkusu znanja izda organizator usposabljanja iz prejšnjega odstavka potrdilo o usposobljenosti voznikov in spremnih oseb na vozilih v skladu s III. poglavjem Priloge III Uredbe 1/2005/ES, ki je izdano v slovenskem in angleškem jeziku.
(4) Organizator usposabljanja o izdanih potrdilih o usposobljenosti iz prejšnjega odstavka obvesti VURS, ki podatke o izdanih potrdilih vnese v register iz 7. člena tega pravilnika.
5. člen
(odobritev prevoznih sredstev)
(1) VURS na podlagi vloge preveri ali cestna prevozna sredstva, s katerimi se opravlja prevoze živali na dolgih vožnjah v komercialne namene, ustrezajo pogojem iz II. in IV. poglavja Priloge I Uredbe 1/2005/ES.
(2) VURS na podlagi vloge preveri ali plovila za prevoz živali ustrezajo pogojem iz 1. oddelka IV. poglavja Priloge I Uredbe 1/2005/ES.
(3) Direktor OU VURS odobri cestno prevozno sredstvo oziroma plovilo, če to izpolnjuje pogoje iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena, o čemer izda potrdilo v skladu z 18. oziroma 19. členom Uredbe 1/2005/ES ter vnese podatke v register iz 7. člena tega pravilnika.
6. člen
(zagotovitev prednosti prevoza živali)
Za zagotovitev prednosti prevoza živali v primerih iz 22. člena Uredbe 1/2005/ES lahko VURS zaprosi za pomoč Policijo.
7. člen
(register prevoznikov, prevoznih sredstev ter voznikov in spremnih oseb živali)
(1) VURS vodi register prevoznikov, prevoznih sredstev ter voznikov in spremnih oseb živali, ki vsebuje:
– evidenco izdanih dovoljenj za prevoznike, ki poleg podatkov iz I. oziroma II. poglavja Priloge III Uredbe 1/2005/ES vsebuje podatke o izrečenih ukrepih zoper prevoznika v zvezi z zaščito živali ter podatke o zastopniku v Republiki Sloveniji za prevoznike iz tretjih držav;
– evidenco izdanih potrdil za prevozna sredstva, ki za cestna prevozna sredstva poleg podatkov iz IV. poglavja Priloge III Uredbe 1/2005/ES vsebuje številko registrske tablice in številko šasije cestnega prevoznega sredstva, za plovila pa ime plovila, vrsto živali, ki jih je dovoljeno prevažati in skupno površino, namenjeno za prevažanje živali;
– evidenco izdanih potrdil o usposobljenosti voznikov in spremnih oseb živali, ki poleg podatkov iz III. poglavja Priloge III Uredbe 1/2005/ES vsebuje podatke o izrečenih ukrepih zoper voznika oziroma spremno osebo na vozilu v zvezi z zaščito živali.
(2) Register iz prejšnjega odstavka je del Centralnega informacijskega sistema VURS v skladu z zakonom, ki ureja veterinarska merila skladnosti.
8. člen
(kontaktna točka)
(1) Za izvajanje 24. člena Uredbe 1/2005/ES generalni direktor VURS s sklepom imenuje osebo, ki izvaja naloge kontaktne točke.
(2) Naloge kontaktne točke so:
– vodenje in posodabljanje registra iz prejšnjega člena,
– obveščanje drugih kontaktnih točk v državah članicah Evropske unije in Evropske komisije v skladu z določbami 26. člena Uredbe 1/2005/ES,
– koordiniranje pri oblikovanju in posredovanje letnega poročila iz 27. člena Uredbe 1/2005/ES,
– posredovanje informacij, ki jih prejme od drugih kontaktnih točk oziroma Evropske komisije, pristojnim OU VURS, uradnim veterinarjem, oziroma drugim zainteresiranim osebam.
9. člen
(obveščanje)
Uradni veterinarji, ki pri nadzoru izvajanja Uredbe 1/2005/ES ugotovijo nepravilnosti pri tujih prevoznikih na območju Republike Slovenije, o tem obvestijo kontaktno točko in priložijo kopijo Poročila o nepravilnostih, ki predstavlja 5. oddelek Dnevnika vožnje v skladu s Prilogo II Uredbe 1/2005/ES.
10. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih in načinu prevoza živali (Uradni list RS, št. 86/00, 108/00, 64/01, 16/02, 3/03 in 67/05).
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-26/2008
Ljubljana, dne 24. julija 2009
EVA 2008-2311-0129
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost