Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2009 z dne 23. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2009 z dne 23. 1. 2009

Kazalo

153. Aneks in Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti, stran 393.

Pogodbeni stranki:
– Združenje delodajalcev Slovenije,
– Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica komunalnega gospodarstva
na strani delodajalcev
in
– Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije,
– KNSS – Neodvisnost, Konfederacija novih sindikatov Slovenije
na strani delojemalcev:
sklepata:
A N E K S
h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 94/04, 8/05, 71/05, 14/06, 82/06, 66/07, 18/08)
1. člen
(1) V Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti, se v poglavju »Splošni del« 4. člen (časovna veljavnost) spremeni tako, da glasi:
»Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti je začela veljati z dnem sklenitve, uporabljati se je začela s 1. avgustom 2004.«
(2) Stranki Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti soglašata, da se njena veljavnost podaljša do 31. 12. 2009.
(3) Tarifna priloga je sestavni del Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti.
2. člen
Aneks je sestavni del Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti in začne veljati z dnem podpisa, uporablja pa se s 1. 1. 2009.
3. člen
Aneks se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 13. januarja 2009
Podpisniki delojemalcev:
 
– Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
Dragica Andlovič l.r.
 
– Republiški odbor sindikatakomunalne dejavnosti
Karel Hrvatič l.r.
 
– KNSS – Neodvisnost, Konfederacija novih sindikatov Slovenije
Vladimir Klobas l.r.
 
Podpisniki delodajalcev:
 
– Združenje delodajalcev Slovenije
Daša Zupan l.r.
 
– GZS – Zbornica komunalnega gospodarstva
Marijan Jedovnicki l.r.
Na podlagi 67. člena Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 94/04) in prvega odstavka 8. člena Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 18/08)
– Združenje delodajalcev Slovenije,
– Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica komunalnega gospodarstva
na strani delodajalcev
in
– Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije,
– KNSS – Neodvisnost, Konfederacija novih sindikatov Slovenije
na strani delojemalcev:
sklepata:
T A R I F N O P R I L O G O
h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti
1. člen
(plače)
(1) Zneski izhodiščnih plač po tarifnih razredih po Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti, veljavnih za december 2008, se za januar 2009 povečajo za 1,99% in od vključno 1. januarja 2009 do vključno 30. junija 2009 znašajo v €:
+--------------------------------+-----------------------------+
|Tarifni razred         |Izhodiščna plača       |
+--------------------------------+-----------------------------+
|I.               |            443,44|
+--------------------------------+-----------------------------+
|II.               |            483,12|
+--------------------------------+-----------------------------+
|III.              |            534,68|
+--------------------------------+-----------------------------+
|IV.               |            625,93|
+--------------------------------+-----------------------------+
|V.               |            681,47|
+--------------------------------+-----------------------------+
|VI/0              |            903,62|
+--------------------------------+-----------------------------+
|VI/I              |            998,82|
+--------------------------------+-----------------------------+
|VII/0              |           1.117,83|
+--------------------------------+-----------------------------+
|VII/I              |           1.236,85|
+--------------------------------+-----------------------------+
|VIII.              |           1.435,20|
+--------------------------------+-----------------------------+
|IX.               |           1.712,89|
+--------------------------------+-----------------------------+
(2) Socialni partnerji bodo za julij 2009 in dalje dogovorili nove zneske izhodiščnih plač.
(3) Izhodiščne plače iz prvega odstavka tega člena so določene za povprečni mesečni delovni čas, preračunan iz letnega delovnega časa, ki znaša 174 ur mesečno. Delodajalci, ki na dan uveljavitve te tarifne priloge uporabljajo višje izhodiščne plače, le-teh ne morejo znižati. V tem primeru se izhodiščne plače povečujejo v skladu z določili podjetniške kolektivne pogodbe ali drugega akta podjetja.
(4) Relativna razmerja v kolektivni pogodbi delodajalca niso obvezna.
(5) Socialni partnerji pri delodajalcu se lahko dogovorijo za dodatno usklajevanje plač na osnovi produktivnosti dela pri delodajalcu.
2. člen
(regres za letni dopust)
Regres za letni dopust za leto 2009 znaša 790 €, oziroma pri delodajalcih z izgubo v preteklem poslovnem letu v višini 750 €.
3. člen
(povračilo stroška prehrane med delom)
Če prehrana pri delodajalcu ni organizirana ali je delavec iz utemeljenih razlogov ne more uživati, je delavec upravičen do povračila stroškov prehrane od vključno januarja 2009 dalje v višini določeni z Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01), pod pogojem, da dela štiri ure ali več.
4. člen
(povračilo stroška prevoza na delo in z dela)
(1) Delavec je upravičen do povračila stroška prevoza na delo in z dela najmanj v višini 80% najcenejšega javnega prevoza.
(2) Če ni javnega prevoza, je delavec upravičen do 0,15 € na prevoženi kilometer z osebnim vozilom.
(3) Delavec, katerega običajno prebivališče je oddaljeno do dveh kilometrov od mesta opravljanja dela, ni upravičen do povračila stroškov prevoza na delo in z dela. Za določanje te oddaljenosti se upošteva najkrajša cestna povezava.
(4) V primeru izrednega prihoda na delo (z lastnim ali javnim prevoznim sredstvom) pripada delavcu povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini 0,15 € za prevoženi kilometer.
5. člen
(službeno potovanje v RS)
Delavcu se v primeru službenega potovanja v RS povrnejo dejanski stroški v zgornjih zneskih, ki se ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost.
6. člen
(službeno potovanje v tujino)
Delavcu se v primeru službenega potovanja v tujino povrnejo dejanski stroški v skladu z Uredbo o povračilu stroškov za službeno potovanje v tujino.
7. člen
(terenski dodatek)
Terenski dodatek pripada delavcem najmanj v zgornjem znesku, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost.
8. člen
(veljavnost Tarifne priloge)
(1) Tarifna priloga začne veljati z dnem sklenitve, uporablja pa se od 1. januarja 2009 dalje. Tarifna priloga velja do 31. decembra 2009.
(2) Z začetkom veljavnosti te tarifne priloge se preneha uporabljati Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 18/08), sklenjena dne 30. 1. 2008.
Ljubljana, dne 13. januarja 2009
Podpisniki delojemalcev:
 
– Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
Dragica Andlovič l.r.
 
– Republiški odbor sindikata komunalne dejavnosti
Karel Hrvatič l.r.
 
– KNSS – Neodvisnost, Konfederacija novih sindikatov Slovenije
Vladimir Klobas l.r.
 
Podpisniki delodajalcev:
 
– Združenje delodajalcev Slovenije
Daša Zupan l.r.
 
– GZS – Zbornica komunalnega gospodarstva
Marijan Jedovnicki l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 15. 1. 2009 izdalo potrdilo št. 02047-2/2005-14 o tem, da sta Aneks in Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 6/3.

AAA Zlata odličnost