Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2009 z dne 23. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2009 z dne 23. 1. 2009

Kazalo

148. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uravnavanju obsega vinogradniških površin, stran 373.

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o uravnavanju obsega vinogradniških površin
1. člen
V Uredbi o uravnavanju obsega vinogradniških površin (Uradni list RS, št. 88/08) se v prvem odstavku 11. člena besedilo »do 15. septembra« nadomesti z naslednjim besedilom: »med 1. avgustom in 15. septembrom«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Agencija na podlagi vloge iz prejšnjega odstavka preveri izpolnjevanje pogojev za uveljavljanje podpore in v skladu s prvim odstavkom 75. člena Uredbe 555/2008/ES z uporabo grafičnega orodja, ki omogoča izmero v registru kmetijskih gospodarstev, določi površino, upravičeno do podpore, če se krči cel vinograd, ali pa opravi ogled na kraju samem, pri katerem izmeri zadevno površino, če se vinograd ne krči v celoti ali če meritve ni mogoče opraviti z grafičnim orodjem.«.
V četrtem odstavku se beseda »dveh« nadomesti z besedo »treh«.
2. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Višina podpore za izkrčitev vinograda se določi v skladu s prilogo XV. Uredbe 555/2008/ES, na način iz 69. člena iste uredbe. Pri določitvi višine podpore se upošteva površina, določena v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena.«.
3. člen
V prvem odstavku 13. člena se besedilo »1. februarja« nadomesti z besedilom »15. maja«.
V drugem odstavku se za besedama »pri katerem« doda besedilo »ugotovi, ali je bila površina iz drugega odstavka 11. člena te uredbe dejansko izkrčena oziroma, če se vinograd ne krči v celoti,«.
Za tretjim odstavkom se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Podpora se izplača na podlagi preverjene izkrčitve vinograda iz drugega odstavka tega člena in se financira iz sredstev Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada ter se v posameznem proračunskem letu izplača do 15. oktobra.«.
4. člen
Za 13. členom se dodata nova 13.a in 13.b člen, ki se glasita:
»13.a člen
(1) Če Evropska komisija v skladu s četrtim odstavkom 102. člena Uredbe 479/2008/ES določi enoten odstotek odobritve prijavljenih zneskov za izkrčitev vinogradov, agencija odloča o vlogah za podporo za izkrčitev vinograda do porabe razpoložljivih sredstev po naslednjem vrstnem redu:
– popolne vloge pridelovalcev, ki krčijo vse vinograde, ki jih obdelujejo, nato
– popolne vloge pridelovalcev, ki so fizične osebe in so do 15. septembra v letu oddaje vloge dopolnili najmanj 55 let starosti, in nato
– popolne vloge, glede na vrstni red njihove oddaje.
(2) Če je vloga za podporo za izkrčitev vinograda iz prejšnjega odstavka nepopolna, se kot datum oddaje vloge šteje datum predložitve popolne vloge. Vrstni red oddaje vlog se določi po datumu in uri, ki sta razvidna iz priporočene pošiljke. Če ura oddaje pošiljke ni razvidna, se kot čas oddaje upošteva ura 23:59. Če je več pošiljk, pri katerih ura oddaje ni razvidna, se njihov vrstni red določi z žrebom in o tem sestavi zapisnik. Za vloge, vložene pred 1. avgustom, se šteje, da so vložene 1. avgusta ob 00:00.
(3) Vloge za podporo za izkrčitev vinograda, za katere sredstev zmanjka, se zavrnejo. Ne glede na določbo prejšnjega stavka se vloga za podporo za izkrčitev vinograda, za katero razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev podpore v celoti, lahko odobri le za del izkrčene površine, do višine razpoložljivih sredstev, če se pridelovalec s tem strinja.
(4) Vlogo za podporo za krčitev vinograda v vinskem letu 2009/2010 oziroma 2010/2011 lahko vložijo tudi pridelovalci, ki jim je bila podpora za krčitev vinograda v vinskem letu 2008/2009 oziroma 2009/2010 v celoti ali delno zavrnjena iz razloga, navedenega v prejšnjem odstavku. Pri določitvi višine podpore se v teh primerih upošteva višina, določena za vinsko leto ponovne vložitve vloge. Šteje se, da ti pridelovalci izpolnjujejo pogoje za uveljavljanje podpore, če je agencija z ogledom na kraju samem ali z daljinskim zaznavanjem v vinskem letu 2008/2009 oziroma 2009/2010 ugotovila, da so v tistem vinskem letu izkrčili vinograd.
13.b člen
Pridelovalec, ki je prejel podporo za izkrčitev vinograda, mora zaradi upoštevanja 103. člena Uredbe 479/2008/ES v treh letih po letu prejema podpore vložiti zbirno vlogo v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike.«.
5. člen
V prilogi se v prvi alinei 3. točke besedilo »1. februarja« nadomesti z besedilom »15. maja«.
6. člen
Določbe te uredbe se uporabljajo za vse vloge za podporo za izkrčitev vinograda, ki so bile vložene na podlagi Uredbe o uravnavanju obsega vinogradniških površin (Uradni list RS, št. 88/08).
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-31/2008/4
Ljubljana, dne 15. januarja 2009
EVA 2008-2311-0181
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost