Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2009 z dne 29. 6. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2009 z dne 29. 6. 2009

Kazalo

2429. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-E), stran 6724.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. junija 2009.
Št. 003-02-6/2009-11
Ljubljana, dne 26. junija 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SODNEM REGISTRU (ZSReg-E)
1. člen
V Zakonu o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07 in 65/08) se v 1.b členu dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, pripravi in predloži ministrstvu, pristojnemu za javno upravo, pregled predpisanih pogojev za opravljanje posameznih gospodarskih dejavnosti. Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, mora ta pregled uskladiti z vsakokratno spremembo predpisa, ki določa pogoje za opravljanje posameznih gospodarskih dejavnosti, v osmih dneh po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Drugo ministrstvo mora ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, obvestiti o vsakem novem predpisu ali spremembi predpisa, ki določa pogoje za opravljanje posameznih gospodarskih dejavnosti in spada v njegovo delovno področje, v dveh delovnih dneh po objavi predpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
(6) Ministrstvo, pristojno za javno upravo, na javnem spletnem portalu objavi informacije o postopkih VEM in pregled predpisanih pogojev za opravljanje posameznih gospodarskih dejavnosti.«.
2. člen
Sedmi odstavek 1.c člena se črta.
3. člen
V 1.č členu se za četrtim odstavkom dodajo novi peti do osmi odstavek, ki se glasijo:
»(5) Točka VEM mora:
1. pripraviti in oddati vlogo v postopku VEM na zahtevo vsake osebe, ki je upravičena vložiti vlogo v teh postopkih,
2. opravljati postopke VEM skrbno in v skladu s predpisi, ki urejajo te postopke,
3. zagotavljati kadrovske, organizacijske in tehnične pogoje, potrebne za učinkovito in strokovno opravljanje poslovnih procesov, ki jih obsega sistem VEM,
4. vsaki osebi na njeno zahtevo dati informacije o postopkih VEM,
5. pri oglaševanju storitev v zvezi s postopki VEM in pri zasnovi svojega javnega spletnega portala upoštevati pravila obveščanja javnosti, ki jih predpiše minister, pristojen za javno upravo.
(6) Poslovanje točk VEM v skladu s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, nadzira ministrstvo, pristojno za javno upravo.
(7) Uradna oseba ministrstva, pristojnega za javno upravo, ki jo minister, pristojen za javno upravo, pooblasti za nadzor nad točkami VEM, izda odločbo o odpravi kršitev, ugotovljenih pri nadzoru nad točko VEM:
1. če točka VEM ne izpolnjuje kadrovskih, organizacijskih in tehničnih pogojev, potrebnih za učinkovito in strokovno opravljanje poslovnih procesov, ki jih obsega sistem VEM,
2. če točka VEM pri opravljanju postopkov VEM krši obveznosti iz petega odstavka tega člena.
(8) Minister, pristojen za javno upravo, odvzame dovoljenje za opravljanje postopkov VEM:
1. če točka VEM v roku, določenem v odločbi iz prejšnjega odstavka, ne odpravi kršitev, katerih odprava ji je bila naložena s to odločbo,
2. če točka VEM v zadnjih šestih mesecih ni oddala nobene vloge v postopku VEM,
3. če točka VEM da izjavo, da ne želi več opravljati postopkov VEM.«.
Dosedanji peti odstavek, ki postane deveti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Minister, pristojen za javno upravo, predpiše:
1. kadrovske, organizacijske in tehnične pogoje, potrebne za učinkovito in strokovno opravljanje poslovnih procesov, ki jih obsega sistem VEM,
2. pravila obveščanja javnosti iz 5. točke petega odstavka tega člena,
3. obrazec za vložitev zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje postopkov VEM in dokumentacijo, ki jo je treba priložiti tej zahtevi.«.
4. člen
V prvem odstavku 11. člena se 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. podatkov v zvezi z odločanjem o ugovoru proti sklepu o prenehanju v postopku prenehanja družbe po skrajšanem postopku, in«.
Za 5. točko se doda nova 6. točka, ki se glasi:
»6. podatkov v zvezi z izbrisom pravne osebe iz sodnega registra zaradi končanja likvidacijskega postopka, ki ga je izvedel pristojni organ te pravne osebe.«.
5. člen
V 22. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Za vpis članice univerze je ne glede na prejšnji odstavek pristojno sodišče, na območju katerega ima sedež članica univerze.«.
6. člen
48.c člen se spremeni tako, da se glasi:
»48.c člen
(1) Objava podatkov o subjektu vpisa na spletnih straneh agencije po 1. točki drugega odstavka 7. člena tega zakona in izpis iz sodnega registra, ki se izda po 48. členu tega zakona, ne smeta vsebovati EMŠO družbenikov, zastopnikov in članov organa nadzora subjekta vpisa.
(2) Sodišče lahko izda izpis iz sodnega registra, ki vsebuje tudi EMŠO zastopnika, družbenika ali člana organa nadzora tega subjekta vpisa samo v teh primerih:
1. izpis glede posameznega subjekta, če ga zahteva družbenik, zastopnik, ali član organa nadzora tega subjekta vpisa, ali
2. izpis glede vseh subjektov vpisa, pri katerih je posamezna oseba upravičena do podatkov iz 51. člena tega zakona, če izpis zahteva ta oseba.
(3) Objava vpisa v sodni register po 43. členu tega zakona, listine iz 1. točke tretjega odstavka 7. člena tega zakona in prevoda podatkov po 46. a členu tega zakona ne sme vsebovati:
1. EMŠO družbenikov, zastopnikov in članov organa nadzora subjekta vpisa,
2. osebnih podatkov posameznikov, ki niso družbeniki, zastopniki ali člani organov nadzora subjekta vpisa, ali
3. osebnih podatkov družbenikov, zastopnikov ali članov organa nadzora subjekta vpisa, ki niso neposredno povezani z opravljanjem teh funkcij.
(4) Sodišče odgovarja, da je vsebina listine, ki se objavi po 1. točki tretjega odstavka 7. člena tega zakona ali vsebina prevoda podatkov, ki se objavi po 46.a členu tega zakona, v skladu s prejšnjim odstavkom. Če predlagatelj predlogu priloži listino, katere vsebina je v nasprotju s prejšnjim odstavkom, mu sodišče v skladu s prvim odstavkom 30. člena tega zakona odredi, da odpravi to nepravilnost tako, da namesto listin z nepravilno vsebino predlogu priloži listine, katerih vsebina je v skladu s prejšnjim odstavkom.
(5) Če sodišče, agencija ali notar izda izpis listine po 48.a členu tega zakona, mora na izpisu prekriti podatke iz tretjega odstavka tega člena, razen če izpis listine zahteva oseba iz 51. člena tega zakona.«.
7. člen
49. člen se spremeni tako, da se glasi:
»49. člen
Agencija lahko v soglasju z ministroma, pristojnima za pravosodje in gospodarstvo, daje ali objavlja javne podatke o subjektih vpisa, ki se vodijo v poslovnem registru, v sistemih za izmenjavo ali objavo podatkov poslovnih registrov držav članic EU in tretjih držav.«.
8. člen
53. člen se spremeni tako, da se glasi:
»53. člen
(1) Z globo 1.600 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki ni gospodarska družba, če ne vloži predloga za vpis v sodni register v 15 dneh od dneva, ko so podani pogoji za vpis, če zakon ne določa drugače (tretji odstavek 3. člena tega zakona).
(2) Z globo 600 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 1.600 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je dala neresnično izjavo iz 4. točke tretjega odstavka 27. člena tega zakona.
(4) Z globo 600 eurov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(5) Z globo 600 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki je dal neresnično izjavo iz 4. točke tretjega odstavka 27. člena tega zakona.
(6) Nadzor nad izvrševanjem tretjega odstavka 3. člena tega zakona izvaja ministrstvo, pristojno za gospodarstvo. Nadzor nad izvrševanjem 4. točke tretjega odstavka 27. člena tega zakona izvaja Davčna uprava Republike Slovenije.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati:
1. Tarifa o nadomestilu za uporabo centralne informatizirane baze sodnega registra in drugih stroških predlagatelja oziroma uporabnika centralne informatizirane baze sodnega registra (Uradni list RS, št. 37/03) in
2. 47.a člen Uredbe o sodnem registru (Uradni list RS, št. 49/07, 98/07 in 13/08).
10. člen
(1) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, mora prvič pripraviti pregled iz petega odstavka 1.b člena zakona in ga predložiti ministrstvu, pristojnemu za javno upravo, v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(2) Ministrstvo, pristojno za javno upravo, mora pregled iz prejšnjega odstavka objaviti v dveh delovnih dneh po prejemu.
11. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 730-01/09-1/12
Ljubljana, dne 17. junija 2009
EPA 356-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti