Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2009 z dne 29. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2009 z dne 29. 5. 2009

Kazalo

1977. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013, stran 5719.

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013
1. člen
V Uredbi o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09) se v prvem odstavku 1. člena za besedilom »organa upravljanja,« doda besedilo »nacionalnega koordinatorja lizbonske strategije,«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se 16. točka spremeni tako, da se glasi:
»16. »sistem ISARR« je informacijski sistem za spremljanje, poročanje in izvajanje operativnih programov«.
3. člen
Tretji odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Posredniško telo opravlja naloge, določene v prvem odstavku 6. člena te uredbe, in prenesene naloge, ki mu jih v izvajanje prenese organ upravljanja s sklepom o prenosu nalog. Organ upravljanja in posredniško telo uredita medsebojna razmerja s sporazumom, v katerem določita način izvajanja prenesenih nalog. Posredniško telo lahko svoje naloge prenese na agenta ob predhodnem soglasju organa upravljanja, pri čemer je posredniško telo odgovorno za zakonitost in pravilnost izvajanja prenesenih nalog.«.
Za sedmim odstavkom se doda novi osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Nacionalni koordinator lizbonske strategije usklajuje pripravo programov za uresničevanje ciljev lizbonske strategije v Sloveniji in z institucijami Evropske unije. Vlogo nacionalnega koordinatorja lizbonske strategije izvajajo notranje organizacijske enote Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve.«.
4. člen
V prvem odstavku 5. člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. koordiniranje priprave in sprememb strateških dokumentov na področju kohezijske politike v sodelovanju z nacionalnim koordinatorjem lizbonske strategije in na podlagi usmeritev iz nacionalnega lizbonskega programa;«.
Za 1. točko se doda nova 2. točka, ki se glasi:
»2. koordiniranje priprave in sprememb izvedbenih dokumentov na področju kohezijske politike;«.
V 14. točki se za besedo »obveščanje« doda besedilo »nacionalnega koordinatorja lizbonske strategije,«.
40. točka se črta.
Dosedanje 2. do 39. točka postanejo 3. do 40. točka.
5. člen
V prvem odstavku 6. člena se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. sodelovanje z organom upravljanja in nacionalnim koordinatorjem lizbonske strategije pri pripravi in spremembah strateških dokumentov na področju kohezijske politike;«.
Za prvo točko se doda nova 2. točka, ki se glasi:
»2. sodelovanje z organom upravljanja pri pripravi in spremembah izvedbenih dokumentov na področju kohezijske politike;«.
Dosedanje 2. do 24. točka postanejo 3. do 25. točka.
V drugem odstavku se 16. in 17. točka spremenita tako, da se glasita:
»16. izvajanje administrativnih kontrol;
17. priprava zahtevka za povračilo;«.
6. člen
V 8. členu se na koncu 14. točke doda besedilo »in Evropski komisiji«.
18. točka se spremeni tako, da se glasi:
»18. omogočanje delovanja revizorjev in nadzornih organov Evropske unije in Republike Slovenije ter ukrepanje skladno s priporočili iz končnih poročil misij in redno obveščanje organa upravljanja o izvedenih ukrepih.«.
7. člen
V prvem odstavku 9. člena se 8. točka spremeni tako, da se glasi:
»8. omogočanje delovanja revizorjev in nadzornih organov Evropske unije in Republike Slovenije ter ukrepanje skladno s priporočili iz končnih poročil misij in redno obveščanje organa upravljanja o izvedenih ukrepih.«.
8. člen
10. člen se črta.
9. člen
Šesti odstavek 11. člena se črta.
10. člen
V 12. členu se v 1. točki druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– opis oziroma vrsto upravičenih stroškov, specifikacijo dokazil za izkazovanje stroškov in metodo za njihov izračun;«.
11. člen
Sedmi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Na podlagi izdane odločitve iz prejšnjega odstavka pripravi neposredni proračunski uporabnik predlog za vključitev projektov v NRP, ki izhajajo iz EP, ter ga posreduje Ministrstvu za finance in organu upravljanja.«.
12. člen
Četrti in peti odstavek 16. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(4) Upravičenec izvaja projekt oziroma skupino projektov po sprejetju odločitve o dodelitvi sredstev, v skladu s predpisi o javnem naročanju. Upravičenec pripravi osnutek razpisne dokumentacije pri tistih vrstah postopkov javnega naročanja, pri katerih zakon, ki ureja javno naročanje, zahteva pripravo razpisne dokumentacije, oziroma pripravi osnutek sorodne dokumentacije, ki vsebuje vse ključne podatke o vsebini nameravanega javnega naročila. Posredniško telo predhodno preveri razpisno dokumentacijo ali sorodno dokumentacijo in izda soglasje. Upravičenec posreduje javno naročilo, skupaj s soglasjem posredniškega telesa, v predhodno potrditev organu upravljanja. V primeru, ko je v vlogi upravičenca neposredni proračunski uporabnik, potrdi in preveri razpisno dokumentacijo ali sorodno dokumentacijo organ upravljanja.
(5) Upravičenec lahko prične z izvedbo postopkov oddaje javnih naročil in izvajanjem projekta oziroma skupine projektov pred sprejetjem odločitve o dodelitvi sredstev. Upravičenec posreduje javno naročilo, za katerega je pridobil soglasje posredniškega telesa, v potrditev organu upravljanja. V primeru, ko je v vlogi upravičenca neposredni proračunski uporabnik, potrdi in preveri razpisno dokumentacijo ali sorodno dokumentacijo organ upravljanja.«.
13. člen
Šesti odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Velik projekt izvaja upravičenec s postopkom oddaje javnih naročil v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje. Upravičenec pripravi osnutek razpisne dokumentacije. Posredniško telo predhodno preveri razpisno dokumentacijo in izda soglasje. Upravičenec posreduje javno naročilo, skupaj s soglasjem posredniškega telesa, v predhodno potrditev organu upravljanja. V primeru, ko je v vlogi upravičenca neposredni proračunski uporabnik, potrdi in preveri razpisno dokumentacijo organ upravljanja.«.
14. člen
Za 22. členom se doda novi 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen
(pogoji za pridobitev predplačil za operacije, za katere upravičenci prejemajo državno pomoč)
(1) Predplačila iz državnega proračuna je mogoče v primeru državnih pomoči dodeliti in izplačati do višine 30 odstotkov upravičenih javnih izdatkov. S pogodbo o sofinanciranju se določi odstotek predplačil, ki je fiksen in velja do zaključka operacije.
(2) V primeru, da je predplačilo dodeljeno za operacijo, za katero upravičenec prejema državno pomoč, neposredni proračunski uporabnik ne sme izvršiti izplačila, dokler s strani upravičenca ne prejme finančnega zavarovanja za zavarovanje predplačila. Za zavarovanje predplačil se kot primerno finančno zavarovanje šteje bančna garancija, kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah ali zastava obveznic Republike Slovenije oziroma druga primerljiva oblika finančnega zavarovanja s predhodnim soglasjem Ministrstva za finance.
(3) Finančno zavarovanje iz prejšnjega odstavka se mora glasiti v korist neposrednega proračunskega uporabnika in mora biti dano v višini 110 odstotkov dodeljenega predplačila. Stroške zavarovanja predplačila nosi upravičenec, ki je prejemnik predplačila. Za spremljanje in hrambo instrumentov za zavarovanje predplačil je odgovoren neposredni proračunski uporabnik v vlogi posredniškega telesa.
(4) Do predplačil so upravičeni upravičenci iz pogodb o sofinanciranju pod pogoji, določenimi v navodilih organa upravljanja.
(5) Organ upravljanja izda navodila, s katerimi podrobneje uredi pogoje, načine in roke za predložitev finančnih zavarovanj iz drugega in tretjega odstavka tega člena ter druga pravila za izvajanje predplačil.«.
15. člen
V prvem odstavku 27. člena se črta besedilo »za tekoče leto«.
16. člen
V prvem odstavku 32. člena se za besedo »MFERAC« doda besedilo »nacionalnemu koordinatorju lizbonske strategije,«.
17. člen
35. člen se črta.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
18. člen
Določbe 14. člena te uredbe se uporabljajo tudi za pogodbe o sofinanciranju, sklenjene pred njeno uveljavitvijo, če razpis, na podlagi katerega je bila pogodba sklenjena, ni določal načina izplačil iz proračuna Republike Slovenije. K pogodbam iz prejšnjega stavka tega člena se sklene dodatek, v katerem se določi odstotek predplačil, ki je fiksen, in ki velja do zaključka operacije.
19. člen
Navodila iz 14. člena te uredbe izda organ upravljanja v petnajstih dneh po uveljavitvi te uredbe.
20. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-6/2009/11
Ljubljana, dne 28. maja 2009
EVA 2009-1536-0019
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina