Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2009 z dne 29. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2009 z dne 29. 5. 2009

Kazalo

1931. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu, stran 5579.

Na podlagi tretjega odstavka 14. člena, tretje alineje prvega odstavka 19.a člena in 27.a člena Zakona o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo in 111/07) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu
1. člen
V Pravilniku o programu sodniškega pripravništva in pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 26/08) se za 14. členom doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen
(odsotnost ali odstop kandidata od opravljanja kolokvija)
(1) Če kandidat brez opravičenega razloga določenega dne ne pristopi k pisanju kolokvija na temo izdelava osnutka kazenske ali civilne odločbe, ali če brez opravičenega razloga odstopi, ko je že začel opravljati kolokvij, se šteje, da kolokvija ni opravil.
(2) Direktor Centra za izobraževanje v pravosodju kandidatu, ki iz opravičenih razlogov določenega dne ne pristopi k opravljanju kolokvija, ali kandidatu, ki iz opravičenih razlogov odstopi, ko je že začel opravljati kolokvij, na njegov pisni predlog z obvestilom določi nov rok za opravljanje kolokvija.
(3) Predlog iz prejšnjega odstavka mora biti vložen najmanj tri delovne dni pred datumom kolokvija, če ga iz posebej utemeljenih razlogov ni mogoče vložiti, pa takoj, ko razlogi prenehajo.
(4) Če se kandidat brez opravičenega razloga kolokvija določenega dne ne udeleži ali odstopi med opravljanje kolokvija, se mu že plačani stroški ne vrnejo.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-95/2008
Ljubljana, dne 19. maja 2009
EVA 2009-2011-0047
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje