Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2009 z dne 29. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2009 z dne 29. 5. 2009

Kazalo

1917. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-A), stran 5549.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 19. maja 2009.
Št. 003-02-5/2009-8
Ljubljana, dne 27. maja 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O FINANČNEM POSLOVANJU, POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI IN PRISILNEM PRENEHANJU (ZFPPIPP-A)
1. člen
V tretjem odstavku 17. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07) se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. EMŠO, če je dolžnik vpisan v centralni register prebivalstva, in davčna številka, če je dolžnik vpisan v davčni register.«.
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Identifikacijski podatki o dolžniku in drugi podatki o postopku zaradi insolventnosti se vodijo po 122.a členu in objavljajo po 122. členu tega zakona:
1. zaradi varnosti pravnega prometa in
2. da se upnikom omogoči popolna identifikacija dolžnika zaradi pravočasne prijave terjatev v postopku zaradi insolventnosti in uresničevanja drugih pravic v tem postopku.«.
2. člen
V drugem odstavku 21. člena se črta besedilo »ki jih mora dolžnik obračunati in plačati v skladu s predpisi in«.
3. člen
V 98. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Upravitelj mora svoja poročila, sezname preizkušenih terjatev in druga pisanja upravitelja predložiti sodišču v elektronski obliki, podpisana z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Minister, pristojen za pravosodje, predpiše podrobnejša pravila o vlaganju pisanj upravitelja.«.
4. člen
V drugem odstavku 110. člena se v 7. točki pika na koncu nadomesti z vejico in dodata novi 8. in 9. točka, ki se glasita:
»8. podatke o zavarovanju upraviteljeve odgovornosti iz 5. točke drugega odstavka 108. člena tega zakona in
9. elektronski naslov upravitelja.«.
V tretjem odstavku se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. datum rojstva, če upravitelj nima niti EMŠO niti davčne številke,«.
V tretjem odstavku se 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. če upravitelj opravlja pristojnosti in naloge upravitelja prek pravnoorganizacijske oblike podjetnika, zasebnika ali gospodarske družbe, tudi podatki, s katerimi je vpisan v registru:
– firma, sedež in poslovni naslov,
– matična številka.«.
Dodata se nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) Seznam upraviteljev, ki se objavi po četrtem odstavku tega člena, ter podatki, sklepi in druga pisanja, ki se objavijo po 122. členu tega zakona, ne smejo vsebovati podatkov iz 2. do 4. točke tretjega odstavka tega člena.
(7) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, odgovarja za pravilnost podatkov, vsebovanih v seznamu upraviteljev, ki ga posreduje agenciji zaradi objave po četrtem odstavku tega člena. Agencija mora zagotoviti, da se na spletnih straneh v postopkih zaradi insolventnosti iz 122. člena tega zakona objavi seznam upraviteljev, ki ji ga zaradi objave posreduje ministrstvo, pristojno za pravosodje.«.
5. člen
Drugi odstavek 117. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če upravitelj opravlja pristojnosti in naloge upravitelja prek pravnoorganizacijske oblike podjetnika, zasebnika ali gospodarske družbe, se v sklepu o imenovanju navede tudi ta pravnoorganizacijska oblika in podatki iz 5. točke tretjega odstavka 110. člena tega zakona.«.
6. člen
V 1. točki prvega odstavka 122. člena se na koncu prve alineje doda besedilo »razen podatka o EMŠO ter podatka o davčni številki insolventnega dolžnika, ki je potrošnik,«.
V 2. točki prvega odstavka se besedilo »vse sklepe, izdane v tem postopku, razen« nadomesti z besedilom »sklep o začetku postopka zaradi insolventnosti in vse sklepe, izdane v glavnem postopku zaradi insolventnosti, razen«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Spletne strani za objave v postopkih zaradi insolventnosti morajo biti zasnovane tako, da je vsakomur omogočen brezplačen vpogled v podatke, objavljene na teh straneh, in sicer:
1. po datumu objave,
2. po opravilni številki postopka zaradi insolventnosti ali sodišču, ki vodi ta postopek,
3. če ima insolventni dolžnik položaj pravne osebe, podjetnika ali zasebnika: po kateremkoli identifikacijskem podatku, s katerim je vpisan v sodnem ali poslovnem registru, in po davčni številki,
4. če ima insolventni dolžnik položaj potrošnika, podjetnika ali zasebnika: po kombinaciji naslednjih pogojev, pri čemer sistem vrne podatek o opravilni številki postopka zaradi insolventnosti samo, če se ujemajo vsi pogoji:
– kombinaciji EMŠO ter imena in priimka,
– kombinaciji davčne številke ter imena in priimka ali
– kombinaciji imena in priimka, naslova stalnega prebivališča in rojstnega datuma,
5. če ima insolventni dolžnik položaj potrošnika, podjetnika ali zasebnika, tudi samo po EMŠO ali davčni številki, pri čemer sistem vrne samo podatek, ali je nad osebo, ki ustreza temu pogoju, začet postopek zaradi insolventnosti, brez podatka o opravilni številki zadeve, če je postopek začet.«.
Dodajo se novi deveti do enajsti odstavek, ki se glasijo:
»(9) Sklep ali drugo pisanje iz 2. do 8. točke prvega odstavka tega člena, ki se objavi, ne sme vsebovati podatka o EMŠO ter podatka o davčni številki insolventnega dolžnika, ki je potrošnik.
(10) Sodišče, ki vodi postopek zaradi insolventnosti, odgovarja za pravilnost podatkov, vsebovanih v sklepu ali drugem pisanju, ki ga posreduje agenciji zaradi objave po prvem odstavku tega člena.
(11) Agencija mora zagotoviti:
1. da se na spletnih straneh za objave v postopkih zaradi insolventnosti objavijo pisanja, ki ji jih zaradi objave posredujejo sodišča, in
2. da so te spletne strani zasnovane v skladu s tretjim odstavkom tega člena.«.
7. člen
Za 122. členom se doda novi 122.a člen, ki se glasi:
»122.a člen
(vodenje in posredovanje podatkov v postopkih zaradi insolventnosti)
(1) Center za informatiko na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Center za informatiko) upravlja programsko opremo, ki omogoča:
1. vodenje vpisnika zadev v postopkih zaradi insolventnosti,
2. posredovanje podatkov o posameznem postopku zaradi insolventnosti v objavo po 1. točki prvega odstavka 122. člena tega zakona in
3. posredovanje pisanj v objavo po 2. do 8. točki prvega odstavka 122. člena tega zakona.
(2) Center za informatiko lahko podatke iz 1. točke prvega odstavka 122. člena tega zakona o postopkih zaradi insolventnosti nad potrošnikom v informatizirani obliki posreduje:
1. osebam držav članic EU, ki te podatke potrebujejo za vzdrževanje svojih informatiziranih evidenc o dolžnikih,
2. bankam, zavarovalnicam ali drugim finančnim institucijam držav članic EU, ki te podatke potrebujejo za upravljanje kreditnega tveganja ali zaradi uporabe pravil, določenih v 158., 245., 246. in 386. členu tega zakona,
3. upravljavcem sistemov bonitetnih podatkov o strankah bank, zavarovalnic ali drugih finančnih institucij držav članic EU, ki te podatke potrebujejo za upravljanje kreditnega tveganja članic tega sistema, in
4. Davčni upravi Republike Slovenije, ki te podatke potrebuje za izvajanje nalog pobiranja davkov in drugih obveznih dajatev.
(3) Za posredovanje podatkov po drugem odstavku tega člena se smiselno uporabljajo 3. do 5. točka tretjega odstavka 122. člena tega zakona.
(4) Pri posredovanju podatkov v informatizirani obliki po drugem odstavku tega člena Center za informatiko ne sme posredovati obeh identifikacijskih številk insolventnega dolžnika iz 4. točke tretjega odstavka 17. člena tega zakona, temveč po izbiri upravičenca iz drugega odstavka tega člena bodisi samo EMŠO bodisi samo davčno številko.
(5) Center za informatiko lahko podatke iz 1. točke prvega odstavka 122. člena tega zakona o postopkih zaradi insolventnosti nad pravno osebo, podjetnikom ali zasebnikom v informatizirani obliki posreduje:
1. osebam iz drugega odstavka tega člena,
2. zunanji bonitetni instituciji države članice EU:
– ki jo je pristojni nadzorni organ države članice EU priznal kot primerno za izdelavo zunanje bonitetne ocene po predpisih, ki urejajo upravljanje kreditnega tveganja bank, zavarovalnic ali drugih finančnih institucij in
– ki te podatke potrebuje za izdelavo zunanjih bonitetnih ocen,
3. agenciji za izdelavo uskupinjenih informacij o gospodarskih gibanjih.
(6) Podatke o postopkih zaradi insolventnosti, ki se posredujejo v informatizirani obliki po drugem ali petem odstavku tega člena, je dovoljeno uporabiti samo za namene iz 1., 2., 3. ali 4. točke drugega odstavka ali 2. in 3. točke petega odstavka tega člena ali za namen iz sedmega odstavka 17. člena tega zakona.
(7) Za posredovanje podatkov v informatizirani obliki po drugem in petem odstavku tega člena morajo osebe iz 1. do 3. točke drugega odstavka in iz 2. točke petega odstavka tega člena plačevati nadomestilo.
(8) Minister, pristojen za pravosodje, na predlog Centra za informatiko določi podrobnejša pravila o posredovanju podatkov v informatizirani obliki po drugem in petem odstavku tega člena, in s tarifo določi nadomestila iz sedmega odstavka tega člena.«
8. člen
V 124. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Sodišče izda izvirnik sklepa ali odredbe v elektronski obliki, podpisan z varnim elektronskim podpisom sodnika, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Minister, pristojen za pravosodje, predpiše podrobnejša pravila za izdajo elektronskega izvirnika sklepa ali odredbe.«.
9. člen
V 128. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Višje sodišče odloča o pritožbi proti sklepu v senatu treh sodnikov.«.
10. člen
V 2. točki 133. člena se pika na koncu nadomesti z vejico in doda beseda »in«.
Doda se nova 3. točka, ki se glasi:
»3. v drug register, ki se vodi po zakonu, ki ureja pravnoorganizacijsko obliko dolžnika (v nadaljnjem besedilu: primarni register), če ima dolžnik položaj zasebnika ali pravne osebe, ki je subjekt vpisa v primarni register.«.
11. člen
134. člen se spremeni tako, da se glasi:
»134. člen
(odločanje o vpisu v register)
(1) Sodišče mora naslednji delovni dan po nastanku pravnega dejstva iz 133. člena tega zakona o tem obvestiti:
1. če ima dolžnik položaj gospodarske družbe ali druge pravne osebe, ki je subjekt vpisa v sodni register: registrsko sodišče, ki je krajevno pristojno odločati o vpisih v sodni register glede tega subjekta, ali
2. če ima dolžnik položaj osebe iz 2. točke 133. člena tega zakona: agencijo kot upravljavca poslovnega registra, in
3. če ima dolžnik položaj osebe iz 3. točke 133. člena tega zakona: tudi upravljavca primarnega registra.
(2) Sodišče mora obvestilo iz prvega odstavka tega člena poslati na elektronski naslov registrskega sodišča, agencije oziroma upravljavca primarnega registra za sprejem obvestil o postopkih zaradi insolventnosti in mu priložiti svoj sklep, ki je podlaga za nastanek pravnega dejstva, ki je predmet obvestila.
(3) Center za informatiko mora na notranjih spletnih straneh, namenjenih obvestilom sodiščem, objaviti elektronske naslove iz drugega odstavka tega člena.
(4) Agencija in upravljavci primarnih registrov morajo Center za informatiko obveščati o določitvi ali spremembi elektronskih naslovov iz drugega odstavka tega člena.
(5) Registrsko sodišče, agencija ali upravljavec primarnega registra odloči o vpisu pravnega dejstva iz 133. člena tega zakona po uradni dolžnosti na podlagi obvestila iz prvega odstavka tega člena.«.
12. člen
V 5. točki drugega odstavka 141. člena se črta besedilo »takse za sklep o začetku postopka prisilne poravnave in«.
13. člen
V 147. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na četrti odstavek tega člena sodišče zavrže predlog za prisilno poravnavo, ne da bi hkrati začelo stečajni postopek, če dolžnik v roku iz prvega odstavka tega člena ne dopolni predloga za začetek postopka prisilne poravnave tako, da založi začetni predujem iz petega odstavka 141. člena tega zakona.«.
14. člen
Za drugim odstavkom 177. člena se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Če se vlagatelj ugovora proti vodenju postopka prisilne poravnave ne udeleži naroka za obravnavo ugovora proti vodenju postopka prisilne poravnave, velja, da je umaknil ugovor proti vodenju postopka prisilne poravnave.
(4) Če se dolžnik ne udeleži naroka za obravnavo ugovora proti vodenju postopka prisilne poravnave, sodišče opravi narok v njegovi odsotnosti.«.
Sedanji tretji odstavek postane peti odstavek.
15. člen
Drugi odstavek 229. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Hkrati z vpisom začetka stečajnega postopka se v register:
1. pri firmi dolžnika vpiše dodatek »v stečaju«,
2. pri osebah, pooblaščenih za zastopanje, vpišejo:
– prenehanje pooblastil za zastopanje dolžnikovih zastopnikov iz prvega odstavka 245. člena tega zakona,
– identifikacijski podatki o upravitelju iz tretjega odstavka 110. člena tega zakona kot novem zastopniku,
– če upravitelj opravlja pristojnosti in naloge upravitelja prek pravnoorganizacijske oblike podjetnika, zasebnika ali gospodarske družbe, tudi ta okoliščina in podatki iz 5. točke tretjega odstavka 110. člena tega zakona.«.
16. člen
V 2. točki drugega odstavka 232. člena se črta besedilo »takse za sklep o začetku stečajnega postopka in«.
17. člen
V naslovu 233. člena se na koncu doda besedilo »in dopolnitev nepopolnega predloga«.
Dodajo se novi tretji do osmi odstavek, ki se glasijo:
»(3) Če predlagatelj ob vložitvi predloga za začetek stečajnega postopka ne založi predujma iz prvega odstavka tega člena ali če ni v skladu s prvim odstavkom 232. člena tega zakona, mu sodišče s sklepom (v nadaljnjem besedilu: sklep o dopolnitvi) naloži, da v 15 dneh po prejemu sklepa o dopolnitvi založi predujem ali ustrezno odpravi pomanjkljivosti predloga.
(4) Sklep o dopolnitvi mora sodišče izdati v osmih dneh po vložitvi predloga za začetek stečajnega postopka.
(5) Če predlagatelj v roku iz tretjega odstavka tega člena ne dopolni predloga, mora sodišče v osmih dneh po poteku tega roka zavreči predlog za začetek stečajnega postopka.
(6) Če pravna oseba nima sredstev za založitev predujma iz prvega odstavka tega člena, je upravičena do brezplačne pravne pomoči v obliki oprostitve plačila predujma po zakonu, ki ureja brezplačno pravno pomoč.
(7) Če je bila dodeljena brezplačna pravna pomoč za založitev predujma iz prvega odstavka tega člena, sodišče, ki vodi stečajni postopek s sklepom o začetku stečajnega postopka odloči, da se iz proračuna sodišča opravijo naslednja plačila:
1. znesek v višini pavšalnega nadomestila za objave nakaže agenciji v skladu s petim odstavkom 122. člena tega zakona in
2. znesek v višini vsote zneskov iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena nakaže v dobro denarnega računa stečajnega dolžnika.
(8) Če vrednost unovčene stečajne mase presega znesek plačil iz sedmega odstavka tega člena, sodišče, ki vodi stečajni postopek odloči, da se ta plačila vrnejo v dobro proračuna sodišča po pravilih o plačilu stroškov stečajnega postopka.«.
18. člen
Za drugim odstavkom 239. člena se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Če se upnik ne udeleži naroka za začetek stečajnega postopka, velja, da je umaknil predlog za začetek stečajnega postopka.
(4) Če se dolžnik ne udeleži naroka za začetek stečajnega postopka, sodišče opravi narok v njegovi odsotnosti.«.
Sedanja tretji in četrti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
V petem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se beseda »četrtega« nadomesti z besedo »šestega«.
19. člen
251. člen se spremeni tako, da se glasi:
»251. člen
(vročanje pisanj upravitelju v sodnih in drugih postopkih)
Po začetku stečajnega postopka je treba vsa pisanja v sodnih in drugih postopkih, ki jih je treba vročiti stečajnemu dolžniku kot stranki ali drugem udeležencu postopka, vročiti upravitelju:
1. v primeru iz 5. točke tretjega odstavka 110. člena tega zakona: na poslovni naslov pravnoorganizacijske oblike, prek katere opravlja pristojnosti in naloge upravitelja, vpisan v register po tretji alineji 2. točke drugega odstavka 229. člena tega zakona.
2. v drugih primerih: na njegov naslov, vpisan po drugi alineji 2. točke drugega odstavka 229. člena tega zakona.«.
20. člen
Drugi odstavek 300. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če je terjatev prerekal upravitelj, mora upnik tožbo iz prvega odstavka tega člena vložiti proti stečajnemu dolžniku.«.
V tretjem odstavku se črta beseda »tudi«.
V četrtem odstavku se za besedo »tožbe« vstavi besedilo »proti vsem, ki so prerekali terjatev,«.
21. člen
V 1. točki drugega odstavka 383. člena se za besedilom »227. člena« doda vejica, besedilo »in 2. točka 231. člena« pa se nadomesti z besedilom »2. točka 231. člena in 236. do 238. člen«.
V 3. točki drugega odstavka se za besedilom »peti odstavek 298. člena,« doda besedilo »sedmi odstavek 299. člena,«.
Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) V postopku osebnega stečaja se 2. točka sedmega odstavka 233. člena tega zakona smiselno uporablja tako, da se znesek nakaže v dobro fiduciarnega denarnega računa upravitelja iz 388. člena tega zakona.
(4) V postopku osebnega stečaja se tretji in četrti odstavek 234. člena tega zakona smiselno uporabljata tako, da lahko domnevo insolventnosti izpodbija vsak upnik z ugovorom proti odpustu obveznosti zaradi ovire iz 4. točke 399. člena tega zakona.«.
22. člen
Za 383. členom se doda novi 383.a člen, ki se glasi:
»383.a člen
(vložitev predloga za začetek postopka osebnega stečaja na zapisnik pri sodišču)
(1) Dolžnik lahko vloži predlog za začetek postopka osebnega stečaja tudi na zapisnik pri sodišču, ki je stvarno in krajevno pristojno za odločanje o tem predlogu.
(2) Na naroku za vložitev predloga za začetek postopka osebnega stečaja sodišče:
1. pouči dolžnika o pravnih posledicah začetka postopka osebnega stečaja in možnosti odpusta obveznosti, ter
2. sprejme na zapisnik dolžnikov predlog za začetek postopka osebnega stečaja, poročilo o stanju dolžnikovega premoženja v skladu s petim odstavkom 384. člena tega zakona in predlog za odpust obveznosti.
(3) Na naroku za vložitev predloga za začetek postopka osebnega stečaja sodišče pouči dolžnika o obveznosti plačila predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka iz prvega odstavka 233. člena tega zakona in o možnosti dodelitve brezplačne pravne pomoči v obliki oprostitve plačila tega predujma.
(4) Če dolžnik izjavi, da nima sredstev, potrebnih za založitev predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka iz prvega odstavka 233. člena tega zakona, mu sodišče izroči obrazec prošnje za dodelitev brezplačne pravne pomoči in ga pouči o postopku v zvezi z vložitvijo prošnje.
(5) Če pristojni organ za brezplačno pravno pomoč odobri brezplačno pravno pomoč v obliki oprostitve plačila predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka iz prvega odstavka 233. člena tega zakona, mora sodišče v treh delovnih dneh po prejemu odločbe iz petega odstavka tega člena izdati sklep o začetku postopka osebnega stečaja.
(6) Če pristojni organ za brezplačno pravno pomoč zavrne prošnjo za brezplačno pravno pomoč v obliki oprostitve plačila predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka iz prvega odstavka 233. člena tega zakona, mora sodišče v treh delovnih dneh po prejemu odločbe iz petega odstavka tega člena izdati sklep, s katerim zavrže predlog za začetek postopka osebnega stečaja.
(7) Za pravno svetovanje in zastopanje dolžnika v postopku osebnega stečaja, ki ga predlaga dolžnik, ni mogoče dodeliti brezplačne pravne pomoči. Prvi stavek tega odstavka se ne uporablja za pravno svetovanje in zastopanje dolžnika v postopku odpusta obveznosti, če je bil vložen ugovor proti odpustu obveznosti.«.
23. člen
Na koncu 4. točke 399. člena se pred piko vstavi besedilo »ali če lahko glede na njegov premoženjski položaj v celoti izpolni svoje obveznosti«.
24. člen
Za drugim odstavkom 405. člena se dodata novi tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Če se vlagatelj ugovora proti odpustu obveznosti ne udeleži naroka za obravnavo ugovora proti odpustu obveznosti, velja, da je umaknil ugovor proti odpustu obveznosti.
(4) Če se dolžnik ne udeleži naroka za obravnavo ugovora proti odpustu obveznosti, sodišče opravi narok v njegovi odsotnosti.«.
Sedanji tretji in četrti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
25. člen
Četrti odstavek 413. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Rok iz tretjega odstavka tega člena teče:
1. glede podatkov iz 1. do 3. točke drugega odstavka tega člena:
– če pritožba proti sklepu o odpustu obveznosti ni bila vložena: od poteka roka za pritožbo,
– v drugih primerih: od dne, ko sodišče prejme odločbo sodišča druge stopnje o pritožbi,
2. glede podatkov iz 4. točke drugega odstavka tega člena: od pravnomočnosti sklepa o razveljavitvi odpusta obveznosti.«.
V zadnjem odstavku se številka odstavka »(4)« nadomesti s številko »(5)«.
26. člen
V prvem odstavku 427. člena se za 1. točko doda nova 2. točka, ki se glasi:
»2. če ne posluje na poslovnem naslovu, vpisanem v sodni register, ali«.
Sedanja 2. točka prvega odstavka postane 3. točka.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če pravna oseba ne dokaže drugače, velja, da obstaja:
1. razlog iz 1. točke prvega odstavka tega člena za izbris gospodarske družbe, če v dveh zaporednih poslovnih letih ni predložila svojega letnega poročila agenciji zaradi objave po prvem ali drugem odstavku 58. člena ZGD-1 ali podatkov iz letnega poročila za namene iz prvega odstavka 59. člena ZGD-1,
2. razlog iz 2. točke prvega odstavka tega člena za izbris pravne osebe, ki je subjekt vpisa v sodni register, če je kot njen poslovni naslov v sodni register vpisan naslov:
– na katerem ne sprejema uradnih poštnih pošiljk ali je na tem naslovu neznana,
– na katerem je objekt, katerega lastnik je druga oseba, ki ji ni dala dovoljenja za poslovanje na tem naslovu, ali
– ki ne obstaja.«.
27. člen
Drugi odstavek 428. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če sodišče, državni organ ali oseba z javnimi pooblastili v postopku, ki ga vodi v skladu s svojimi pristojnostmi, ugotovi, da obstajajo okoliščine iz 2. točke drugega odstavka 427. člena tega zakona, mora o tem obvestiti registrsko sodišče v enem mesecu po ugotovitvi teh okoliščin in obvestilu priložiti dokaze o teh okoliščinah.«.
28. člen
Drugi odstavek 435. člena se črta.
Tretji odstavek, ki postane drugi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če je bil postopek izbrisa začet na podlagi domneve izbrisnega razloga iz 2. točke drugega odstavka 427. člena tega zakona in je pravna oseba vložila ugovor proti sklepu o začetku postopka izbrisa, s katerim uveljavlja razlog iz 1. točke prvega odstavka tega člena, je ugovor dovoljen samo, če pravna oseba
1. bodisi verjetno izkaže, da posluje na poslovnem naslovu, vpisanem v sodni register in da je na tem naslovu upravičena poslovati bodisi kot lastnik nepremičnine na tem naslovu bodisi na podlagi najemne pogodbe ali drugega pravnega posla, s katerim ji je lastnik nepremičnine dovolil uporabo nepremičnine na tem naslovu,
2. bodisi hkrati z ugovorom vloži predlog za vpis spremembe poslovnega naslova v sodni register in poleg listin, ki so podlaga za vpis spremembe poslovnega naslova v sodni register, priloži tudi dokaz:
– da je lastnik objekta na novem poslovnem naslovu ali
– da ji je lastnik objekta na novem poslovnem naslovu dovolil poslovanje ali sprejemanje uradnih poštnih pošiljk na tem naslovu.«.
Četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
V šestem odstavku, ki postane peti odstavek, se beseda »petega« nadomesti z besedo »četrtega«.
V sedmem odstavku, ki postane šesti odstavek, se beseda »šestega« nadomesti z besedo »petega«.«
29. člen
V šestem odstavku 442. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Če je aktivnemu družbeniku prenehal položaj družbenika pred prenehanjem pravne osebe, odgovarja za tiste obveznosti iz prvega stavka tega odstavka, ki so nastale do takrat, ko mu je prenehal položaj družbenika.«.
V 1. točki sedmega odstavka se besedilo »ob prenehanju« nadomesti z besedilom »v zadnjih dveh letih pred prenehanjem«.
30. člen
V 3. točki 489. člena se pred zadnjo alinejo vstavita novi alineji, ki se glasita:
»– v roku iz osmega odstavka 371. člena tega zakona sodišču ne predloži načrta razdelitve posebne razdelitvene mase, sestavljenega v skladu z devetim odstavkom 371. člena tega zakona,
– v roku iz enajstega odstavka 371. člena tega zakona upnikom ne plača zneskov na podlagi načrta razdelitve posebne razdelitvene mase,«.
31. člen
Tretji odstavek 499. člena se črta.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
32. člen
Minister, pristojen za pravosodje, mora izdati predpisa iz novega četrtega odstavka 98. člena zakona in novega četrtega odstavka 124. člena zakona v enem mesecu, predpis iz novega osmega odstavka 122.a člena zakona pa v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Vlada Republike Slovenije mora uskladiti predpis iz sedmega odstavka 122. člena zakona s tem zakonom v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona.
33. člen
Spremenjeni 427., 428. in 435. člen zakona se uporabljajo v vseh postopkih izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije, v katerih do uveljavitve tega zakona še ni pravnomočno odločeno o obstoju izbrisnega razloga.
Spremenjeni šesti in sedmi odstavek 442. člena zakona se uporabljata za gospodarske družbe, ki so izbrisane iz sodnega registra brez likvidacije po uveljavitvi tega zakona.
34. člen
Za odmero nagrade in stroškov upravitelja v postopku zaradi insolventnosti, ki se je začel pred 1. 10. 2008, se začne z uveljavitvijo tega zakona uporabljati predpis iz 2. in 3. točke 114. člena zakona.
35. člen
Novi četrti odstavek 98. člena, novi 8. in 9. točka drugega odstavka 110. člena in spremembe 122. člena zakona se začnejo uporabljati 1. julija 2009.
Novi 122.a člen zakona se začne uporabljati 1. oktobra 2009.
Upravitelji morajo do 1. julija 2009 ministrstvu, pristojnemu za pravosodje, posredovati podatke iz nove 8. in 9. točke drugega odstavka 110. člena zakona.
36. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-01/09-2/25
Ljubljana, dne 19. maja 2009
EPA 240-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti