Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2009 z dne 15. 5. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2009 z dne 15. 5. 2009

Kazalo

1725. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pristojbinah na področju zdravstvenega varstva rastlin, stran 5098.

Na podlagi 58.a člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pristojbinah na področju zdravstvenega varstva rastlin
1. člen
V Pravilniku o pristojbinah na področju zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS, št. 142/04 in 93/05) se na koncu petega odstavka 7. člena doda besedilo, ki se glasi:
»Če se opravi preverjanje dokumentacije in istovetnosti iz prvega odstavka tega člena pri nosilcu kooperacije za vse kooperante skupaj, plača pristojbino nosilec kooperacije.«.
2. člen
Za tretjim odstavkom 9. člena se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Za zdravstveni pregled, ki se opravi za več pošiljk skupaj na enem mestu, se plača enkratna pristojbina za skupno količino vseh pošiljk.«.
3. člen
V prvem odstavku 10. člena se za besedilom »tega pravilnika« doda besedilo »ali pošiljko spremlja rastlinski potni list oziroma drugo potrdilo, iz katerega je razvidno, da so izpolnjene fitosanitarne zahteve države uvoznice«.
Za tretjim odstavkom se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če je bila pošiljka, ki jo že spremlja fitosanitarno spričevalo, deljena, prepakirana ali sestavljena iz več pošiljk, brez možnosti spremembe zdravstvenega stanja od izdaje fitosanitarnega spričevala, se plača pristojbina le za preverjanje dokumentov in istovetnosti ter za izdajo fitosanitarnega spričevala.«.
4. člen
V Prilogi 2 se v koloni »Postavka« v drugi alineji točke (c) črta besedilo »in gozdnih«.
V tretji alineje se za besedo »zarodišč« doda besedilo »ter gozdni reprodukcijski material«.
V koloni »Št. točk« se v točki (d) število »330« nadomesti s številom »375«, število »238« se nadomesti s številom »270«, število »169« se nadomesti s številom »190«, število »123« se nadomesti s številom »140« in število »105« se nadomesti s številom »120«.
5. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-66/2009
Ljubljana, dne 22. aprila 2009
EVA 2009-2311-0005
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost