Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2009 z dne 10. 4. 2009

Kazalo

1193. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku, stran 3983.

Na podlagi 14., 17., 36., 37., 51., 57., 61., 79., 101., 102., 124., 138., 152., 207., 266., 297. in 358. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS, 125/08 in 20/09 ZDoh-2D) in drugega odstavka 37. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 113/05 – ZJU-B) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
1. člen
V Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07) se besedilo 45. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavezanec za davek predloži instrument zavarovanja pri pristojnem carinskem oziroma davčnem uradu.
(2) Pristojni carinski oziroma pristojni davčni urad potrdi sprejem instrumenta zavarovanja na obrazcu, na katerem tudi določi evidenčno številko sprejetega zavarovanja.«.
2. člen
V tretjem in četrtem odstavku 48. člena se črta besedilo »oziroma če predložitev zavarovanja ni obvezna v skladu s carinskimi predpisi Skupnosti«.
3. člen
Drugi odstavek 53. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Obenem z vplačilom gotovinskega pologa pošlje zavezanec za davek pristojnemu carinskemu oziroma pristojnem davčnemu uradu tudi obvestilo o vplačilu, v katerem navede podatke, ki so potrebni za izdajo potrdila iz 54. člena tega pravilnika.«.
4. člen
V tretjem odstavku 54. člena se v drugem stavku beseda »Generalni« nadomesti z besedo »pristojni«.
5. člen
V 77. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Direktive Sveta 2008/55/ES z dne 26. maja 2008 o vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev za določene prelevmane, carine, davke in druge ukrepe (Kodificirana različica);«.
Druga alineja se črta.
Dosedanja tretja alineja postane druga alineja.
6. člen
Šesti in sedmi odstavek 78. člena se črtata.
7. člen
79. in 80. člen se črtata.
8. člen
Besedilo 81. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za preračun zneskov se uporabi tečaj iz devetega odstavka 234. člena ZDavP-2.«.
9. člen
82. in 83. člen se črtata.
10. člen
V 1. točki Priloge 13 in 1. točki Priloge 14 se črta besedilo »pri Generalnem carinskem uradu«.
11. člen
Priloge 15, 16, 17 in 18 se črtajo.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 426-20/2009/9
Ljubljana, dne 1. aprila 2009
EVA 2009-1611-0025
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost