Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 3. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 3. 4. 2009

Kazalo

1069. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, stran 3366.

Za izvrševanje 66. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije
1. člen
V Pravilniku o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(vrste investicij, za katere se lahko dodelijo državne pomoči)
(1) Državne pomoči se lahko dodeli v obliki nepovratnih sredstev za začetne investicije v projekte, ki omogočajo:
– učinkovito rabo energije,
– rabo obnovljivih virov energije,
– soproizvodnjo toplote in električne energije,
– učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije ali
– proizvodnjo, distribucijo in uporabo vodika.
(2) Bolj podrobno se projekti, za katere se dodeljujejo državne pomoči, določijo pri vsakokratnem javnem razpisu.
(3) Državne pomoči se ne dodeli za investicije v naslednje dejavnosti:
– primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (UL C št. 321E z dne 29. 12. 2006, str. 183), plutastih proizvodov in proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode,
– predelava in trženje kmetijskih proizvodov v primerih:
a) kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki jih je podjetje bodisi kupilo od primarnih proizvajalcev bodisi jih je dalo na trg,
b) kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
– ribištvo in ribogojništvo,
– premogovništvo,
– jeklarstvo,
– promet,
– ladjedelništvo,
– industrija sintetičnih vlaken.
(4) Pomoč se ne dodeli za dejavnosti, povezane z izvozom, in sicer za pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, z vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi stroški v zvezi z izvozno dejavnostjo.
(5) Pomoč se ne dodeli v primeru prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega.«.
2. člen
V 6. členu se v drugem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– je investicijski projekt za isti namen, ki vsebuje elemente državnih pomoči že sofinanciran iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali proračuna EU in če skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja, ki jih določajo pravila s področja državnih pomoči,«.
3. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(spodbujevalni učinek)
Za pridobitev pomoči se lahko prijavi:
(1) Podjetje, ki vloži vlogo na javni razpis pred začetkom izvajanja projekta: začetek izvajanja investicijskega projekta pomeni začetek izvajanja gradbenih del ali zavezujoče naročilo opreme.
(2) Veliko podjetje mora v projektu ali drugem dokumentu dodatno izkazati še:
a) bistveno razširitev velikosti projekta zaradi pomoči ali
b) bistveno razširitev obsega projekta zaradi pomoči ali
c) bistveno povečanje skupnega zneska, potrebnega za izvedbo projekta zaradi dodeljene pomoči ali
d) bistveno skrajšanje časa izvajanja projekta ali
e) da projekt kot tak v zadevni regiji, ki prejema pomoč, ne bi bil izveden, če pomoč ne bi bila dodeljena.«.
4. člen
V 8. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Pri investicijah malih in srednje velikih podjetij so lahko upravičeni stroški tudi stroški pripravljalnih študij in svetovanja s strani zunanjega svetovalca, povezani z investicijo, v višini do 50 odstotkov dejanskih nastalih stroškov. Če pomoč za svetovalne storitve malim in srednje velikim podjetjem presega 2.000.000 eurov na podjetje in na projekt, je pomoč potrebno individualno priglasiti Evropski komisiji.«.
5. člen
V 11. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Kadar podjetje prejme pomoč v obliki tveganega kapitala, ter v prvih treh letih po prejemu tveganega kapitala zaprosi za pomoč po tem pravilniku, znaša najvišja dovoljena stopnja intenzivnosti pomoči lahko do 24% upravičenih stroškov naložb za velika podjetja, za srednje velika podjetja se tako določena zgornja meja lahko poveča za 8 odstotnih točk in za mala podjetja za 16 odstotnih točk, razen za podjetja, ki poslujejo v sektorju transporta. Za svetovalne storitve MSP znaša v tem primeru najvišja dovoljena stopnja intenzivnosti pomoči lahko do 40% stroškov svetovanja. V primeru, ko bi razlika med najvišjo dovoljeno stopnjo intenzivnosti pomoči po 10. in 11. členu tega pravilnika presegla skupni znesek vloženega tveganega kapitala, se največja dovoljena višina pomoči, dodeljene po tem pravilniku, zmanjša samo za znesek vloženega tveganega kapitala.«.
6. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Investicije, katerih upravičeni stroški znašajo več kot 50.000.000 eurov, so veliki naložbeni projekti, ki se obravnavajo v skladu s 15. členom Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06, 70/07, 99/08 in 17/09).«.
7. člen
Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3601-49/2008
Ljubljana, dne 18. marca 2009
EVA 2009-2511-0061
Karl Erjavec l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti