Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 3. 4. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 3. 4. 2009

Kazalo

1061. Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja, stran 3352.

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 152. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1 in 57/08) in prvega odstavka 95. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 57/08) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik podrobneje določa vsebino vloge, ki je potrebna za pridobitev:
– projektnih pogojev,
– pogojev za druge posege v prostor, in
– vodnega soglasja.
2. člen
(vložitev vloge)
(1) Vlogo za določitev projektnih pogojev, pogojev za druge posege v prostor in za izdajo vodnega soglasja vloži stranka, ki namerava izvesti poseg v prostor (v nadaljnjem besedilu: investitor) ali projektant, ki se izkaže s pooblastilom.
(2) Vlogo se vloži na Agenciji Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju besedila: agencija).
(3) Vloga se poda na obrazcih, ki jih agencija pripravi in objavi v svetovnem spletu na svoji spletni strani.
(4) Vloga se vloži v pisni ali elektronski obliki v skladu s predpisi o elektronskem poslovanju.
3. člen
(projektni pogoji in pogoji za druge posege v prostor)
(1) Vloga za pridobitev projektnih pogojev in vloga za pridobitev pogojev za druge posege v prostor mora vsebovati podatke o investitorju ter predvideni gradnji, in sicer:
– osnovne podatke o investitorju in vlagatelju, če vlagatelj ni investitor (ime, priimek in naslov fizične osebe oziroma firmo in sedež pravne osebe),
– podatke o vrsti gradnje in objekta ter njegovi namenski rabi,
– parcelne številke in katastrske občine za zemljišča, na katerih je predviden poseg v prostor,
– številko in datum listine o podeljeni vodni pravici, če je le-ta bila pridobljena.
(2) Poleg podatkov iz prvega odstavka mora vloga za pridobitev projektnih pogojev vsebovati tudi projektno dokumentacijo v skladu s predpisi s področja gradnje.
4. člen
(vodno soglasje)
(1) Vloga za pridobitev vodnega soglasja, za katero je bilo treba predhodno pridobiti projektne pogoje, mora vsebovati:
– osnovne podatke o investitorju in vlagatelju, če vlagatelj ni investitor, (ime, priimek in naslov fizične osebe oziroma firmo in sedež pravne osebe),
– podatke o načinu odvajanja vseh vrst odpadnih in meteornih voda z obravnavanih površin in objektov,
– številko in datum listine o podeljeni vodni pravici, če je le-ta bila pridobljena,
– projektno dokumentacijo, izdelano skladno s predpisom, ki podrobneje določa vsebino projektne dokumentacije, zlasti vodilno mapo ter načrte in elaborate, v katerih so podane projektne rešitve za vsebine, ki so določene v projektnih pogojih,
– druge podatke o investitorju in predvideni gradnji, ki jih določajo predhodno pridobljeni projektni pogoji, zlasti projektne rešitve za izvedbo ali vzpostavitev omilitvenih ukrepov in za spremljanje vplivov na stanje voda in vodni režim.
(2) Vloga za pridobitev vodnega soglasja za poseg v prostor, za katerega je bilo treba predhodno pridobiti pogoje za druge posege v prostor, mora poleg prve, druge in tretje alinee prejšnjega odstavka vsebovati:
– prikaz lege objekta na zemljišču tako, da je razviden in določen njegov tlorisni položaj in oblika na zemljiško katastrskem prikazu,
– značilne prereze (profile) ter oblikovanje objekta in terena,
– druge podatke o investitorju in predvideni gradnji, ki jih določajo predhodno pridobljeni pogoji za druge posege v prostor, zlasti projektne rešitve omilitvenih ukrepov in za spremljanje vplivov na stanje voda in vodni režim.
(3) Vloga za pridobitev vodnega soglasja za poseg v prostor, za katerega ni bilo treba predhodno pridobiti projektnih pogojev ali pogojev za druge posege v prostor, mora poleg prve, druge in tretje alinee prvega odstavka tega člena vsebovati:
– podatke o vrsti gradnje in objekta ter njegovi namenski rabi,
– parcelne številke in katastrske občine za zemljišča, na katerih je predviden poseg v prostor,
– prikaz lege objekta na zemljišču tako, da je razviden in določen njegov tlorisni položaj in oblika na zemljiško katastrskem prikazu,
– značilne prereze (profile) ter oblikovanje objekta in terena.
5. člen
(dodatne zahteve za posege na vodnih in priobalnih zemljiščih)
(1) Za posege na vodnem in priobalnem zemljišču, ki so v skladu s predpisi o vodah na teh območjih dopustni, mora vloga za pridobitev vodnega soglasja, poleg zahtev iz 4. člena tega pravilnika, vsebovati projektno dokumentacijo in druge podatke o predvideni gradnji, ki smiselno vključujejo:
– hidrološko in hidravlično analizo oziroma analizo o premeščanju plavin in erozijskih procesih, če se ugotavlja vpliv na vodni režim,
– analizo tveganja za onesnaženje vodnega telesa, če se ugotavlja vpliv na stanje voda,
– situacijski in prečni prikaz z vrisano mejo vodnega in priobalnega zemljišča,
– projektne rešitve omilitvenih ukrepov,
– podatke za ustanovitev stvarne služnosti, če se poseg v prostor načrtuje na vodnih ali priobalnih zemljiščih, katerih lastnik je država.
(2) Vsebina vloge za pridobitev vodnega soglasja, ki jo določa prejšnji odstavek se podrobneje določi s predhodno pridobljenimi projektnimi pogoji ali pogoji za druge posege v prostor.
6. člen
(dodatne zahteve za varstvena območja)
Za posege na vodovarstvenem območju, varstvenem območju kopalne vode ali varstvenem območju površinskih voda mora vloga za pridobitev vodnega soglasja poleg zahtev iz 4. člena tega pravilnika vsebovati tudi naslednje:
– analizo tveganja za onesnaženje vodnega telesa po predpisu, ki ureja varstvena območja,
– hidravlično analizo z zaščitnimi ukrepi, v kolikor ta ni vključena v analizo tveganja za onesnaženje vodnega telesa in če je ta zahtevana v pogojih.
7. člen
(dodatne zahteve za ogrožena območja)
(1) Za posege na ogroženih območjih, določenih v skladu s predpisi o vodah, mora vloga za pridobitev vodnega soglasja, poleg zahtev iz 4. člena tega pravilnika, vsebovati projektno dokumentacijo in druge podatke o predvideni gradnji, ki vključujejo:
– prikaz razredov nevarnosti z oceno ranljivosti, v skladu s predpisi, ki urejajo ogrožena območja,
– projektne rešitve omilitvenih ukrepov.
(2) Za posege, ki se načrtujejo na območjih, ki v skladu s predpisi o vodah niso določena kot poplavna območja ali z njimi povezana erozijska območja, iz opozorilne karte poplav ali iz novih podatkov in analiz na območju posega pa izhaja, da na širšem območju obstaja nevarnost pojava poplav ali z njimi povezane erozije, mora vloga za pridobitev vodnega soglasja, poleg zahtev iz 4. člena tega pravilnika vsebovati projektno dokumentacijo in druge podatke o predvideni gradnji, ki vključujejo:
– podatke iz katerih je mogoče oceniti razred poplavne nevarnosti in ki lahko izhajajo iz hidrološko hidravlične analize ali iz terenskih meritev dejanskih poplavnih dogodkov,
– projektne rešitve omilitvenih ukrepov.
(3) Za posege, ki se načrtujejo na območjih, ki v skladu s predpisi o vodah niso določena kot plazljiva območja, iz opozorilne karte verjetnosti pojava plazov pa izhaja, da na širšem območju posega obstaja nevarnost pojava plazov oziroma zaradi naklona terena, geološke sestave in strukture zemljišča ter prisotnosti podzemnih voda lahko zaradi neustrezne gradnje pride do povečane nevarnosti pojava zemeljskega plazu ali druge oblike pobočnega masnega premikanja (podori, drobirski tokovi), mora vloga za pridobitev vodnega soglasja poleg zahtev iz 4. člena tega pravilnika vsebovati projektno dokumentacijo in druge podatke o predvideni gradnji, ki smiselno vključujejo:
– geološko poročilo s poudarkom na stabilnosti terena, s katerim se ugotovi stopnja tveganja za načrtovane posege in ki lahko vključuje določitev območja geoloških nevarnosti v merilu 1:25.000 ali natančnejšem merilu, v primeru individualne gradnje pa v merilu 1:10.000 ali natančnejšem merilu,
– projektne rešitve omilitvenih ukrepov.
(4) Za posege, ki se načrtujejo na območjih, ki v skladu s predpisi o vodah niso določena kot erozijska območja, iz opozorilne karte verjetnosti pojava erozije izhaja, da na širšem območju posega obstaja nevarnost pojava erozije oziroma zaradi preperelosti, tektonske zdrobljenosti ali plastovitosti kamnin, nagiba in površinske oblikovanosti terena lahko zaradi neustreznega posega pride do povečane nevarnosti pojava erozije, mora vloga za pridobitev vodnega soglasja, poleg zahtev iz 4. člena tega pravilnika, vsebovati projektno dokumentacijo in druge podatke o predvideni gradnji, ki smiselno vključujejo:
– geološko poročilo s poudarkom na erodibilnosti terena, s katerim se ugotovi stopnja tveganja za načrtovane posege in ki lahko vključuje določitev območja nevarnosti pojava erozije v merilu 1:25.000 ali natančnejšem merilu, v primeru individualne gradnje pa v merilu 1:10.000 ali natančnejšem merilu,
– projektne rešitve omilitvenih ukrepov.
(5) Za posege, ki se načrtujejo na območjih, ki v skladu s predpisi o vodah niso določena kot plazovita območja, iz opozorilne karte verjetnosti pojava snežnih plazov, pa izhaja, da na širšem območju posega obstaja nevarnost pojava snežnih plazov, mora vloga za pridobitev vodnega soglasja, poleg zahtev iz 4. člena tega pravilnika, vsebovati projektno dokumentacijo in druge podatke o predvideni gradnji, ki smiselno vključujejo:
– ustrezno analizo za ugotovitev stopnje tveganja za načrtovan poseg,
– projektne rešitve omilitvenih ukrepov.
(6) Opozorilne karte iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena so objavljene na spletni strani ministrstva pristojnega za vode in so del vodnega katastra.
(7) Vsebina vloge za pridobitev vodnega soglasja, ki jo določajo prvi, drugi, tretji in četrti odstavek tega člena, se podrobneje določi s predhodno pridobljenimi projektnimi pogoji ali pogoji za druge posege v prostor.
8. člen
(drugi posegi)
Za druge posege v prostor, za katere je treba pridobiti vodno soglasje v skladu z drugim odstavkom 150. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1 in 57/08), mora vloga za pridobitev vodnega soglasja poleg vsebin, ki jih ureja 4. člen tega pravilnika, vsebovati tudi vsebine, ki jih urejajo 5., 6. in 7. člen tega pravilnika, če se drug poseg v prostor nahaja na območjih, ki jih ti členi urejajo.
9. člen
(izdelava projektne dokumentacije)
Projektno dokumentacijo iz 3., 4., 5., 6. in 7. člena lahko izdela le za to ustrezno strokovno usposobljena pravna ali fizična oseba v skladu s predpisi o graditvi objektov.
10. člen
(razveljavitev)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati:
– Pravilnik o gradnjah na vodovarstvenih območjih, ki se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja, in o dokumentaciji, ki je potrebna za pridobitev vodnega soglasja (Uradni list RS, št. 62/04),
– Strokovno navodilo o tem, kakšna tehnična dokumentacija je potrebna za pridobitev vodnogospodarskega soglasja in vodnogospodarskega dovoljenja in kaj morajo vsebovati vodnogospodarska soglasja in vodnogospodarska dovoljenja (Uradni list SRS, št. 27/84 in 3/87).
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-216/2007
Ljubljana, dne 23. marca 2009
EVA 2008-2511-0176
Karl Erjavec l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti