Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2009 z dne 12. 1. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2009 z dne 12. 1. 2009

Kazalo

81. Pravilnik o specializacijah v fizioterapevtski dejavnosti, stran 208.

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 87.c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP in 23/08) in 14. člena Statuta Zbornice fizioterapevtov Slovenije je Skupščina Zbornice na seji dne 10. 6. 2008 v soglasju z ministrom za zdravje sprejela
P R A V I L N I K
o specializacijah v fizioterapevtski dejavnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik ureja specializacije višjih fizioterapevtov oziroma višjih fizioterapevtk in diplomiranih fizioterapevtov oziroma diplomiranih fizioterapevtk (v nadaljnjem besedilu: fizioterapevtov), določa trajanje in potek specializacije, postopek odobritve, mentorstvo, imenovanje izpitne komisije, način opravljanja specialističnega izpita in druga vprašanja v zvezi s specialističnim izpopolnjevanjem.
(2) V postopku odločanja o odobritvi oziroma neodobritvi specializacije Zbornica fizioterapevtov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zbornica) v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, izda odločbo.
2. člen
(1) Specializacija fizioterapevtov je posebna oblika podiplomskega strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: izpopolnjevanje), ki je potrebno za dodatno in poglobljeno pridobivanje znanja in veščin na enem od ožjih področij fizioterapevtske dejavnosti.
(2) Izpopolnjevanje za specializacijo iz Ortopedske medicine in manualne terapije ter Nevrofizioterapije si pridobi fizioterapevt v postopku časovno določenega teoretičnega in praktičnega izpopolnjevanja ter z opravljenim specialističnim izpitom.
(3) Po potrebi se izvedejo tudi druge specializacije, katerih programi se skladno s prvim odstavkom 5. člena tega pravilnika objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
(1) Specializacija se lahko odobri fizioterapevtu, ki ima opravljeno pripravništvo in strokovni izpit s področja fizioterapevtske dejavnosti, je vpisan v register fizioterapevtov in ima veljavno licenco za opravljanje fizioterapevtske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: licenca).
(2) Specializacijo osebe, ki je zaposlena pri izvajalcu v mreži javne zdravstvene službe in je napotena na specializacijo s strani delodajalca, mora zaradi zagotavljanja specialističnih fizioterapevtskih storitev v mreži javne zdravstvene službe na predlog Zbornice odobriti ministrstvo, pristojno za zdravje.
(3) Pri odobravanju specializacij iz prejšnjega odstavka se upoštevajo kadrovski normativi, določeni s planom zdravstvenega varstva.
4. člen
Specializacije v fizioterapevtski dejavnosti potekajo v posameznih teoretičnih in praktičnih sklopih s časovnimi presledki. Specializacija lahko traja najmanj eno leto in največ štiri leta.
II. PROGRAMI SPECIALIZACIJ
5. člen
(1) Programe specializacij določi Zbornica glede na potrebe po strokovnjakih s področja fizioterapevtske dejavnosti, ki jih prejme od izvajalcev javne zdravstvene službe in strokovnega združenja do konca oktobra za naslednje leto. Pri oblikovanju programov posameznih specializacij sodeluje s priznanimi šolami za fizioterapijo doma in v tujini ter priznanimi domačimi in tujimi strokovnjaki ter institucijami. Programe specializacij potrdi skupščina Zbornice in se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Program specializacije iz Ortopedske medicine in manualne terapije je v Prilogi 1 tega pravilnika.
(3) Program specializacije iz Nevrofizioterapije je objavljen med Vzgojno-izobraževalnimi programi v zdravstveni usmeritvi, revija Novis 3/4, letnik 16, maj 1989, stran 14–28.
(4) Zbornica vodi evidenco odobrenih in opravljenih specializacij.
6. člen
V programu specializacij se določi:
– obseg znanja in veščin ter druge zahteve, ki jih mora specializant oziroma specializantka (v nadaljnjem besedilu: specializant) obvladati do zaključka specializacije;
– vsebino in trajanje posameznih sklopov specializacije;
– druge vsebine in postopki, potrebni za opravljanje posameznih specializacij.
III. POOBLAŠČENI IZVAJALCI
7. člen
(1) Specializacija se opravlja v enem ali več zdravstvenih zavodih ali pri zasebnih zdravstvenih delavcih, ki jih v skladu s pravilnikom, ki določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi ali zasebni zdravstveni delavci za izvajanje programov specializacije, pooblasti minister, pristojen za zdravje, tako da ima specializant zagotovljeno možnost za pridobivanje potrebnega obsega znanja in veščin določenega ožjega strokovnega področja zdravstvene dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni izvajalec).
(2) Če za del programa ali celoten program specializacije ni ustreznega pooblaščenega izvajalca v državi, se ta opravi v tujini oziroma v drugih državah članicah Evropske unije, v organizacijah, ki izpolnjujejo pogoje za tovrstno izpopolnjevanje.
IV. RAZPIS IN ODOBRITEV SPECIALIZACIJE
8. člen
(1) Zbornica najmanj enkrat letno razpiše specializacije za posamezna področja fizioterapevtske dejavnosti.
(2) Razpis se objavi v biltenu Zbornice Fizis in na spletnih straneh Zbornice.
(3) V času razpisa mora biti razpisna dokumentacija (razpis specializacij in vloga za pristop k specializaciji) dosegljiva vsem zainteresiranim na sedežu Zbornice.
9. člen
Razpis, ki traja 30 dni, vsebuje:
– naziv in naslov Zbornice;
– vrsto in število specializacij;
– pogoje za prijavo na posamezno specializacijo;
– merila za izbiro;
– roke in način oddaje vloge;
– rok, v katerem bo Zbornica odločila o prispelih vlogah in
– druge podatke.
10. člen
(1) Prijava na razpis (v nadaljnjem besedilu: vloga) mora vsebovati:
– dokazilo o opravljeni diplomi in opravljenem strokovnem izpitu v Republiki Sloveniji;
– dokazilo o vpisu v register licenc izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti in veljavni licenci;
– izjavo plačnika o plačilu vseh stroškov specializacije za tistega kandidata, ki bo opravljal specializacijo izven potreb mreže javne zdravstvene službe in
– dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev.
(2) Če se podatki, ki jih dokazujejo dokazila iz prejšnjega odstavka, nahajajo v uradnih evidencah, jih Zbornica pridobi po uradni dolžnosti.
11. člen
(1) Vlogo za odobritev specializacije vloži delodajalec, kjer je specializant zaposlen.
(2) Specializant, ki sam nosi stroške specializacije, vlogo za odobritev spceializacije vloži osebno.
(3) Vloga iz tega člena se pošlje priporočeno po pošti na naslov Zbornice ali se osebno vloži na sedežu Zbornice.
(4) Pristojna oseba Zbornice, ki sprejema vloge, prispele na razpis, na vsaki vlogi jasno označi datum oddaje vloge na pošto in datum prejema oziroma pri vlogah, vloženih neposredno na sedež Zbornice, datum vložitve. Na enak način evidentira tudi vsako dopolnitev oziroma spremembo vloge.
(5) O prispelih vlogah za odobritev specializacij se vodi seznam.
(6) Vloga za odobritev specializacije, ki jo je kandidat oddal na pošto po preteku razpisnega roka, ni veljavna.
12. člen
(1) V postopku za odobritev specializacij se obravnavajo vloge, ki vsebujejo vse z razpisom zahtevane podatke ter dokazila in prispejo na Zbornico v predpisanem roku.
(2) Predsednik Zbornice imenuje Komisijo za odpiranje vlog (v nadaljnjem besedilu: Komisija) v postopku razpisa specializacij.
(3) Po poteku razpisnega roka Komisija hkrati odpre vse vloge, ki so do tedaj prispele.
(4) Za vsako vlogo Komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je vložila oseba, ki izpolnjuje v razpisu določene pogoje in ali je popolna glede na besedilo razpisa.
(5) O odpiranju vlog se piše zapisnik.
(6) Zbornica odloči o vlogah v 30 dneh po preteku razpisnega roka.
(7) Odločbo o specializaciji izda Zbornica v upravnem postopku.
13. člen
(1) Vloga za odobritev specializacije je pravočasna, če na razpis prispe v roku in na način, ki ga določa ta pravilnik.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka je popolna, če vsebuje vse sestavine, ki jih zahteva ta pravilnik.
(3) Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na podlagi obveznih dokazil.
(4) Če Komisija ugotovi, da je treba vlogo dopolniti, ker ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov, obvesti kandidata o pomanjkljivostih in ga pozove, da jih odpravi v treh dneh in ga opozori na posledice, če jih ne bo pravočasno odpravil. Če pomanjkljivosti niso odpravljene, se vloga s sklepom zavrže. Predložena dokumentacija se vrne kandidatu.
14. člen
Po preteku tridnevnega roka iz prejšnjega člena Komisija pripravi skupno poročilo o izbiri kandidatov in vrsti specializacije.
15. člen
Na podlagi ugotovitev iz zapisnika o odpiranju vlog o prepoznih in nepopolnih vlogah ter vlogah, ki jih niso vložile upravičene osebe, predsednik Zbornice izda sklep, s katerim tako vlogo zavrže.
16. člen
(1) Če se na razpis za določeno specializacijo prijavi več kandidatov, kot je razpisanih mest, se opravi izbirni postopek za vse izbrane kandidate iz 14. člena pravilnika. Izbirni postopek opravi Izbirna komisija, ki jo sestavljajo trije člani Izvršilnega odbora, ki jih imenuje predsednik Zbornice.
(2) Izbor se opravi samo v prisotnosti vseh treh članov Izbirne komisije. Na podlagi izbirnih meril Izbirna komisija predsedniku Zbornice predlaga, da se vloga zavrne ali odobri.
17. člen
(1) Izbirna merila in sorazmerni delež možnega števila doseženih točk so:
– povprečna ocena dodiplomskega študija (do 20 točk);
– kandidatovi dosedanji strokovni dosežki (do 20 točk);
– mnenje oziroma ocena delodajalca o strokovnem delu kandidata (do 10 točk);
– že opravljena podiplomska izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja s področja razpisane specializacije (do 40 točk);
– mnenje Izbirne komisije na podlagi osebnega razgovora s kandidatom (do 10 točk).
(2) Izbirna komisija predlaga predsedniku Zbornice odobritev specializacije za tiste kandidate, ki so pri posamezni specializaciji dosegli največ točk, in za toliko kandidatov, kolikor je bilo pri posamezni specializaciji razpisanih prostih mest.
18. člen
Izbirna komisija ob koncu izbirnega postopka pripravi poročilo, ki mora vsebovati tudi kratko obrazložitev vsebinskih razlogov za predlagano odobritev ali zavrnitev posamezne vloge.
19. člen
(1) Na podlagi poročila Izbirne komisije predsednik Zbornice izda odločbo o specializaciji za vsakega kandidata, ki se je prijavil na določeno specializacijo.
(2) Kandidat lahko vloži pritožbo zoper odločbo iz prejšnjega odstavka v 15 dneh od prejema odločbe na Zbornico. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(3) Ko postane odločba iz prvega odstavka tega člena pravnomočna, izda Zbornica posameznemu kandidatu, ki mu je bila specializacija odobrena sklep, v katerem se določi datum začetka opravljanja specializacije in glavni mentor. Sklep se vroči delodajalcu, izbranemu kandidatu in glavnemu mentorju.
V. MENTORSTVO
20. člen
(1) Pri praktičnem delu specializacije določi Zbornica glavnega mentorja in somentorje (v nadaljnjem besedilu: mentorji), ki skrbijo za nemoteno opravljanje prakse v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, inštitutih in zasebnih praksah.
(2) Naloge glavnega mentorja so:
– pred začetkom specializacije pripravi načrt izvajanja programa specializacije;
– usklajuje in nadzira praktični potek specializacije in s tem zagotavlja, da specializacija poteka po programu;
– sodeluje s somentorji in spremlja njihovo delo;
– sproti ocenjuje napredovanje specializantovih pridobljenih veščin in znanj;
– predlaga podaljšanje določenega dela specializacije, če ugotovi, da specializant v predvidenem času ni pridobil zadostnega obsega znanj in veščin.
(3) Somentor usposablja in nadzira specializanta na delovnem mestu in poroča glavnemu mentorju o napredovanju specializanta.
(4) Somentor sodeluje tudi pri skupinskih oblikah usposabljanja specializanta.
(5) Pravice glavnega mentorja in somentorja so:
– zagotovljen čas za delo z vsakim specializantom v skladu s programom mentorskega dela in
– zagotovljen čas za dodatno usposabljanje v trajanju pet delovnih dni letno.
(6) Plačilo mentorskega in somentorskega dela se opredeli v kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva.
21. člen
(1) Seznam mentorjev določi Zbornica na predlog Komisije za izobraževanje.
(2) Za glavnega mentorja je lahko izbran fizioterapevt z nazivom svetovalec in Cyriax terapevt, ki ima najmanj pet let delovnih izkušenj s področja ortopedske medicine in manualne terapije in istočasno lahko skrbi za največ tri specializante.
(3) Za somentorja je lahko imenovan le fizioterapevt z nazivom mentor in Cyriax terapevt, ki ima najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja ortopedske medicine in manualne terapije in istočasno lahko skrbi le za enega specializanta.
(4) Na mesto glavnega mentorja ali somentorja lahko Komisija za izobraževanje predlaga tudi fizioterapevta brez naziva svetovalec oziroma mentor, če ta izpolnjuje druge pogoje, ki jih določi Zbornica.
22. člen
Zbornica lahko glavnega mentorja ali somentorja razreši mentorstva in imenuje novega v naslednjih primerih:
– zaradi nespoštovanja ali neizpolnjevanja mentorskih obveznosti;
– če mentor sam prosi za razrešitev iz objektivnih razlogov.
VI. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI IZVAJANJA SPECIALIZACIJ
23. člen
Za zagotavljanje kakovosti izvajanja specialističnih programov skrbi Zbornica z zagotavljanjem kakovostnih programov posameznih specializacij.
24. člen
Za zagotavljanje kakovosti programov so odgovorni njihovi pripravljalci. Pripravljalci programov so dolžni stalno spremljati novosti v stroki in jih sprotno uvajati v specialistične programe.
25. člen
Zbornica zagotavlja kakovost izvajanja specializacij na naslednji način:
– določa merila in kazalce za stalno in občasno spremljanje zagotavljanja kakovosti izvajanja programov specializacij;
– skrbi za stalno strokovno in pedagoško usposobljenost glavnih mentorjev in somentorjev ter primernost pooblaščenih izvajalcev;
– izvaja druge aktivnosti za nadzor izvajanja specializacij pri pooblaščenih izvajalcih.
VII. TRAJANJE IN POTEK SPECIALIZACIJE
26. člen
(1) Specializacija se začne z dnem, ki je določen v sklepu o specializaciji.
(2) Kandidat, ki iz utemeljenega razloga ne more začeti specializacije na dan, določen v sklepu o specializaciji, mora pred nastopom tega datuma pisno obvestiti Zbornico o razlogih. Če je razlog utemeljen, Zbornica določi kandidatu nov datum začetka specializacije.
(3) Kandidat, ki ne začne specializacije na dan, določen v sklepu o specializaciji in Zbornice o tem ne obvesti, izgubi pravico do opravljanja specializacije. Kandidat lahko ponovno kandidira na novem razpisu z novo vlogo za isto ali drugo vrsto specializacije.
(4) Specializacija traja tako dolgo, da specializant pridobi znanje in veščine s celotnega področja specializacije v tolikšnem obsegu, da bo po zaključeni specializaciji in opravljenem specialističnem izpitu lahko samostojno opravljal delo, vendar najdlje v trajanju, določenem v 4. členu tega pravilnika.
27. člen
(1) V čas specializacije se lahko šteje tudi podiplomsko in drugo izobraževanje ter usposabljanje, ki je v skladu s programom ali delom programa specializacije.
(2) O skladnosti in priznanju časa izobraževanja in usposabljanja iz prejšnjega odstavka s programom specializacije, odloči Zbornica na predlog Komisije za izobraževanje.
28. člen
(1) Specializant lahko v času specializacije samostojno opravlja le tista dela in storitve, za katere je usposobljen s pridobljeno formalno izobrazbo, druge storitve s področja specializacije pa le pod neposrednim nadzorom mentorja oziroma somentorja.
(2) Potek specializacije se sproti vpisuje v List specializanta, katerega obrazec je v Prilogi 2 tega pravilnika.
29. člen
(1) Pri daljši odsotnosti specializanta s programa specializacije zaradi bolezni, porodniškega dopusta ali drugih upravičenih razlogov, se čas specializacije ustrezno podaljša.
(2) Če je prekinitev specializacije daljša od enega leta, o možnosti nadaljevanja že začete specializacije odloči Zbornica.
(3) Specializantu, ki mu pred potekom odobrene specializacije preneha delovno razmerje pri delodajalcu, za katerega potrebe je bila specializacija odobrena, ta specializacija preneha.
(4) Redni letni dopust se všteje v čas specializacije.
30. člen
Če glavni mentor ugotovi, da specializant brez upravičenih razlogov ne opravlja svojih obveznosti po programu specializacije, predlaga Zbornici prenehanje specializacije. O predlogu odloči Zbornica, ko se seznani s pojasnili glavnega mentorja in po razgovoru s specializantom.
VIII. PREVERJANJE ZNANJA IN SPECIALISTIČNI IZPIT
31. člen
Doseženo raven znanja in obvladovanja veščin mentorji preverjajo že med potekom praktičnega dela specializacije, sprotno in končno preverjanje znanja pa se opravlja tudi med teoretičnimi sklopi specializacije.
32. člen
(1) Specializant, ki opravi predpisani program, lahko pristopi k specialističnemu izpitu (v nadaljnjem besedilu: izpit).
(2) Specializant ali njegov delodajalec naslovi vlogo za opravljanje izpita na Zbornico. Vlogi je treba priložiti izjavo glavnega mentorja o pripravljenosti specializanta na izpit, ustrezno izpolnjen List specializanta in morebitne druge dokumente, ki jih predvideva program specializacije.
(3) Opravljanje izpita odobri Zbornica.
33. člen
(1) Če specializant izpolnjuje vse pogoje za opravljanje izpita, Zbornica v 30 dneh po prejemu vloge izda odločbo, v kateri določi Izpitno komisijo ter čas in kraj opravljanja izpita. Datum izpita se predhodno uskladi s člani Izpitne komisije, rok za izpit pa ne sme biti prej kot v 15 dneh od dneva vročitve odločbe. Odločba se pošlje specializantu, članom Izpitne komisije in glavnemu mentorju.
(2) Na utemeljeno prošnjo specializanta lahko predsednik Izpitne komisije preloži izpit za največ 15 dni. V vsakem drugem primeru se izpit ponovno razpiše.
34. člen
(1) Če program specializacije ne določa drugače, se izpit opravlja na sedežu Zbornice.
(2) Izpitno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. Pri delu Izpitne komisije sodeluje zapisnikar. Imenuje jih Zbornica.
(3) Predsednik Izpitne komisije mora biti priznani pooblaščeni učitelj oziroma inštruktor za posamezno področje specializacije, en član mora imeti naziv svetovalec, drugi pa je glavni mentor. Izpitna komisija je lahko tudi mednarodna.
(4) Seznam oseb, ki so lahko člani Izpitne komisije, pripravi Zbornica.
35. člen
(1) Izpit obsega teoretični in praktični del.
(2) Izpitna komisija odloča z večino glasov.
(3) Uspeh specializanta na izpitu se ocenjuje z »opravil« ali »ni opravil«.
(4) Če specializant izkaže izjemno, nadpovprečno znanje, lahko Izpitna komisija njegovo znanje oceni z »opravil s pohvalo«. Odločitev Izpitne komisije mora biti v tem primeru soglasna.
(5) Predsednik Izpitne komisije sporoči specializantu dosežen uspeh v prisotnosti vseh članov Izpitne komisije in zapisnikarja takoj po izpitu.
36. člen
O poteku izpita piše zapisnikar zapisnik na obrazec, ki je v Prilogi 3 tega pravilnika. Zapisnik podpišejo vsi člani Izpitne komisije. Zapisnikar predloži zapisnik Zbornici najpozneje v 15 dneh po opravljenem izpitu.
37. člen
(1) Specializant, ki izpita prvič ne opravi, ga ima pravico ponavljati v roku, ki ga določi Izpitna komisija, vendar ne prej kot po treh mesecih po prvem neopravljenem izpitu oziroma ne prej kot po šestih mesecih po drugem neopravljenem izpitu.
(2) Če specializant še tretjič ne opravi izpita, mu lahko Izpitna komisija specializacijo podaljša za najmanj tri mesece in največ za eno leto za dopolnitev pomanjkljivih znanj. Izpitna komisija lahko postavi še druge posebne zahteve glede na izkazane pomanjkljivosti znanja.
(3) Če specializant izpita ne opravi niti po nadaljnjem izpopolnjevanju določenem v prejšnjem odstavku, izpita ne more več opravljati.
38. člen
(1) Če specializant neopravičeno ne pride na izpit ali odstopi od že začetega izpita, se šteje, da izpita ni opravil.
(2) Če specializant ne pride na izpit iz upravičenega razloga, se mora k izpitu ponovno prijaviti in obenem utemeljiti svojo odsotnost na prvem roku. Če je razlog utemeljen, o čemer presodi Zbornica, se šteje, da se specializant prvič prijavlja na izpit.
39. člen
(1) Specializantu, ki opravi izpit, izda Zbornica potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu in mu z njim podeli naziv specialista ustrezne specialnosti. Potrdilo o opravljenem izpitu, ki je javna listina, podpišeta predsednik Zbornice in predsednik Izpitne komisije. Obrazec potrdila je v Prilogi 4 tega pravilnika.
(2) Po izdaji potrdila o opravljenem izpitu in na podlagi vloge, Zbornica specialistu izda licenco za opravljanje specialnosti na določenem področju fizioterapevtske dejavnosti in zavede spremembo v register licenc izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti.
IX. SPECIALIZACIJE SPECIALIZANTOV, KI SO KVALIFIKACIJO ZA OPRAVLJANJE REGULIRANEGA POKLICA PRIDOBILI V DRUGI DRŽAVI ČLANICI EVROPSKE UNIJE, EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA ALI ŠVICARSKI KONFEDERACIJI
40. člen
Zdravstveni delavec, ki je kvalifikacijo za opravljanje reguliranega poklica, določenega v Evidenci reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/06), pridobil v drugi državi članici Evropske unije, mora vlogi za odobritev specializacije priložiti odločbo o priznanju kvalifikacije za opravljanje poklica v Republiki Sloveniji, pridobljeno v postopku za priznanje kvalifikacij v skladu z Zakonom o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 21/02 in 92/07), in izjavo delodajalca oziroma delodajalcev, da je delavec pri njem oziroma pri njih samostojno opravljal delo v fizioterapevtski dejavnosti.
41. člen
(1) Specialistični naziv, pridobljen v tujini, se prizna, če program specializacije v tujini ustreza programu, ki velja v Republiki Sloveniji.
(2) O pogojih za priznanje specializacije na podlagi prejšnjega odstavka odloča Zbornica.
(3) Specialistični naziv, pridobljen v državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, se prizna po postopku in v skladu s pogoji, ki jih določajo Zakon o opravljanju zdravstvenih poklicev v Republiki Sloveniji za državljane drugih držav članic Evropske unije (Uradni list RS, št. 86/02 in 2/04).
X. POSEBNA DOLOČBA
42. člen
Specializantu, ki je opravil specialistični izpit pred 25. junijem 1991 v eni od republik bivše Socialistične federativne Republike Jugoslavije, se specialistični izpit prizna pod pogoji in po postopku iz tega pravilnika.
XI. SPECIALIZACIJE TUJIH DRŽAVLJANOV
43. člen
Tuj državljan lahko v Republiki Sloveniji opravlja specializacijo pod pogoji in v skladu s postopkom, ki so določeni z zakonom in s tem pravilnikom ter po programu, ki velja za državljane Republike Slovenije.
44. člen
Za tuje državljane veljajo enake določbe glede vsebine in poteka specializacije ter opravljanja izpita, kakor za državljane Republike Slovenije.
XII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
45. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se za specializacije fizioterapevtov preneha uporabljati Pravilnik o specializacijah zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 37/04 in 25/06).
46. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-13/2008
Ljubljana, dne 6. januarja 2009
EVA 2008-2711-0066
viš. pred. mag. Friderika Kresal l.r.
Predsednica Zbornice fizioterapevtov Slovenije
 
Soglašam!
 
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost