Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2009 z dne 9. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2009 z dne 9. 3. 2009

Kazalo

656. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1D), stran 2337.

Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo) in tretjega odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji dne 5. marca 2009 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1D)
1. člen
V Odloku o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/00, 33/03, 79/04 in 36/06) se v 3. členu za besedilom:
»Univerza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
Skrajšano ime: UL VF
Sedež: Ljubljana, Gerbičeva 60«
doda besedilo, ki se glasi:
»Univerza v Ljubljani
Zdravstvena fakulteta
Skrajšano ime: UL ZF
Sedež: Ljubljana, Poljanska 26a«.
Črta se besedilo, ki se glasi:
»visoka strokovna šola:
Univerza v Ljubljani
Visoka šola za zdravstvo
Skrajšano ime: UL VŠZ
Sedež: Ljubljana, Poljanska 26a«.
2. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Univerza razvija znanosti, stroke in umetnosti, tako da prek fakultet ali umetniških akademij opravlja, v skladu s predpisom o standardni klasifikaciji dejavnosti, naslednje dejavnosti:
Izobraževalno dejavnost:
– P 85.422 visokošolsko izobraževanje
– P 85.590 drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Znanstvenoraziskovalno dejavnost:
– M 72.110 raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
– M 72.190 raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
– M 72.200 raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
Umetniško dejavnost:
– R 90.010 umetniško uprizarjanje
– R 90.020 spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
– R 90.030 umetniško ustvarjanje
Druge dejavnosti:
– L 68.200 oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
– R 91.011 dejavnost knjižnic
– R 91.012 dejavnost arhivov
– R 91.020 dejavnost muzejev
– R 91.030 varstvo kulturne dediščine ter
– druge s tem povezane dejavnosti, ki jih univerza s soglasjem ustanovitelja določi v statutu.«
V tretjem odstavku se v prvem stavku besedilo »Fakultete, umetniške akademije in visoke strokovne šole« nadomesti z besedilom »Fakultete in umetniške akademije«.
V četrtem odstavku se v prvem stavku besedilo »fakultetah, umetniških akademijah, oziroma visokih strokovnih šolah« nadomesti z besedilom »fakultetah in umetniških akademijah«, za dvaindvajseto alinejo pa se doda nova triindvajseta alineja, ki se glasi:
»– Zdravstvena fakulteta: (72) zdravstvo (zdravstvena nega, zdravstvene tehnike);«.
Dosedanja šestindvajseta alineja se črta.
3. člen
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Organi fakultete ali umetniške akademije so: dekan, senat, akademski zbor in študentski svet.«.
4. člen
V prvem odstavku 10. člena se sedma alineja spremeni tako, da se glasi:
»– na predlog fakultet ali umetniških akademij sprejema sklepe o šolninah ter prispevkih za študij,«.
5. člen
V drugem odstavku 21. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»O načinu poravnave primanjkljaja sredstev fakultet in umetniških akademij, ki nastane pri izvajanju dejavnosti iz 7. člena tega odloka, odloča upravni odbor univerze.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Univerza mora najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka uskladiti statut.
Organi Zdravstvene fakultete se oblikujejo v treh mesecih po uveljavitvi statuta.
Do oblikovanja organov Zdravstvene fakultete opravljajo vse naloge dosedanji organi Visoke šole za zdravstvo, razen sprejemanja študijskih programov.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/09-5/8
Ljubljana, dne 5. marca 2009
EPA 149-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti