Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2009 z dne 6. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2009 z dne 6. 3. 2009

Kazalo

645. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči, stran 2302.

Na podlagi 38. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05 in 127/06 – ZJZP) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči
1. člen
V Uredbi o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Uradni list RS, št. 72/06, 70/07 in 99/08) se črta drugi odstavek 3. člena.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
2. člen
V 4. členu se dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Najvišja stopnja intenzivnosti pomoči za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov na upravičenem območju iz prejšnjega člena lahko znaša:
– do 50 odstotkov upravičenih stroškov naložb ali stroškov ustvarjenih delovnih mest povezanih z investicijo, če podjetje izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 6. člena te uredbe;
– do 25 odstotkov upravičenih stroškov naložb ali stroškov ustvarjenih delovnih mest povezanih z investicijo, če ima podjetje manj kot 750 zaposlenih ali 200.000.000 evrov prometa, izračunano skladno s prilogo I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabi členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3; v nadaljnjem besedilu: Uredba 800/2008/ES).
(4) Kadar podjetje prejme pomoč v obliki tveganega kapitala ter v prvih treh letih po prejemu tveganega kapitala zaprosi za pomoč po tej uredbi, znaša najvišja dovoljena stopnja intenzivnosti pomoči na upravičenem območju iz prejšnjega člena lahko do 24 odstotkov upravičenih stroškov naložb ali stroškov ustvarjenih delovnih mest povezanih z investicijo za velika podjetja, izraženo v bruto ekvivalentu dotacije. Za srednja podjetja se tako določena zgornja meja lahko poveča za 8 odstotnih točk in za mala podjetja 16 odstotnih točk, razen za podjetja, ki poslujejo v sektorju transporta. Za mala in srednja podjetja, ki so prejela pomoč v obliki tveganega kapitala ter v prvih treh letih po prejemu tveganega kapitala zaprosijo za pomoč po tej uredbi, znaša najvišja dovoljena stopnja intenzivnosti pomoči na upravičenem območju iz prejšnjega člena lahko do 40 odstotkov upravičenih stroškov iz drugega odstavka 11. člena te uredbe.
(5) V primeru, ko bi razlika med najvišjo dovoljeno stopnjo intenzivnosti pomoči po prvem in četrtem odstavku tega člena presegla skupni znesek vloženega tveganega kapitala, se največja dovoljena višina pomoči, dodeljene po tej uredbi, zmanjša samo za znesek vloženega tveganega kapitala.«.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(področja uporabe)
(1) Določbe te uredbe veljajo za regionalne državne pomoči, dodeljene v vseh panogah gospodarstva, razen v ribištvu in premogovništvu.
(2) Določbe te uredbe ne veljajo za pridelavo kmetijskih pridelkov, naštetih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti in proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, ter proizvode, ki ustrezajo kodam 4502, 4503 in 4504 za plutaste izdelke.
(3) Določbe te uredbe veljajo za predelavo in trženje kmetijskih pridelkov in proizvodov, razen v primeru kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni od pridelovalcev ali jih je na trg dalo podjetje, ki trži ali predeluje kmetijske pridelke in proizvode,
– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na pridelovalce.
(4) Če se regionalna državna pomoč dodeljuje podjetju, ki večino dohodkov ustvari v sektorju zračnega ali zemeljskega tovornega transporta, je treba poleg določb te uredbe upoštevati še posebna pravila, ki urejajo dodeljevanje državnih pomoči za ta področja. Določbe te uredbe ne veljajo za nabavo transportne opreme in transportnih sredstev.
(5) Regionalna državna pomoč podjetjem v jeklarstvu in železarstvu, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 29. točki 2. člena Uredbe 800/2008/ES, ni dovoljena.
(6) Regionalna državna pomoč podjetjem v industriji sintetičnih vlaken, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 30. točki 2. člena Uredbe 800/2008/ES, ni dovoljena.
(7) Regionalna državna pomoč podjetjem v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2; v nadaljnjem besedilu: Smernice o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo) ni dovoljena. Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od vpisa v register, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij.
(8) Določbe te uredbe ne veljajo za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo.
(9) Določbe te uredbe ne veljajo za pomoč, ki daje prednost uporabi domačega blaga pred uporabo uvoženega.
(10) Določbi petega in šestega odstavka tega člena ne veljata za pomoč, dodeljeno na podlagi drugega odstavka 11. člena te uredbe.
(11) Pri dodeljevanju regionalnih državnih pomoči za namene iz 7. člena te uredbe se poleg določb te uredbe upoštevajo tudi določbe Uredbe 800/2008/ES.
(12) Določbe te uredbe veljajo tudi za posamične odobritve državne pomoči. Vloga mora izpolnjevati vsa merila iz te uredbe. Pomoč se dodeli na podlagi individualne vloge, ki jo presoja posebna komisija, ki jo mora imenovati dajalec pomoči. S prejemnikom pomoči se sklene pogodba o dodelitvi sredstev, ki natančno opredeljuje terminski plan porabe sredstev in obveznosti prejemnika pomoči, vključno s poročili in dokazili o namenski porabi sredstev.
(13) Določbe te uredbe ne veljajo za upravičence, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.«.
4. člen
V 6. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Mala in srednja podjetja po tej uredbi so podjetja, kot jih določa priloga I Uredbe 800/2008/ES.«.
5. člen
V 8. členu se črta besedilo »kapitalskih vložkov, poroštev, zmanjšanja prispevkov za socialno varnost, zagotavljanja tveganega kapitala,«.
6. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremni tako, da se glasi:
»(2) Za mala in srednja podjetja so upravičeni stroški tudi stroški pripravljalnih študij in svetovanj, če so povezana z začetno naložbo, v višini do 50 odstotkov dejanskih stroškov, skladno z Uredbo 800/2008/ES. Upravičeni stroški so stroški pripravljalnih študij in svetovanj, ki jih zagotovijo zunanji izvajalci. Pomoč za svetovalne storitve majhnim in srednje velikim podjetjem, ki presega višino 2.000.000 eurov na podjetje in na projekt, je potrebno priglasiti Evropski komisiji.«.
7. člen
Tretji odstavek 12. člena se spremni tako, da se glasi:
»(3) Regionalno državno pomoč majhnim in srednje velikim podjetjem je mogoče dodeliti samo, če je prosilec zanjo vložil vlogo za dodelitev državne pomoči pred začetkom izvajanja projekta. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek aktivnosti na projektu. Regionalno državno pomoč velikemu podjetju je mogoče dodeliti samo, če je poleg tega, da projekt izpolnjuje pogoj iz prvega odstavka tega člena te uredbe, prosilec analiziral možnost izvedbe projekta s prejeto regionalno državno pomočjo in brez nje. Dajalec regionalne državne pomoči mora preveriti, ali analiza prosilca potrjuje, da bo upravičenec zaradi prejete regionalne državne pomoči izpolnil enega od naslednjih meril:
– dejansko povečal stvarno velikost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal,
– dejansko povečal obseg projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal, v stvarni ali finančni obliki,
– zaradi prejete regionalne državne pomoči skrajšal dejanski čas, ki ga bo prosilec porabil za dokončanje projekta,
– dejansko povečal finančno vrednost projekta ali aktivnosti, ki jih bo izvajal, ali
– da projekta brez prejete regionalne državne pomoči ne bi bilo možno izpeljati na območju, določenem v 3. členu te uredbe.«.
8. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(posebni pogoji dodeljevanja regionalne državne pomoči za tekoče poslovanje podjetij)
(1) Regionalna državna pomoč za tekoče poslovanje podjetij se lahko dodeli po pravilu de minimis za kritje naslednjih stroškov:
– stroškov nadomestnih naložb,
– prevoznih stroškov,
– stroškov dela,
– stroškov tekočega poslovanja zaradi:
1. invalidnosti, daljše bolezni ali smrti nosilca dejavnosti, če je prejemnik spodbude samostojni podjetnik posameznik,
2. socialne ogroženosti prejemnika spodbude in članov njegove družine, če je prejemnik spodbude samostojni podjetnik posameznik,
3. posledic naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov, ki jih ni bilo mogoče preprečiti in ki so nastale brez krivde prejemnika spodbude ter zaradi katerih je bila povzročena ali grozi hujša gospodarska škoda ali je začasno oteženo poslovanje ali pomembno zmanjšana vrednosti osnovnih sredstev,
4. izjemno negativnega delovanja trga, ki je prizadel širše geografsko območje ali panogo, v kateri opravlja dejavnost prejemnik spodbude.
(2) Regionalna državna pomoč za tekoče poslovanje podjetij se dodeli na podlagi vloge. Vlogo obravnava medresorska komisija, ki jo imenuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: komisija). Komisija deluje v sestavi:
– predstavnik ministrstva, pristojnega za finance,
– predstavnik ministrstva, pristojnega za gospodarstvo,
– predstavnik ministrstva, pristojnega za okolje,
– predstavnik ministrstva, pristojnega za kmetijstvo,
– predstavnik ministrstva, pristojnega za delo, družino in socialne zadeve,
– predstavnik službe, pristojne za razvoj in evropske zadeve, in
– predstavnik službe, pristojne za regionalni razvoj.
(3) Sklep o dodelitvi regionalne državne pomoči za tekoče poslovanje podjetij sprejme Vlada Republike Slovenije.
(4) Dajalec pomoči sklene s prejemnikom pomoči pogodbo o dodelitvi sredstev, ki natančno opredeljuje terminski plan porabe sredstev in obveznosti prejemnika pomoči, vključno s poročili in dokazili o namenski porabi sredstev. Prejemnika se obvesti, da je prejel pomoč po pravilu de minimis.
(5) Regionalna državna pomoč za tekoče poslovanje podjetij se dodeljujejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč de minimis (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5). V skladu s pravilom de minimis skupna vrednost pomoči ne sme preseči 200.000,00 eurov v obdobju zadnjih treh let, ne glede na obliko ali namen pomoči. Pri podjetjih, ki delujejo v sektorju cestnoprometnega transporta, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 eurov. V kolikor je prejemnik pomoči de minimis za iste upravičene stroške že prejel državno pomoč, vsota dodeljenih državnih pomoči ne sme presegati dovoljenih intenzivnosti državnih pomoč.
(6) Regionalna državna pomoč za tekoče poslovanje podjetij po pravilu de minimis ni dovoljena za prejemnike iz sektorjev ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, predelave in trženja kmetijskih pridelkov in proizvodov, kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni od pridelovalcev ali da jih je na trg dalo podjetje, ki trži ali predeluje kmetijske pridelke in proizvode,
– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na pridelovalce.
Regionalna državna pomoč za tekoče poslovanje podjetij po pravilu de minimis tudi ni dovoljena za podjetja v težavah, kot jih določa Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah. Pomoč ne sme biti pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega ter ne sme biti namenjena spodbujanju izvoza. Pomoč, dodeljena podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne sme biti namenjena za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
(7) V primeru da regionalna državna pomoč za tekoče poslovanje podjetij preseže znesek 200.000 eurov, je le-to potrebno priglasiti Evropski komisiji.«.
9. člen
Četrti in peti odstavek 15. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(4) Upravljavec regionalne sheme je dolžan v 10 dneh po dodelitvi regionalne državne pomoči velikemu naložbenemu projektu, ki ga predhodno ni potrebno priglasiti, Ministrstvu za finance sporoči podatke, kot so opredeljeni v Prilogi II Uredbe 800/2008/ES.
(5) Individualna priglasitev regionalne državne pomoči Evropski komisiji je obvezna za vsak projekt, pri katerem višina te pomoči iz vseh virov presega vrednost 22.500.000 eurov ali če skupna vrednost regionalne državne pomoči iz vseh virov presega 75 odstotkov vrednosti dovoljene regionalne državne pomoči pri projektu, pri katerem upravičeni stroški dosegajo vrednost 100.000.000 eurov ob največji dovoljeni intenzivnosti iz 4. člena te uredbe.«.
10. člen
Peti odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Regionalna državna pomoč za namene iz prvega odstavka tega člena ni dovoljena podjetjem, v katerih imajo kontrolni lastniški delež osebe, ki so imele lastniški delež v podjetju, ki je prenehalo poslovati, 12 mesecev od prenehanja prvotne družbe in katerega dejavnost je bila enaka ali podobna novoustanovljenemu podjetju.«.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Do regionalne državne pomoči za namene iz prvega odstavka tega člena so upravičena samo podjetja, ki izpolnjujejo pogoje o neodvisnosti skladno z določbami priloge I Uredbe 800/2008.«.
11. člen
16.a člen se črta.
12. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-4/2009/5
Ljubljana, dne 5. marca 2009
EVA 2008-1536-0009
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik