Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2009 z dne 27. 2. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2009 z dne 27. 2. 2009

Kazalo

561. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive, stran 2086.

Na podlagi drugega odstavka 111. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A in 69/08 – ZZavar-E) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive
1. člen
V Uredbi o napredovanju uradnikov v nazive (Uradni list RS, št. 98/08) se v drugem odstavku 7. člena besedilo »višjem nazivu od naziva, doseženega na delovnem mestu pred premestitvijo«, nadomesti z besedilom »nazivu višje stopnje«.
2. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(pospešeno napredovanje)
V eno stopnjo višji naziv lahko napreduje tudi uradnik, ki enkrat doseže oceno odlično, če so izpolnjeni pogoji iz prve in druge alinee prvega odstavka 3. člena te uredbe in predstojnik na predlog nadrejenega ugotovi, da so delovne in strokovne kvalitete uradnika izjemnega pomena za delo organa. Število napredovanj po tem členu ne sme presegati deleža 5% uradnikov v organu, ki so bili za isto leto ocenjeni z oceno odlično. Delež 5% se zaokrožuje navzgor, tako da v organu na način iz tega člena lahko napreduje vsaj en uradnik.«.
3. člen
V 11. členu se za prvim odstavkom doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V eno stopnjo višji naziv napredujejo uradniki, ki najkasneje 15. marca vsakega koledarskega leta izpolnijo pogoje za napredovanje po tej uredbi.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ne glede na določbo 14. člena Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive (Uradni list RS, št. 98/08) se za uradnike, ki so do uveljavitve te uredbe dosegli naziv tretje stopnje, dosežene ocene dobro v nazivu tretje stopnje ob preverjanju izpolnjevanja pogojev po Uredbi o napredovanju uradnikov v nazive (Uradni list RS, št. 98/08) za napredovanje v naziv druge stopnje štejejo za ocene zelo dobro.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-4/2009/4
Ljubljana, dne 19. februarja 2009
EVA 2009-3111-0024
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost